Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
Acta Phys Chim Sin >> 2007,Vol.23>> Issue(Supp)>> 56-59     doi: 10.3866/PKU.WHXB2007Supp13         中文摘要
Performance of Nonstoichiometric Li1+xCoO2 Cathode Materials
JIANG Wei-Jun; Sai-Xi-Ya-Le-Tu; Wu-Yun-Bi-Li-Ge; QI Lu; SHANG Shi-Bo
CITIC Guoan Mengguli New Engery Technology Co. Ltd., Beijing 102200, P. R. China; New Energy Materials and Technology Laboratory, Department of Applied Chemistry, College of Chemical and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P. R. China
Full text: PDF (732KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)
LiCoO2 and nonstoichiometric Li1+xCoO2(x=0.02, 0.05) cathode materials were synthesized under various nLi/nCo ratio. X-rayDiffraction (XRD), scanning electronic microscope (SEM), inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES), laser particle size distribution, BET and electrochemical analysis were used to characterize the materials. The results showed that excess Li2CO3 added could smooth particles’surface, enlarge particles’size, reduce particles’ specific surface area and increase materials’density. The results of electrochemical analysis also indicated that excess Li in LiCoO2 could suppress the disadvantageous crystal phase change, stabilize materials’ structure and decrease the average loss ratio to 1.3‰ from 1.9‰ during 50 cycles.

Keywords: Lithium-ion secondary batteries   Cathode materials   LiCoO2   Nonstoichiometry  
Received: 1900-01-01 Accepted: 1900-01-01 Publication Date (Web): 2008-01-04
Corresponding Authors: QI Lu Email: qilu@pku.edu.cn


Cite this article: JIANG Wei-Jun; Sai-Xi-Ya-Le-Tu; Wu-Yun-Bi-Li-Ge; QI Lu; SHANG Shi-Bo. Performance of Nonstoichiometric Li1+xCoO2 Cathode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23 (Supp): 56-59.    doi: 10.3866/PKU.WHXB2007Supp13
1. LUO Wen, HUANG Lei, GUAN Dou-Dou, HE Ru-Han, LI Feng, MAI Li-Qiang.A Selenium Disulfide-Impregnated Hollow Carbon Sphere Composite as a Cathode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 1999-2006
2. WUAi-Ming, XIA Guo-Feng, SHEN Shui-Yun, YIN Jie-Wei, MAO Ya, BAI Qing-You, XIE Jing-Ying, ZHANG Jun-Liang.Recent Progress in Non-Aqueous Lithium-Air Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 1866-1879
3. HUANG Wei, WU Chun-Yang, ZENG Yue-Wu, JIN Chuan-Hong, ZHANG Ze.Electron Microscopy Study of Surface Reconstruction and Its Evolution in P2-Type Na0.66Mn0.675Ni0.1625Co0.1625O2 for Sodium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1489-1494
4. YANG Zu-Guang, HUAWei-Bo, ZHANG Jun, CHEN Jiu-Hua, HE Feng-Rong, ZHONG Ben-He, GUO Xiao-Dong.Enhanced Electrochemical Performance of LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 Cathode Materials at Elevated Temperature by Zr Doping[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1056-1061
5. XU Shen-Dong, FANG Liang, DING Xiao-Li.Effect of Structural Factors on the Hydrogen Storage Capacity of Nonstoichiometric TiMnx Alloys[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 780-786
6. KOU Jian-Wen, WANG Zhao, BAO Li-Ying, SU Yue-Feng, HU Yu, CHEN Lai, XU Shao-Yu, CHEN Fen, CHEN Ren-Jie, SUN Feng-Chun, WU Feng.Layered Lithium-Rich Cathode Materials Synthesized by an Ethanol-Based One-Step Oxalate Coprecipitation Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 717-722
7. SUN Xiao-Fei, XU You-Long, ZHENG Xiao-Yu, MENG Xiang-Fei, DING Peng, REN Hang, LI Long.Triple-Cation-Doped Li3V2(PO4)3 Cathode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1513-1520
