Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
Acta Phys Chim Sin >> 2008,Vol.24>> Issue(09)>> 1719-1723     doi: 10.3866/PKU.WHXB20080934         中文摘要
Preparation and Electrochemical Properties of CNTs-PANI Composite Material via Finite Field Polymerization
JIANG Qi; ZHANG Qian; DU Bing; ZHAO Xiao-Feng; ZHAO Yong
Key Laboratory of Advanced Technologies of Materials of the Ministry of Education of China, Superconductivity R&D Center, Southwest Jiao Tong University, Chengdu 610031, P. R. China
Full text: PDF (1672KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)
Finite field polymerization was applied to prepare carbon nanotubes-polyaniline (CNTs-PANI) composite based on coating polyaniline on the surface of the CNTs. The microstructure and component of the obtained materials were characterized by transmission electron microscope (TEM), scanning electron microscope (SEM), and Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. The electrochemical performances of the samples were tested by cyclic voltammogram and galvanostatic charge/discharge by assembling the materials into electrochemical supercapacitors. The results showed that PANI could symmetrically grow on the surface of the CNTs by the finite field method. The specific capacitance of the obtained composite material was about 117.7 F·g-1 (organic electrolyte) whereas the specific capacitances of the pure CNTs and the pure PANI were about 25.0 and 65.0 F·g-1 at the same conditions. All these indicated that the finite field polymerization was a promising method to prepare nano-composite.

Keywords: Finite field polymerization   Nano-composite   Electrochemical property   Supercapacitor  
Received: 2008-03-24 Accepted: 2008-05-28 Publication Date (Web): 2008-07-09
Corresponding Authors: JIANG Qi Email: jiangqi66@163.com


Cite this article: JIANG Qi; ZHANG Qian; DU Bing; ZHAO Xiao-Feng; ZHAO Yong. Preparation and Electrochemical Properties of CNTs-PANI Composite Material via Finite Field Polymerization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24 (09): 1719-1723.    doi: 10.3866/PKU.WHXB20080934
1. DAWUT Gulbahar, LU Yong, ZHAO Qing, LIANG Jing, TAO Zhan-Liang, CHEN Jun.Quinones as Electrode Materials for Rechargeable Lithium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1593-1603
2. CAI Li-Li, WEN Yue-Hua, CHENG Jie, CAO Gao-Ping, YANG Yu-Sheng.Synthesis and Electrochemical Performance of a Benzoquinone-Based Polymer Anode for Aqueous Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 969-974
3. ZHOU Xiao, SUN Min-Qiang, WANG Geng-Chao.Synthesis and Supercapacitance Performance of Graphene-Supported π-Conjugated Polymer Nanocomposite Electrode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 975-982
4. KOU Jian-Wen, WANG Zhao, BAO Li-Ying, SU Yue-Feng, HU Yu, CHEN Lai, XU Shao-Yu, CHEN Fen, CHEN Ren-Jie, SUN Feng-Chun, WU Feng.Layered Lithium-Rich Cathode Materials Synthesized by an Ethanol-Based One-Step Oxalate Coprecipitation Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 717-722
5. WANG Yong-Fang, ZUO Song-Lin.Electrochemical Properties of Phosphorus-Containing Activated Carbon Electrodes on Electrical Double-Layer Capacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 481-492
6. LIN You-Cheng, ZHONG Xin-Xian, HUANG Han-Xing, WANG Hong-Qiang, FENG Qi-Peng, LI Qing-Yu.Preparation and Application of Polyaniline Doped with Different Sulfonic Acids for Supercapacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 474-480
7. LI Ya-Jie, NI Xing-Yuan, SHEN Jun, LIU Dong, LIU Nian-Ping, ZHOU Xiao-Wei .Preparation and Performance of Polypyrrole/Nitric Acid Activated Carbon Aerogel Nanocomposite Materials for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 493-502
8. LI Wan-Li, LIU Xiao-Yun, MIAO Yan-Qin, YANG Jun-Li, WU Cong-Ling, LI Yuan-Hao, GUO Kun-Peng, WANG Hua, XU Bing-She.MgF2 Modified Alq3 Nanocomposite: Synthesis and Improvement of Anti-Aging Performance of OLED[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1780-1786
9. SUN Xue-Mei, GAO Li-Jun.Preparation and Electrochemical Properties of Carbon-Coated CoCO3 as an Anode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1521-1526
10. SHI Xia-Xing, LIAO Shi-Xuan, YUAN Bing, ZHONG Yan-Jun, ZHONG Ben-He, LIU Heng, GUO Xiao-Dong.Facile Synthesis of 0.6Li2MnO3-0.4LiNi0.5Mn0.5O2 with Hierarchical Micro/Nanostructure and High Rate Capability as Cathode Material for Li-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1527-1534
11. WANG Qian-Wen, DU Xian-Feng, CHEN Xi-Zi, XU You-Long.TiO2 Nanotubes as an Anode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1437-1451
12. PAN Jian-Ming, YANG Wei, SUN Hai-Biao, ZHENG Xiang, LI Guo-Hua.Preparation and Electrocatalytic Activity of Tungsten Carbide-Montmorillonite Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 998-1006
13. LI Zhao-Hui, LI Shi-Jiao, ZHOU Jin, ZHU Ting-Ting, SHEN Hong-Long, ZHUO Shu-Ping.Preparation and Supercapacitive Performance of N, S Co-Doped Activated Carbon Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 676-684
