Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
Acta Phys Chim Sin >> 2009,Vol.25>> Issue(02)>> 304-308     doi: 10.3866/PKU.WHXB20090218         中文摘要
Electrochemical Properties of Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)/Manganese Oxide Synthesized by Interfacial Polymerization
CHEN Li; ZHANG Xiao-Gang; YUAN Chang-Zhou; CHEN Sheng-Yao
College of Material Science & Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 210016, P. R. China
Full text: PDF (665KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)
Nanosized poly(3,4-ethylenedioxythiophene)/manganese oxide (PEDOT/MnO2) composite was prepared by an interfacial polymerization method. The structure and morphology of the product was characterized by IR, XRD, BET surface area, SEM, and TEMtechniques. The results showed that the as-prepared amorphous nanocomposite had a porous structure. The pore size was about 5-25 nm and the surface area reached 98 m2·g-1. Electrochemical properties of the PEDOT/MnO2 electrode were determined by cyclic voltammetry (CV), galvanostatic charge/discharge, and electrochemical impedance spectrometry (EIS). The results indicated that the specific capacitance of the PEDOT/MnO2 nanocomposite as a single electrode was 196.3 F·g-1 at a current density of 0.5 A·g-1 in 0.5 mol·L-1 Na2SO4 electrolyte within a potential range of -0.2 - 0.8 V(vs SCE). The capacity retention of the PEDOT/MnO2 electrode was about 90% after 500 cycles.

Keywords: Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)   Manganese oxide   Interfacial polymerization   Supercapacitor  
Received: 2008-07-14 Accepted: 2008-10-16 Publication Date (Web): 2008-11-12
Corresponding Authors: ZHANG Xiao-Gang Email: azhangxg@163.com


Cite this article: CHEN Li; ZHANG Xiao-Gang; YUAN Chang-Zhou; CHEN Sheng-Yao. Electrochemical Properties of Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)/Manganese Oxide Synthesized by Interfacial Polymerization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25 (02): 304-308.    doi: 10.3866/PKU.WHXB20090218
1. ZHOU Xiao, SUN Min-Qiang, WANG Geng-Chao.Synthesis and Supercapacitance Performance of Graphene-Supported π-Conjugated Polymer Nanocomposite Electrode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 975-982
2. WANG Yong-Fang, ZUO Song-Lin.Electrochemical Properties of Phosphorus-Containing Activated Carbon Electrodes on Electrical Double-Layer Capacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 481-492
3. LIN You-Cheng, ZHONG Xin-Xian, HUANG Han-Xing, WANG Hong-Qiang, FENG Qi-Peng, LI Qing-Yu.Preparation and Application of Polyaniline Doped with Different Sulfonic Acids for Supercapacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 474-480
4. LI Ya-Jie, NI Xing-Yuan, SHEN Jun, LIU Dong, LIU Nian-Ping, ZHOU Xiao-Wei .Preparation and Performance of Polypyrrole/Nitric Acid Activated Carbon Aerogel Nanocomposite Materials for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 493-502
5. LI Zhao-Hui, LI Shi-Jiao, ZHOU Jin, ZHU Ting-Ting, SHEN Hong-Long, ZHUO Shu-Ping.Preparation and Supercapacitive Performance of N, S Co-Doped Activated Carbon Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 676-684
6. LI Yang, XIE Hua-Qing, LI Jing.Hydrothermal Synthesis of Al-Doped α-MnO2 Nanotubes and Their Electrochemical Performance for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 693-699
7. YANG Shuo, XU Gui-Yin, HAN Jin-Peng, BING Huan, DOU Hui, ZHANG Xiao-Gang.Nitrogen-Doped Porous Carbon Derived from Dopamine-Modified Polypyrrole and Its Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 685-692
