Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
Acta Phys Chim Sin >> 2002,Vol.18>> Issue(09)>> 830-834     doi: 10.3866/PKU.WHXB20020913         中文摘要
The Study of Bolaamphiphile/SDS Mixed Systems by Applying the Regular Solution Theory
Yan Yun;Han Feng;Huang Jian-Bin;Li Zi-Chen;Ma Ji-Ming
College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University,Beijing 100871
Full text: PDF (1410KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)
The interaction of molecules on the surface and in the micelle of the mixed system of cationic bolaamphiphile/sodium dodecyl sulfate(SDS) was studied by using regular solution theory. The interaction parameter indicates that strong interaction exists both in the surface adsorption layer and in the micelle. The strength of the interaction is similar to that of conventional alkyl quaternary ammonium salt/alkyl sodium sulfate mixed system. This means the synergism in the bolaamphiphile/SDS mixed system is mainly caused by the electrostatic interaction between the hydrophilic head group, but not apparently affected by the hydrophobic part of the bola molecules.

Keywords: Regular solution theory   Bolaamphiphile   Interaction   Micelle   Surface adsorption layer  
Received: 2002-01-25 Accepted: 2002-03-13 Publication Date (Web): 2002-09-15
Corresponding Authors: Huang Jian-Bin Email: JBHuang@chem.pku.edu.cn


Cite this article: Yan Yun;Han Feng;Huang Jian-Bin;Li Zi-Chen;Ma Ji-Ming. The Study of Bolaamphiphile/SDS Mixed Systems by Applying the Regular Solution Theory[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18 (09): 830-834.    doi: 10.3866/PKU.WHXB20020913
1. LI Hong-Mei, LAN Li, CHEN Shan-Hu, LIU Da-Yu, WANG Wei, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Preparation of CeO2-ZrO2-Al2O3 with a Composite Precipitant and Its Supported Pd-Only Three-Way Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1734-1746
2. GUO Qing-Lian, HE Huan, PAN Ling-Li, LIU Yi.Thermodynamics of the Interaction of BCBP with Bovine Serum Albumin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1383-1390
3. LI Song, LIU Fu-Feng, YU Lin-Ling, ZHAO Yan-Jiao, DONG Xiao-Yan.Dual Effect of Thioflavin T on the Nucleation Kinetics of Amyloid β-Protein 40[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1391-1396
4. LIU Zi-Yu, LIAO Qi, JIN Zhi-Qiang, ZHANG Lei, ZHANG Lu.Effect of Electrolytes on the Interfacial Behavior of Nonionic-Anionic Surfactant Solutions Using Molecular Dynamics Simulations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1168-1174
5. WANG Yue-Hong, LI Xiao-Yan, ZENG Yan-Li, MENG Ling-Peng, ZHANG Xue-Ying.Topological Analyses of Electron Density on π-hole Pnicogen Bonds in PO2X…PX3/PH2X (X = F, Cl, Br, CH3, NH2) Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 671-682
6. WANG Su-Min, ZHAO Rong-Na, WANG Qi-Guan, GUO Hao, LI Jin-Hua, ZHANG Wen-Hui.Ureidopyrimidinone Quadruple Hydrogen-Bonded Ferrocene Dimer: Control of Electronic Communication[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 611-616
7. LIU Zhi-Hong, FAN Cheng-Cheng, ZHANG Tian-Tian, JI Xian-Jing, CHEN Sheng-Hui, SUN Shuang-Qing, HU Song-Qing.Density Functional Theory Study of the Interaction between Sodium Dodecylbenzenesulfonate and Mineral Cations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 445-452
8. GUO Qing-Lian, PAN Ling-Li, YANG Li-Yun, HE Huan, ZHANG Ye-Zhong, LIU Yi.Thermodynamics of the Interaction of Imidacloprid with Human Serum Albumin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 274-282
9. ZHOU Yu, XU Jing, WANG Nan-Nan, YU Zhi-Wu.Excess Spectroscopy: Concept and Applications[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 239-248
10. LI Wei, ZHANG Jing, QI Chuan-Song.Quantum Chemistry Calculations of Ion Cluster Models of EMIM Ionic Liquids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1690-1698
11. WANG Ying, YI Hai-Bo, LI Hui-Ji, DAI Qian, CAO Zhi-Wei, LU Yang.Effects of Interactions between Ions and Alanine Polar Groups on Alanine Associations in Saline Solution: Density Functional Theory and Molecular Dynamics Simulation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1035-1044
12. BIAN Jiang-Yu, YUE Shu-Mei, ZHANG Min, ZHANG Jing-Ping.Effects of Azido Bridge on Magnetic Properties of Dinuclear Nickel Complexes: Density Functional Theory Studies[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1086-1092
13. SONG Da-Yong, CHEN Jing.Hydrogen-Bonding Interactions between Ionic Liquid 1-Ethyl-3-methylimidazolium Trifluoromethanesulfonate and Water[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1605-1610
14. ZHU Jin-Xin, SHEN Mei-Qing, Lü Liang-Fang, WANG Jun, WANG Jian-Qiang.Effects of Two Different CeO2 Materials on Lean NOx Trap Performance below 300 ℃[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1559-1566
15. YU Da-Qi, TU Yu-Hai, LAI Lu-Hua.Molecular Interactions of Bacterial Chemoreceptor Assemblies[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1347-1353
16. SHI Nan, GAO Bao-Jiao, YANG Qing.Adsorption Characteristics of Bovine Serum Albumin on Cationic Grafted Particles QPDMAEMA/SiO2 with Brush Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2168-2176
