Eu(Ⅲ)在蒙脱石上的吸附及碳酸根和磷酸根对其吸附的影响
常明凯, 胡娜, 李遥, 鲜东帆, 周万强, 王静一, 时燕琳, 刘春立
Sorption of Eu(Ⅲ) on Montmorillonite and Effects of Carbonate and Phosphate on Its Sorption
Mingkai Chang, Na Hu, Yao Li, Dongfan Xian, Wanqiang Zhou, Jingyi Wang, Yanlin Shi, Chunli Liu
物理化学学报 . 2022, (3): 2003031 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB202003031