8. WU Yan-Bo, BI Jun, WEI Bin-Bin.Preparation and Supercapacitor Properties of Double-Perovskite La2CoNiO6 Inorganic Nanofibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 315-321
9. LU Jian-Jian, YING Zong-Rong, LIU Xin-Dong, ZHAO Shuang-Sheng.Preparation of Cross-Linked Porous Carbon Nanofiber Networks by Electrospinning Method and Their Electrochemical Capacitive Behaviors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2099-2108
10. HAN Xiao-Mei, WU Yan-Bo, ZHAO Heng-Yan, BI Jun, WEI Bin-Bin.Preparation and Supercapacitor Properties of Carbon-Coated SnO2 Hollow Fibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2220-2228
11. YI Chao, XIONG Xin-Bo, ZOU Zhi-Biao, LI Jun-Jie, HUANG Tuo, LI Bin, MA Jun, ZENG Xie-Rong.Fabrication of Nickel-Based Composite Film Electrode for Supercapacitors by a New Method of Anodization/GCD[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 99-104
12. WANG Li-Li, XING Rui-Guang, ZHANG Bang-Wen, HOU Yuan.Preparation and Electrochemical Properties of Functionalized Graphene/Polyaniline Composite Electrode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1659-1666
13. ZHANG Xuan-Xuan, RAN Fen, FAN Hui-Li, KONG Ling-Bin, KANG Long.Hydrothermal Synthesis and Electrochemical Measurements of Interconnected Porous Carbon/MnO2 Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 881-890
14. SUN Xian-Zhong, ZHANG Xiong, HUANG Bo, MA Yan-Wei.Effects of Separator on the Electrochemical Performance of Electrical Double-Layer Capacitor and Hybrid Battery-Supercapacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 485-491
15. CHEN Chan-Juan, HU Zhong-Ai, HU Ying-Ying, LI Li, YANG Yu-Ying, AN Ning, LI Zhi-Min, WU Hong-Ying.SnO2/Graphite Nanosheet Composite Electrodes and Their Application in Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2256-2262
16. WANG Jian-De, PENG Tong-Jiang, SUN Hong-Juan, HOU Yun-Dan.Effect of the Hydrothermal Reaction Temperature on Three-Dimensional Reduced Graphene Oxide's Appearance, Structure and Super Capacitor Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2077-2084
17. TANG Jia-Yong, CAO Pei-Qi, FU Yan-Bao, LI Peng-Hui, MA Xiao-Hua.Synthesis of a Mesoporous Manganese Dioxide-Graphene Composite by a Simple Template-Free Strategy for High-Performance Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1876-1882
18. ZHANG Hui, MENG Hui-Min.Stability and Failure Behavior of Gas Diffusion Electrodes in Strong Acid Media for Electrolytic Manganese Dioxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2558-2564
19. MA Guo-Fu, MU Jing-Jing, ZHANG Zhi-Guo, SUN Kan-Jun, PENG Hui, LEI Zi-Qiang.Preparation of Polypyrrole/Sodium Alginate Nanospheres and Their Application for High-Performance Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2385-2391
20. HUANG Bo, SUN Xian-Zhong, ZHANG Xiong, ZHANG Da-Cheng, MA Yan-Wei.Organic Electrolytes for Activated Carbon-Based Supercapacitors with Flexible Package[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1998-2004
21. LI Le, HE Yun-Qiu, CHU Xiao-Fei, LI Yi-Ming, SUN Fang-Fang, HUANG He-Zhou.Hydrothermal Synthesis of Partially Reduced Graphene Oxide-K2Mn4O8 Nanocomposites as Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1681-1690
22. WU Hong-Ying, WANG Huan-Wen.Synthesis and Characterization of NiCo2O4 Nanoflower/Activated Carbon Fiber Composite and Its Supercapacitor Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1501-1506
23. HU Ying-Ying, HU Zhong-Ai, ZHANG Ya-Jun, LU Ai-Lian, XU Huan, ZHANG Zi-Yu, YANG Yu-Ying, LI Li, WU Hong-Ying.Synthesis and Electrochemical Characterization of RuO2·xH2O/Graphite Nanosheet Composite Array Electrodes for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 305-310
