Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
Acta Phys Chim Sin >> 2007,Vol.23>> Issue(Supp)>> 100-106     doi: 10.3866/PKU.WHXB2007Supp20         中文摘要
Application and Technology of Aluminum Bag Lithium-Ion Polymer Battery
LEE Meng-Lung; LEE Yi-Da; CHANG Chie-Tai; GAO Tong-Han; LEE Torng-Jinn
Institute of Materials, National Tsinghua University, Hsinchu 300, Taiwan Province, China; R&D Department, Power Source Energy Co. Ltd., Taipei 231, Taiwan Province, China; Department of Chemical Engineering, Tunghai University, Taichung 407, Taiwan Province, China
Full text: PDF (5000KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)
There are lots of researches, developments, and applications about high power lithiumion battery recently because of its market, especially the requirements of thickness, weight and safety. Regarding this, Aluminum bag lithium ion battery is highly adverted. Here, we are going to introduce the developing and application of Al-bag Li-ion battery in high power field.

Keywords: Aluminumbag Li-ion polymer battery   High power Li-ion battery   LiFePO4  
Received: 1900-01-01 Accepted: 1900-01-01 Publication Date (Web): 2008-01-04
Corresponding Authors: GAO Tong-Han Email: han_kao@psebattery.com


Cite this article: LEE Meng-Lung; LEE Yi-Da; CHANG Chie-Tai; GAO Tong-Han; LEE Torng-Jinn. Application and Technology of Aluminum Bag Lithium-Ion Polymer Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23 (Supp): 100-106.    doi: 10.3866/PKU.WHXB2007Supp20
1. BAI Shou-Li, LI Xin, WEN Yue-Hua, CHENG Jie, CAO Gao-Ping, YANG Yu-Sheng, LI Dian-Qing.Effect of Electrolyte on the Electrochemical Performance of the MnO2 Cathode for Aqueous Rechargeable Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 2007-2017
2. LUO Wen, HUANG Lei, GUAN Dou-Dou, HE Ru-Han, LI Feng, MAI Li-Qiang.A Selenium Disulfide-Impregnated Hollow Carbon Sphere Composite as a Cathode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 1999-2006
3. WUAi-Ming, XIA Guo-Feng, SHEN Shui-Yun, YIN Jie-Wei, MAO Ya, BAI Qing-You, XIE Jing-Ying, ZHANG Jun-Liang.Recent Progress in Non-Aqueous Lithium-Air Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 1866-1879
4. LU Shan-Fu, PENG Si-Kan, XIANG Yan.Perspectives on the Research Progress of Bipolar Interfacial Polyelectrolyte Membrane Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 1859-1865
5. HAN Wei, JI Nan, WANG Shan-Shan, LI Mei, YANG Xiao-Guang, ZHANG Mi-Lin, YAN Yong-De.Electrochemical Formation of Al-Tb Alloy from Tb4O7 Fluorinated by AlF3 in NaCl-KCl Melts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
6. DAWUT Gulbahar, LU Yong, ZHAO Qing, LIANG Jing, TAO Zhan-Liang, CHEN Jun.Quinones as Electrode Materials for Rechargeable Lithium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1593-1603
7. CHANG Jin-Fa, XIAO Yao, LUO Zhao-Yan, GE Jun-Jie, LIU Chang-Peng, XING Wei.Recent Progress of Non-Noble Metal Catalysts in Water Electrolysis for Hydrogen Production[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1556-1592
8. HUANG Jia-Jun, DONG Zhi-Jun, ZHANG Xu, YUAN Guan-Ming, CONG Ye, CUI Zheng-Wei, LI Xuan-Ke.Effects of Structure on Electrochemical Performances of Ribbon-Shaped Mesophase Pitch-Based Graphite Fibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1699-1707
9. LUO Qing-Qing, CAO Chao-Tun, CAO Chen-Zhong.Effects of Substituents on Reduction Potentials of Disubstituted N-Phenyl-α-phenylnitrones[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1691-1698
10. MA Hong-Xing, GE Ting-Jie, CAI Qian-Qian, XU Ying-Hua, MA Chun-An.Catalytic Effect of Silver Cathodes on 3,4,5,6-Tetrachloropicolinic Acid Dechlorination in Aqueous Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1715-1721
11. JIANG Tao, PENG Shu-Ming, LI Mei, PEI Ting-Ting, HAN Wei, SUN Yang, ZHANG Mi-Lin.Electrochemical Behavior of Pr(Ⅲ) Ions on a Bi-Coated W Electrode in LiCl-KCl Melts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1708-1714
12. JIANG Jin-Long, ZHANG Xia, DU Jin-Fang, WANG Qiong, DAI Jian-Feng, WEI Zhi-Qiang.Electrochemical Deposition and Field Emission Properties of Graphene/Diamond-Like Carbon Nanocomposite Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1839-1843
13. CAO Meng-Xiong, LIU Hao, WANG Hai-Ou, ZHANG Yun, TAN Wei-Shi, SHI Yang-Guang.Effects of B-and In-Doping on Microstructures, Magnetostriction and Magnetic Properties of Melt-Spun Fe81Ga19 Ribbons[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1829-1838
14. WANG Cheng-Xian, YU Fei, MA Jie.Applications of Graphene-based Hybrid Material as Electrodes in Microbial Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
15. XU Han, TONG Ye-Xiang, LI Gao-Ren.Controllable Synthesis of Pd Nanocrystals for Applications in Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
16. BAI Jing-Ying, LI Si-Zhen, ZHENG Da-Jiang, ZHANG Li-Gong, FENG Li, CUI Qing-Xin, WANG Jing-Run, JIANG Wen-Wu, LIN Chang-Jian.Preparation and Characterization of Black Micro-arc Oxidation Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
17. HUANG Wei, WU Chun-Yang, ZENG Yue-Wu, JIN Chuan-Hong, ZHANG Ze.Electron Microscopy Study of Surface Reconstruction and Its Evolution in P2-Type Na0.66Mn0.675Ni0.1625Co0.1625O2 for Sodium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1489-1494
18. MENG You-Quan, WANG Chao, ZHANG Qing-Lei, SHEN Shui-Yun, ZHU Feng-Juan, YANG Hong, ZHANG Jun-Liang.The Effects of Cathode Platinum Loading and Operating Backpressure on PEMFC Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1460-1466
19. XU Guo-Cheng, DENG Xian-Yun, LI Jun-Li, ZHANG Rui, XIE Yun-Peng, TU Guo-Li, XIA Jiang-Bin, LU Xing.Lead Iodide as a New Type of Hole Transport Layer for the High Performance of P3HT:PC61BM-Based Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1307-1313
20. WAN Zhao-Min, WEI Xing, PENG Wei, YIN Zheng-Lei, XIAO Li, ZHUANG Lin.On-Line Electrochemical Transmission Infrared Spectroscopic Study of Pb2+ Enhanced C―C Bond Breaking in the Ethanol Oxidation Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1467-1472
21. LIU Xue-Peng, KONG Fan-Tai, CHEN Wang-Chao, YU Ting, GUO Fu-Ling, CHEN Jian, DAI Song-Yuan.Application of Organic Hole-Transporting Materials in Perovskite Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1347-1370
22. ZHANG Xue, HAN Yang, CHAI Shuang-Zhi, HU Nan-Tao, YANG Zhi, GENG Hui-Juan, WEI Hao.Advances in Cu2ZnSn(S,Se)4 Thin Film Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1330-1346
23. TIAN Chun-Xia, YANG Jun-Shuai, LI Li, ZHANG Xiao-Hua, CHEN Jin-Hua.New Methanol-Tolerant Oxygen Reduction Electrocatalyst——Nitrogen-Doped Hollow Carbon Microspheres@Platinum Nanoparticles Hybrids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1473-1481
24. WANG Jing-Lun, YAN Xiao-Dan, YONG Tian-Qiao, ZHANG Ling-Zhi.Nitrile Modified 2,5-Di-tert-butyl-Hydroquinone as Redox Shuttle Overcharge Additive for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
25. HUANG Wei, WU Chun-Yang, ZENG Yue-Wu, JIN Chuan-Hong, ZHANG Ze.Surface Analysis of Lithium-Rich Cathode Material Li1.2Mn0.54Co0.13Ni0.13NaxO2 by Advanced Electron Microscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
26. TANY Yan-Ping, YUAN Sha, GUO Yu-Zhong, HUANG Rui-An, WANG Jian-Hua, YANGBin, DAI Yong-Nian.Magnesiothermic Reduction Preparation and Electrochemical Properties of Highly Ordered Mesoporous Si/C Anode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
27. YANG Zu-Guang, HUAWei-Bo, ZHANG Jun, CHEN Jiu-Hua, HE Feng-Rong, ZHONG Ben-He, GUO Xiao-Dong.Enhanced Electrochemical Performance of LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 Cathode Materials at Elevated Temperature by Zr Doping[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1056-1061
28. BIAN Shao-Wei, XU Ling-Li, GUO Mei-Xia, SHAO Fu, LIU Si.Fabrication of Graphene/Cotton and MnO2/Graphene/Cotton Composite Fabrics as Flexible Electrodes for Electrochemical Capacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1199-1206
