Acta Phys. -Chim. Sin. ›› 1999, Vol. 15 ›› Issue (04): 293-298.doi: 10.3866/PKU.WHXB19990402

• Communication • Previous Articles     Next Articles

Photoelectrochemical Properties of the SnO2 Nanoporous Film Sensitized by Cyanine Dye

Zhang Li, Gao En-Qin, Yang Mai-Zhi, Qiao Xue-Bin, Hao Yan-Zhong, Cai Sheng-Min, Meng Fan-Shun, Tian He   

  1. College of Chemistry and Molecular Engineering,Peking University,Beijing 100871|Institute of Fine Chemicals,East China University of Sceience Technology,Shanghai 200237
  • Received:1998-12-09 Revised:1999-01-21 Published:1999-04-15
  • Contact: Yang Mai-Zhi

Key words: Dye sensitization, SnO2 nanostructured porous film electrode, Photoelectrochemistry, Cyanine dye