14. DU Hai-Ying, WANG Jing, QIAO Qiao, SUN Yan-Hui, SHAO Qiang, LI Xiao-Gan.Synthesis and Characterization of ZnO/PPy Hetero-Nanocomposites and Their Gas Sensing Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 800-806
15. LI Yang, XIE Hua-Qing, LI Jing.Hydrothermal Synthesis of Al-Doped α-MnO2 Nanotubes and Their Electrochemical Performance for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 693-699
16. YANG Shuo, XU Gui-Yin, HAN Jin-Peng, BING Huan, DOU Hui, ZHANG Xiao-Gang.Nitrogen-Doped Porous Carbon Derived from Dopamine-Modified Polypyrrole and Its Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 685-692
17. WU Yan-Bo, BI Jun, WEI Bin-Bin.Preparation and Supercapacitor Properties of Double-Perovskite La2CoNiO6 Inorganic Nanofibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 315-321
18. QI Qi, WANG Yu-Qiao, WANG Sha-Sha, QI Hao-Nan, WEI Tao, SUN Yue-Ming.Preparation of Reduced Graphene Oxide/TiO2 Nanocomposites and Their Photocatalytic Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2332-2340
19. LU Jian-Jian, YING Zong-Rong, LIU Xin-Dong, ZHAO Shuang-Sheng.Preparation of Cross-Linked Porous Carbon Nanofiber Networks by Electrospinning Method and Their Electrochemical Capacitive Behaviors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2099-2108
20. HAN Xiao-Mei, WU Yan-Bo, ZHAO Heng-Yan, BI Jun, WEI Bin-Bin.Preparation and Supercapacitor Properties of Carbon-Coated SnO2 Hollow Fibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2220-2228
21. YI Chao, XIONG Xin-Bo, ZOU Zhi-Biao, LI Jun-Jie, HUANG Tuo, LI Bin, MA Jun, ZENG Xie-Rong.Fabrication of Nickel-Based Composite Film Electrode for Supercapacitors by a New Method of Anodization/GCD[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 99-104
22. SU Shuo-Jian, NULI Yan-Na, FEILURE Tuerxun, YANG Jun, WANG Jiu-Lin.Effects of Cathode Current Collectors on the Electrochemical Performance of Rechargeable Magnesium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 111-120
23. WANG Li-Li, XING Rui-Guang, ZHANG Bang-Wen, HOU Yuan.Preparation and Electrochemical Properties of Functionalized Graphene/Polyaniline Composite Electrode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1659-1666
24. FEILURE Tuerxun, ZULIPIYA Shadike, NULI Yan-Na, YANG Jun, WANG Jiu-Lin.Pyrazolyl Magnesium Halide/Tetrahydrofuran Solutions for Rechargeable Magnesium Battery Electrolytes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1634-1640
25. ZHANG Jian-Fang, WANG Yan, SHEN Tian-Kuo, SHU Xia, CUI Jie-Wu, CHEN Zhong, WU Yu-Cheng.Visible Light Photocatalytic Performance of Cu2O/TiO2 Nanotube Heterojunction Composites Prepared by Pulse Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1535-1542
26. HUA Wei-Bo, ZHENG Zhuo, LI Long-Yan, GUO Xiao-Dong, LIU Heng, SHEN Chong-Heng, WU Zhen-Guo, ZHONG Ben-He, HUANG Ling.Synthesis of Nanostructured LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 by Ammonia-Evaporation-Induced Synthesis and Its Electrochemical Properties as a Cathode Material for a High-Power Li-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1481-1486
27. ZHOU Ying, WANG Dao-Long, XIAO Nan, HOU Yu-Chen, QIU Jie-Shan.Influence of Heat Treatment Temperature on the Structure and Electrochemical Performance of Asphaltene-Based B/N Co-Doped Porous Carbons[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1127-1133
28. ZHANG Xuan-Xuan, RAN Fen, FAN Hui-Li, KONG Ling-Bin, KANG Long.Hydrothermal Synthesis and Electrochemical Measurements of Interconnected Porous Carbon/MnO2 Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 881-890
29. LI Li, HU Zhong-Ai, YANG Yu-Ying, WU Hong-Ying, CUI Lu-Juan.Synthesis of a MnO2/NiCo2O4 Composite by Electrostatic Self-Assembly and Its Electrochemical Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 899-907
30. CHEN Lai, CHEN Shi, HU Dao-Zhong, SU Yue-Feng, LI Wei-Kang, WANG Zhao, BAO Li-Ying, WU Feng.Crystal Structure and Electrochemical Performance of Lithium-Rich Cathode Materials xLi2MnO3·(1-x)LiNi0.5Mn0.5O2 (x=0.1-0.8)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 467-475
31. ZHANG Qing-Qing, LI Rong, ZHANG Meng-Meng, GOU Xing-Long.Synthesis and Electrochemical Lithium Storage Performance of WO3 Nanorods/Graphene Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 476-484
32. SUN Xian-Zhong, ZHANG Xiong, HUANG Bo, MA Yan-Wei.Effects of Separator on the Electrochemical Performance of Electrical Double-Layer Capacitor and Hybrid Battery-Supercapacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 485-491
33. BIAN Pei-Wen, NULI Yan-Na, Zainapuguli, YANG Jun, WANG Jiu-Lin.Benzenethiolate-Based Solutions for Rechargeable Magnesium Battery Electrolytes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 311-317
34. CHEN Chan-Juan, HU Zhong-Ai, HU Ying-Ying, LI Li, YANG Yu-Ying, AN Ning, LI Zhi-Min, WU Hong-Ying.SnO2/Graphite Nanosheet Composite Electrodes and Their Application in Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2256-2262
