Please wait a minute...
Acta Physico-Chimica Sinica  2007, Vol. 23 Issue (Supp): 46-50    DOI: 10.3866/PKU.WHXB2007Supp11
Article     
Discharge Performances of C/LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2

WANG Jian; QI Yu-Jun; LI Yong-Wei; QI Lu

CITIC Guoan Mengguli New Energy Technology Co. Ltd., Beijing 102200, P. R. China; New Energy Materials and Technology Laboratory, Department of Applied Chemistry, College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P. R. China
Download:   PDF(1246KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)      

Abstract  18650 type Li ion secondary cells were developed using carbon as anode material and LiNi1/3Co1/3·Mn1/3O2 as cathode material. The discharge performance of the C/LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 cell was studied through such methods as charge and discharge cycle, hybrid pulse power characterization (HPPC) and area-specific impedance (ASI) test. Study was also performed on the impact of such factors as material particle and morphology, discharge temperature and electrolyte on the discharge performances of the C/LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 cell, especially on its discharge performance under big currents. The results show that the C/LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 cell presents more stable charge/discharge cycles as well as better discharge performance under big currents with smaller original particle of LiNi1/3Co1/3·Mn1/3O2. It is also demonstrated that elevated discharge temperature prominently improves the discharge performance of the C/LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 cell, with its output power density at late discharge period growing by a large margin. Electrolyte with high conductivity also improves the cell’s long-termcycle performance under big discharge currents.

Key wordsLithiumion secondary battery      Cathode material      LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2      Discharge performances     
Received: 01 January 1900      Published: 04 January 2008
MSC2000:  O646  
Corresponding Authors: QI Lu     E-mail: qilu@pku.edu.cn
Cite this article:

WANG Jian; QI Yu-Jun; LI Yong-Wei; QI Lu

. Discharge Performances of C/LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2. Acta Physico-Chimica Sinica, 2007, 23(Supp): 46-50.

URL:

http://www.whxb.pku.edu.cn/Jwk_wk/wlhx/10.3866/PKU.WHXB2007Supp11     OR     http://www.whxb.pku.edu.cn/Jwk_wk/wlhx/Y2007/V23/ISupp/46

[1] HE Lei, XU Jun-Min, WANG Yong-Jian, ZHANG Chang-Jin. LiFePO4-Coated Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2 as Cathode Materials with High Coulombic Efficiency and Improved Cyclability for Li-Ion Batteries[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(8): 1605-1613.
[2] GAN Yong-Ping, LIN Pei-Pei, HUANG Hui, XIA Yang, LIANG Chu, ZHANG Jun, WANG Yi-Shun, HAN Jian-Feng, ZHOU Cai-Hong, ZHANG Wen-Kui. The Effects of Surfactants on Al2O3-Modified Li-rich Layered Metal Oxide Cathode Materials for Advanced Li-ion Batteries[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(6): 1189-1196.
[3] FANG Yong-Jin, CHEN Zhong-Xue, AI Xin-Ping, YANG Han-Xi, CAO Yu-Liang. Recent Developments in Cathode Materials for Na Ion Batteries[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(1): 211-241.
[4] HUANG Wei, WU Chun-Yang, ZENG Yue-Wu, JIN Chuan-Hong, ZHANG Ze. Surface Analysis of the Lithium-Rich Cathode Material Li1.2Mn0.54Co0.13Ni0.13NaxO2 by Advanced Electron Microscopy[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(9): 2287-2292.
[5] WUAi-Ming, XIA Guo-Feng, SHEN Shui-Yun, YIN Jie-Wei, MAO Ya, BAI Qing-You, XIE Jing-Ying, ZHANG Jun-Liang. Recent Progress in Non-Aqueous Lithium-Air Batteries[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(8): 1866-1879.
[6] LUO Wen, HUANG Lei, GUAN Dou-Dou, HE Ru-Han, LI Feng, MAI Li-Qiang. A Selenium Disulfide-Impregnated Hollow Carbon Sphere Composite as a Cathode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(8): 1999-2006.
[7] HUANG Wei, WU Chun-Yang, ZENG Yue-Wu, JIN Chuan-Hong, ZHANG Ze. Electron Microscopy Study of Surface Reconstruction and Its Evolution in P2-Type Na0.66Mn0.675Ni0.1625Co0.1625O2 for Sodium-Ion Batteries[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(6): 1489-1494.
[8] YANG Zu-Guang, HUAWei-Bo, ZHANG Jun, CHEN Jiu-Hua, HE Feng-Rong, ZHONG Ben-He, GUO Xiao-Dong. Enhanced Electrochemical Performance of LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 Cathode Materials at Elevated Temperature by Zr Doping[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(5): 1056-1061.
[9] KOU Jian-Wen, WANG Zhao, BAO Li-Ying, SU Yue-Feng, HU Yu, CHEN Lai, XU Shao-Yu, CHEN Fen, CHEN Ren-Jie, SUN Feng-Chun, WU Feng. Layered Lithium-Rich Cathode Materials Synthesized by an Ethanol-Based One-Step Oxalate Coprecipitation Method[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(3): 717-722.
[10] SUN Xiao-Fei, XU You-Long, ZHENG Xiao-Yu, MENG Xiang-Fei, DING Peng, REN Hang, LI Long. Triple-Cation-Doped Li3V2(PO4)3 Cathode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2015, 31(8): 1513-1520.
[11] SHI Xia-Xing, LIAO Shi-Xuan, YUAN Bing, ZHONG Yan-Jun, ZHONG Ben-He, LIU Heng, GUO Xiao-Dong. Facile Synthesis of 0.6Li2MnO3-0.4LiNi0.5Mn0.5O2 with Hierarchical Micro/Nanostructure and High Rate Capability as Cathode Material for Li-Ion Battery[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2015, 31(8): 1527-1534.
[12] ZHANG Ji-Bin, HUAWei-Bo, ZHENG Zhuo, LIU Wen-Yuan, GUO Xiao-Dong, ZHONG Ben-He. Preparation and Electrochemical Performance of Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 Cathode Material for High-Rate Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2015, 31(5): 905-912.
[13] HUANG Zhi-Peng, GUO Lin-Yu, GUO Chao, ZHAO Meng-Meng, WANG Xue-Hua, JIN Zhao, LUO Jin-Hua, WANG Xin, FENG Ji-Jun. Synthesis of Fluorinated Polyanionic Lithium Ion Insertion/Extraction Material LiVPO4F/C by Carbon Thermal Reduction Assisted Sol-Gel Method[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2015, 31(4): 700-706.
[14] REN Xiang-Zhong, LIU Tao, SUN Ling-Na, ZHANG Pei-Xin. Preparation and Electrochemical Performances of Li1.2Mn0.54-xNi0.13Co0.13ZrxO2 Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2014, 30(9): 1641-1649.
[15] HUA Wei-Bo, ZHENG Zhuo, LI Long-Yan, GUO Xiao-Dong, LIU Heng, SHEN Chong-Heng, WU Zhen-Guo, ZHONG Ben-He, HUANG Ling. Synthesis of Nanostructured LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 by Ammonia-Evaporation-Induced Synthesis and Its Electrochemical Properties as a Cathode Material for a High-Power Li-Ion Battery[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2014, 30(8): 1481-1486.