Acta Phys. -Chim. Sin. ›› 2010, Vol. 26 ›› Issue (01): 141-148.doi: 10.3866/PKU.WHXB20100130

• QUANTUM CHEMISTRY AND COMPUTATION CHEMISTRY • Previous Articles     Next Articles

Intramolecular Proton Transfer Reaction and Solvent Effects in 2-(3-Mercapto-2-pyridyl)benzimidazole

PENG Hong-Liang, YU Xian-Yong, YI Ping-Gui, WANG Zhao-Xu, LI Xiao-Fang, WANG Tao, ZHOU Ji-Ming   

  1. Hunan Province College Key Laboratory of QSAR/QSPR, Key Laboratory of Theoretical Chemistry and Molecular Simulation of Ministry of Education, School of Chemistry and Chemical Engineering, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201, Hunan Province, P. R. China
  • Received:2009-07-01 Revised:2009-09-21 Published:2009-12-29
  • Contact: YI Ping-Gui E-mail:yipinggui@sohu.com

MSC2000: 

  • O641