17. HE Wen-Ying, YAO Xiao-Jun, HUA Ying-Jie, HUANG Guo-Lei, WU Xiu-Li, LI Xiao-Bao, HAN Chang-Ri, SONG Xiao-Ping .Effect of Kolavenic Acid on the Structure of Human Serum Albumin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2142-2148
18. SUN Jing-Fang, GE Cheng-Yan, YAO Xiao-Jiang, CAO Yuan, ZHANG Lei, TANG Chang-Jin, DONG Lin.Preparation of NiO/CeO2 Catalysts by Solid State Impregnation and Their Application in CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2451-2458
19. ZHANG Qi, YU Hai-Zhu, SHI Jing.Orbital Interactions in Native Chemical Ligation Reaction of Proline Thioesters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2321-2331
20. CHEN Xue-Song, LU Peng-Fei, DONG Yu-Hui, XIE Ju.Theoretical Study of Calix[4]pyrrole Complexes with Halide and AmmoniumIons[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2187-2197
21. TAO Sha, YU Li-Juan, WU De-Yin, TIAN Zhong-Qun.Raman Spectra of Amino Wagging Vibrational Modes in p-π-Conjugated Molecules[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1609-1617
22. LOU Peng-Xiao, WANG Yu-Jie, BAI Guang-Yue, FAN Chao-Ying, Wang Yi-Lin.Direct Evidence for the Energy of Weak Interactions between Surfactant Molecules Using High Sensitivity Isothermal Titration Calorimetry[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1401-1407
23. HUANG Yan, HUANG Xiao, XU Xuan.Effects of Electric Field on the Structures of Metal String Complexes M3(dpa)4Cl2 (M=Co, Rh, Ir; dpa=dipyridylamide)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1225-1232
24. ZHOU Hong-Wei, MI Li, LIU Li-Xia, XU Sheng-hua, SUN Zhi-Wei.Experimental Measurements of the Surface Effective Charge of Colloidal Particles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1260-1265
25. LIN Yue-Xia, WANG Hong-Yan, GAO Si-Min, WU Ying-Xi, LI Ru-Hu.Double-Proton-Transfer Reaction in Guanine-Cytosine Base Pair Embedded in B-Form DNA[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1233-1239
26. LI Na, CHEN Qiu-Yan, LUO Meng-Fei, LU Ji-Qing.Kinetics Study of CO Oxidation Reaction over Pt/TiO2 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 1055-1062
27. SHAO Zhi-Cheng, SONG Le-Xin, TENG Yue, DANG Zheng, XIA Juan.Increased Water Solubility of Molybdenum Trioxide Induced by β-Cyclodextrin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 460-466
28. CAO Chen-Zhong, WU Ya-Xin.An Extended Istomin-Palm Model for Estimating the Enthalpies of Formation of the Two-Direction Extending Compounds R1-Y-R2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 35-42
29. ZHAO Dong-Bo, RONG Chun-Ying, JENKINS Samantha, KIRK Steven R., YIN Du-Lin, LIU Shu-Bin.Origin of the cis-Effect: a Density Functional Theory Study of Doubly Substituted Ethylenes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 43-54
30. WANG Shu-Jian, LI Ying, WU Di.Properties and Weak Directionality of the π-Lithium Bond in C2H4-nFn···LiH (n =0, 1, 2) Dimers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2817-2823
31. HUANG Yong-Qi, KANG Xue, XIA Bing, LIU Zhi-Rong.Mechanism of 3D Domain Swapping for Mpro-C: Clues from Molecular Simulations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2411-2417
32. HUANG Yang-Yu, YANG Xiu-Feng, LI Hao-Tian, JI Xiao-Feng, CHENG Hong-Li, ZHAO Yun-Jie, GUO Da-Chuan, LI Lin, LIU Shi-Yong.Protein-RNA Interaction Interface Prediction and Design[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2390-2400
33. ZHANG Chang-Sheng, LAI Lu-Hua.Protein-Protein Interaction: Prediction, Design, and Modulation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2363-2380
34. ZHENG Zhao-Yang, ZHAO Ji-Jun.Lattice Energies and Elastic Properties of Solid Methane: Assessment of Different Density Functionals[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1809-1814
35. MA Hua-Xuan, ZHENG Yan-Ling, ZHAN Yi-Shi, TAN Ying, HUANG Xiao, PENG Qi, XU Xuan.The Cr—Cr Bonding Character in Metal String Complexes [Cr3(dpa)4LL'] (dpa=dipyridylamide; L, L'=Cl, BF4, CCPh)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1637-1644
36. YE Qing, HUO Fei-Fei, YAN Li-Na, WANG Juan, CHENG Shui-Yuan, KANG Tian-Fang.Highly Active Au/α-MnO2 Catalysts for the Low-Temperature Oxidation of Carbon Monoxide and Benzene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2872-2880
37. SUN Tao, WANG Yi-Bo.Calculation of the Binding Energies of Different Types of Hydrogen Bonds Using GGA Density Functional and Its Long-Range, Empirical Dispersion Correction Methods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2553-2558
38. LEI Qing-Juan, GAO Bao-Jiao, ZHANG Zheng-Guo.Action Mechanism of Secondary Bond Forces on Chemical Immobilization of Horseradish Peroxidase[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2697-2704
39. XU Hui-Ying, WANG Wei.Interaction between Mg-Porphyrin and Nitrogen, Oxygen Heterocyclic Compounds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2565-2570
40. LI Wei, QI Chuan-Song, WU Xin-Min, RONG Hua, GONG Liang-Fa.Relationship between Melting Point and the Interaction Energy of Alkyl Imidazolium Tetrafluoroborate Ionic Liquids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2059-2064