8. SHI Xia-Xing, LIAO Shi-Xuan, YUAN Bing, ZHONG Yan-Jun, ZHONG Ben-He, LIU Heng, GUO Xiao-Dong.Facile Synthesis of 0.6Li2MnO3-0.4LiNi0.5Mn0.5O2 with Hierarchical Micro/Nanostructure and High Rate Capability as Cathode Material for Li-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1527-1534
9. ZHANG Ji-Bin, HUAWei-Bo, ZHENG Zhuo, LIU Wen-Yuan, GUO Xiao-Dong, ZHONG Ben-He.Preparation and Electrochemical Performance of Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 Cathode Material for High-Rate Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 905-912
10. HUANG Zhi-Peng, GUO Lin-Yu, GUO Chao, ZHAO Meng-Meng, WANG Xue-Hua, JIN Zhao, LUO Jin-Hua, WANG Xin, FENG Ji-Jun.Synthesis of Fluorinated Polyanionic Lithium Ion Insertion/Extraction Material LiVPO4F/C by Carbon Thermal Reduction Assisted Sol-Gel Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 700-706
11. REN Xiang-Zhong, LIU Tao, SUN Ling-Na, ZHANG Pei-Xin.Preparation and Electrochemical Performances of Li1.2Mn0.54-xNi0.13Co0.13ZrxO2 Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1641-1649
12. HUA Wei-Bo, ZHENG Zhuo, LI Long-Yan, GUO Xiao-Dong, LIU Heng, SHEN Chong-Heng, WU Zhen-Guo, ZHONG Ben-He, HUANG Ling.Synthesis of Nanostructured LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 by Ammonia-Evaporation-Induced Synthesis and Its Electrochemical Properties as a Cathode Material for a High-Power Li-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1481-1486
13. CHEN Lai, CHEN Shi, HU Dao-Zhong, SU Yue-Feng, LI Wei-Kang, WANG Zhao, BAO Li-Ying, WU Feng.Crystal Structure and Electrochemical Performance of Lithium-Rich Cathode Materials xLi2MnO3·(1-x)LiNi0.5Mn0.5O2 (x=0.1-0.8)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 467-475
14. YANG Wen-Chao, BI Yu-Jing, YANG Bang-Cheng, WANG De-Yu, SHI Si-Qi.Preparation and Electrochemical Characterization of Nano-LiMnPO4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 460-466
15. WU Yue, LIU Xing-Quan, ZHANG Zheng, ZHAO Hong-Yuan.Preparation and Characterization of M(Ⅱ) and M(Ⅳ) Iso-Molar Co-Doped LiMn1.9Mg0.05Ti0.05O4 Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2283-2290
16. ZHENG Jie-Yun, WANG Rui, LI Hong.Fabrication and Electrochemical Behavior of a Pure-Phase Li2MnO3 Thin Film for Cathode Material of Li-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1855-1860
17. SU Chang, HUANG Qi-Fei, XU Li-Huan, ZHANG Cheng.Preparation and Performances of C-LiFePO4/Polytriphenylamine Composite as Cathode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 88-94
18. CHEN Qiang, NULI Yan-Na, GUOWei, YANG Jun, WANG Jiu-Lin, GUO Yu-Guo.PTMA/Graphene as a Novel Cathode Material for Rechargeable Magnesium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2295-2299
19. ZHONG Yan-Jun, LI Jun-Tao, WU Zhen-Guo, ZHONG Ben-He, GUO Xiao-Dong, HUANG Ling, SUN Shi-Gang.Synthesis of Na2MnPO4F/C with Different Carbon Sources and Their Performances as Cathode for Lithium Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1989-1997
20. CAO Yan-Bing, LUO Liang, DU Ke, PENG Zhong-Dong, HU Guo-Rong, JIANG Feng.Synthesis and Electrochemical Properties of LiFe1-xNbxPO4/C Composite Cathode Material by Two-Step Synthesis Route[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1507-1514
21. YUAN Zhi-Hong, MA Jun, CHEN Xing, LIU Kai-Yu.P123-Assisted Rheological Phase Reaction Synthesis and Electrochemical Performance of Li3V2(PO4)3/C Cathode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2898-2904
22. SUN Xiao-Fei, XU You-Long, LIU Yang-Hao, LI Lu.Optimizing the Hydrothermal Synthesis of Micro-Sized Olivine LiFePO4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2885-2892
