Acta Phys. -Chim. Sin. ›› 1996, Vol. 12 ›› Issue (02): 163-168.doi: 10.3866/PKU.WHXB19960215

• Note • Previous Articles     Next Articles

Dimerization of Metal-free Sulfonated Phthalocyanines in Aqueous Methanol Solution

Liu Jian-Bo, Zhao Yu, Zhang Fu-Shi, Zhao Fu-Qun, Tang Ying-Wu, Song Xin-Qi, Yao Guang-Qing   

  1. Department of Chemistry,Tsinghua University,Beijing 100084|Department of Chemistry,Peking University,Beijing 100871
  • Received:1995-03-30 Revised:1995-06-26 Published:1996-02-15
  • Contact: Liu Jian-Bo

Key words: Phthalocyanine, Sulfonation, Dimerization