41. ZHU Lin-Hong, SONG Le-Xin, CHEN Jie, YANG Jing, WANG Mang.Formation, Structure and Thermal Degradation of the Supramolecular Complex between β-Cyclodextrin and 18-Crown-6[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1579-1586
42. PENG Xu-Hong, ZHENG Pei-Zhu, MA Yuan-Ming, YIN Tian-Xiang, AN Xue-Qin, SHEN Wei-Guo.The Second Virial Coefficient and Droplet Interaction of AOT/Water/Toluene Microemulsion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1026-1030
43. LIAO Rui-Jin, ZHU Meng-Zhao, ZHOU Xin, YANG Li-Jun, YAN Jia-Ming, SUN Cai-Xin.Molecular Dynamics Simulation of the Diffusion Behavior of Water Molecules in Oil and Cellulose Composite Media[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 815-824
44. ZHANG Xiao-Hong, GUO Hong-Rui, JIAO Zhi, YAN Wei-Wei, RUAN Wen-Juan, ZHU Zhi-Ang.Weak Interactions in Asymmetric Porphyrin Systems[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 774-780
45. LIU Yan, WANG Fang-Fang, YU Chun-Yang, LIU Cui, Gong Li-Dong, YANG Zhong-Zhi.Structures and Binding Energies of Sr2+/Ba2+-Water Systems by Ab initio and ABEEM/MM Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 379-387
46. WANG Wan-Xia, HE Yun-Fei, SHANG Ya-Zhuo, LIU Hong-Lai.Interaction between the Gemini Surfactant (12-6-12) and DNA[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 156-162
47. WAN Dong-Hua, ZHENG Ou, ZHOU Yan, WU Li-Yu.Solubilization of Ibuprofen in Pluronic Block Copolymer F127 Micelles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3243-3248
48. ZHANG Li-Qun, LI Hao-Ran.Progress of Investigations on Structures and Interactions of Ionic Liquids by Infrared Spectroscopy and Raman Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2877-2889
49. QIAO Hui, LI Xiao-Qin, XU Hai-Song, KONG Ling-Qiang, PENG Yu.Specificity of Cation-π Interactions in Typical Protein Folds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2828-2832
50. ZHU Yan, PANG Xian-Hong, YU Li.Heterotactic Enthalpy of the Interaction between Protein Model Compounds and Diols in Aqueous Solutions at 310.15 K[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2103-2108
51. HUANG Yong-Qi, LIU Zhi-Rong.Intrinsically Disordered Proteins: the New[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2061-2072
52. DANG Zheng, SONG Le-Xin.Powder X-Ray Diffraction Analyses for Molecule-Ion Adducts of β-Cyclodextrin with a Series of Inorganic Salts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1837-1841
53. CAO Xu-Long, LV Kai, CUI Xiao-Hong, SHI Jing, YUAN Shi-Ling.Interactions between Anionic Surfactants and Cations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1959-1964
54. CAO Hai, JIANG Jian, ZHU Xue-Feng, DUAN Peng-Fei, LIU Ming-Hua.Interfacial Assembly of Diethyl Ester Glutamic Acid Terminated Bolaamphiphile at the Air/Water Interface: Chiral Interaction and Morphology[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1842-1846
55. BAI Hong-Jun, LAI Lu-Hua.Protein-Protein Interactions: Interface Analysis, Binding Free Energy Calculation and Interaction Design[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1988-1997
56. AN Shen-Jing, GAN Li-Hua, CHEN Liu-Hua, LIU Ming-Xian, ZHU Da-Zhang, XU Zi-Jie, HAO Zhi-Xian, CHEN Long-Wu.Interaction between [1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diols and a Solid Supported Bilayer Lipid Membrane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1847-1851
57. YANG Xiao-Jing, LIU Xi-Li, LOU Chun-Bo, OUYANG Qi.End Effects during the Binding of Protein to Linear DNA Fragments[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 2007-2014
58. LIU Jin-Yan, HAN Wai-Hui, ZHANG Yan, YAO Chao-Huai.Studies on the Conductivity ofMixed Reverse Micelles of Anionic and Non-Ionic Surfactants[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1552-1556
59. YIN Guo-Wei, WEI Wei, XU Jia, LI Zhi-Fen, WANG Bao-Huai, DU Wei-Hong.Interaction of Nickel(II) with Yeast Alcohol Dehydrogenase[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1107-1112
60. CHEN Heng-Jie, TANG Hai-Yan, CHENG Xin-Lu, WANG Quan-Wu.Ground and Low-Lying Excited States of NaC Molecule[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 740-744
61. YANG Hui, HU Min, CHEN Hui-Bo, YANG Shi-Wei, WANG Jin-Ben.Molecular Aggregation Behavior in the Mixture of Amphiphilic Poly(amidoamine)-Based Dendrimer and Sodium Dodecyl Sulfate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 626-630
62. WU Xu, QIAO Ying-Jie, HU Chang-Chao, YANG Hui, WANG Jin-Ben.Aggregation Behavior of Amphiphilic Statistical Polymers and Their Interactions with Nonionic Surfactants[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 324-330
63. WANG Hai-Ying, CHAI Li-Yuan, LV Chun-Xu.Surface Activity of a Mixed Aqueous Solution of Poly(6-dodecyl-2-(acrylamidomethoxy)-1,3,6,2-dioxaza borocane) and Sodium Dodecylbenzene Sulfonate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 73-78
64. WANG Hui-Ping, BAI Fu-Quan, ZHENG Qing-Chuan, ZHAO Zeng-Xia, ZHAO Xiao-Jie, ZHANG Hong-Xing.Electronic Structures and Optical Properties of Indolocarbazole Isomers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 115-119
65. MANG Chao-Yong, ZI Jun-Qing, ZHAO Xia, WU Ke-Chen.The Lowest Triplet Excited States of Ph3PAuXand Ph3AsAuX(X=Cl, Br)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2113-2117
