1D Mn 0.2Cd 0.8S纳米棒/2D Ti 3C 2纳米片肖特基异质结的构建及光催化产氢性能研究
姜志民, 陈晴, 郑巧清, 沈荣晨, 张鹏, 李鑫
Constructing 1D/2D Schottky-Based Heterojunctions between Mn 0.2Cd 0.8S Nanorods and Ti 3C 2 Nanosheets for Boosted Photocatalytic H 2 Evolution
Zhimin Jiang, Qing Chen, Qiaoqing Zheng, Rongchen Shen, Peng Zhang, Xin Li
物理化学学报 . 2021, (6): 2010059 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB202010059