35. WANG Jian-De, PENG Tong-Jiang, SUN Hong-Juan, HOU Yun-Dan.Effect of the Hydrothermal Reaction Temperature on Three-Dimensional Reduced Graphene Oxide's Appearance, Structure and Super Capacitor Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2077-2084
36. TANG Jia-Yong, CAO Pei-Qi, FU Yan-Bao, LI Peng-Hui, MA Xiao-Hua.Synthesis of a Mesoporous Manganese Dioxide-Graphene Composite by a Simple Template-Free Strategy for High-Performance Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1876-1882
37. SU Chang, HUANG Qi-Fei, XU Li-Huan, ZHANG Cheng.Preparation and Performances of C-LiFePO4/Polytriphenylamine Composite as Cathode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 88-94
38. LUAN Yun-Bo, FENG Yu-Jie, WANG Wen-Xin, XIE Ming-Zheng, JING Li-Qiang.Synthesis of BiOBr-TiO2 Nanocrystalline Composite by Microemulsion-Like Chemical Precipitation Method and Its Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2655-2660
39. HU Zhi, HUANG Xiao-Wei, CHEN Yang-Hui.Synthesis and Properties of SmBaCo2O5+δ Cathode Material via EDTA-Glycine Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2585-2591
40. MA Guo-Fu, MU Jing-Jing, ZHANG Zhi-Guo, SUN Kan-Jun, PENG Hui, LEI Zi-Qiang.Preparation of Polypyrrole/Sodium Alginate Nanospheres and Their Application for High-Performance Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2385-2391
41. CHEN Qiang, NULI Yan-Na, GUOWei, YANG Jun, WANG Jiu-Lin, GUO Yu-Guo.PTMA/Graphene as a Novel Cathode Material for Rechargeable Magnesium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2295-2299
42. HUANG Bo, SUN Xian-Zhong, ZHANG Xiong, ZHANG Da-Cheng, MA Yan-Wei.Organic Electrolytes for Activated Carbon-Based Supercapacitors with Flexible Package[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1998-2004
43. ZHAO Tian-Tian, LIN Rui, ZHANG Lu, CAO Chui-Hui, MA Jian-Xin.Effects of Pt Content on the Catalytic Performance of Co@Pt/C Core-Shell Structured Electrocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1745-1752
44. LI Le, HE Yun-Qiu, CHU Xiao-Fei, LI Yi-Ming, SUN Fang-Fang, HUANG He-Zhou.Hydrothermal Synthesis of Partially Reduced Graphene Oxide-K2Mn4O8 Nanocomposites as Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1681-1690
45. WU Hong-Ying, WANG Huan-Wen.Synthesis and Characterization of NiCo2O4 Nanoflower/Activated Carbon Fiber Composite and Its Supercapacitor Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1501-1506
46. QIAN Jia-Sheng, LIU Ming-Xian, GAN Li-Hua, LÜ Yao-Kang, CHEN Ling-Yan, YE Rui-Jie, CHEN Long-Wu.Synthesis and Electrochemical Performance of Microporous Carbon Using a Zinc(II)-Organic Coordination Polymer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1494-1500
47. PENG Jin-Ping, ZHANG Dong-Dong, GUAN Li, ZHANG Hui, ZHANG Zhong, QIU Xiao-Hui.An Electrostatic Force Microscopy Investigation of the Dynamic Properties of Microscopic Interface in Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1603-1608
48. LIU Li, JIANG Wei, YANG Xi-Wen, CHEN Bin-Hua, WU Shi-Xi, LI Feng-Sheng.Facile Fabrication of Novel Magnetic and Fluorescent Fe3O4-CdSe Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 1088-1096
49. PAN Hui, ZHAO Tian, ZHANG Yu-Dong, ZHANG Zhi-Jun.Preparation, Characterization and Properties of Titania/Graphite Oxide Nanocomposite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 660-666
50. HU Ying-Ying, HU Zhong-Ai, ZHANG Ya-Jun, LU Ai-Lian, XU Huan, ZHANG Zi-Yu, YANG Yu-Ying, LI Li, WU Hong-Ying.Synthesis and Electrochemical Characterization of RuO2·xH2O/Graphite Nanosheet Composite Array Electrodes for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 305-310
51. CAO Chun-Hui, LIN Rui, ZHAO Tian-Tian, HUANG Zhen, MA Jian-Xin.Preparation and Characterization of Core-Shell Co@Pt/C Catalysts for Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 95-101
52. LI Li-Xiang, TAO Jing, GENG Xin, AN Bai-Gang.Preparation and Supercapacitor Performance of Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes from Polyaniline Modification[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 111-116
53. ZHU Fu-Liang, ZHAO Jing-Xin, CHENG Yong-Liang, LI Hai-Bao, YAN Xing-Bin.Magnetic and Electrochemical Properties of NiCo2O4 Microbelts Fabricated by Electrospinning[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2874-2878
54. ZhONG Hao-Xiang, ZHAO Chun-Bao, LUO Hao, ZHANG Ling-Zhi.Novel Organosilicon Ionic Liquid Based Electrolytes for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2641-2647
55. SU Peng, GUO Hui-Lin, PENG San, NING Sheng-Ke.Preparation of Nitrogen-Doped Graphene and Its Supercapacitive Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2745-2753
56. LI Song-Mei, WANG Bo, LIU Jian-Hua, YU Mei, AN Jun-Wei.Synthesis and Microwave Absorption Properties of Nickel Nanoparticles-Graphene Composites with Different Morphologies[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2754-2760
57. HUANG Wen, ZHAO Jin, KANG Qi, XU Kaichen, YU Zhen, WANG Jian, MA Yan-Wen, HUANG Wei.Preparation of Three-Dimensional Carbon Microtube/Carbon Nanotube Composites and Their Application in Supercapacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2269-2275