66. YU Xian-Yong, PENG Hong-Liang, HUANG Hao-Wen, WANG Zhao-Xu, ZHENG Bai-Shu, LI Xiao-Fang, YI Ping-Gui, CHEN Zhong.NMR Studies on Interactions between Diperoxovanadate and 1-Ethyl-1H-Imidazole[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1779-1784
67. ZHOU Ai-Song, ZHOU Li-Chuan, LI Shen-Min.Mixed Quantum-Classical Dynamics Method Study of the Vibrational Frequency Shift of I2 in the Water Pool of Reverse Micelles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1572-1580
68. WU Yang, ZHANG Tian-Tian, YU Ning.Interaction between 1-Ethyl-3-Methyl-Imidazolium Cation and Asparagine Anion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1689-1696
69. LING Jin-Long, JI Bing, MO Qin-Hua, SUN Lai-Yu.Micellization Behavior and Thermodynamic Properties of Triton X-100/CTAB Mixtures in Ethylene Glycol and Water Solvent Mixtures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1297-1302
70. HUANG Xiao-Xuan, XU Xuan.Ir-Hg Interactions and the Nature of Redox Reactions in Ir(CO)Cla(Ph2Ppy)2HgClb(HgCl2)c (a, b=1, 2|c=0, 1)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1362-1366
71. DANG Zheng, SONG Le-Xin, PAN Shu-Zhen, WANG Mang.Preparation, Spectral Properties and Decomposition Behavior of a Novel β-Cyclodextrin and Sodium Arsenite Adduct Formed by Stirring[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1059-1064
72. WANG Fang-Bin, PENG Yong, FAN Mei-Yi, LIU You-Nian, HUANG Ke-Long.Synthesis of Glutathionyl Ferrocene and Its Interaction with Bovine Serum Albumin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1125-1130
73. ZHAO Xiao-Fang, HE Yun-Fei, SHANG Ya-Zhuo, HAN Xia, LIU Hong-Lai.Effect of Electrolytes and Ethanol on the Interaction between DNA and the Gemini Surfactant[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 853-858
74. LIU Yi-Liang, YANG Bin-Wei, JIANG Gang.Electronic Effects of Atomic Nitrogen on Carbon on the Ni(111) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 435-440
75. ZHU Yan-Yan; XU Gui-Ying.Investigation of Macromolecule/Surfactant Interaction by Interfacial Dilational Rheology Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(01): 191-200
76. YUAN Kun; LIU Yan-Zhi; ZHU Yuan-Cheng; ZHANG Ji.Hydrogen-Bonded Complex between Ozone and Thioperoxy Radical in Gas-Phase[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 2065-2070
77. LIU Yan-Zhi, HE Li-Hong, YUAN Kun, LV Ling-Ling, WANG Yun-Pu.Structures and Electronic Properties of HOCl…HCOCl Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1625-1630
78. CHEN Zhi-Ping; GAO Bao-Jiao; YANG Xiao-Feng.Adsorption Mechanism of Bilirubin on Aminated Crosslinking Microspheres of PGMA[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(08): 1417-1424
79. LIU Min; ZHU Lan-Ying; LI Bin; ZHAO Qiang; SUN De-Zhi; LIN Rui-Sen.Thermodynamics of Dilution of N,N-Dimethylformamide in Aqueous Sodium Chloride Solutions at Different Concentrations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1316-1320
80. CAO Tuan-Wu; YANG Ji-Dong.Interaction between Malachite Green and Bovine Serum Albumin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(04): 715-719
81. LIN Cui-Ying; ZHAO Jian-Xi; SONG Li.Determination of the Critical Micelle Concentration of Surfactant in Aqueous NaBr or n-Butanol Solution by DMABN[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(04): 709-714
82. YAN Hua; YANG Jian-Guo; LIANG Hua-Ding; PAN Fu-You; ZHAO Song-Lin; LI Jing-Jing.Interaction between Cinnamic Acid and Bovine Serum Albumin and the Influence of Alcohol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(03): 543-546
83. LIN Cui-Ying; SONG Li; ZHAO Jian-Xi.Determination of the Critical Micelle Concentration of Surfactant in Aqueous Solution by Twisted Intramolecular Charge Transfer Probe DMABN[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1846-1850
84. LI Qin-Yu; XU Xuan.Fe—Hg Interactions and 31P Chemical Shifts in [Fe(CO)3(PPh2R)2(HgCl2)] (R=pym, fur, py, thi)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1875-1880
85. ZHOU Ming; WANG Zheng-Wu; XU Zu-Min.Study on the Interaction between Two Identical Parallel Plates with Iteration Method in Functional Theory[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(11): 1776-1780
86. YU Xian-Yong; LI Guo-Bin; ZHENG Bai-Shu; HUANG Hao-Wen; YI Ping-Gui; ZENG Yun-Long; CHEN Zhong.NMR Studies on Interactions between Diperoxovanadate and Imidazole-like Ligands[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(11): 1765-1770
87. WANG Rui; YU Zhi-Wu.Validity and Reliability of Benesi-Hildebrand Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(09): 1353-1359
88. ZHOU Tian-Hua; ZHAO Jian-Xi.Adsorption Kinetics of Asymmetric Gemini Surfactants at Air/Water Interface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1047-1052
89. YUAN Wei; LI He-Xian; WANG Ying; YANG Hai-Long; WANG Guo-Chang.Computer Simulation on Intermolecular Interaction of N-(1-naphthyl)-succinimide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(05): 630-634
90. ZHANG Zhong; XU Xuan; ZUO Xiao-Xi; LI Wei-Shan.Stabilizing Effect of Amine on SmallMolecules in Electrolyte of LithiumBatteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(04): 526-530
