g-C 3N 4表面改性及其光催化制H 2与CO 2还原研究进展
李云锋, 张敏, 周亮, 杨思佳, 武占省, 马玉花
Recent Advances in Surface-Modified g-C 3N 4-Based Photocatalysts for H 2 Production and CO 2 Reduction
Yunfeng Li, Min Zhang, Liang Zhou, Sijia Yang, Zhansheng Wu, Ma Yuhua
物理化学学报 . 2021, (6): 2009030 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB202009030