58. ZHENG Ning, ZHU Chun-Mei, SUN Bin, SHI Zu-Jin, LIU Yan, WANG Yuan.Nanocomposite Cathode Catalyst with High Methanol Tolerance and Durability[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2263-2268
59. LI Guo-Hua, CHEN Dan, ZHENG Xiang, XIE Wei-Miao, CHENG Yuan.Preparation and Electrocatalytic Activity of WC/W2C Nanocomposite with Core-Shell Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2077-2083
60. LI Qiang, ZHAO Hui, JIANG Rui, GUO Li-Fan.Synthesis and Electrochemical Properties of La1.6Sr0.4Ni1-xCuxO4 as Cathode Materials for Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2065-2070
61. AN Ting, CAO Hui-Qun, ZHAO Feng-Qi, REN Xiao-Ning, TIAN De-Yu, XU Si-Yu, GAO Hong-Xu, TAN Yi, XIAO Li-Bai.Preparation and Characterization of Ag/CNTs Nanocomposite and Its Effect on Thermal Decomposition of Cyclotrimethylene Trinitramine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2202-2208
62. SHEN Bao-Shou, FENG Wang-Jun, LANG Jun-Wei, WANG Ru-Tao, TAI Zhi-Xin, YAN Xing-Bin.Nitric Acid Modification of Graphene Nanosheets Prepared by Arc- Discharge Method and Their Enhanced Electrochemical Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1726-1732
63. CHE Qian, ZHANG Fang, ZHANG Xiao-Gang, LU Xiang-Jun, DING Bing, ZHU Jia-Jia.Preparation of Ordered Mesoporous Carbon/NiCo2O4 Electrode and Its Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 837-842
64. WANG Zhao, WU Feng, SU Yue-Feng, BAO Li-Ying, CHEN Lai, LI Ning, CHEN Shi.Preparation and Characterization of xLi2MnO3·(1-x)Li[Ni1/3Mn1/3Co1/3]O2 Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 823-830
65. LIU Dong, SHEN Jun, LI Ya-Jie, LIU Nian-Ping, LIU Bin.Pore Structures of Carbon Aerogels and Their Effects on Electrochemical Supercapacitor Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 843-849
66. LIU Kong-Hua, LIU Lan, GAO Hong, LUO Yuan-Fang, JIA De-Min.In situ Preparation of Epoxy-Based Conductive Nanocomposites Containing Nanosilver-Decorated Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 711-719
67. ZHAO Lei, WANG An-Bang, WANG Wei-Kun, YU Zhong-Bao, CHEN Shi, YANG Yu-Sheng.Preparation and Electrochemical Performance of Aminoanthraquinone Derivative as Cathode Materials in Rechargeable Lithium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 596-602
68. ZHU Jian-Bo, XU You-Long, WANG Jie, WANG Jing-Ping.Electropolymerization and Characterization of Fast Charge-Discharge PPy/F-SWNTs Composite Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 373-380
69. SUN Xian-Zhong, ZHANG Xiong, ZHANG Da-Cheng, MA Yan-Wei.Activated Carbon-Based Supercapacitors Using Li2SO4 Aqueous Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 367-372
70. YANG Jun-Fang, CHENG Ji-Gui, FAN Yu-Meng, WANG Rui, GAO Jian-Feng.Preparation, Structure and Properties of Pr1.2Sr0.8NiO4 Cathode Materials for Intermediate-Temperature Solid Oxide Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 95-99
71. ZHANG Xiao-Yan, SUN Ming-Xuan, SUN Yu-Jun, LI Jing, SONG Peng, SUN Tong, CUI Xiao-Li.Photoelectrochemical Properties of Graphene Oxide Thin Film Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2831-2835
72. GUO Pei-Zhi, JI Qian-Qian, ZHANG Li-Li, ZHAO Shan-Yu, ZHAO Xiu-Song.Preparation and Characterization of Peanut Shell-Based Microporous Carbons as Electrode Materials for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2836-2840
73. HU Xian-Chao, CHEN Dan, SHI Bin-Bin, LI Guo-Hua.Preparation of Tungsten Carbide and Titania Nanocomposite and Its Electrocatalytic Activity for Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2863-2871
74. LIU Li, TIAN Fang-Hua, WANG Xian-You, ZHOU Meng.Electrochemical Behavior of LiV3O8 in Aqueous Li2SO4 Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2600-2604
75. GAO Yun-Yan, LI Hai-Xia, OU Zhi-Ze, HAO Ping, LI Yi, YANG Guo-Qiang.Enhancing the Catalytic Activity of Peroxidase by Adsorption onto Fe3O4 Magnetic Nanoparticle/Multiwalled Carbon Nanotube Composite Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2469-2477
76. XUE Rong, YAN Jing-Wang, TIAN Ying, YI Bao-Lian.Lanthanum Doped Manganese Dioxide/Carbon Nanotube Composite Electrodes for Electrochemical Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2340-2346
77. LU Xiang-Jun, DOU Hui, YANG Su-Dong, HAO Liang, ZHANG Fang, ZHANG Xiao-Gang.Fabrication and Electrochemical Capacitive Behavior of Freestanding Graphene/Polyaniline Nanofibre Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2333-2339
78. YAN Hui, ZHANG Huan, ZHANG Ding, ZHU Zhi, QI Lu.Hydrothermal Synthesis of Spherical Li4Ti5O12 as Anode Material for High Power Lithium-Ion Secondary Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2118-2122
79. CHEN Kun, CHEN Li, ZHANG Qing-Song, WU Bin-Bin.Preparation and Characterization of Nanocomposite Hydrogels with a Template Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2173-2177
80. PENG Tian-You, KE Ding-Ning, ZENG Peng, ZHANG Xiao-Hu, FAN Ke.Preparation and Photoelectrochemical Performance of BiVO4 Film Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2160-2166
