Acta Phys. -Chim. Sin. ›› 2022, Vol. 38 ›› Issue (12): 2208008.doi: 10.3866/PKU.WHXB202208008

Special Issue: Special Issue in Honor of the 120’s Anniversary of Academician Ying Fu

• REVIEW • Previous Articles    

Research Progress on Key Materials and Technologies for Secondary Batteries

Junda Huang1,44, Yuhui Zhu2, Yu Feng1, Yehu Han4, Zhenyi Gu5, Rixin Liu6, Dongyue Yang7, Kai Chen7, Xiangyu Zhang8, Wei Sun1, Sen Xin2,*(), Yan Yu4, Haijun Yu9, Xu Zhang9, Le Yu8, Hua Wang10, Xinhua Liu11, Yongzhu Fu12, Guojie Li13, Xinglong Wu14, Canliang Ma15, Fei Wang16, Long Chen17, Guangmin Zhou18, Sisi Wu19, Zhouguang Lu19, Xiuting Li20, Jilei Liu21, Peng Gao21, Xiao Liang22, Zhi Chang23, Hualin Ye24, Yanguang Li24, Liang Zhou25, Ya You25, Peng-Fei Wang26, Chao Yang25, Jinping Liu25, Meiling Sun27, Minglei Mao28, Hao Chen29, Shanqing Zhang29, Gang Huang7, Dingshan Yu30, Jiantie Xu31, Shenglin Xiong32, Jintao Zhang32, Ying Wang33, Yurong Ren34, Chunpeng Yang35, Yunhan Xu35, Yanan Chen36, Yunhua Xu36, Zifeng Chen36, Xiangwen Gao37, Shengda D. Pu37, Shaohua Guo6, Qiang Li38, Xiaoyu Cao39, Jun Ming7, Xinpeng Pi40, Chaofan Liang40, Long Qie40, Junxiong Wang18, Shuhong Jiao4, Yu Yao4, Chenglin Yan41, Dong Zhou18, Baohua Li18, Xinwen Peng42, Chong Chen43, Yongbing Tang43, Qiaobao Zhang3, Qi Liu45, Jincan Ren45, Yanbing He18, Xiaoge Hao46, Kai Xi47, Libao Chen48, Jianmin Ma1,*()   

