Ni 2P-NiS双助剂促进g-C 3N 4光催化产氢动力学
雷卓楠, 马心怡, 胡晓云, 樊君, 刘恩周
Enhancement of Photocatalytic H 2-Evolution Kinetics through the Dual Cocatalyst Activity of Ni 2P-NiS-Decorated g-C 3N 4 Heterojunctions
Zhuonan Lei, Xinyi Ma, Xiaoyun Hu, Jun Fan, Enzhou Liu
物理化学学报 . 2022, (7): 2110049 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB202110049