81. LI Zhao, XU Ju-Liang, LI Xu-Yan, GUO Li-Fang, LI Jin, JIANG Yi-Ming.Preparation of Manganese Dioxide for Electrodes of Supercapacitors Based on Duplex Stainless Steel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1424-1430
82. ZHOU Jin, LI Wen, XING Wei, ZHUO Shu-Ping.Capacitive Performance of Tunable Ordered Mesoporous Carbons in Organic and H2SO4 Electrolytes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1431-1438
83. MI Juan, WANG Yu-Ting, GAO Peng-Cheng, LI Wen-Cui.Effects of Thermal Treatment on the Electrochemical Behavior of Manganese Dioxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 893-899
84. CHEN Jin-Yi, LI Nian, LI Jing, ZHU Liang, PENG Chang-Jun.Synthesis and Visible Light Photocatalytic Activity of Cross-Linked Sodium Rectorite/Cu2O Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 932-938
85. LI Wen, ZHOU Jin, XING Wei, ZHUO Shu-Ping, Lü Yi-Min.Preparation of Microporous Carbon Using a Zeolite HY Template and Its Capacitive Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 620-626
86. YU Li-Qiu, CHEN Shu-Li, CHANG Sha, LI Yun-Hu, GAO Yin-Yi, WANG Gui-Ling CAO Dian-Xue.Supercapacitance of NiCo2O4 Nanowire Arrays Grown on Nickel Foam[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 615-619
87. TIAN Ying, YAN Jing-Wang, XUE Rong, YI Bao-Lian.Influence of Electrolyte Concentration and Temperature on the Capacitance of Activated Carbon[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 479-485
88. ZHANG Hai-Jun, ZHANG Xiao-Gang, YUAN Chang-Zhou, GAO Bo, SUN Kang, FU Qing-Bin, LU Xiang-Jun, JIANG Jian-Chun.Preparation of Water Soluble Chitosan-Based Porous Carbon/NiO Composites and Their Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 455-460
89. LI Guo-Xian, WANG Tao, HE Jian-Ping, ZHOU Jian-Hua, XUE Hai-Rong, MAYi-Ou, HU Yuan-Yuan.Synthesis and Infrared Emissivity of Ordered Mesoporous C-Al2O3-TiO2 Nanocomposites with a Dual Pore System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 248-254
90. DENG An-Qiang, FAN Jing-Bo, QIAN Ke-Nong, LUO Yong-Chun.Effect of Heat Treatment on the Structure and Properties of La4MgNi19 Hydrogen Storage Electrode Alloys[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 103-107
91. ZHANG Lei-Yong, HE Shui-Jian, CHEN Shui-Liang, GUO Qiao-Hui, HOU Hao-Qing.Preparation and Electrochemical Properties of Polyaniline/Carbon Nanofiber Composite Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3181-3186
92. ZHANG Fang, YUAN Chang-Zhou, ZHANG Xiao-Gang, ZHANG Luo-Jiang, XU Ke.5-Sulfosalicylic Acid-Assisted Hydrothermal Synthesis and Supercapacitive Properties of Co-Ni Layered Double Hydroxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3175-3180
93. ZHANG Xiao-Bo, CHEN Ming-Hai, ZHANG Xiao-Gang, LI Qing-Wen.Preparation of Porous Carbon Nanofibers by Electrospinning and Their Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3169-3174
94. ZHANG Dong-Feng, NIU Li-Ya, GUO Lin.Solution Synthesis Strategies for Hierarchical Nanostructures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2865-2876
95. ZHANG Qiao-Bao, FENG Zeng-Fang, HAN Nan-Nan, LIN Ling-Ling, ZHOU Jian-Zhang, LIN Zhong-Hua.Preparation and Photoeletrochemical Performance of CdS Quantum Dot Sensitized ZnO Nanorod Array Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2927-2934
96. LUO Yong-Chun, ZHANG Tie-Jun, WANG Duo, KANG Long.Influence of Ball-Milling on Hydrogen Storage and Electrochemical Properties of (Ti Cr)0.497V0.42Fe0.083/30%(w) (LaRMg)(NiCoAl)3.5 Alloy Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2397-2404
97. TIAN Ying, YAN Jing-Wang, LIU Xiao-Xue, XUE Rong, YI Bao-Lian.Electrochemical Capacitance of Composites with MnOx Loaded on the Surface of Activated Carbon Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2151-2157
98. YANG Su-Xia, LI Yuan, LIU Zhi-Ping, YANG Shu-Qin, HAN Shu-Min.Effect of Partial Substitution of Cu by Fe on the Phase Structure and Electrochemical Property of Low-Co AB5 Type Hydrogen Storage Alloys[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2144-2150
99. LI Li-Min, LIU En-Hui, LI Jian, YANG Yan-Jing, SHEN Hai-Jie, HUANG Zheng-Zheng, XIANG Xiao-Xia.Polyaniline-Based Carbon for a Supercapacitor Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1521-1526
100. JI Qian-Qian, GUO Pei-Zhi, ZHAO Xiu-Song.Preparation of Chitosan-Based Porous Carbons and Their Application as Electrode Materials for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1254-1258
101. YAO Guo-Xin, SHI Bin-Bin, LI Guo-Hua, ZHENG Yi-Fan.Preparation and Electrocatalytic Activity of Tungsten Carbide and Zeolite Nanocomposite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1317-1322
102. JIANG Lei, HUANG Hui, WANG Chun-Tao, ZHANG Wen-Kui, GAN Yong-Ping, TAO Xin-Yong.Photoelectrochromic Properties of TiO2-xNx/NiO Bilayer Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 299-303
103. ZANG Yang, HAO Xiao-Gang, WANG Zhong-De, ZHANG Zhong-Lin, LIU Shi-Bin.Copolymerization and Capacitive Performance of Composite Carbon Nanotubes/Polyaniline/Nickel Hexacyanoferrate Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 291-298