 1. 1 School of Materials and Energy, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731, China
  2 Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China
  3 College of Materials, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian Province, China
  4 Department of Materials Science and Engineering, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China
  5 Department of Physics, Northeast Normal University, Changchun 130024, China
  6 College of Engineering and Applied Sciences, Nanjing University, Nanjing 210046, China
  7 Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130022, China
  8 State Key Lab of Organic-Inorganic Composites, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China
  9 Faculty of Materials and Manufacturing, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China
  10 School of Chemistry, Beihang University, Beijing 100191, China
  11 School of Transportation Science and Engineering, Beihang University, Beijing 100191, China
  12 College of Chemistry, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China
  13 National Engineering Research Center for Advanced Polymer Processing Technology, Zhengzhou University, Zhengzhou 450002, China
  14 Department of Chemistry, Northeast Normal University, Changchun 130024, China
  15 Institute of Molecular Science, Shanxi University, Taiyuan 030006, China
  16 Department of Materials Science, Fudan University, Shanghai 200433, China
  17 School of Chemical Engineering, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China
  18 Tsinghua Shenzhen International Graduate School, Tsinghua University, Shenzhen 518055, Guangdong Province, China
  19 Department of Materials Science and Engineering, Southern University of Science and Technology, Shenzhen 518055, Guangdong Province, China
  20 Institute for Advanced Study, Shenzhen University, Shenzhen 518060, Guangdong Province, China
  21 College of Materials Science and Engineering, Hunan University, Changsha 410082, China
  22 College of Chemistry and Chemical Engineering, Hunan University, Changsha 410082, China
  23 School of Materials Science and Engineering, Central South University, Changsha 420083, China
  24 Institute of Functional Nano & Soft Materials (FUNSOM), Soochow University, Suzhou 215123, Jiangsu Province, China
  25 State Key Laboratory of Advanced Technology for Materials Synthesis and Processing, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, China
  26 School of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China
  27 School of Chemistry, Chemical Engineering and Life Sciences, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, China
  28 School of Optical and Electronic Information, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074 China
  29 Centre for Catalysis and Clean Energy, School of Environment and Science, Griffith University, Gold Coast, QLD4214, Australia
  30 School of Chemistry, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China
  31 School of Environment and Energy, South China University of Technology, Guangzhou 510006, China
  32 School of Chemistry and Chemical Engineering, Shandong University, Jinan 250100, China
  33 Department of Chemistry, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong 999077, China
  34 School of Materials Science and Engineering, Changzhou University, Changzhou 213164, Jiangsu Province, China
  35 School of Chemical Engineering and Technology, Tianjin University, Tianjin 300350, China
  36 School of Materials Science and Engineering, Tianjin University, Tianjin 300350, China
  37 Department of Materials, University of Oxford, Oxford, OX1 3PH
  38 College of Physics Science, Qingdao University, Qingdao 266071, Shandong Province, China
  39 School of Chemistry and Chemical Engineering, Henan University of Technology, Zhengzhou 450001, China
  40 School of Materials Science and Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China
  41 College of Energy, Soochow University, Suzhou 215006, Jiangsu Province, China
  42 School of Light Industry Science and Engineering, South China University of Technology, Guangzhou 510641, China
  43 Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, Shenzhen 518055, Guangdong Province, China
  44 School of Physics & Electronics, Hunan University, Changsha 410082, China
  45 Department of Physics, City University of Hong Kong, Hong Kong 999077, China
  46 Department of Mechanical and Materials Engineering, University of Western Ontario, London, Ontario N6A 5B9, Canada
  47 School of Chemistry, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China
  48 State Key Laboratory for Powder Metallurgy, Central South University, Changsha 410083, China
 • Received:2022-08-04 Accepted:2022-09-19 Published:2022-10-08
 • Contact: Sen Xin,Jianmin Ma E-mail:xinsen08@iccas.ac.cn;nanoelechem@uestc.edu.cn
 • About author:Email: nanoelechem@uestc.edu.cn (J.M)
  Email: xinsen08@iccas.ac.cn (X.S.)

Abstract:

The storage and utilization of energy is one of the important topics in the development of science and technology, especially regarding secondary batteries, which are efficient electrical-/chemical-energy-converting devices. This review systematically introduces the important research progress made in the context of secondary batteries, starting from their development and leading to the introduction of related basic theoretical knowledge. The current research on secondary batteries that are based on different systems and related key materials is discussed in detail, and includes lithium-ion batteries, sodium-ion batteries, potassium-ion batteries, magnesium-ion batteries, zinc-ion batteries, calcium-ion batteries, aluminum-ion batteries, fluorine-ion batteries, chloride-ion batteries, dual-ion batteries, lithium-sulfur (Se) batteries, sodium-sulfur (Se) batteries, potassium-sulfur (Se) batteries, polyvalent metal-sulfur-based batteries, lithium-oxygen batteries, sodium-oxygen batteries, potassium-oxygen batteries, aqueous metal-ion batteries, polyvalent metal-oxygen batteries, lithium-bromine (or lithium-iodine) batteries, photo-assisted batteries, flexible batteries, organic batteries, and metal-carbon dioxide batteries. Additionally, the common characterization techniques for electrode reaction processes in battery research are also introduced, including cryo-electron microscopy, transmission electron microscopy, synchrotron radiation, in situ spectroscopic techniques, and magnetic characterization. This paper will help researchers to systematically understand secondary battery technology and provide good guidance for future research on secondary batteries.

Key words: Secondary battery, Battery system, Battery material, Electrochemical knowledge, Characterization technique

 • O646