Cu@UiO-66衍生的Cu +-ZrO 2界面位点用于高效催化CO 2加氢制甲醇
王艳秋, 钟子欣, 刘唐康, 刘国亮, 洪昕林
Cu@UiO-66 Derived Cu +-ZrO 2 Interfacial Sites for Efficient CO 2 Hydrogenation to Methanol
Yanqiu Wang, Zixin Zhong, Tangkang Liu, Guoliang Liu, Xinlin Hong
物理化学学报 . 2021, (5): 2007089 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB202007089