104. WANG Wei-Kun, ZHANG Yong-Yong, WANG An-Bang, YU Zhong-Bao, HAN Min-Fang, YANG Yu-Sheng.Electrochemical Performance of 1,4,5,8-Tetrahydroxy-9,10-anthraquinone as Cathode Material in Lithium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 47-50
105. LU Hua-Quan, WU Feng, SU Yue-Feng, LI Ning, CHEN Shi, BAO Li-Ying.Electrochemical Performance of LiNi0.5Mn0.5O2 as Cathode Material for Lithium-Ion Batteries Prepared by Oxalate Co-Precipitation Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 51-56
106. PANG Xu, MA Zheng-Qing, ZUO Lie.Sn Doped MnO2 Electrode Material for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2433-2437
107. SUN Jian-Ping, WENG Jia-Bao, LIN Ting, MA Lin-Pu.Synthesis and Optical Effects of Poly(2-methoxy-5-butoxy)-p-phenylene Vinylene/Eu2O3 Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2385-2390
108. FU Qing-Bin, GAO Bo, SU Ling-Hao, YUAN Chang-Zhou, LU Xiang-Jun, ZHANG Xiao-Gang.Preparation of Polypyrrole/Benzenesulfonic Functionalized Multi-Walled Carbon Nanotubes Induced by Hydrogen Bonding and Their Electrochemical Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2199-2204
109. SUN Zhe, LIU Kai-Yu, ZHANG Hai-Feng, LI Ao-Sheng, XU Xiao-Cun.Study on Meso-C/MnO2 Asymmetric Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 1991-1997
110. WANG Tao, ZHOU Jian-Hua, WANG Dao-Jun, SUN Dun, DI Zhi-Yong, HE Jian-Ping.Syntheses and Infrared Emissivities of Ordered Mesoporous C-Al2O3 Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2155-2160
111. MIN Shi-Xiong, WANG Fang, ZHANG Zhen-Min, HAN Yu-Qi, FENG Lei.Preparation and Photocatalytic Activity of PANI/AMTES-TiO2 Nanocomposite Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1303-1310
112. SU Zhi, XU Mao-Wen, YE Shi-Hai, WANG Yong-Long.Doping of Layered LiMnO2 as Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries and Their Electrochemical Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1232-1238
113. GAO Hong-Quan, LAI Yan-Qing, ZHANG Zhi-An, LIU Ye-Xiang.Electrochemical Behaviors of New Lithium Salt LiBC2O4F2 in EC+DMC Solvents[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 905-910
114. JIANG Qi, ZHAO Xiao-Feng, HUANG Bin, DU Bing, ZHAO Yong.Effect of the Activated Carbon Reactivation on Its Electrochemical Capacitance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 757-761
115. MA Ruo-Biao, FU Yan-Bao, MA Xiao-Hua.Preparation and Electrochemical Performance of Tin-Dioxide Filled Multi-Walled Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 441-445
116. DU Bing, JIANG Qi, ZHAO Xiao-Feng, LIN Sun-Zhong, MU Pei-Shan, ZHAO Yong.Preparation of PPy/CNTs Composite Based on the Electrostatic Absorption Effect[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 513-518
117. CHEN Li; ZHANG Xiao-Gang; YUAN Chang-Zhou; CHEN Sheng-Yao.Electrochemical Properties of Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)/Manganese Oxide Synthesized by Interfacial Polymerization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 304-308
118. JIA Yan-Min; LIU Fei-Ye; XIAO Xue-Zhang; HANG Zhou-Ming; LEI Yong-Quan; CHEN Li-Xin.Microstructure and Electrochemical Properties of V2.1TiNi0.4Zr0.06Cu0.03M0.10 (M=Cr, Co, Fe, Nb, Ta) Hydrogen Storage Alloys[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 247-252
119. ZHANG Wei; CUI Xiao-Li; JIANG Zhi-Yu.Effect of Composite Modes on Photoelectrochemical Properties of MWCNTs/TiO2 Nanocomposite Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 1975-1980
120. SU Bi-Tao; ZUO Xian-Wei; HU Chang-Lin; LEI Zi-Qiang.Synthesis and Electromagnetic Properties of Polyaniline/CoFe2O4 Nanocomposite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(10): 1932-1936
121. LIU Fei-Ye; CHEN Li-Xin; LI Lu; JIA Yan-Min; LEI Yong-Quan.Microstructure and Electrochemical Properties of V2.1TiNi0.4Zr0.06Cux (x=0-0.12) Hydrogen Storage Alloys[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1694-1698
122. WEN Qing; LIU Zhi-Min; CHEN Ye; LI Kai-Feng; ZHU Ning-Zheng.Electrochemical Performance of Microbial Fuel Cell with Air-Cathode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(06): 1063-1067
123. ZENG Wen-Wen; HUANG Ke-Long; YANG You-Ping; LIU Su-Qin; LIU Ren-Sheng.Solvothermal Synthesis and Capacitance Performance of Co3O4 with Different Morphologies[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(02): 263-268
124. YANG Jing; LIU Ya-Fei; CHEN Xiao-Mei; HU Zhong-Hua; ZHAO Guo-Hua.Carbon Electrode Material with High Densities of Energy and Power[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(01): 13-19
125. FAN Mao-Song; LEI Xiang-Li; WU Ning-Ning; QI Lu.Electrochemical Performance of LiMn2O4 Power Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 36-39
126. WANG Yi; JIANG Wei; CHENG Zhi-Peng; ZHANG Xian-Feng; AN Chong-Wei; SONG Xiao-Lan; LI Feng-Sheng.Thermal Performance Investigation of Core-Shell Cu/Al Micron-Nano Composites with WO3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(11): 1753-1759