29. ZHOU Li, ZHU Jun, XU Ya-Feng, SHAO Zhi-Peng, ZHANG Xu-Hui, YE Jia-Jiu, HUANG Yang, ZHANG Chang-Neng, DAI Song-Yuan.Influence of Insulating Oxide Coatings on the Performance of Perovskite Solar Cells and the Interface Charge Recombination Dynamics[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1207-1213
30. YANG Ze, ZHANG Wang, SHEN Yue, YUAN Li-Xia, HUANG Yun-Hui.Next-Generation Energy Storage Technologies and Their Key Electrode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1062-1071
31. SHI Ji-Fu, HUANG Qi-Zhang, WAN Qing-Cui, XU Xue-Qing, LI Chun-Sheng, XU Gang.Sulfide-Based Ionic Liquid Electrolyte Widening the Application Temperature Range of Quantum-Dot-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 822-827
32. HU Bin, WANG Pei, Lü Xiao-Jing, WANG Ping-Jing, DAI Yu-Yu, OUYANG Mi.Effects of Monomer Molar Ratio on the Electrochemical and Electrochromic Properties of Copolymers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 961-968
33. CAI Li-Li, WEN Yue-Hua, CHENG Jie, CAO Gao-Ping, YANG Yu-Sheng.Synthesis and Electrochemical Performance of a Benzoquinone-Based Polymer Anode for Aqueous Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 969-974
34. ZHOU Xiao, SUN Min-Qiang, WANG Geng-Chao.Synthesis and Supercapacitance Performance of Graphene-Supported π-Conjugated Polymer Nanocomposite Electrode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 975-982
35. WANG Li-Juan, LI Qi, HAO Yan-Zhong, SHEN Shi-Gang, XU Dong-Sheng.Improvement of Quantum Dot Coverage of CdS/CdSe/TiO2 Hierarchical Hollow Sphere Photoanodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 983-989
36. XU Shen-Dong, FANG Liang, DING Xiao-Li.Effect of Structural Factors on the Hydrogen Storage Capacity of Nonstoichiometric TiMnx Alloys[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 780-786
37. LIU Qing-Bin, YU Cui, HE Ze-Zhao, WANG Jing-Jing, LI Jia, LU Wei-Li, FENG Zhi-Hong.Epitaxial Graphene on Sapphire Substrate by Chemical Vapor Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 787-792
38. Lü Jing-Mei, CHENG Xuan.Electrochemical Behavior of Porous and Flat Silicon Electrode Interfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 711-716
39. KOU Jian-Wen, WANG Zhao, BAO Li-Ying, SU Yue-Feng, HU Yu, CHEN Lai, XU Shao-Yu, CHEN Fen, CHEN Ren-Jie, SUN Feng-Chun, WU Feng.Layered Lithium-Rich Cathode Materials Synthesized by an Ethanol-Based One-Step Oxalate Coprecipitation Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 717-722
40. LI Ya-Jie, NI Xing-Yuan, SHEN Jun, LIU Dong, LIU Nian-Ping, ZHOU Xiao-Wei .Preparation and Performance of Polypyrrole/Nitric Acid Activated Carbon Aerogel Nanocomposite Materials for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 493-502
41. WANG Xiao-Jie, THAMARATH Smitha Surendran, ALIA A. BODE Bela E., MATYSIK Jörg.The Solid-State Photo-CIDNP Effect[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 399-404
42. YE Qing, HU Ren, ZHOU Jian-Zhang, YE Yi-Wen, XU Zhao-Xi, LIN Chang-Jian, LIN Zhong-Yu.FTIR-ATR Spectrometry of BSA Adsorption on Hydroxyapatite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 565-572
43. WANG Yong-Fang, ZUO Song-Lin.Electrochemical Properties of Phosphorus-Containing Activated Carbon Electrodes on Electrical Double-Layer Capacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 481-492
44. LI Ting, LONG Zhi-Hui, ZHANG Dao-Hong.Synthesis and Electrochemical Properties of Fe2O3/rGO Nanocomposites as Lithium and Sodium Storage Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 573-580
45. LIN You-Cheng, ZHONG Xin-Xian, HUANG Han-Xing, WANG Hong-Qiang, FENG Qi-Peng, LI Qing-Yu.Preparation and Application of Polyaniline Doped with Different Sulfonic Acids for Supercapacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 474-480
46. LIU Xing-Rui, YAN Hui-Juan, WANG Dong, WAN Li-Jun.In situ AFM Investigation of Interfacial Morphology of Single Crystal Silicon Wafer Anode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 283-289
47. WANG Xiao-Chen, WANG Ying-Ming, LIU Wei, BAI Ruo-Peng, LIU Yan-Fang, XIAO Li, LU Jun-Tao, ZHUANG Lin.Influence of 12-Crown-4 on Oxygen Electrode of Aprotic Li-O2 Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 343-348
48. CHEN Cheng-Cheng, ZHANG Ning, LIU Yong-Chang, WANG Yi-Jing, CHEN Jun.In-situ Preparation of Na2Ti3O7 Nanosheets as High-Performance Anodes for Sodium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 349-355
49. WANG Jun, LI Li, WEI Zi-Dong.Density Functional Theory Study of Oxygen Reduction Reaction on Different Types of N-Doped Graphene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 321-328
50. ZHU Qing-Gong, SUN Xiao-Fu, KANG Xin-Chen, MA Jun, QIAN Qing-Li, HAN Bu-Xing.Cu2S on Cu Foam as Highly Efficient Electrocatalyst for Reduction of CO2 to Formic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 261-266
51. LUO Liu-Xuan, SHEN Shui-Yun, ZHU Feng-Juan, ZHANG Jun-Liang.Formic Acid Oxidation by Pd Monolayers on Pt3Ni Nanocubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 337-342
52. QI Qi, WANG Yu-Qiao, WANG Sha-Sha, QI Hao-Nan, WEI Tao, SUN Yue-Ming.Preparation of Reduced Graphene Oxide/TiO2 Nanocomposites and Their Photocatalytic Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2332-2340
53. ZHANG Jie-Jing, WANG Yu-Xin, ZHANG Jian-Feng, XU Li.Simulation of Orientated Catalyst Layer in PEMFC Using a Microstructure Lattice Model[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2316-2323
54. YANG Mei-Ni, LIN Rui, FAN Ren-Jie, ZHAO Tian-Tian, ZENG Hao.Preparation and Application of Pt-Ni Catalysts Supported on Cobalt-Polypyrrole-Carbon for Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2131-2138
55. GAO Hai-Li, LI Xiao-Long, HE Wei, GUO Rui-Ting, CHAI Bo.One-Step Synthesis of Reduced Graphene Oxide Supported Pt Nanoparticles and Its Electrocatalytic Activity for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2117-2123
56. LU Jian-Jian, YING Zong-Rong, LIU Xin-Dong, ZHAO Shuang-Sheng.Preparation of Cross-Linked Porous Carbon Nanofiber Networks by Electrospinning Method and Their Electrochemical Capacitive Behaviors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2099-2108
57. HAN Xiao-Mei, WU Yan-Bo, ZHAO Heng-Yan, BI Jun, WEI Bin-Bin.Preparation and Supercapacitor Properties of Carbon-Coated SnO2 Hollow Fibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2220-2228
58. ZHANG Jia-Han, GUO Gui-Bao, AN Sheng-Li, HAO Yan, ZHANG Dong, YAN Kai-Bo.Synthesis and Properties of Proton Exchange Membranes via Single-Step Grafting PSBMA onto PVDF Modified by TMAH[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1905-1913
59. GONG Jin-Hua, WANG Chen-Hui, BIAN Zi-Jun, YANG Li, HU Jun, LIU Hong-Lai.Asymmetric Polyimide Mixed Matrix Membranes with Porous Materials-Modified Surfaces for CO2/N2 and CO2/CH4 Separations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1963-1970
60. BIAN Gao-Feng, HU Bin, OUYANG Mi, WANG Ping-Jing, Lü Xiao-Jing, DAI Yu-Yu, ZHANG Cheng.Electrochemical and Electrochromic Properties of Multichromic Pendritic Poly(3,6-dithienycarbazole) and Its Copolymer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1888-1894
61. HAO Xue-Liang, ZHAO Jin-Ge, GAO Jian-Rong, HAN Liang.Synthesis and Photoelectric Properties of Carbazole Sensitizing Dyes Based on a Benzoic Acid Acceptor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1977-1984
62. WU Xiao-Ying, YANG Li-Kun, YAN Hui, YANG Fang-Zu, TIAN Zhong-Qun, ZHOU Shao-Min.Electrochemical Nucleation of Au on n-Type Semiconductor Silicon Electrode Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1708-1714
63. ZHANG Jie, DOU Mei-Ling, WANG Feng, LIU Jing-Jun, LI Zhi-Lin, JI Jing, SONG Ye.Synthesis of PDDA-Decorating MWCNTs Supported Pt Electrocatalysts and Catalytic Properties for Oxygen Reduction Reaction in Alkaline Medium[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1727-1732
64. SHANG Ming-Feng, DUAN Pei-Quan, ZHAO Tian-Tian, TANG Wen-Chao, LIN Rui, HUANG Yu-Ying, WANG Jian-Qiang.In Situ XAFS Methods for Characterizing Catalyst Structure in Proton Exchange Membrane Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1609-1614