91. JIANG Li-Ding;GAO Bao-Jiao;LI Gang.Interaction between Cationic Gemini Surfactant with Hydrophobically Associatied Polyacrylamide of a New Family[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(03): 337-342
92. DU Xi-Gang;LU Yao;LI Ling;KOU Jian-Yi;YANG Zheng-Yu.Study of micellization of novel anionic Gemini surfactant Ia and nonionic surfactant C10E6 in aqueous solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(02): 173-176
93. WANG Hai-Ying;LI Bin-Dong;HU An-Jun;LU Chun-Xu .Surface Activity of a Novel Borate Ester Surfmer and Its Interaction with LAS in Aqueous Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(02): 253-257
94. ZHENG Ou;YAN Hua;LONG Yun-Xia;ZHAO Jian-Xi;GAO Shao-Kang.Reverse Micelle Formation of C12-EOx-C12•2Br in n-Heptane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(01): 64-67
95. LIN Cui-Ying;ZHAO Jian-Xi.Effect of NaBr on the Ability of C12-s-C12•2Br Reverse Micelles for Solubilizing Water in Chloroform[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(12): 1501-1505
96. LIU Jin-Yan;ZHAO Jian-Xi;HE Yun-Jing .Micellar Properties of Gemini Surfactants Studied by 1-Naphthylamine Probe[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(11): 1325-1330
97. ZHENG Wen-Qing;SUN De-Zhi;QU Xiu-Kui.Thermodynamic Properties of Dilution of Myo-inositol in Pure Water and Aqueous Sodium Halide Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(10): 1277-1280
98. LI Yong-Qing;LI Jian;SONG Peng;MA Feng-Cai.The Differential Interference Angle of Λ-Related Quantum Interference of 1Π-state Diatom[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(05): 602-607
99. XU Hu-Jun;WANG Zhong-Cai;LIU Xiao-Ya;LÜ Chun-Xu.The Interaction of Esterquat Gemini Surfactant with SDS[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(04): 414-418
100. ZHAI Cui-Ping;WANG Jian-Ji;XUAN Xiao-Peng;WANG Han-Qing.NMR Study on the Interactions of Ionic Liquid with Acetone[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(04): 456-459
101. ZHENG Ou; ZHAO Jian-Xi; FU Xian-Ming.Reverse Micelle Formation of C12-s-C12•2Br in n-heptane and Their Solubilization for Water[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(03): 322-325
102. WU Dan; XU Gui-ying.Study on Protein-Surfactant Interaction by Spectroscopic Methods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(02): 254-260
103. LI Ling; QIU Xiao-mei; SUN De-zhi; LIU Feng; DI You-ying; YIN Bao-lin.Dilution Enthalpies of D-mannitol and D-sorbitol in Aqueous Sodium Chloride Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(02): 215-220
104. WANG Wen-feng; ZHANG Yong-fan; LI Jun-qian.DFT Study on the Mechanism of Cheletropic Addition of SO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(01): 82-85
105. MENG Xiang-jun.Theoretical Study on Structures and Properties of Dihydrated Zwitterionic Glycine Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(01): 98-101
106. GAO Bao-jiao; ZHANG Xin; LIU Qi-fa.Effect of Organic Electrolyte on Chloromethylation of Polystyrene in Micellar Catalytic System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(01): 86-91
107. XU Li; WANG Xu; LIN Rui-sen.Volumetric Properties of L-Serine in n-propanol-Water Mixed Solvents at 298.15 K[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(11): 1315-1318
108. XU Hujun; LÜ Chun-xu; LIANG Jin-long.Surfactivity and Micellization of Disodium Hexadecyl Diphenyl Ether Disulfonate in Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(11): 1240-1243
109. GE Min; ZHAO Hong-wei; ZHANG Zeng-yan; WANG Wen-feng; YU Xiao-han; LI Wen-xin.Far-infrared Spectra of 2,2′-biphenol and 4,4′-biphenol Measured by Terahertz Time-Domain Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(09): 1063-1066
110. CAO Chen-zhong; GAO Shuo.A Novel Approach for Estimating the Enthalpies of Formation of Monosubstituted Alkanes RX in Liquid-phase[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(09): 1028-1035
111. LIU Jing; XU Gui-ying; LIU Jun; YU Li; ZHANG Hong-lin; YU Xiu-fang.Interaction between Tween-20 and BSA[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(08): 862-866
112. MA Yan-hua; JIANG Rong; ZHAO Jian-xi.Surface Adsorption and Micelle Formation of C9pPHCNa and C10TABr Mixed Aqueous Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(08): 939-943
113. XU Gui-Ying; LUAN Yu-Xia; LIU Jing; YU Li.Study on Surfactant/Macromolecule Interaction by Static Fluorescence Technology[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(05): 577-582
114. JIANG Rong;ZHAO Jian-Xi;ZHANG Guo-Cheng;YOU Yi.Study of Micellization of C12-2-En-C12•2Br and SDS Mixed Aqueous Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(01): 6-9
115. Zhang Li;Yang Zhan-Lan;Xiong Yao;Peng Teng-Teng;Weng Shi-Fu;Wu Jin-Guang.Influence of H on the Aggregation Properties of Sodium Deoxycholate Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(10): 1196-1199
116. Dai Zhi-Hui;Ju Huang-Xian.Direct Electron Transfer of Protein Immobilized on Mesoporous Molecular Sieves Matrix[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(10): 1262-1266
117. Han Ke-Li.Nonadiabatic Dynamics with Split-Operator Scheme on Multiple Potential Energy Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(08S): 1032-1036