23. LI Jie-Bin, XU You-Long, DU Xian-Feng, SUN Xiao-Fei, XIONG Li-Long.Improved Electrochemical Stability of Zn-Doped LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 Cathode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1899-1905
24. CAO Yan-Bing, DUAN Jian-Guo, JIANG Feng, HU Guo-Rong, PENG Zhong-Dong, DU Ke.Synthesis of LiFePO4 Cathode Materials by Mechanical-Activation-Assisted Polyol Processing[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1183-1188
25. XIONG Li-Long, XU You-Long, ZHANG Cheng, TAO Tao.Doping-Coating Surface Modification of Spinel LiMn2O4 Cathode Material with Al3+ for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1177-1182
26. WANG Zhao, WU Feng, SU Yue-Feng, BAO Li-Ying, CHEN Lai, LI Ning, CHEN Shi.Preparation and Characterization of xLi2MnO3·(1-x)Li[Ni1/3Mn1/3Co1/3]O2 Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 823-830
27. ZHAO Lei, WANG An-Bang, WANG Wei-Kun, YU Zhong-Bao, CHEN Shi, YANG Yu-Sheng.Preparation and Electrochemical Performance of Aminoanthraquinone Derivative as Cathode Materials in Rechargeable Lithium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 596-602
28. WANG Shao-Liang, TANG Zhi-Yuan, SHA Ou, YAN Ji.Synthesis and Electrochemical Performance of LiCoPO4 by Sol-Gel Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 343-348
29. GAO Ping, TAN Zhuo, CHENG Fu-Quan, ZHOU Heng-Hui, TAN Song-Ting.Effect of Doping with Ti4+ Ion on the Electrochemical Performance of LiFe0.6Mn0.4PO4/C[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 338-342
30. GONG Qiang, WANG Hong, LIAO Xiao-Zhen, MA Wei, HE Yu-Shi, MA Zi-Feng.Electrochemical Performance of Vanadium Modified LiFe0.5Mn0.5PO4/C Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 100-104
31. LI Jie-Bin, XU You-Long, XIONG Li-Long, WANG Jing-Ping.Improvement of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 Cathode Materials by Nano-MgO Doping[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2593-2599
32. WEI Yi, WANG Li-Juan, YAN Ji, SHA Ou, TANG Zhi-Yuan, MA Li.Calcination Temperature Effects on the Electrochemical Performance of Li2MnSiO4/C Cathode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2587-2592
33. YAN Hui, ZHANG Huan, ZHANG Ding, ZHU Zhi, QI Lu.Hydrothermal Synthesis of Spherical Li4Ti5O12 as Anode Material for High Power Lithium-Ion Secondary Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2118-2122
34. CHU Dao-Bao, LI Yan, SONG Qi, ZHOU Ying.Synthesis and Properties of LiFePO4/C Cathode Material with a New Carbon Source[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1863-1867
35. TANG Yan, ZHONG Ben-He, GUO Xiao-Dong, LIU Heng, ZHONG Yan-Jun, NIE Xiang, TANG Hong.Effects of Mixed Solvents on the High-Rate Performance of Li3V2(PO4)3/C Prepared by Sol-Gel Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 869-874
36. ZHANG Qiu-Mei, SHI Zhi-Cong, LI Yi-Xiao, GAO Dan, CHEN Guo-Hua, YANG Yong.Recent Advances in Fluorophosphate and Orthosilicate Cathode Materials for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 267-274
37. WANG Xiao-Ya, CHENG Qian, HUANG Tao, YU Ai-Shui.Effect of Calcination Atmosphere on Li/Ni Disorder and Electrochemical Performance of Layered LiNi0.5Mn0.5O2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 437-442
38. CHANG Zhao-Rong, DAI Dong-Mei, LI Bao, TANG Hong-Wei.Effect of Hydrazine on the Performance of LiNi0.5Mn1.5O4Cathode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2633-2637
39. DAI Ke-Hua, MAO Jing, ZHAI Yu-Chun.High Rate Capability of 5 V LiNi0.5Mn1.5O4 Cathode Materials Synthesized via a Gel-Combustion Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2130-2134