65. HE Xi, TANG Tong-Dan, YI Jun, LIU Bi-Ju, WANG Fang-Fang, REN Bin, ZHOU Jian-Zhang.Spherical Au@Ag Nanoparticles for Localized Surface Plasmon Resonance Scanning Probes: Synthesis and Dielectric Sensitivity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1575-1583
66. SUN Xue-Mei, GAO Li-Jun.Preparation and Electrochemical Properties of Carbon-Coated CoCO3 as an Anode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1521-1526
67. SUN Xiao-Fei, XU You-Long, ZHENG Xiao-Yu, MENG Xiang-Fei, DING Peng, REN Hang, LI Long.Triple-Cation-Doped Li3V2(PO4)3 Cathode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1513-1520
68. SHI Xia-Xing, LIAO Shi-Xuan, YUAN Bing, ZHONG Yan-Jun, ZHONG Ben-He, LIU Heng, GUO Xiao-Dong.Facile Synthesis of 0.6Li2MnO3-0.4LiNi0.5Mn0.5O2 with Hierarchical Micro/Nanostructure and High Rate Capability as Cathode Material for Li-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1527-1534
69. WANG Qian-Wen, DU Xian-Feng, CHEN Xi-Zi, XU You-Long.TiO2 Nanotubes as an Anode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1437-1451
70. TIAN Wen-Jie, WANG Hong, YIN Zhen, YANG Ying, LI Jian-Xin.Preparation of Nano-Manganite Loaded Titanium Electocatalytic Membrane for the Catalytic Oxidation of Benzyl Alcohol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1567-1574
71. REN Zhong-Hua, LU Yue-Xiang, YUAN Hang, WANG Zhe, YU Bo, CHEN Jing.Charge-Transfer Reactions at the Interface between Atmospheric- Pressure Microplasma Anode and Ionic Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1215-1218
72. CHENG Qing-Li, ZHANG Wei-Hua, TAO Bin.Investigation of the Electrochemical Corrosion of Copper under a Micrometric Electrolyte Droplet Using a Three-Electrode System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1345-1350
73. WANG Hao, SONG Ling-Jun, LI Xing-Hu, YUE Li-Meng.Hydrogen Production from Partial Oxidation of Methane by Dielectric Barrier Discharge Plasma Reforming[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1406-1412
74. XU Zhen, CHEN Yu, ZHANG Zhao, ZHANG Jian-Qing.Progress of Research on Underpotential Deposition—— I. Theory of Underpotential Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1219-1230
75. ZENG Yu-Qun, GUO Yong-Sheng, WU Bing-Bin, HONG Xiang, WU Kai ZHONG, Kai-Fu.Synthesis and Electrochemical Performance of Plastic Crystal Compound-Based Ionic Liquid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1351-1358
76. XU Zhen, QI Dong-Mei, JIANG Li, CHEN Yu, ZHANG Zhao, ZHANG Jian-Qing.Progress of Research on Underpotential Deposition——II. Research Techniques and Application of Underpotential Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1231-1250
77. CHEN Jun-Jie, XIAO Qian, Lü Zhan-Peng, AHSAN Ejaz, XIA Xiao-Feng, LIU Ting-Guang.Effects of Sulfate Ions on Anodic Dissolution and Passivity of Iron in Slightly Alkaline Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1093-1104
78. CHEN Yang, ZHANG Zi-Lan, SUI Zhi-Jun, LIU Zhi-Ting, ZHOU Jing-Hong, ZHOU Xing-Gui.Preparation and Electrochemical Performance of Ni(OH)2 Nanowires/ Three-Dimensional Graphene Composite Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1105-1112
79. ZHANG Ji-Bin, HUAWei-Bo, ZHENG Zhuo, LIU Wen-Yuan, GUO Xiao-Dong, ZHONG Ben-He.Preparation and Electrochemical Performance of Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 Cathode Material for High-Rate Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 905-912
80. XU Jing, YANG De-Zhi, LIAO Xiao-Zhen, HE Yu-Shi, MA Zi-Feng.Electrochemical Performances of Reduced Graphene Oxide/Titanium Dioxide Composites for Sodium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 913-919
81. LI Li, HE Xiao-Li, QIN Tao, DAI Fu-Tao, ZHANG Xiao-Hua, CHEN Jin-Hua.Dual-Sacrificial Template Synthesis of One-Dimensional Tubular Pt-Mn3O4-C Composite with Excellent Electrocatalytic Performance for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 927-932
82. YANG Xiao-Nan, YAN Yong-De, ZHANG Mi-Lin, LI Xing, XUE Yun, HAN Wei.Electrochemical Behavior and Extraction Efficiency Evaluation of Gd in Chloride Molten Salt System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 920-926
83. HUANG Zhi-Peng, GUO Lin-Yu, GUO Chao, ZHAO Meng-Meng, WANG Xue-Hua, JIN Zhao, LUO Jin-Hua, WANG Xin, FENG Ji-Jun.Synthesis of Fluorinated Polyanionic Lithium Ion Insertion/Extraction Material LiVPO4F/C by Carbon Thermal Reduction Assisted Sol-Gel Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 700-706
84. LI Zhao-Hui, LI Shi-Jiao, ZHOU Jin, ZHU Ting-Ting, SHEN Hong-Long, ZHUO Shu-Ping.Preparation and Supercapacitive Performance of N, S Co-Doped Activated Carbon Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 676-684
85. LI Yang, XIE Hua-Qing, LI Jing.Hydrothermal Synthesis of Al-Doped α-MnO2 Nanotubes and Their Electrochemical Performance for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 693-699
86. YANG Shuo, XU Gui-Yin, HAN Jin-Peng, BING Huan, DOU Hui, ZHANG Xiao-Gang.Nitrogen-Doped Porous Carbon Derived from Dopamine-Modified Polypyrrole and Its Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 685-692
87. WANG Yu-Qiao, WANG Pan-Pan, LU Jing, BAI Yi-Chao, GU Yun-Liang, SUN Yue-Ming.Dye-Sensitized Solar Cells Based on MWCNT/TiO2 Counter Electrode and Thiolate/Disulfide Non-Iodine Redox Couple[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 448-456
88. XIA Da-Hai, LUO Jing-Li.Corrosion Behavior of Alloy 690 in Simulated Alkaline Water Chemistries Containing Sulfur at 300 ℃[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 467-475
89. LI Wen-You, HE Yun-Qiu, LI Yi-Ming.Photoelectric Properties of Graphene Oxide Film Prepared with the Electrochemical Method Using Varying Levels of Reduction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 457-466
90. OUYANG Mi, HUANG Sen-Biao, HAN Yan-Gang, Lü Xiao-Jing, YANG Yuan, DAI Yu-Yu, Lü Yao-Kang, ZHANG Cheng.Enhanced Electrochromic Performance of Ordered Porous Monolayer PBTB Film Using Amine-Modified Polystyrene Spheres as a Template[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 476-482
91. LU Li-Ping, LI Jiao, WU Jing, KANG Tian-Fang, CHENG Shui-Yuan.Effects of Gold Nanoparticles on Quantum Dot Electrochemiluminescence Obtained Using a DNA Electrochemiluminescence Sensor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 483-488
92. ZHANG Jie-Jing, WANG Yu-Xin, XU Li.Simulation of Sphere-Microstructure Model of the Catalyst Layer in a PEMFC[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 489-497
93. LI Li-Xiang, ZHAO Hong-Wei, XU Wei-Wei, ZHANG Yan-Qiu, AN Bai-Gang, GENG Xin.Preparation and Electrocatalytic Performance of Iron Based Nitrogen Doped Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 498-504
94. WU Yan-Bo, BI Jun, WEI Bin-Bin.Preparation and Supercapacitor Properties of Double-Perovskite La2CoNiO6 Inorganic Nanofibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 315-321
95. TANG Yan, ZHONG Yan-Jun, OU Qing-Zhu, LIU Heng, ZHONG Ben-He, GUO Xiao-Dong, WANG Xin-Long.Electrochemical Behavior and Reasons for the Decrease in Capacity of the Li3V2(PO4)3/C Cathode Material in Different Voltage Ranges[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 277-284
96. LI Mei, SUN Ting-Ting, LIU Bin, HAN Wei, SUN Yang, ZHANG Mi-Lin.Electrochemical Behavior of Dy(Ⅲ) and the Selective Formation of Dy-Ni Intermetallic Compounds in LiCl-KCl Eutectic Melts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 309-314
97. ZHANG Yuan-Hang, WANG Zhi-Yuan, SHI Chun-Sheng, LIU En-Zuo, HE Chun-Nian, ZHAO Nai-Qin.Synthesis of Uniform Nickel Oxide Nanoparticles Embedded in Porous Hard Carbon Spheres and Their Application in High Performance Li-Ion Battery Anode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 268-276
98. QIAN Yang, XU Jiang.Properties of Zr Nanocrystalline Coating on Ti Alloy Bipolar Plates in Simulated PEMFC Environments[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 291-301
99. DUOLIKUN Reyisha, YANG Yao-Yue, CAI Wen-Bin.Surface Enhanced Infrared Absorption Spectroscopic Investigation of CO Electrosorption and Electrooxidation on Pt Nanocrystals[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 199-203