118. Gao Ying;Lai Lu-Hua.Analysis of Protein-Protein Interface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(07): 676-679
119. Zhou Bao-Xue;Cai Wei-Min;Zou Li-Zhuang.Thermodynamic Functions of Transfer of Naphthalene from Water to Water-t-butyl Alcohol Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(09): 867-870
120. Li Wei;Qu Jun-Yan;Zhao Xin-Sheng.Ab initio Investigation on the Potential Energy Surface of [He3H][J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(08): 751-756
121. Zhao Jian-Xi;Zhu Yong-Ping;You Yi;Cai Wei-Rong.Mixed Micellization of C12-s-C12•2Br and n-Hexanol in Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(06): 557-559
122. Luan Yu-Xia;Xu Gui-Ying;Chen Ai-Min.Applications of Surfactant-selective Membrane Electrode in the Study of the Interactions between Surfactants and Polymers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(02): 185-192
123. Li Shu-Qin;Sang Wen-Qiang;Lin Rui-Sen.Volumetric Properties of Serine in Glucose-water and Sucrose-water Mixed Solvents at 298.15 K[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(12): 1110-1115
124. Li Shu-Qin;Lin Rui-Sen.The Dilution Enthalpies of Serine in Aqueous Sucrose Solutions at 298.15 K[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(09): 825-829
125. Gao Ying;Wang Ren-Xiao;Lai Lu-Hua.New Method to Analyze Protein-protein Interaction Interface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(08): 676-679
126. Mei Ming-Hua;Yan Jing-Jing;Wu Shi-Kang.The pH Effect on the Fluorescence of Linear Poly-amino-compounds and the Recognition of Nucleoside Phosphates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(08): 686-691
127. Zhao Jian-Xi;Zheng Ou;You Yi;Chen Rong-Jie.Mixed Micellization of C12-s-C12•2Br and C12En in Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(05): 463-467
128. Tan Jin-Zhi;Xiao He-Ming;Gong Xue-Dong;Li Jin-Shan.Comparison of DFT with Ab initio Method on the Study of Intermolecular Interaction of (CH3ONO2)2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(04): 307-314
129. Yang E;Zhou Li-Xin;Zhang Yong-Fan.Theoretical Study on the Interaction between β-D-ribose(RI) and Bivalent and Monovalent Cations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(03): 253-259
130. Li Yong-Hui;Huang Jian-Bin;Wang Chuan-Zhong;Mao Min.The Surface Chemical Properties of Hydrolytic Surfactants[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(11): 972-977
131. Yang Yong-Lai;Xu Heng-Yong;Li Wen-Zhao.Study on Carbon Deposition of CH4,C2H6 and C2H4 Cracking over Ni-based Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(09): 773-775
132. Shao Shuang;Lin Rui-Sen;Hu Xin-Gen;Fang Wen-Jun;Ying Xiao-Hong.Enthalpic Interactions of Some Amino Acids with Monomethylurea in Aqueous Solutions at 298.15 K[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(07): 645-650
133. Li Shu-Qin;Hu Xin-Gen;Lin Rui-Sen;Fang Wen-Jun;Sang Wen-Qiang;Liu Qing-Wang.Volumetric Properties of Glycine in Ethylene Glycolwater and Glycerolwater Mixtures at 298.15 K[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(05): 400-405
134. Hai Ming-Tan;Han Bu-Xing;Yan Hai-Ke.Investigation on the Interaction of Sodium Dodecyl Sulfate with Poly(Ethylene Oxide) by Electron Spin Resonance and UV Spectrum[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(04): 338-342
135. Chen Chong-Jun;Luo Gen-Xiang;Jin Jun;Wang Hao-Ping.Approximate Expressions for Strong Interaction of Colloidal Particles with High Surface Potential[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(04): 377-380
136. Chen Yuan-Mei;Huang Yuan-He;Liu Ruo-Zhuang.Intermolecular Electron-phonon Coupling in One-dimensional C36 Polymers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(03): 196-200
137. Zhao Jian-Xi, Chen Xiao-Dong, Jiang Lin-Qin.Interaction of Binary Pluronic Block Molecules[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(12): 1093-1102
138. Sun Ying, Yang Zhan-Lan, Zhang Li, Weng Shi-Fu, Wu Jin-Guang.Interaction of Ca2+、La3+ and Eu3+ with NaDC Micelle[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(10): 873-878
139. Jiang Hui-Jun, Yang Chun, Meng Zhong-Yue.Study on Ni-supported Bifunctional Basic Zeolite Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(04): 331-337
140. Yan Wen-Fei, Liao Hua, Shi Nai, Zhou Wei-Jin, Wu Jin-Guang, Xu Guang-Xian.Fluorescence Spectra of Europium and Sodium Naphthenate Microemulsion System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(03): 269-272
141. Li Jin-Shan, Xiao He-Ming.lntermolecular lnteraction of (HN3)2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(01): 36-40
142. Shi Lei, Zhang Xiao-Gang, Zhang Xi-Feng, Yang Guan-Ying, Han Bu-Xing, Yan Hai-Ke.Study of Molecular lnteraction in Mixed Supercritical Fluids by Molecular Simulation and Partial Molar Volume Measurement[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(01): 31-35
143. Shen Yu-Hua, Yang Zhan-Lan, Wu Jin-Guang.FT-IR for the Soluble Complexes of Bovine Serum Albumin Reacted with Calcium Hydroxyapatites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(12): 1064-1069