40. CUI Wen-Yu, AN Mao-Zhong, YANG Pei-Xia.Preparation of an Ionic Liquid Gel Polymer Electrolyte and Its Compatibility with a LiFePO4 Cathode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1233-1238
41. CHANG Zhao-Rong, YU Xu, TANG Hong-Wei, WEI Wen-Qiang, DAI Dong-Mei.Influence of Al Doping Content on the Structure and Electrochemical Properties of LiNi1/3Co2/3-xAlxO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 567-572
42. WANG Wei-Kun, ZHANG Yong-Yong, WANG An-Bang, YU Zhong-Bao, HAN Min-Fang, YANG Yu-Sheng.Electrochemical Performance of 1,4,5,8-Tetrahydroxy-9,10-anthraquinone as Cathode Material in Lithium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 47-50
43. LU Hua-Quan, WU Feng, SU Yue-Feng, LI Ning, CHEN Shi, BAO Li-Ying.Electrochemical Performance of LiNi0.5Mn0.5O2 as Cathode Material for Lithium-Ion Batteries Prepared by Oxalate Co-Precipitation Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 51-56
44. YU Hong-Ming, ZHENG Wei, CAO Gao-Shao, ZHAO Xin-Bing.Effects of Optimized Carbon-Coating on High-Rate Performance of LiFePO4/C Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2186-2190
45. ZHENG Jun-Chao, LI Xin-Hai, WANG Zhi-Xing, LI Jin-Hui, WU Ling, LI Ling-Jun, GUO Hua-Jun.A Coalescence Mechanism for the Composite Cathode Material xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1916-1920
46. ZHONG Mei-E, ZHOU Zhi-Hui, ZHOU Zhen-Tao.Electrochemical Performance of High-Density LiFePO4/C Composites Synthesized by Solid State-Carbothermal Reduction Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1504-1510
47. FENG Ji-Jun, LIU Xiang-Zhe, LIU Xiao-Zhen, JIANG Jian-Zhuang, ZHAO Jing.Hydrothermal Syntheses and Properties of LiV3-xMnxO8 as Cathode Materials for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1490-1494
48. HU Guo-Rong, CAO Yan-Bing, PENG Zhong-Dong, DU Ke, JIANG Qing-Lai.Preparation of Li2FeSiO4 Cathode Material for Lithium-Ion Batteries by Microwave Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 1004-1008
49. YANG Shun-Yi; WANG Xian-You; WEI Jian-Liang; LI Xiu-Qin; TANG An-Ping.Preparation and Electrochemical Performance of Na-Mn-O Cathode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1669-1674
50. CHANG Zhao-Rong; CHEN Zhong-Jun; WU Feng; TANG Hong-Wei; ZHU Zhi-Hong.Synthesis of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 Cathode Material by Eutectic Molten Salt LiOH-LiNO3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(03): 513-519
51.

DU Guo-Dong; NULI Yan-Na; FENG Zhen-Zhen; WANG Jiu-Lin; YANG Jun

.Electrochemical Behavior of High-Voltage LiNi0.5Mn1.5O4-xFx Electrodes at Elevated Storage Temperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(01): 165-170

52. WU Ke; WANG Yin-Ping; WANG Jian; LI Yong-Wei; AN Ping; QI Lu.Electrochemical Performance of Novel Li4Ti5O12/LiMn2O4 System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 5-9
53. ZHANG Chun-Ling; JIANG Wei-Jun; ZHANG Jing; QI Lu.Performance of LiMn1.5Ni0.5-xCuxO4 as 5V Cathode Material for Lithium-ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 31-35
54. HOU Xian-Quan; JIANG Wei-Jun; QI Lu; HAN Li-Juan.Synthesis and Properties of Layered LiNi0.8Co0.2-xMgxO2 Cathode Material[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 40-45
55. CHEN Yong-Chong; XU Xing-Jun; CUI Hong-Zhi; DAI Ke-Hua; SONG Zhao-Shuang; JIANG Wei-Jun; QI Lu.Synthesis Mechanisms and Properties of Cathode Material LiNixMn2-xO4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 26-30
56.