100. CHEN Hong, WANG Shi-Xian, ZHAO Wan-Long, ZHANG Neng-Neng, ZHENG Ying-Ping, SUN Yue-Ming.Preparation of Pt/TiO2 Nanofibers and Their Electrocatalytic Activity towards Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 302-308
101. HU Yu-Qiang, ZHU Ning, HAN Li-Min.Channel of Electronic Interactions in Diferrocenyl Pyrrole Derivatives[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 227-236
102. SU Shuo-Jian, NULI Yan-Na, FEILURE Tuerxun, YANG Jun, WANG Jiu-Lin.Effects of Cathode Current Collectors on the Electrochemical Performance of Rechargeable Magnesium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 111-120
103. WANG Jian-De, PENG Tong-Jiang, XIAN Hai-Yang, SUN Hong-Juan.Preparation and Supercapacitive Performance of Three-Dimensional Reduced Graphene Oxide/Polyaniline Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 90-98
104. TAO Li, HUO Zhi-Peng, WANG Lu, DAI Song-Yuan.Quasi-Solid-State Dye-Sensitized Solar Cell Fabricated fromIonic Gel Electrolyte with High Gel-to-Solution Transition Temperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 121-127
105. YI Chao, XIONG Xin-Bo, ZOU Zhi-Biao, LI Jun-Jie, HUANG Tuo, LI Bin, MA Jun, ZENG Xie-Rong.Fabrication of Nickel-Based Composite Film Electrode for Supercapacitors by a New Method of Anodization/GCD[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 99-104
106. HAN Di, HONG Ze-Wen, LI Dong-Fang, ZHENG Ju-Fang, WANG Ya-Hao, ZHOU Xiao-Shun.Single-Molecule Junction Conductance of Terephthalic Acid Contacting Ag and Cu Electrodes Measured by an Electrochemical Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 105-110
107. GAO Xiao-Dan, LI Hang, TIAN Rui, LIU Xin-Min, ZHU Hua-Ling.Quantitative Characterization of Specific Ion Effects Using an Effective Charge Number Based on the Gouy-Chapman Model[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2272-2282
108. CHEN Chan-Juan, HU Zhong-Ai, HU Ying-Ying, LI Li, YANG Yu-Ying, AN Ning, LI Zhi-Min, WU Hong-Ying.SnO2/Graphite Nanosheet Composite Electrodes and Their Application in Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2256-2262
109. WU Yue, LIU Xing-Quan, ZHANG Zheng, ZHAO Hong-Yuan.Preparation and Characterization of M(Ⅱ) and M(Ⅳ) Iso-Molar Co-Doped LiMn1.9Mg0.05Ti0.05O4 Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2283-2290
110. LU Miao, LIU Jian-Yun, CHENG Jian, WANG Shi-Ping, YANG Jian-Mao.Functionalized Graphene/Activated Carbon Composite Electrodes for Asymmetric Capacitive Deionization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2263-2271
111. LI Song-Mei, YIN Xiao-Lin, LIU Jian-Hua, ZHANG You, XUE Bing.Effect of Doping with Zn-Al-[V10O28]6- Layered Double Hydroxide on the Properties of Hybrid Sol-Gel Coatings on the LY12 Aluminum Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2092-2100
112. SUN Xian-Zhong, HUANG Bo, ZHANG Xiong, ZHANG Da-Cheng, ZHANG Hai-Tao, MA Yan-Wei.Experimental Investigation of Electrochemical Impedance Spectroscopy of Electrical Double Layer Capacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2071-2076
113. YU Hui-Cheng, HUANG Xue-Yi, LI Hao, LEI Fu-Hou, TAN Xue-Cai, WEI Yi-Chun, WU Hai-Ying.Preparation and Electrochemical Properties of Phenobarbital Molecularly Imprinted Polymer Sensor Based on a CuO Nanoparticle-Modified Glassy Carbon Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2085-2091
114. WANG Jian-De, PENG Tong-Jiang, SUN Hong-Juan, HOU Yun-Dan.Effect of the Hydrothermal Reaction Temperature on Three-Dimensional Reduced Graphene Oxide's Appearance, Structure and Super Capacitor Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2077-2084
115. ZHENG Jie-Yun, WANG Rui, LI Hong.Fabrication and Electrochemical Behavior of a Pure-Phase Li2MnO3 Thin Film for Cathode Material of Li-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1855-1860
116. LI Xiang-Hong, DENG Shu-Duan, XIE Xiao-Guang, DU Guan-Ben.Inhibition Effect of Bamboo Leaf Extract on the Corrosion of Aluminum in HCl Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1883-1894
117. TANG Jia-Yong, CAO Pei-Qi, FU Yan-Bao, LI Peng-Hui, MA Xiao-Hua.Synthesis of a Mesoporous Manganese Dioxide-Graphene Composite by a Simple Template-Free Strategy for High-Performance Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1876-1882
118. JIANG Chun-Xiang, HU Yu-Xiang, DONG Wen, ZHENG Fen-Gang, SU Xiao-Dong, FANG Liang, SHEN Ming-Rong.Bias-Determined Cu2O and Cu Growth on TiO2 Surface and Their Photoelectrochemical Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1867-1875
119. LI Wen-Zhang, LIU Yang, LI Jie, YANG Ya-Hui, CHEN Qi-Yuan.Synthesis and Interfacial Electron Transfer of a Composite Film of Graphene and Tungsten Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1957-1962
120. ZHANG Chuan-Xiang, ZHANG Xiao-Xue, TAO Hai-Jun.Synthesis and Electrochemical Properties of MoS2/Graphene Composites with Petal-Shaped Microspheres[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1963-1969
121. HUANG Zong-Ling, WANG Li-Ping, MOU Cheng-Xu, LI Jing-Ze.Magnesium Terephthalate as an Organic Anode Material for Sodium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1787-1793
122. REN Xiang-Zhong, LIU Tao, SUN Ling-Na, ZHANG Pei-Xin.Preparation and Electrochemical Performances of Li1.2Mn0.54-xNi0.13Co0.13ZrxO2 Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1641-1649
123. LIU Jian-Hua, LIU Bin-Hong, LI Zhou-Peng.Fe3O4/Graphene Composites with a Porous 3D Network Structure Synthesized through Self-Assembly under Electrostatic Interactions as Anode Materials of High-Performance Li-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1650-1658
124. ZHOU Xin-Wen, DU Juan-Juan, SUN Shi-Gang.Anomalous IR Optical Properties of Monodispersed PtNi Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1681-1687
125. LIU Meng, LI Guo-Bao, WANG Jia-Guo, LIAO Fu-Hui, LIN Jian-Hua.Low-Temperature Synthesis of Superconductor Ba1-xKxBiO3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1611-1615
126. XUE Qing-Rui, LI Jian-Ling, XU Guo-Feng, HOU Peng-Fei, YAN Gang, DAI Yu, WANG Xin-Dong, GAO Fei.Effects of Surface Modification with Ag/C on Electrochemical Properties of Li[Li0.2Mn0.54Ni0.13Co0.13]O2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1667-1673
127. XUE Yun, ZHOU Zhi-Ping, YAN Yong-De, ZHANG Mi-Lin, LI Xing, JI De-Bin, HAN Wei, ZHANG Meng.Electrochemical Co-Reduction Extraction of Neodymium in LiCl-KCl-ZnCl2 Molten Salt System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1674-1680
128. FEILURE Tuerxun, ZULIPIYA Shadike, NULI Yan-Na, YANG Jun, WANG Jiu-Lin.Pyrazolyl Magnesium Halide/Tetrahydrofuran Solutions for Rechargeable Magnesium Battery Electrolytes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1634-1640
129. PENG San, GUO Hui-Lin, KANG Xiao-Feng.Preparation of Nitrogen-Doped Graphene and Its Electrocatalytic Activity for Oxygen Reduction Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1778-1786
130. WANG Li-Li, XING Rui-Guang, ZHANG Bang-Wen, HOU Yuan.Preparation and Electrochemical Properties of Functionalized Graphene/Polyaniline Composite Electrode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1659-1666
131. HOU Hong-Ying.Recent Research Progress in Alkaline Polymer Electrolyte Membranes for Alkaline Solid Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1393-1407
132. XIA Da-Hai, YANG Li-Xia.AMechanistic Study on Semiconductivity Conversion of Passive Films under Varying Sulfate to Chloride Concentration Ratios[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1465-1473
133. SU Jia, LU Shan, WANG Sha-Sha, ZHANG Xue-Hua, FU Yu-Bin, HE Tao.Influence of pH Values on the Structure and Performance of a Polypyrrole Counter Electrode for Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1487-1494
134. HUA Wei-Bo, ZHENG Zhuo, LI Long-Yan, GUO Xiao-Dong, LIU Heng, SHEN Chong-Heng, WU Zhen-Guo, ZHONG Ben-He, HUANG Ling.Synthesis of Nanostructured LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 by Ammonia-Evaporation-Induced Synthesis and Its Electrochemical Properties as a Cathode Material for a High-Power Li-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1481-1486
