Acta Physico-Chimica Sinica ›› 2019, Vol. 35 ›› Issue (12): 1422-1423.doi: 10.3866/PKU.WHXB201907026

• Correction • Previous Articles     Next Articles

Correction: Highly Efficient Oxidative Dehydrogenation Aromatization of 1, 2, 3, 4-Tetrahydroquinoline by Cu2-MnOx Catalyst. 2019, 35 (7), 775–786. doi: 10.3866/PKU.WHXB201811046

Fushan CHEN1,2,Songlin ZHAO1,3,Tao YANG2,Taotao JIANG1,Jun NI1,Qunfeng ZHANG1,*,Xiaonian LI1,*   

  1. 1 Institute of Industrial Catalysis, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310014, P. R. China
    2 Jiangxi Province Engineering Research Center of Ecological Chemical Industry, Jiujiang University, Jiujiang 332005, Jiangxi Province, P. R. China
    3 School of Pharmaceutical and Chemical Engineering, Taizhou University, Taizhou 318000, Zhejiang Province, P. R. China
  • Published:2019-07-05
  • Contact: Qunfeng ZHANG,Xiaonian LI