Ni, Co基硒化物修饰g-C 3N 4光催化产氢研究
靳治良, 李彦兵, 郝旭强
Ni, Co-Based Selenide Anchored g-C 3N 4 for Boosting Photocatalytic Hydrogen Evolution
Zhiliang Jin, Yanbing Li, Xuqiang Hao
物理化学学报 . 2021, (10): 1912033 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201912033