135. LI Qing-Zhou, LI Yu-Hui, LI Ya-Juan, LIU You-Nian.One-Step Hydrothermal Preparation and Electrochemical Performance of Graphene/Sulfur Cathode Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1474-1480
136. ZHANG Jing-Bo, LI Pan, YANG Hui, ZHAO Fei-Yan, TANG Guang-Shi, SUN Li-Na, LIN Yuan.Preparation of a Highly Efficient PbS Electrode and Its Application in Quantum Dots-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1495-1500
137. WANG Li, MA Jun-Hong.Synthesis and Electrocatalytic Properties of Pt Nanoparticles on Nitrogen-Doped Reduced Graphene Oxide for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1267-1273
138. LIU Xin, XIE Jing-Ying, ZHAO Hai-Lei, Lü Peng-Peng, WANG Ke, FENG Zhen-He, WANG Meng-Wei.Synthesis and Properties of FeSn2-C Composites as Anode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1281-1289
139. XU Ling-Ling, ZHANG Xiao-Hua, CHEN Jin-Hua.Synthesis and Electrochemical Supercapacitive Properties of Nitrogen-Doped Mesoporous Carbons[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1274-1280
140. FAN Ren-Jie, LIN Rui, HUANG Zhen, ZHAO Tian-Tian, MA Jian-Xin.Preparation and Characterization of Pt Catalysts Supported on Cobalt-Polypyrrole-Carbon for Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1259-1266
141. BAI Shou-Li, LU Wen-Hu, LI Dian-Qing, LI Xiao-Ning, FANG Yan-Yan, LIN Yuan.Synthesis of Mesoporous TiO2 Microspheres and Their Use as Scattering Layers in Quantum Dot Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1107-1112
142. ZHOU Ying, WANG Dao-Long, XIAO Nan, HOU Yu-Chen, QIU Jie-Shan.Influence of Heat Treatment Temperature on the Structure and Electrochemical Performance of Asphaltene-Based B/N Co-Doped Porous Carbons[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1127-1133
143. WANG Wen-Jun, ZHAO Hong-Bin, YUAN An-Bao, FANG Jian-Hui, XU Jia-Qiang.Hydrothermal Sol-Gel Method for the Synthesis of a Multiwalled Carbon Nanotube-Na3V2(PO4)3 Composite as a Novel Electrode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1113-1120
144. HUANG Guo-Yong, XU Sheng-Ming, LI Lin-Yan, WANG Xue-Jun, LU Sha-Sha.Synthesis and Modification of a Lamellar Co3O4 Anode for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1121-1126
145. HU Yu-Xiang, JIANG Chun-Xiang, FANG Liang, ZHENG Fen-Gang, DONG Wen, SU Xiao-Dong, SHEN Ming-Rong.Effect of HF Treatment on the Photoelectrochemical Properties of a Hematite Thin Film Photoanode for Water Splitting[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1099-1106
146. CHEN Hui, CHEN Dan, XIE Wei-Miao, ZHENG Xiang, LI Guo-Hua.Preparation and Electrocatalytic Activity of Tungsten Carbide and Tungsten-Iron Carbide Composite with Core-Shell Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 891-898
147. REN Jian-Xin, HU You-Kun, GUO Xiao-Dong, TANG Yan, ZHONG Ben-He, LIU Heng.Vacuum-Assisted Synthesis of Fe3(PO4)2·8H2O and Its Influence on Structure, Morphology and Electrochemical Performance of LiFePO4/C[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 866-872
148. WANG Shi-Mao, DONG Wei-Wei, FANG Xiao-Dong, DENG Zan-Hong, SHAO Jing-Zhen, HU Lin-Hua, ZHU Jun.Modification of Single-Crystal TiO2 Nanorod Arrays and Its Application in Quantum Dot-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 873-880
149. ZHANG Xuan-Xuan, RAN Fen, FAN Hui-Li, KONG Ling-Bin, KANG Long.Hydrothermal Synthesis and Electrochemical Measurements of Interconnected Porous Carbon/MnO2 Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 881-890
150. LI Li, HU Zhong-Ai, YANG Yu-Ying, WU Hong-Ying, CUI Lu-Juan.Synthesis of a MnO2/NiCo2O4 Composite by Electrostatic Self-Assembly and Its Electrochemical Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 899-907
151. LI Jing-Zhe, KONG Fan-Tai, WU Guo-Hua, CHEN Wang-Chao, HUANG Yang, FANG Xia-Qin, DAI Song-Yuan.Di-n-alkylphosphinic Acid with a Long Alkyl Chain as a Coadsorbent for Modifying TiO2 Photoanodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 662-668
152. ZHU Zhi, QI Lu, LI Wei, LIAO Xi-Ying.Preparation and Electrochemical Performance of 5 V LiNi0.5Mn1.5O4 Cathode Material by the Composite Co-Precipitation Method for High Energy/High Power Lithium Ion Secondary Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 669-676
153. ZHANG Chen, ZHAO Jing-Mao.Synergistic Inhibition Effect of Imidazoline Ammonium Salt and Sodium Dodecyl Sulfate in CO2 System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 677-685
154. ZHANG Wei-Guo, MA Xiao-Long, XU Yan, YAO Su-Wei, WANG Hong-Zhi.Effects of Annealing on the Magnetic Properties of [NiFe/Cu/Co/Cu]n Multilayer Nanowire Arrays[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 768-772
155. ZHAO Yue, WANG Li, ZHANG Jia-Liang, GUO Hong-Chen.Influence of Non-Thermal Plasma Discharge Mode and Reactor Structure on Ammonia Decomposition to Hydrogen[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 738-744
156. YANG Jia-Ping, YU Hui-Yao, HE Yu-Xiu, XIE Jing-Xuan, BI Wen-Yan, GAO Qing-Yu.Model Simulation and Analysis of Spatiotemporal Dynamics for the Electro-Oxidation of Sulfide on Platinum[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 686-692
157. DENG Tao-Li, YAN Shi-Run, HU Jian-Guo.Preparation and Up-Conversion Photoluminescence Properties of GdAlO3:Er3+, Yb3+ Phosphors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 773-780
158. CHEN Lai, CHEN Shi, HU Dao-Zhong, SU Yue-Feng, LI Wei-Kang, WANG Zhao, BAO Li-Ying, WU Feng.Crystal Structure and Electrochemical Performance of Lithium-Rich Cathode Materials xLi2MnO3·(1-x)LiNi0.5Mn0.5O2 (x=0.1-0.8)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 467-475
159. WANG Jian, WANG Shao-Qing.Correlation between Galvanic Corrosion and Electronic Work Function of Al Alloy Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 551-558
160. ZHONG Xiao-Cong, GUI Jun-Feng, YU Xiao-Ying, LIU Fang-Yang, JIANG Liang-Xing, LAI Yan-Qing, LI Jie, LIU Ye-Xiang.Influence of Alloying Element Nd on the Electrochemical Behavior of Pb-Ag Anode in H2SO4 Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 492-499
161. ZHANG Qing-Qing, LI Rong, ZHANG Meng-Meng, GOU Xing-Long.Synthesis and Electrochemical Lithium Storage Performance of WO3 Nanorods/Graphene Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 476-484
162. YANG Wen-Chao, BI Yu-Jing, YANG Bang-Cheng, WANG De-Yu, SHI Si-Qi.Preparation and Electrochemical Characterization of Nano-LiMnPO4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 460-466
163. SUN Xian-Zhong, ZHANG Xiong, HUANG Bo, MA Yan-Wei.Effects of Separator on the Electrochemical Performance of Electrical Double-Layer Capacitor and Hybrid Battery-Supercapacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 485-491
164. WANG Jian-Tao, WANG Yao, HUANG Bin, YANG Juan-Yu, TAN Ao, LU Shi-Gang.Silicon Supported on Stable Si-O-C Skeleton in High-Performance Lithium-Ion Battery Anode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 305-310
165. XU Li, PAN Guo-Shun, LIANG Xiao-Lu, LUO Gui-Hai, ZOU Chun-Li, LUO Hai-Mei.Electrocatalytic Activity of Fe-N/C-TsOH Catalyst for the Oxygen Reduction Reaction in Alkaline Media[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 318-324
166. BIAN Pei-Wen, NULI Yan-Na, Zainapuguli, YANG Jun, WANG Jiu-Lin.Benzenethiolate-Based Solutions for Rechargeable Magnesium Battery Electrolytes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 311-317
167. HE Yuan-Yuan, ZHANG Jin-Jiang, ZHAO Jian-Wei.Influence of Graphene with Different Oxidation Degrees on Nickel Hydroxide Pseudocapacitor Characterization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 297-304
168. SU Tong-Yu, XIAO Xiao-Jian, YE Meng-Wei, TIAN Xiao-Chun, LIN Jian-Hang, TANG Jing.Preparation of AuPd and Au Microarrays on ITO and Characterization of Electrocatalytic Activity with SECM[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 325-330