24. LI Li-Xiang, TAO Jing, GENG Xin, AN Bai-Gang.Preparation and Supercapacitor Performance of Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes from Polyaniline Modification[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 111-116
25. SUN Bao, HAO Yan-Zhong, GUO Fen, LI Ying-Pin, LUO Chong, PEI Juan, SHEN Shi-Gang.Photoelectrochemical Properties of CdS/ZnO Shell-Core Nanorod Arrays Modified with P3HT[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2861-2866
26. ZhONG Hao-Xiang, ZHAO Chun-Bao, LUO Hao, ZHANG Ling-Zhi.Novel Organosilicon Ionic Liquid Based Electrolytes for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2641-2647
27. SU Peng, GUO Hui-Lin, PENG San, NING Sheng-Ke.Preparation of Nitrogen-Doped Graphene and Its Supercapacitive Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2745-2753
28. HUANG Wen, ZHAO Jin, KANG Qi, XU Kaichen, YU Zhen, WANG Jian, MA Yan-Wen, HUANG Wei.Preparation of Three-Dimensional Carbon Microtube/Carbon Nanotube Composites and Their Application in Supercapacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2269-2275
29. SHEN Bao-Shou, FENG Wang-Jun, LANG Jun-Wei, WANG Ru-Tao, TAI Zhi-Xin, YAN Xing-Bin.Nitric Acid Modification of Graphene Nanosheets Prepared by Arc- Discharge Method and Their Enhanced Electrochemical Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1726-1732
30. CHE Qian, ZHANG Fang, ZHANG Xiao-Gang, LU Xiang-Jun, DING Bing, ZHU Jia-Jia.Preparation of Ordered Mesoporous Carbon/NiCo2O4 Electrode and Its Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 837-842
31. LIU Dong, SHEN Jun, LI Ya-Jie, LIU Nian-Ping, LIU Bin.Pore Structures of Carbon Aerogels and Their Effects on Electrochemical Supercapacitor Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 843-849
32. HE Sai-Nan, HU Cai-Yuan, XIAO Ge, ZHENG Hua-Jun.Hydrothermal Synthesis and Amperometric Determination of Hydrogen Peroxide of Highly-Dispersed MnO2 Nanofibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 630-634
33. ZHU Jian-Bo, XU You-Long, WANG Jie, WANG Jing-Ping.Electropolymerization and Characterization of Fast Charge-Discharge PPy/F-SWNTs Composite Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 373-380
34. SUN Xian-Zhong, ZHANG Xiong, ZHANG Da-Cheng, MA Yan-Wei.Activated Carbon-Based Supercapacitors Using Li2SO4 Aqueous Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 367-372
35. GUO Pei-Zhi, JI Qian-Qian, ZHANG Li-Li, ZHAO Shan-Yu, ZHAO Xiu-Song.Preparation and Characterization of Peanut Shell-Based Microporous Carbons as Electrode Materials for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2836-2840
36. XUE Rong, YAN Jing-Wang, TIAN Ying, YI Bao-Lian.Lanthanum Doped Manganese Dioxide/Carbon Nanotube Composite Electrodes for Electrochemical Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2340-2346
37. LU Xiang-Jun, DOU Hui, YANG Su-Dong, HAO Liang, ZHANG Fang, ZHANG Xiao-Gang.Fabrication and Electrochemical Capacitive Behavior of Freestanding Graphene/Polyaniline Nanofibre Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2333-2339
38. LI Zhao, XU Ju-Liang, LI Xu-Yan, GUO Li-Fang, LI Jin, JIANG Yi-Ming.Preparation of Manganese Dioxide for Electrodes of Supercapacitors Based on Duplex Stainless Steel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1424-1430
39. ZHOU Jin, LI Wen, XING Wei, ZHUO Shu-Ping.Capacitive Performance of Tunable Ordered Mesoporous Carbons in Organic and H2SO4 Electrolytes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1431-1438