127. MA Xu; YAO Su-Wei; ZHANG Wei-Guo; WANG Hong-Zhi.Structure and Corrosion Behavior of Electrodeposited Fe-W-ZrO2 Nano-composite Coatings[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(10): 1617-1621
128. YANG Jian-Jun; HUANG Jun-Jie; JIANG Zhi-Yu.Supercapacitance of MnO2 Thin Film Electrodes Prepared Using Jet Printing Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(09): 1365-1369
129. LI Guo-Hua; TIAN Wei; TANG Jun-Yan; MA Chun-An.Preparation and Electrocatalytic Property for Methanol Oxidation of WC/CNT Nanocomposite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(09): 1370-1374
130. WEI Ying-Jin; LI Xu; WANG Chun-Zhong; ZHAN Shi-Ying; CHEN Gang.Preparation and Electrochemical Properties of Cu Doped V2O5[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1090-1094
131. LIU Su-Qin; GONG Ben-Li; HUANG Ke-Long; ZHANG Ge; LI Shi-Cai.Effect of Calcination Temperature on the Compositions and Electrochemical Performance of Products in the Synthesis of LiFePO4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1117-1122
132. WANG Jie; XU You-Long; SUN Xiao-Fei; XIAO Fang; MAO Sheng-Chun.Capacitance Properties of Porous Polypyrrole Thick Films Prepared Electrochemically by Multi-step Polymerization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(06): 877-882
133. WANG Jie;XU You-Long;CHEN Xi;DU Xian-Feng;LI Xi-Fei.Effect of Doping Ions on Electrochemical Capacitance Properties of Polypyrrole Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(03): 299-304
134. YANG Min-Hao;LIANG Tao;PENG Yu-Cai;CHEN Qing.Synthesis and Characterization of a Nanocomplex of ZnO Nanoparticles Attached to Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(02): 145-151
135. TANG Zhi-Yuan;YU Ming-Yuan;XUE Jian-Jun;GAO Fei;CUI Yan;LI Liang-Dong.Electrochemical Properties and Synthesis of LiNi0.01Co0.01Mn1.98O4 by SAC Route for Lithium Secondary Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(01): 134-138
136. HUANG Ling;JIANG Hong-Hong;KE Fu-Sheng;FAN Xiao-Yong;ZHUANG Quan-Chao;YANG Fang-Zu;SUN Shi-Gang.Structure and Properties of Three-dimensional Reticular Sn-Co Alloy Electrodes as Anode Material for Lithium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(12): 1537-1541
137. XIE Jian;ZHAO Xin-Bing;YU Hong-Ming;QI Hao;CAO Gao-Shao;TU Jiang-Ping .Preparation, Characterization and Electrochemical Li-absorption/extraction Behaviors of Nanosized Co-Sn Intermetallic Compounds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(11): 1409-1412
138. ZHU Lu-Ping;HUANG Wen-Ya;MA Li-Li;FU Shao-Yun;YU Ying;JIA Zhi-Jie.Synthesis and Characteristics of ZnO-CNTs Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(10): 1175-1180
139. LI Chang-Yu;LÜ Zhe;LIU Li-Li;LIU Zhi-Ming;SU Wen-Hui.Preparation and Performance Test of Ni-Fe/SDC Cell Anode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(10): 1181-1184
140. ZHOU Yong-Ning;WU Chang-Liang;ZHANG Hua;WU Xiao-Jing;FU Zheng-Wen.The Electrochemical Properties of LiF-Ni Nanocomposite Thin Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(09): 1111-1115
141. ZHUANG Da-Gao;ZHAO Xin-Bing;XIE Jian;TU Jian;ZHU Tie-Jun;CAO Gao-Shao.One-step Solid-state Synthesis and Electrochemical Performance of Nb-doped LiFePO4/C[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(07): 840-844
142. TANG Ding-Guo;CI Yun-Xiang;QI Lu.Influence of Thermal Initiators on the Electrochemical Performances of Gel Polymer Electrolytes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(07): 826-830
143. CHEN Li-Xin;LI Lu;WANG Xin-Hua;DAI Fa-Bang;ZHENG Fang-Ping;LEI Yong-Quan.Phase Structures and Electrochemical Properties of V2.1TiNi0.4Zrx(x= 0~0.06) Hydrogen Storage Electrode Alloys*[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(05): 523-527
144. YI Shuang-Ping;ZHANG Hai-Yan;PEI Lei;HU Shou-Le;ZENG Guo-Xun;CHEN Jin.Effect of CNTs Treated at Different Temperatures in Nitrogen Ambient on the Electrochemical Properties of CNTs-LaNi5 Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(04): 436-440
145. LI Zhi; GONG Qian-Ming; LIANG Ji; HUANG Qi-Zhong; HUANG Bai-Yun.Study on Oxidation Properties of New ACNT/C Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(03): 316-321
146. GAN Zhi-ping; GUAN Jian-guo.Chemical Self-assembly Route to Fabricate Hollow Barium Ferrite Submicrospheres[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(02): 189-192
147. TANG Zhi-yuan; LU Xing-he; ZHANG Na.The Anion-cation Multiple Doping Effect of Spinel Cathode Materials on Electrochemical Speciality[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(08): 934-938
148. LIU Chun-ling; WEN Yue-hua; CHENG Jie; GUO Quan-gui; CAO Gao-ping; LIU Lang; YANG Yu-sheng.Influence of Pore Structure of Phenolic Resin Based Activated Carbon Fibers on the Electrochemical Performance of Electrical Double-layer Capacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(07): 786-791
149. WU Mei-Yin; WANG Jian-Ming; ZHANG Jian-Qing; CAO Chu-Nan.Structure and Electrochemical Performance of Mn-substituted Nickel Hydroxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(05): 523-527