169. ZHOU Yang, HU Xian-Chao, LI Li-Qing, CHEN Xi-Rong.Palladium Nanoparticles Supported on Hollow Mesoporous Tungsten Trioxide Microsphere as Electrocatalyst for Formic Acid Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 83-87
170. SU Chang, HUANG Qi-Fei, XU Li-Huan, ZHANG Cheng.Preparation and Performances of C-LiFePO4/Polytriphenylamine Composite as Cathode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 88-94
171. PENG Zhong, YAN Wen-Yi, WANG Shao-Na, ZHENG Shi-Li, DU Hao, ZHANG Yi.Effect of Alkali Concentration, Oxygen Partial Pressure and Temperature on Oxygen Reduction Reaction on Pt Electrode in NaOH Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 67-74
172. LUO Bing, XIA Da-Hai.Characterization of pH Effect on Corrosion Resistance of Nuclear Steam Generator Tubing Alloy by In-situ Scanning Electrochemical Microscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 59-66
173. HU You-Kun, REN Jian-Xin, WEI Qiao-Ling, GUO Xiao-Dong, TANG Yan, ZHONG Ben-He, LIU Heng.Synthesis of Rod-Like LiFePO4/C Materials with Different Aspect Ratios by Polyol Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 75-82
174. SHI Ji-Peng, YANG Fang-Zu, TIAN Zhong-Qun, ZHOU Shao-Min.Electrocrystallization of Cu-Sn Alloy on Copper Electrode Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2579-2584
175. HU Zhi, HUANG Xiao-Wei, CHEN Yang-Hui.Synthesis and Properties of SmBaCo2O5+δ Cathode Material via EDTA-Glycine Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2585-2591
176. YANG Cheng-Xu, JU Jing, ZHAO Shi-Di, XU Hang-Yu, LIU Meng, LIAO Fu-Hui, LI Guo-Bao, LIN Jian-Hua.Synthesis of β-FeSe by Salt-Flux Method under Air Atmosphere[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2661-2666
177. ZHANG Hui, MENG Hui-Min.Stability and Failure Behavior of Gas Diffusion Electrodes in Strong Acid Media for Electrolytic Manganese Dioxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2558-2564
178. LIU De-Zhi, HOU Xi-Xin, ZHU Xiu-Ling, WANG Rui, JING Jian, CUI Yue.Preparation and Physicochemical Property of Self-Crosslinked Poly(phthalazinone ether ketone) Anion-Exchange Membranes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2573-2578
179. HUO Sheng-Juan, CHEN Li-Hong, ZHU Qing, FANG Jian-Hui.Surface-Enhanced Infrared Absorption Spectroscopy Study of Anticorrosion Behavior of 2-Mercaptobenzothiazole on Copper[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2565-2572
180. MA Guo-Fu, MU Jing-Jing, ZHANG Zhi-Guo, SUN Kan-Jun, PENG Hui, LEI Zi-Qiang.Preparation of Polypyrrole/Sodium Alginate Nanospheres and Their Application for High-Performance Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2385-2391
181. ZENG Jian-Bang, JIANG Fang-Ming.A Mesoscale Smoothed Particle Hydrodynamics Model for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2371-2384
182. WEN Yue-Hua, GAO Chen, CHENG Jie, PAN Jun-Qing, CAO Gao-Ping, YANG Yu-Sheng.Effect of Electrolyte on the Performance of Electrodes for an All Lead Flow Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2354-2360
183. LIN Xue-Qiang, LIU Wei, ZHANG Jing, DONG Shuai, ZHANG Hai-Long, LI Xiao-Bo, XU Chuan-Chuan, LU Min-Xu.Characteristics of Corrosion Scale of 3Cr Steel at High Temperature and Pressure in an O2 and CO2 Environment[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2405-2414
184. CHEN Qiang, NULI Yan-Na, GUOWei, YANG Jun, WANG Jiu-Lin, GUO Yu-Guo.PTMA/Graphene as a Novel Cathode Material for Rechargeable Magnesium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2295-2299
185. TANG Fa-Wei, GUO Wei-Min, TANG Nan-Nan, PEI Jun-Yan, XU Xuan.Quantum Chemical Study on the Adsorption of Formic on a Pt-Sn(111)/CAlloy Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2198-2206
186. LI Xiang-Hong, XIE Xiao-Guang.Inhibition Effect of Pyrimidine Derivatives on the Corrosion of Steel in Hydrochloric Acid Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2221-2231
187. SONG Hui, XU Xian-Zhi, LI Fen.Numerical Simulation of Discharge Process and Failure Mechanisms of Zinc Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1961-1974
188. LI Jing-Zhe, KONG Fan-Tai, WU Guo-Hua, HUANG Yang, CHEN Wang-Chao, DAI Song-Yuan.TiO2/Dye/Electrolyte Interface Modification for Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1851-1864
189. ZHONG Yan-Jun, LI Jun-Tao, WU Zhen-Guo, ZHONG Ben-He, GUO Xiao-Dong, HUANG Ling, SUN Shi-Gang.Synthesis of Na2MnPO4F/C with Different Carbon Sources and Their Performances as Cathode for Lithium Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1989-1997
190. SHANGGUAN Peng-Peng, TONG Shao-Ping, LI Hai-Li, LENG Wen-Hua.Influence of the Potential on the Charge-Transfer Rate Constant of Photooxidation of Water over α-Fe2O3 and Ti-Doped α-Fe2O3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1954-1960
191. CHI Ting-Yu, LI Han, WANG Geng-Chao.Hierarchically Porous Carbon/DMcT/PEDOT-PSS Ternary Composite as a Cathode Material for Lithium-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1981-1988
192. HUANG Bo, SUN Xian-Zhong, ZHANG Xiong, ZHANG Da-Cheng, MA Yan-Wei.Organic Electrolytes for Activated Carbon-Based Supercapacitors with Flexible Package[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1998-2004
193. TANG Hao, YAN Yong-De, ZHANG Mi-Lin, XUE Yun, ZHANG Zhi-Jian, DU Wei-Chao, HE Hui.Electrochemistry of MgCl2 in LiCl-KCl Eutectic Melts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1698-1704
194. KANG Ya-Rong, CHEN Fu-Yi.Synthesis and Application of Ag-Cu Bimetallic Dendrites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1712-1718
195. MENG Xiu-Xia, GONG Xun, YANG Nai-Tao, TAN Xiao-Yao, MA Zi-Feng.Preparation and Properties of Direct-Methane Solid Oxide Fuel Cell Based on a Graded Cu-CeO2-Ni-YSZ Composite Anode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1719-1726
196. LI Le, HE Yun-Qiu, CHU Xiao-Fei, LI Yi-Ming, SUN Fang-Fang, HUANG He-Zhou.Hydrothermal Synthesis of Partially Reduced Graphene Oxide-K2Mn4O8 Nanocomposites as Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1681-1690
197. SHI Qin, MEN Chun-Yan, LI Juan.Preparation and Electrochemical Capacitance Properties of Graphene Oxide/Polypyrrole Intercalation Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1691-1697
198. YANG Da-Wei, CHEN Chao, XIE Qing-Ji, YAO Shou-Zhuo.Comparison of Enzymatic Activities and Electroactivities of Adsorbed Glucose Oxidase on Several Nanomaterial-Modified Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1727-1734
199. WU Jing-Ke, SHEN Xing-Hai, CHEN Qing-De.Electrochemical Behavior of the System of Uranium(VI) Extraction with CMPO-Ionic Liquid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1705-1711
200. SUN Xiao-Ran, LI Guang-Yue, XIA Ding-Guo, ZHANG Li-Mei, LI Fan.Oxygen-Reduction Reaction of Pyromellitimide-Bridged Polyphthalocyanine Fe(II)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1461-1466
201. ZHOU Yang, LIU Wei-Ming, HU Xian-Chao, CHU You-Qun, MA Chun-An.Nano-WO3 Composite Materials as Electro-Catalyst for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1487-1493
202. CAO Yan-Bing, LUO Liang, DU Ke, PENG Zhong-Dong, HU Guo-Rong, JIANG Feng.Synthesis and Electrochemical Properties of LiFe1-xNbxPO4/C Composite Cathode Material by Two-Step Synthesis Route[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1507-1514
203. WU Hong-Ying, WANG Huan-Wen.Synthesis and Characterization of NiCo2O4 Nanoflower/Activated Carbon Fiber Composite and Its Supercapacitor Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1501-1506
204. CHENG Hai-Long, XU Jing-Mei, WANG Zhe, REN Chun-Li, BAI Hong-Wei, ZHAO Cheng-Ji, ZHANG Hui-Xuan.Sulfonated Poly(aryl ether ketone) on Side Chain/Sulfonated Poly(vinyl alcohol) Composite Proton Exchange Membrane for Direct Methanol Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1515-1523
205. QIAN Jia-Sheng, LIU Ming-Xian, GAN Li-Hua, LÜ Yao-Kang, CHEN Ling-Yan, YE Rui-Jie, CHEN Long-Wu.Synthesis and Electrochemical Performance of Microporous Carbon Using a Zinc(II)-Organic Coordination Polymer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1494-1500
