Please wait a minute...
Acta Phys. Chim. Sin.  2009, Vol. 25 Issue (04): 767-772    DOI: 10.3866/PKU.WHXB200904011
Article     
Promoting Methanol Electro-Oxidation through Fabricating Pore Structure in Pt/CNTs Catalyst Layer by Dissolving Away Premixed La2O3 Particles
WANG Jian-She, GUO Xun, SONG Cheng-Ying, WANG Liu-Cheng, ZHAO Jian-Hong, QIU Xin-Ping
School of Chemical Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou 450000, P. R. China; Key Laboratory of Organic Optoelectronics and Molecular Engineering, Ministry of Education, Department of Chemistry, Tsinghua University, Beijing 100084, P. R. China
Download:   PDF(842KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)      

Abstract  To gain insight into the effect of increasing porosity on methanol electro-oxidation, La2O3 particles prepared throughmolten salt method were introduced into a Pt/carbon nanotubes (CNTs) catalyst layer and then dissolved in HClO4, which increased the porosity in the Pt/CNTs catalyst layer. The existence of the as-formed pore structures was confirmed by scanning electronic microscopy (SEM). Cyclic voltammetry (CV) and chronoamperometry methods were used to investigate the effect of increasing porosity, which showed that the methanol electro-oxidizing current was enhanced by 57%. The reason for this result is ascribed to improved methanol access to the Pt surface in the porous catalyst layer. The results indicate that the fabrication of pores in catalyst layer by dissolving away premixed La2O3 particles is an effective method to promote catalyst layer performance.

Key wordsMethanol electro-oxidation      Catalyst layer      Pore-forming agent      La2O3 particles      Direct methanol fuel cell     
Received: 20 November 2008      Published: 23 December 2008
MSC2000:  O646  
Corresponding Authors: WANG Jian-She, QIU Xin-Ping     E-mail: wangjs07@zzu.edu.cn;qiuxp@tsinghua.edu.cn
Cite this article:

WANG Jian-She, GUO Xun, SONG Cheng-Ying, WANG Liu-Cheng, ZHAO Jian-Hong, QIU Xin-Ping. Promoting Methanol Electro-Oxidation through Fabricating Pore Structure in Pt/CNTs Catalyst Layer by Dissolving Away Premixed La2O3 Particles. Acta Phys. Chim. Sin., 2009, 25(04): 767-772.

URL:

http://www.whxb.pku.edu.cn/Jwk_wk/wlhx/10.3866/PKU.WHXB200904011     OR     http://www.whxb.pku.edu.cn/Jwk_wk/wlhx/Y2009/V25/I04/767

[1] QIAN Hui-Hui, HAN Xiao, ZHAO Yan, SU Yu-Qin. Flexible Pd@PANI/rGO Paper Anode for Methanol Fuel Cells[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2017, 33(9): 1822-1827.
[2] ZHOU Yang, LIU Wei-Ming, HU Xian-Chao, CHU You-Qun, MA Chun-An. Nano-WO3 Composite Materials as Electro-Catalyst for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2013, 29(07): 1487-1493.
[3] CHEN Qiu-Xiang, ZHANG Jie-Jing, WANG Yu-Xin. Micro-Modelling of PEMFC Taking Account of Gaseous and Liquid Water inside the Catalyst Layer[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2013, 29(03): 559-568.
[4] ZHOU Yang, CHU You-Qun, LIU Wei-Ming, MA Chun-An. Nano-WO3 Modified Carbon Nanotube Supported Pt and Their Electrocatalytic Activity for Methanol Electro-Oxidation[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2013, 29(02): 287-292.
[5] ZHENG Ning, ZHU Chun-Mei, SUN Bin, SHI Zu-Jin, LIU Yan, WANG Yuan. Nanocomposite Cathode Catalyst with High Methanol Tolerance and Durability[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2012, 28(10): 2263-2268.
[6] NIE Su-Lian, ZHAO Yan-Chun, FAN Jie-Wen, TIAN Jian-Niao, NING Zhen, LI Xiao-Xiao. Highly Active Pd-Co3O4/MWCNTs Catalysts for Methanol Electrocatalytic Oxidation[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2012, 28(04): 871-876.
[7] WEN Sheng, GONG Chun-Li, TSAI Fang-Chang, YEH Jen-Taut. Properties of SPES/AlOOH Composite Proton Exchange Membranes[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2011, 27(08): 1886-1892.
[8] ZHAO Yan-Chun, ZHAN Lu, TIAN Jian-Niao, NIE Su-Lian, NING Zhen. N-Doped Amorphous Carbon Supported Pd Catalysts for Methanol Electrocatalytic Oxidation[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2011, 27(01): 91-96.
[9] GAO Hai-Li, LIAO Shi-Jun, ZENG Jian-Huang, LIANG Zhen-Xing, XIE Yi-Chun. Preparation and Characterization of Platinum-Decorated Ru/C Catalyst with High Performance and Superior Poison Tolerance[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2010, 26(12): 3193-3198.
[10] GONG Chun-Li, ZHOU Yi, YAN Li-Cheng, WEN Sheng, ZHENG Gen-Wen. Properties of SPES/PWA/SiO2 Composite Proton Exchange Membranes[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2010, 26(11): 2967-2974.
[11] ZHAO Yan-Chun, LAN Huang-Xian, DENG Bin-Bin, TIAN Jian-Niao, YANG Xiu-Lin, WANG Feng-Yang. Electrocatalytic Oxidation of Methanol with Poly Functionalized Multiwalled Carbon Nanotubes Supported Pt Catalysts[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2010, 26(08): 2255-2260.
[12] AN Xiao-Sha, CHEN De-Jun, ZHOU Zhi-You, WANG Qiang, FAN You-Jun, SUN Shi-Gang. Rare Earth Eu Doped PtRu/C Catalysts and Their Properties for Methanol Electrooxidation[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2010, 26(05): 1207-1213.
[13] WU Yan-Ni, LIAO Shi-Jun. Shortened Carbon Nanotubes as Supports to Prepare High-Performance Pt/SCNT and PtRu/SCNT Catalysts for Fuel Cells[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2010, 26(03): 669-674.
[14] ZHENG Gen-Wen; GONG Chun-Li; WEN Sheng; XIE Xiao-Lin. Preparation and Performances of Sulfonated Poly(ether imide) and Poly (ether sulfone) Blends for Proton Exchange Membrane[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2008, 24(05): 855-860.
[15] DENG Hui-Ning; WANG Yu-Xin. Preparation and Properties of Proton Conducting Composite Membranes from Sulfonated Poly(phthalazinone ether keton) and Phosphotungstic Acid[J]. Acta Phys. Chim. Sin., 2007, 23(08): 1235-1240.