WANG Jian; QI Yu-Jun; LI Yong-Wei; QI Lu

.Discharge Performances of C/LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 46-50

57. WANG Jian; LI Tong-Jin; QI Lu.Progress in High Power Lithium-ion Secondary Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 75-79
58. DENG Zheng-Hua; LI Ren-Gui; WANG Lu; DENG Jia-Min; GAO Jian-Dong; MA Zhi-Gang; DU Hong-Chang; SUO Ji-Shuan.Research and Development of Separators for Lithium-ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 90-93
59. DAI Ke-Hua; WANG Yin-Jie; FENG Hua-Jun; XIE Yan-Ting; QI Lu.Preparation Conditions of LiMn0.45Ni0.45Co0.1O2 via Hydroxide Co-precipitation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1927-1931
60. CHEN Yong-Chong; XU Xing-Jun; CUI Hong-Zhi; DAI Ke-Hua; SONG Zhao-Shuang; JIANG Wei-Jun; QI Lu.Preferred Orientation of Crystals and the Intensity Ratios of XRD Peaks of Cathode Material LiCoO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1948-1953
61. HOU Chun-Ping; YUE Min.A Novel Cathode Material Lithium Vanadium Phosphate Synthesized by Liquid-phase Sphericizing Granulation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1954-1957
62. WEI Ying-Jin; LI Xu; WANG Chun-Zhong; ZHAN Shi-Ying; CHEN Gang.Preparation and Electrochemical Properties of Cu Doped V2O5[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1090-1094
63. LIU Su-Qin; LI Shi-Cai; HUANG Ke-Long; CHEN Zhao-Hui.Effect of Doping Ti4+ on the Structure and Performances of Li3V2(PO4)3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(04): 537-542
64. FENG Zhen-Zhen;NULI Yan-Na;YANG Jun.Conductive Sulfur-Containing Material/Polyaniline Composite for Cathode Material of Rechargeable Magnesium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(03): 327-331
65. ZHUANG Da-Gao;ZHAO Xin-Bing;XIE Jian;TU Jian;ZHU Tie-Jun;CAO Gao-Shao.One-step Solid-state Synthesis and Electrochemical Performance of Nb-doped LiFePO4/C[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(07): 840-844
66. YANG Xiao; NI Jiang-feng; HUANG You-yuan; CHEN Ji-tao; ZHOU Heng-hui; ZHANG Xinxiang.Effect of Ti-Doping on Different Morphologic LiCoO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(02): 183-188
67. TANG Ding-guo; LIU Jian-hong; CI Yun-xiang; QI Lu.Preparation and Performances of a Novel Gel Polymer Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(11): 1263-1268
68. TANG Zhi-yuan; LU Xing-he; ZHANG Na.The Anion-cation Multiple Doping Effect of Spinel Cathode Materials on Electrochemical Speciality[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(08): 934-938
69. TAO Bin-Wu;LIU Jian-Hua;LI Song-Mei;ZHAO Liang.Electrochemical Properties of a V2O5/C Composite in Aqueous Solution Used for Zinc Secondary Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(03): 338-342
70. LU Jun-Biao; TANG Zi-Long; ZHANG Zhong-Tai; JIN Yong-Zhu.Influence of Mg Ion Doping on the Battery Properties of LiFePO4/C[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(03): 319-323
71. Wang Wei-Kun; Wang An-Bang; Cao Gao-Ping; Yang Yu-Sheng.Electrochemical Performance of a Novel Cathode Material Phenyl Polysulfide for Lithium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(12): 1440-1444
72. Chang Xiao-Yan;Wang Zhi-Xing;Li Xin-Hai;Kuang Qiong;Peng Wen-Jie;Guo Hua-Jun;Zhang Yun-He.Synthesis and Performance of LiMnPO4 Used as Cathode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(10): 1249-1252
73. Ni Jiang-Feng;Zhou Heng-Hui;Chen Ji-Tao;Su Guang-Yao.Effect on the Electrochemical Performance of Lithium Iron Phosphate by Cr3+ Ion Doping[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(06): 582-586
74. Zhao Shi-Xi;Min Xin-Min;Liu Han-Xing;Li Qiang;Ouyang Shi-Xi.The Structural Stability of S-M (M=Al, Co) Co-doped Spinel LiMn2O4 Cathode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(03): 233-236
75. Yang Hong-Ping;Wang Xian-You;Wang Xing-Yan;Huang Wei-Guo;Luo Xu-Fang;Zhuo Hai-Tao.Preparation and Performance of Electrode Materials for Super-iron (VI) Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(12): 1150-1153
76. Tang Zhi-Yuan;Xu Guo-Xiang.The Application of Poly (1-aminoanthraquinone) for Positive Electrode Material in Lithium Secondary Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(04): 307-310
77. Wu Yu-Ping, Jiang Chang-Yin, Wan Chun-Rong, Fang Shi-Bi, Jiang Ying-Yan.Effects of the Addition of Crosslinker on Properties of Carbon Anode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(12): 1106-1111
78. Wu Yu-Ping, Fang Shi-Bi, Jiang Ying-Yan, Wan Chun-Rong.Modification of Carbon Anode of Lithium lon Secondary Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(02): 133-137
79. HUANG Wei, WU Chun-Yang, ZENG Yue-Wu, JIN Chuan-Hong, ZHANG Ze.Surface Analysis of Lithium-Rich Cathode Material Li1.2Mn0.54Co0.13Ni0.13NaxO2 by Advanced Electron Microscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top