206. WU Hong-Bin, ZHANG Ying, YUAN Cong-Li, WEI Xiao-Pei, YIN Jin-Ling, WANG Gui-Ling, CAO Dian-Xue, ZHANG Yi-Ming, YANG Bao-Feng, SHE Pei-liang.Synthesis and Electrochemical Performance of Li4Ti5O12/CMK-3 Nanocomposite Negative Electrode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1247-1252
207. ZHANG Xiao-Hua, ZHONG Jin-Di, YU Ya-Ming, ZHANG Yun-Song, LIU Bo, CHEN Jin-Hua.Well-Dispersed Platinum Nanoparticles Supported on Nitrogen-Doped Hollow Carbon Microspheres for Oxygen-Reduction Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1297-1304
208. LI Jian-Chang, WU Jun-Zhi, ZHOU Cheng, GONG Xing.Latest Studies on Metal-Molecule-Metal Junctions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1123-1144
209. CAI Feng, LIU Wei, FAN Xue-Hua, ZHANG Jing, LU Min-Xu.Electrochemical Corrosion Behavior of X70 Pipeline Steel in Turbulence Zone under Jet Impingement at High Temperature and High Pressure CO2 Environment[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 1003-1012
210. DENG Xu-Li, ZHAO Dong-Mei, DING Zuo-Long, MA Gui-Lin.Dense 5%Al3+-Doped SnP2O7-SnO2 Composite Ceramic for Application in Intermediate Temperature Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 953-958
211. PEI Qi-Fei, HUA Yi-Xin, XU Cun-Ying, ZHANG Qi-Bo, LI Yan, RU Juan-Jian, GONG Kai.Dissolution Process of an Aluminum Anode in Acidic AlCl3-BMIC Ionic Liquid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 946-952
212. LIU Nian-Ping, SHEN Jun, GUAN Da-Yong, LIU Dong, ZHOU Xiao-Wei, LI Ya-Jie.Effect of Carbon Aerogel Activation on Electrode Lithium Insertion Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 966-972
213. OUYANG Mi, FU Zhi-Yan, Lü Xiao-Jing, CHEN Huan-Le, HU Bin, XIA Xu-Feng, ZHANG Cheng.Enhanced Film-Forming and Electrochromic Properties by Incorporating Bithiophene into Triphenylamine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 996-1002
214. XU Ying-Hua, MA Hong-Xing, CAI Qian-Qian, ZHU Ying-Hong, MA Chun-An.Dechlorination of Benzenyltrichloride in CH3CN Solvent at a Silver Cathode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 973-980
215. SUN Hong-Yan, ZHAO Lian-Hua, Yu Feng-Chun.Preparation and Characterization of Pt-Ir-SnO2/C Anode Catalyst for Direct Ethanol Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 959-965
216. WANG Sen-Lin, WANG Li-Pin, ZHANG Zhen-Hong.Preparation and Oxygen Evolution Reaction Performance of Ni/NiCo2O4 Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 981-988
217. CUI Ying, KUANG Yin-Jie, ZHANG Xiao-Hua, LIU Bo, CHEN Jin-Hua.Spontaneous Deposition of Pt Nanoparticles on Poly(diallyldimethylammonium chloride)/Carbon Nanotube Hybrids and Their Electrocatalytic Oxidation of Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 989-995
218. YANG Bin, WU Hui, HU Song-Wei, LÜ Hui-Ling, SONG Ye, ZHU Xu-Fei.Fabrication and Performance of Electrolytic-Electrochemical Hybrid Capacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 1013-1020
219. WANG Qiang, HUANG Li-Ping, YU Hong-Tao, QUAN Xie, CHEN Guo-Hua.Recent Developments of Graphene Electrodes in Bioelectrochemical Systems[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 889-896
220. XIONG Li-Long, XU You-Long, TAO Tao.Synthesis and Electrochemical Characterization of Ge4+, Sn4+ Doped Spinel LiMn2O4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 763-769
221. ZHU Jun, YU Xue-Chao, WANG Shi-Mao, DONG Wei-Wei, HU Lin-Hua, FANG Xiao-Dong, DAI Song-Yuan.Application of Cu2S Counter Electrode in Quantum Dot-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 533-538
222. XU Gui-Yin, DING Bing, NIE Ping, LUO Hong-Jun, ZHANG Xiao-Gang.Preparation and Electrochemical Performance of Carbon Nanotubes/ Graphene Oxide/Sulfur Complex Cathode Material[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 546-552
223. CHEN Qiu-Xiang, ZHANG Jie-Jing, WANG Yu-Xin.Micro-Modelling of PEMFC Taking Account of Gaseous and Liquid Water inside the Catalyst Layer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 559-568
224. WANG Hai, XU Xue-Qing, SHI Ji-Fu, XU Gang.Application of Ionic Liquids with Carboxyl and Aromatic Ring Conjugated Anions in Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 525-532
225. WANG Sha-Sha, LU Shan, SU Jia, GUO Zheng-Kai, LI Xue-Min, ZHANG Xue-Hua, HE Sheng-Tai, HE Tao.Influences of Polymerization Time on Structure and Properties of Polyaniline Counter Electrodes in Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 516-524
226. YE Yong-Wei, WANG Xi, ZHENG Wan-Fang, LI Mei-Chao, MA Chun-An.Electrooxidation Reaction of 3-Bromobenzoic Acid on Pt Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 553-558
227. DING Peng, XU You-Long, SUN Xiao-Fei.Synthesis and Performance of Nano MnO as an Anode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 293-297
228. HU Ying-Ying, HU Zhong-Ai, ZHANG Ya-Jun, LU Ai-Lian, XU Huan, ZHANG Zi-Yu, YANG Yu-Ying, LI Li, WU Hong-Ying.Synthesis and Electrochemical Characterization of RuO2·xH2O/Graphite Nanosheet Composite Array Electrodes for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 305-310
229. HONG Xiao-Ting, WU Xiao-Hui, MO Ming-Yue, LUO Zhi-Ping, HUI Kwan San, CHEN Hong-Yu, LI Lai-sheng, HUI Kwun Nam, ZHANG Qiu-Yun.Synthesis and Electrochemical Capacitive Performances of Novel Hierarchically Micro-Meso-Structured Porous Carbons Fabricated Using Microporous Rod-Like Hydroxyapatites as a Template[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 298-304
230. ZHOU Yang, CHU You-Qun, LIU Wei-Ming, MA Chun-An.Nano-WO3 Modified Carbon Nanotube Supported Pt and Their Electrocatalytic Activity for Methanol Electro-Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 287-292
231. QIN Guo-Heng, HUANG Xiao-Wei, HU Zhi.Chemical Compatibility and Electrochemical Performance between LaAlO3-Based Electrolyte and Selected Anode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 311-318
232. CHEN Chong, CHEN Xiang-Ying, XIE Dong-Hua.Synthesis of Nitrogen Doped Porous Carbons from Sodium Carboxymethyl Cellulose and the Capacitive Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 102-110
233. WANG Hong-Zhi, GAO Cui-Xia, ZHANG Peng, YAO Su-Wei, ZHANG Wei-Guo.Synthesis and Electrochemical Performance of Graphene/Polyaniline[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 117-122
234. TAO Jing-Liang, XIONG Yuan-Quan.Hydrogen Production from the Decomposition of Ethanol Aqueous Solution Using Glow Discharge Plasma Electrolysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 205-211
235. ZUO Xiang, CAI Feng, LIU Xiao-Min, YANG Hui, SHEN Xiao-Dong.Synthesis and Characterization of a Novel Physically Cross-Linked Gel Polymer Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 64-72
236. LI Li-Xiang, TAO Jing, GENG Xin, AN Bai-Gang.Preparation and Supercapacitor Performance of Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes from Polyaniline Modification[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 111-116
237. ZHU Jun, ZHANG Yao-Hong, HU Lin-Lua, DAI Song-Yuan.Preparation of In2S3 Sensitized Solar Cells with Chemical Bath Deposition and Their Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 89-94
238. HUANG Mei-Rong, DING Yong-Bo, LI Xin-Gui.Ion Selective Electrodes Based on Sensing Membrane without or with Reduced Amounts of Plasticizer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 1-10
239. CAO Jian-Yu, TANG Jia-Li, SONG Ling-Zheng, XU Juan, WANG Wen-Chang, Chen Zhi-Dong.Functionalization of Activated Carbon with EDTA and Its Effect on Electrocatalytic Performance of Carbon Supported Pd Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 144-150
240. DUAN Qian-Hua, WANG Sen-Lin, WANG Li-Pin.Electro-Deposition of the Porous Composite Ni-P/LaNi5 Electrode and Its Electro-Catalytic Performance toward Hydrogen Evolution Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 123-130
241. WANG Hong-Tao, SUN Lin, CHEN Ji-Tang, LUO Chun-Hua.Ionic Conduction in Sn0.9Mg0.1P2O7 at Intermediate Temperatures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2893-2897