150. XIAO Xue-Zhang; CHEN Chang-Pin; WANG Xin-Hua; CHEN Li-Xin; WANG Li; GAO Lin-Hui.Microstructure and Electrochemical Properties of Amorphous Mg-Fe-Ni Hydrogen Storage Electrode Material[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(05): 565-568
151. YANG Hong-Sheng; ZHOU Xiao; ZHANG Qing-Wu.Electrochemical Performances of Supercapacitor with Polyaniline Particles with Hierarchy as Active Electrode Material[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(04): 414-418
152. TAO Bin-Wu;LIU Jian-Hua;LI Song-Mei;ZHAO Liang.Electrochemical Properties of a V2O5/C Composite in Aqueous Solution Used for Zinc Secondary Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(03): 338-342
153. Wang Wei-Kun; Wang An-Bang; Cao Gao-Ping; Yang Yu-Sheng.Electrochemical Performance of a Novel Cathode Material Phenyl Polysulfide for Lithium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(12): 1440-1444
154. Chang Xiao-Yan;Wang Zhi-Xing;Li Xin-Hai;Kuang Qiong;Peng Wen-Jie;Guo Hua-Jun;Zhang Yun-He.Synthesis and Performance of LiMnPO4 Used as Cathode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(10): 1249-1252
155. Jiang Qi;Lu Xiao-Ying;Zhao Yong;Yu Zuo-Long.Effect of Microstructure’s Change on Electrochemical Capacitance of Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(05): 546-549
156. Liu Xian-Ming;Zhang Yi-He;Zhang Xiao-Gang;Fu Shao-Yun.The Supercapacitive Properties of Ni-Ru Oxide Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 417-420
157. Deng Mei-Gen;Zhang Zhi-An;Hu Yong-Da;Wang Bin-Hua;Yang Bang-Chao.Effect of Activation and Surface Modification on the Properties of Carbon Nanotubes Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 432-435
158. Li Jian-Gang;Wan Chun-Rong;Yang Dong-Ping;Yang Zhang-Ping.Effect of Cell Temperature on the Electrochemical Reaction of LiNi3/8Co2/8Mn3/8O2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(11): 1030-1034
159. Zhuang Xin-Guo;Yang Yu-Sheng;Ji You-Ju;Yang Dong-Ping;Tang Zhi-Yuan.The Influence of Porous Structure of Activated Carbons Used as Supercapacitor Electrode Materials on Its Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(08): 689-694
160. Wang Xiao-Feng;Wang Da-Zhi;Liang Ji.Carbon Nanotube Capacitor Materials Loaded with Different Amounts of Ruthenium Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(06): 509-513
161. Wang Shan;Fang Yu;Zhang Ying;Wang MingZhen;Hu DaoDao;Liao YiKun.Preparation of Chitosan/CdS Composite Films and Their Sensing Properties to Pyridine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(06): 514-518
162. Zhang Bao-Hong;Zhang Na.Research on Nanophase MnO2 for Electrochemical Supercapacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(03): 286-288
163. Zhang Sheng-Mao;Zhang Zhi-Jun;Dang Hong-Xin;Liu Wei-Min;Xue Qun-Ji.Preparation and Characterization of TiO2/Poly(butyl acrylate) Nanocomposite Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(02): 171-173
164. Song Hui-Hua;Fang Zhen;Guo Hai-Qing.Synthesis and Characterization of CdSe/Poly (4-vinylpyridine) Quaternary Ammonium Nanocomposite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(01): 9-12
165. Liang Jian;Huang Hui-Zhong;Xie You-Chang.The Phases of ZrO2-Al2O3 Composites with High Specific Surface Prepared by Co-precipitation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(01): 30-34
166. Zhao Zhuan-Qing;Yao Su-Wei;Zhang Wei-Guo;Gong Zheng-Lie.Preparation and Photoelectrochemical Performance of Photoelectrode of TiO2 Film on Nickel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(05): 473-476
167. Zhang Sheng-Mao;Gao Yong-Jian;Zhang Zhi-Jun;Dang Hong-Xin;Liu Wei-Min;Xue Qun-Ji.Preparation and Characterization of Selfassembly Nanocomposite Thin Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(05): 451-454
168. Fang Liang;Gong Rong-Zhou;Guan Jian-Guo;Yuan Run-Zhang.Structure and Microwave Electromagnetic Properties of Cobaltphthalocyanine/Iron Nanocomposite Particles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(04): 364-366
169. Zhang Zhi-Hua, Guo Hai-Qing, Lv Mei-Hua, Liu Shu-Man, Wang Zhan-Guo.Assembly of Side-functional Monomers with lnorganic Nanometer Particles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(11): 968-971
170. Jiang Dian-Lu, Weng Yong-Liang, Tong Ru-Ting.Preparation and Characterization of Polyaniline/Bentonite Layered Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(01): 69-72
171. Qiu Shi-Lun, Zhai Qing-Zhou, Xiao Feng-Shou, Zhang Zong-Tao, Han Yu.The Developments of the Studies of New Type Zeolite Molecular Sieve Host-nanoguest Composite Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(12): 1116-1122
172. TANY Yan-Ping, YUAN Sha, GUO Yu-Zhong, HUANG Rui-An, WANG Jian-Hua, YANGBin, DAI Yong-Nian.Magnesiothermic Reduction Preparation and Electrochemical Properties of Highly Ordered Mesoporous Si/C Anode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
173. LI Ting, XIANG Shuang-Fei, DONG Wei-Fu, MA Pi-Ming, SHI Dong-Jian, CHEN Ming-Qing.Double-Network Hydrogel Consisting of Na-Montmorillonite with Enhanced Mechanical and Antimicrobial Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top