Please wait a minute...
Acta Phys. -Chim. Sin.  2018, Vol. 34 Issue (4): 0-0    DOI:
Table of Contents     
Cover and Table of Contents for Vol.34 No. 4
Download:   PDF(7541KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)      
Key words             
Published: 02 January 2018
MSC2000:  O64  
Cite this article:

. Cover and Table of Contents for Vol.34 No. 4. Acta Phys. -Chim. Sin., 2018, 34(4): 0-0.

URL:

http://www.whxb.pku.edu.cn/     OR     http://www.whxb.pku.edu.cn/Y2018/V34/I4/0

[1] XU Xiangyu, LIAO Yanqing, SUN Jianchuan, WANG Xuhui, CHEN Shuaiqi, LV Zhi, SONG Jiaqing. Removal of Fluorides from Aqueous Solutions Using Fresh and Regenerated Activated Alumina[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.
[2] HOU Quan, GUAN Chengzhi, XIAO Guoping, WANG Jian-Qiang, ZHU Zhiyuan. Effect of Oxygen Partial Pressure on Solid Oxide Electrolysis Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.
[3] LIU Lei, HAO Yaya, DENG Suhui, WANG Kun, LI Jiang, WANG Lihua, FAN Chunhai, LI Jiajun, LIU Huajie. Multi-Mode Full Spectrum Dark Field Microscope for Single Nanoparticle Localized Surface Plasmon Resonance Dynamics Study[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.
[4] XUE Peiyao, ZHANG Junxiang, XIN Jingming, RECH Jeromy, LI Tengfei, MENG Kaixin, WANG Jiayu, MA Wei, YOU Wei, MARDER Seth R., HAN Ray P. S., ZHAN Xiaowei. Effects of Terminal Groups in Third Components on Performance of Organic Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.
[5] LYU Kangjie, PENG Yanqiu, XIAO Li, LU Juntao, ZHUANG Lin. Atomistic Understanding of the Peculiar Dissolution Behavior of Alkaline Polymer Electrolytes in Alcohol/Water Mixed Solvents[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.
[6] HU Jiangtao, ZHENG Jiaxin, PAN Feng. Research Progress into the Structure and Performance of LiFePO4 Cathode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.
[7] ZHANG Meiqi, MA Yunlong, ZHENG Qingdong. Bandgap Modulation of Dithienonaphthalene-Based Small-Molecule Acceptors for Nonfullerene Organic Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.
[8] CAO Dandan, LÜ Rong, YU Anchi. Preparation and Characterization of Carbon Nitride Film with High Optical Quality[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.
[9] ZHANG Zhongqiang, ZHANG Shuhua, LIU Zhixi, ZHANG Zhiguo, LI Yongfang, LI Chang-Zhi, CHEN Hongzheng. A Simple Electron Acceptor with Unfused Backbone for Polymer Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.
[10] TAN Miao, ZHANG Lei, LIANG Wanzhen. Theoretical Study on Intrinsic Structures and Properties of vdW Heterostructures of Transition Metal Dichalcogenides (WX2) and Effect of Strains[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.
[11] SHI Wangying, JIA Chuan, ZHANG Yongliang, LÜ Zewei, HAN Minfang. Differentiation and Decomposition of Solid Oxide Fuel Cell Electrochemical Impedance Spectra[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.
[12] LIANG Shuang, GAO Ran, ZHANG Mengying, XUE Ning, QI Zhimei. Gold-Silver Alloy Film Based Spectral Surface Plasmon Resonance Imaging Sensor with High Sensitivity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.
[13] LIU Fang, ZHANG Lufeng, DONG Qian, CHEN Zhuo. Synthesis and Characterization of Small Size Gold-Graphitic Nanocapsules[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.
[14] WANG Qin, XUE Minmin, ZHANG Zhuhua. Chemical Synthesis of Borophene: Progress and Prospective[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.
[15] WU Hao, YAN Zhong. Antimonene Quantum Dots:Large-scale Synthesis via Liquid-phase Exfoliation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.