40. MI Juan, WANG Yu-Ting, GAO Peng-Cheng, LI Wen-Cui.Effects of Thermal Treatment on the Electrochemical Behavior of Manganese Dioxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 893-899
41. YU Li-Qiu, CHEN Shu-Li, CHANG Sha, LI Yun-Hu, GAO Yin-Yi, WANG Gui-Ling CAO Dian-Xue.Supercapacitance of NiCo2O4 Nanowire Arrays Grown on Nickel Foam[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 615-619
42. LI Wen, ZHOU Jin, XING Wei, ZHUO Shu-Ping, Lü Yi-Min.Preparation of Microporous Carbon Using a Zeolite HY Template and Its Capacitive Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 620-626
43. SHI Yan-Hua, MENG Hui-Min.Electrochemical Behavior of IrO2 Electrodes in the Anodic Electrodeposition of MnO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 461-467
44. TIAN Ying, YAN Jing-Wang, XUE Rong, YI Bao-Lian.Influence of Electrolyte Concentration and Temperature on the Capacitance of Activated Carbon[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 479-485
45. ZHANG Hai-Jun, ZHANG Xiao-Gang, YUAN Chang-Zhou, GAO Bo, SUN Kang, FU Qing-Bin, LU Xiang-Jun, JIANG Jian-Chun.Preparation of Water Soluble Chitosan-Based Porous Carbon/NiO Composites and Their Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 455-460
46. ZHANG Fang, YUAN Chang-Zhou, ZHANG Xiao-Gang, ZHANG Luo-Jiang, XU Ke.5-Sulfosalicylic Acid-Assisted Hydrothermal Synthesis and Supercapacitive Properties of Co-Ni Layered Double Hydroxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3175-3180
47. ZHANG Xiao-Bo, CHEN Ming-Hai, ZHANG Xiao-Gang, LI Qing-Wen.Preparation of Porous Carbon Nanofibers by Electrospinning and Their Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3169-3174
48. TIAN Ying, YAN Jing-Wang, LIU Xiao-Xue, XUE Rong, YI Bao-Lian.Electrochemical Capacitance of Composites with MnOx Loaded on the Surface of Activated Carbon Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2151-2157
49. LI Li-Min, LIU En-Hui, LI Jian, YANG Yan-Jing, SHEN Hai-Jie, HUANG Zheng-Zheng, XIANG Xiao-Xia.Polyaniline-Based Carbon for a Supercapacitor Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1521-1526
50. JI Qian-Qian, GUO Pei-Zhi, ZHAO Xiu-Song.Preparation of Chitosan-Based Porous Carbons and Their Application as Electrode Materials for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1254-1258
51. ZANG Yang, HAO Xiao-Gang, WANG Zhong-De, ZHANG Zhong-Lin, LIU Shi-Bin.Copolymerization and Capacitive Performance of Composite Carbon Nanotubes/Polyaniline/Nickel Hexacyanoferrate Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 291-298
52. PANG Xu, MA Zheng-Qing, ZUO Lie.Sn Doped MnO2 Electrode Material for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2433-2437
53. FU Qing-Bin, GAO Bo, SU Ling-Hao, YUAN Chang-Zhou, LU Xiang-Jun, ZHANG Xiao-Gang.Preparation of Polypyrrole/Benzenesulfonic Functionalized Multi-Walled Carbon Nanotubes Induced by Hydrogen Bonding and Their Electrochemical Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2199-2204
54. SUN Zhe, LIU Kai-Yu, ZHANG Hai-Feng, LI Ao-Sheng, XU Xiao-Cun.Study on Meso-C/MnO2 Asymmetric Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 1991-1997
55. JIANG Qi, ZHAO Xiao-Feng, HUANG Bin, DU Bing, ZHAO Yong.Effect of the Activated Carbon Reactivation on Its Electrochemical Capacitance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 757-761
56. DU Bing, JIANG Qi, ZHAO Xiao-Feng, LIN Sun-Zhong, MU Pei-Shan, ZHAO Yong.Preparation of PPy/CNTs Composite Based on the Electrostatic Absorption Effect[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 513-518