144. Zhang Yu-Hong, Xiong Guo-Xing, Sheng Shi-Shan, Liu Sheng-Lin, Yang Wei-Shen.Interaction of NiO with γ-Al2O3 Supporter of NiO/γ-Al2O3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(08): 735-741
145. Chen Tong, Li Wen-Zhao, Yu Chun-Ying.Investigation of the Interaction between NiO and Support,γ-Al2O3,for Oxidative Dehydrogenation of Ethane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(07): 613-618
146. Zhou Ping, OU Yang-Zhi-Xun, Meng Qing-An.The Second Sphere Interaction in the Supramolecular Complexes Studiey by 59Co Solid Static NMR[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(06): 533-540
147. Zhao Jian-Xi, Dai Min-Guang.Pyrene Solubilization from H2O/DMF Solvent Mixture to the "Crew cut" Micelles of Polystyrene-Polyacrylic Acid Diablock Copolymer*[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(06): 488-494
148. Jiang Yong-Cai, Wu Shi-Kang.A Study on the Interaction between Pyrazoline Derivatives and Solvents[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(12): 1068-1072
149. Huang Jian-Bin, He Ping, He Xu, Zhu Bu-Yao.Research on Molecular Organized Assemblies of Catanionic Surfactans in Formamide and Formamide/water Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(12): 1080-1087
150. Zhu Bu-Yao, Wu Li-Jun, Huang Jian-Bin, He Xu.Surface Chemical lnvestigation on Aqueous Solution of Sodeum Undecanoate and Sodium Undecenoate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(11): 1025-1029
151. Bi Zhi-Chu, Neuman A W.Interaction between BSA and SDBS at Water-air Interface by ADSA Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(07): 649-653
152. Chen Shun-Qing, Yang Ya-Hong.The Fluorescence Studies of a Hydrophobically Modified Polyelectrolytes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(04): 380-384
153. He Shao-Guang, Zhao Guo-Xi.Surface Adsorption and Micelle Formation of the Aqueous Mixture of C7FNa-Et4NBr[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(03): 261-266
154. Qi Xue-Yong,Wang Ya-Juan,Yang Kong-Zhang.XRD Studies on the Interaction between CrO3 and NaY、NaM Zeolites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(10): 938-941
155. Zhao Guo-Xi,Yang Zhen-Le,Zhu Bu-Yao.Study on Surface Chemical Properties of Mixed Systems of Derivatives of 10-undecenoic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(09): 773-779
156. Wang Kai-Xuan,Yang Xia-Wan,Zhao Bi-Ying,Xie You-Chang,Sun Ping-Chuan,Men Ai-Ju.7Li MAS NMR Studies on LiCl/γ-Al2O3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(03): 196-199
157. He Shao-Guang,Zhao Guo-Xi.Effect of Organic Ammonium Salts on the Surface Activity and Solubility of Fluorocarbon Surfactant[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(11): 976-980
158. Zhu Chuan-Bao,Yan Ji-Min.Investigation on Characteristics of Interaction and Bonding Nature in C60 Cage of Endohedral Complexes X@C60[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(09): 796-803
159. Zhang Ji-Shu,Zhang Wen-Xia,Wang Ze-Xin.Adsorption and Diffusion of Hydrogen Atom on Pd Loe Index Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(09): 773-779
160. Qian Jian-Gang,Gu Ti-Ren.Effect of Adsorption and Surface Micellization of Dodecylammonium Acetate on the Stability of Silica Suspension[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(08): 698-703
161. Miao Ming-Ming,Sun Xian-Ru,Shi Jing-Min,Cheng Peng,Laio Dai-Zheng,Jiang Zong-Hui.Study on Tetraiodoterephthalato-bidged Cobalt(II) Binuclear Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(07): 577-580
162. Xiong Ya,Huang Su-Qiu,Wu Ding-Quan,Qu Song-Sheng.Studies on the Interactions of Two Kinds of Water-Soluble Porphyrins with DNA[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(06): 543-546
163. Xu Zong-Rong,Gao Yan-Ling.Calculation of Vibrational Spectroscopy for Tri-atomic Molecules Using Interaction Model[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(06): 555-559
164. Zhou Ren-Xian,Chen Ping,Zheng Xiao-Ming,Chen Lin-Shen.The Lnteraction between Active Phase and Support and the TPR Characteristics on CuO/ZrO2 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(05): 464-467
165. Gai Zheng,Yang Wei-Sheng,Zhou Wei-Jin.Scanning Tunneling Microscopy Investigation of the Aggregation Phases of Amphiphile Molecules[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(04): 302-309
166. Zhu Xiao-Lei,Zhou Zhi-Hua,Xu Yong-Jin,Zhou Yao-Ming.Investigation on Dipole-dipole Interaction(II)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(04): 365-367
167. Zhu Bu-Yao,Gong Yu-Jun,Wang Hong-Jian,Zhao Guo-Xi.An Investigation on the Micelle-Catalytic Hydrolysis and Ammonolysis of Carboxylic Acid Esters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(02): 109-113
168. Ying Bai-Ning,Wu Guo-Xiang.Charge Transfer Complexation of N-substituted Phenothiazines with DDQ[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(10): 937-940
169. Liu Han-Xing.Molecular Orbital Interactions in Cyclophanes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(10): 896-901
170. Liu Wen-Bin,Wu Yan-Ping,Wang Jian-Ji,Lu Jin-Suo.Viscosity of NaCl and KCl in Aqueous Sucrose Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(07): 590-595