57. JIANG Qi; ZHANG Qian; DU Bing; ZHAO Xiao-Feng; ZHAO Yong.Preparation and Electrochemical Properties of CNTs-PANI Composite Material via Finite Field Polymerization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1719-1723
58. ZENG Wen-Wen; HUANG Ke-Long; YANG You-Ping; LIU Su-Qin; LIU Ren-Sheng.Solvothermal Synthesis and Capacitance Performance of Co3O4 with Different Morphologies[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(02): 263-268
59. YANG Jing; LIU Ya-Fei; CHEN Xiao-Mei; HU Zhong-Hua; ZHAO Guo-Hua.Carbon Electrode Material with High Densities of Energy and Power[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(01): 13-19
60. ZHANG Jing-Hua; ZHANG Yong-Sheng; ZHENG Mian-Ping; QI Lu; FENG Bo LI Li.2,5-Dimercapto-1,3,4-Thiadiazole for Lithium Batteries by Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 51-55
61. SHI Yan-Hua; MENG Hui-Min; SUN Dong-Bai; NI Yong-Le; CHEN Dong.Effect of SbOx+SnO2 Intermediate Layer on the Properties of Ti-based MnO2 Anode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(10): 1553-1559
62. YANG Jian-Jun; HUANG Jun-Jie; JIANG Zhi-Yu.Supercapacitance of MnO2 Thin Film Electrodes Prepared Using Jet Printing Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(09): 1365-1369
63. WANG Jie; XU You-Long; SUN Xiao-Fei; XIAO Fang; MAO Sheng-Chun.Capacitance Properties of Porous Polypyrrole Thick Films Prepared Electrochemically by Multi-step Polymerization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(06): 877-882
64. LAN Xiao-Zheng; YANG Chang-Guang; TAN Zhi-Cheng; SUN Li-Xian; XU Fen.Microencapsulation of n-eicosane as Energy StorageMaterial Synthesized by Interfacial Polymerization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(04): 581-584
65. WANG Jie;XU You-Long;CHEN Xi;DU Xian-Feng;LI Xi-Fei.Effect of Doping Ions on Electrochemical Capacitance Properties of Polypyrrole Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(03): 299-304
66. HAO Yan-Zhong;CAI Chun-Li.A Photoelectrochemical Study of the Nanostructured TiO2 /P3HT Film Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(12): 1395-1398
67. YANG Hong-Sheng; ZHOU Xiao; ZHANG Qing-Wu.Electrochemical Performances of Supercapacitor with Polyaniline Particles with Hierarchy as Active Electrode Material[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(04): 414-418
68. Jiang Qi;Lu Xiao-Ying;Zhao Yong;Yu Zuo-Long.Effect of Microstructure’s Change on Electrochemical Capacitance of Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(05): 546-549
69. Liu Xian-Ming;Zhang Yi-He;Zhang Xiao-Gang;Fu Shao-Yun.The Supercapacitive Properties of Ni-Ru Oxide Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 417-420
70. Deng Mei-Gen;Zhang Zhi-An;Hu Yong-Da;Wang Bin-Hua;Yang Bang-Chao.Effect of Activation and Surface Modification on the Properties of Carbon Nanotubes Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 432-435
71. Zhuang Xin-Guo;Yang Yu-Sheng;Ji You-Ju;Yang Dong-Ping;Tang Zhi-Yuan.The Influence of Porous Structure of Activated Carbons Used as Supercapacitor Electrode Materials on Its Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(08): 689-694
72. Wang Xiao-Feng;Wang Da-Zhi;Liang Ji.Carbon Nanotube Capacitor Materials Loaded with Different Amounts of Ruthenium Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(06): 509-513
73. Zhang Bao-Hong;Zhang Na.Research on Nanophase MnO2 for Electrochemical Supercapacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(03): 286-288
74. Guo Yuan;Li Yong-Jun;He Mao-Xia;Xia Xi.Observation of Electron-Transfer Inverted Region in γ-MnO2/K3[Fe(CN)6] Solution Interface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(07): 636-640
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top