171. Li Xue-Gang,Zhao Guo-Xi.Molecular Interaction and Phase-separation in the Aqueous Solution of Anioniccationic Sufractant Mixture[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(05): 450-453
172. Zhu Xiao-Lei, Zhou Zhi-Hua.Investigation on Dipole-dipole Interaction(I)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(05): 438-441
173. Chen Xue-Jun, Wang Yan, Li Yi-Gui.He-Ne Interatomic Potential from Inversion Scattering Theory[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(12): 1099-1104
174. Wang Ze-Xin, Zhang Ji-Shu, Yu Xiao-An, Hao Ce, Chen Zong-Qi.Effect of the Ni(510) Step Surface for the Dissociative Adsorption of Hydrogen Molecule[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(10): 915-920
175. Xu Gui-Ying, Su Hong-Mei, Li Gan-Zuo, Liu Mu-Xin, Li Fang, Mao Hong-Zhi.The Interaction between Polyacrylamide and Mixed Surfactants[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(10): 909-914
176. Zhao Guo-Xi, Xiao Jin-Xin.Model of Rod-to-sphere Transition of the Mixed Micelles of Cationic-Anionic Surfactants[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(07): 577-580
177. Zheng Shou-Rong, Qi Hai-Hua, Yan Qi-Jie, Fu Xian-Cai.A Study of the Interaction Between 12-Molybdophosphoric Acid and γ-Alumina[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(06): 521-525
178. Ye Xi-Lin, Li Yu-Shu, Hu Xiu-Jie.The Aggragation of Triton X-100 in Ethylene Glycol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(05): 456-460
179. Lu Yan, Zhen Shao-Qiang, Lu Jin-Suo.The Enthalpic Interaction Parameters of Glycine with Some Alkali-Metal Chlorides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(03): 281-284
180. Huang Jian-Bin; Zhao Guo-Xi; Jiang Yong-Cai; Wu Shi-Kang.Fluorescence Probe Study on the Self-organized Assemblies of the Mixed Catanionic Surfactants[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(05): 577-580
181. Zhang Lan-Hui; Qiao Jing; Ding Hui-Jun; Zhao Guo-Xi.The Effect of Inorganic Electrolytes on the Mixed Micelles Formation of Anioniccationic Surfactants[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(04): 478-483
182. Ye Dai-Qi; Liang Hong; Huang Zhong-Tao.Study on the Interaction Between the Active Phase and Support on V2O5/TiO2 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(04): 501-508
183. Zhao Dong-Yuan; Yang Ya-Shu; Guo Xie-Xian; Chen Heng-Rong; Xin Qin; Wang Guo-Jia.Preparation,Characterization and Surface Acidity of Hydroxy-Fe-Al Pillared Clays Containing Mixed-matal Complexes(II)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(03): 336-344
184. Huang Yuan-He; Liu Ruo-Zhuang.Temperature Dependence of Conductivity for Quasi-one Dimensional Organic Charge Transfer Crystal[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(06): 728-731
185. Li Xue-Gang; Zhao Guo-Xi.Effects of Oxyethylene on Thermodynamic Function of the Micellization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(06): 736-741
186. Wang Dian-Xun; Wang Dong; Zhao Heng-Qi; Tang Qing; Xu Guang-Zhi.An Example of Lone Pair Orbital and Their Interaction——Gas Phase Ultravlolet Photoelctron Spectroscople Study of some Nitrogen Heterocyclle Compounds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(06): 809-813
187. Zhao Guo-Xi; Huang Jian-Bin.Vesicle Formation in Aqueous Solution of Surfactant Mixture[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(05): 583-585
188. Sun Xiang-Yu; Zhao Yao-Xing; Liang Xiao-Tian.Solvent Effect on Conformations of α,ω-Bis(4-Nitrophenoxy)-Alkanes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(05): 659-663
189. Huang Yao-Xiong.Laser Light Scattering Studies on the Effect of Salts on Micelle Formation of C8-Lecithin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(02): 175-180
190. Zhu Yuan-Liang; Zhou Xi-Shun; Yang Fa-Wang; Lu Jin-Suo.Study on the Thermodynamic Properties of Hydrochloric Acid in Aqueous Solutions Containing Amino Acid I. Glycine+Hydrochloric acid+Water[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(01): 132-135
191. Liang Wei-Gen; Yan Ji-Min; Hu Ri-Heng.On Intramolecular NON-Bonded Interaction of 1,1-Difluoroethane and 1,2-Difluoroethane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(01): 33-38
192. Dai Le-Rong; Wu Pei-Qiang; Zhou Zu-Kang.Effect of Solubilized Toluene on Micelle of Polyoxyethylene-Polyoxypropylene Block Copolymer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(01): 22-26
193. Zhu Bu-Yao; Zhao Guo-Xi.FREE Energy of Symmetric Catanionic Surfactants in Micellization and Surface Adsorption[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1991,7(04): 385-389
194. Ding Hui-Jun; Tian Bin; Zhao Guo-Xi.Interaction Between Cationic-Antonic and Zwitterionic Surfactant in Mixed Aqueous Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1991,7(04): 413-419
195. Li Xue-Gang; Zhao Guo-Xi.Interactions of Surfactants with Metallic Cations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1991,7(03): 345-348
196. DENG Yu-Ling, YU Lu, HUANG Qiang.A Multi-Target Docking System of Human Kinome[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
197. HOU Jing-Fei, YANG Yan-Lian, WANG Chen.Molecular Mechanisms of Interface Interactions between Nanomaterials and Proteins[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top