242. LIANG Gui-Jie, ZHONG Zhi-Cheng, XU Jie, ZHANG Zeng-Chang, CHEN Mei-Hua, LI Zai-Fang, HE Ping, HOU Qiu-Fei.Quasi-Solid State Dye-Sensitized Solar Cells Based on the Novel Crosslinked Polymer Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2852-2860
243. YU Zhi-Hui, SU Ting-Ting, REN Cui-Hua, LI Fan, XIA Ding-Guo, CHENG Shui-Yuan.Direct Electrochemistry and Immobilization of Glucose Oxidase on Nano-Carbon Aerogels[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2867-2873
244. WANG Wan-Li, MA Zi-Feng.Synthesis and Characteristics of Pt/graphene by Co-Reduction Method for Oxygen Reduction Reactions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2879-2884
245. YUAN Zhi-Hong, MA Jun, CHEN Xing, LIU Kai-Yu.P123-Assisted Rheological Phase Reaction Synthesis and Electrochemical Performance of Li3V2(PO4)3/C Cathode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2898-2904
246. SUN Xiao-Fei, XU You-Long, LIU Yang-Hao, LI Lu.Optimizing the Hydrothermal Synthesis of Micro-Sized Olivine LiFePO4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2885-2892
247. SUN Bao, HAO Yan-Zhong, GUO Fen, LI Ying-Pin, LUO Chong, PEI Juan, SHEN Shi-Gang.Photoelectrochemical Properties of CdS/ZnO Shell-Core Nanorod Arrays Modified with P3HT[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2861-2866
248. LUO Wen-Li, SU Ya-Qiong, TIAN Xiang-Dong, ZHAO Liu-Bin, WU De-Yin, TIAN Zhong-Qun.Reaction of p-Chloronitrobenzene Adsorbed on Silver Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2767-2773
249. ZHU Fu-Liang, ZHAO Jing-Xin, CHENG Yong-Liang, LI Hai-Bao, YAN Xing-Bin.Magnetic and Electrochemical Properties of NiCo2O4 Microbelts Fabricated by Electrospinning[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2874-2878
250. SU Peng, GUO Hui-Lin, PENG San, NING Sheng-Ke.Preparation of Nitrogen-Doped Graphene and Its Supercapacitive Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2745-2753
251. SUN Cheng, LI Xi-Ming, XU Jin, YAN Mao-Cheng, WANG Fu-Hui, WANG Zhen-Yao.Effect of Urea on Microbiologically Induced Corrosion of Carbon Steel in Soil[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2659-2668
252. DAI Yu-Hua, LI Xiao-Jie, FANG Yan-Yan, SHI Qiu-Fei, LIN Yuan, YANG Ming-Shan.Influence of Polymer Gel Electrolyte on the Performance of Dye-Sensitized Solar Cells Analyzed by Electrochemical Impedance Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2669-2675
253. ZhONG Hao-Xiang, ZHAO Chun-Bao, LUO Hao, ZHANG Ling-Zhi.Novel Organosilicon Ionic Liquid Based Electrolytes for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2641-2647
254. HE Chuan-Xin, YUAN An-Peng, ZHANG Qian-Lin, REN Xiang-Zhong, LI Cui-Hua, LIU Jian-Hong.Adsorption of Core-Shell Poly(Methyl Methacrylate)-Bovine Serum Albumin Nanoparticles on Gold Surface and Its Sensor Application[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2721-2728
255. CHENG Hui, YAO Jiang-Hong, CAO Ya-An.Photoelectric Conversion Efficiency of N719/TiO2-Inx%/FTO Film Electrodes Incorporating In Doped at the TiO2 Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2632-2640
256. CHEN Qiang, NULI Yanna, YANG Jun, KAILIBINUER Kerimu, WANG Jiulin.Effects of Current Collectors on the Electrochemical Performance of Electrolytes for Rechargeable Magnesium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2625-2631
257. LING Xing, DING Chuan-Fan.Online Electrochemistry/Electrospray Mass Spectrometry with a Coaxial Probe for Investigation of Electrochemical Derivatization of Anthracene with Dodecylamine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2616-2624
258. ZHU Xu-Fei, HAN Hua, MA Hong-Tu, LU Chao, QI Wei-Xing, XU Chen.Influence of Reducer on the Nanopore Structure of Porous Anodic Alumina[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2648-2658
259. ZHENG Ning, ZHU Chun-Mei, SUN Bin, SHI Zu-Jin, LIU Yan, WANG Yuan.Nanocomposite Cathode Catalyst with High Methanol Tolerance and Durability[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2263-2268
260. JIAO Shu-Hong, XU Dong-Sheng, XU Li-Fen, ZHANG Xiao-Guang.Recent Progress in Electrochemical Synthesis and Morphological Control of Metal Oxide Nanostructures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2436-2446
261. HUANG Wen, ZHAO Jin, KANG Qi, XU Kaichen, YU Zhen, WANG Jian, MA Yan-Wen, HUANG Wei.Preparation of Three-Dimensional Carbon Microtube/Carbon Nanotube Composites and Their Application in Supercapacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2269-2275
262. LI Guo-Hua, CHEN Dan, ZHENG Xiang, XIE Wei-Miao, CHENG Yuan.Preparation and Electrocatalytic Activity of WC/W2C Nanocomposite with Core-Shell Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2077-2083
263. REN Chun-Yan, LU Hai, JIA Ming, ZHANG Zhi-An, LAI Yan-Qing, LI Jie.Application of 1,2-Dimethoxy-4-nitro-benzene and 1,4-Dimethoxy- 2-nitro-benzene as Overcharge Protection Additives in Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2091-2096
264. RUAN Hong-Mei, DONG Ze-Hua, SHI Wei, CHEN Dong-Chu.Effect of Inhibitors on Pitting Corrosion of AA6063 Aluminium Alloy Based on Electrochemical Noise[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2097-2107
265. LI Qiang, ZHAO Hui, JIANG Rui, GUO Li-Fan.Synthesis and Electrochemical Properties of La1.6Sr0.4Ni1-xCuxO4 as Cathode Materials for Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2065-2070
266. WANG Zhen-Po, LIU Wen, WANG Yue, ZHAO Chun-Song, ZHANG Shu-Ping, CHEN Ji-Tao, ZHOU Heng-Hui, ZHANG Xin-Xiang.Synthesis and Characterization of Mg and Ti Ions Co-Doped Lithium Iron Phosphate and Its Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2084-2090
267. ZHOU Xin-Wen, GAN Ya-Li, SUN Shi-Gang.Studies of Oxidation Processes of Methanol on Hollow CoPt Nanospheres and In situ Electrochemical Fourier Transform Infrared Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2071-2076
268. LIANG Gui-Jie, ZHONG Zhi-Cheng, XU Jie, XU Wei-Lin, CHEN Mei-Hua, ZHANG Zeng-Chang, LI Wen-Lian.Formation Mechanism, Structure Model and Electrochemical Performance of an In situ Cross Linking Hybrid Polymer Electrolyte Membrane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2057-2064
269. YANG Rong-Jie, GUO Ya, TANG Fang-Miao, WANG Xiao-Ping, DU Rong-Gui, LIN Chang-Jian.Effect of Sodium D-Gluconate-Based Inhibitor in Preventing Corrosion of Reinforcing Steel in Simulated Concrete Pore Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1923-1928
270. LI Jie-Bin, XU You-Long, DU Xian-Feng, SUN Xiao-Fei, XIONG Li-Long.Improved Electrochemical Stability of Zn-Doped LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 Cathode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1899-1905
271. ZHANG Chao, AO Jian-Ping, WANG Li, JIANG Tao, SUN Guo-Zhong, HE Qing, ZHOU Zhi-Qiang, SUN Yun.Electrodepositied Gallium on Gallium and Copper/Indium Substratess[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1913-1922
272. FU Xiao-Ting, JIA Fan, LI Wen-Bin, CHEN Ming-Ming, WANG Cheng-Yang.Preparation and Electrochemical Performance of Microporous Carbon Microspheres Obtained from Potato Starch[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1906-1912
273. JIN Rong-Rong, LI Li-Fang, XU Xue-Feng, LIAN Ying-Hui, ZHAO Fan.Layered Double Hydroxide Supported Palladium Nanoparticles for Electrocatalytic Oxidation of Hydrazine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1929-1935
274. LI Xiao-Ning, BAI Shou-Li, YANG Wen-Sheng, CHEN Ai-Fan, SUN Li-Na, LIN Yuan, ZHANG Jing-Bo.Electron Transport Properties of One-Dimensional Structural SnO2 Belts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1797-1802
275. PING Li-Na, ZHENG Jia-Ming, SHI Zhi-Qiang, WANG Cheng-Yang.Electrochemical Performance of Lithium Ion Capacitors Using Li+-Intercalated Mesocarbon Microbeads as the Negative Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1733-1738
276. CHU Ling-Ling, GAO Yu-Rong, WU Ming-Xing, WANG Lin-Lin, MA Ting-Li.Fabrication and Application of a Carbon Counter Electrode with Excellent Adhesion Properties for Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1739-1744
277. SHEN Bao-Shou, FENG Wang-Jun, LANG Jun-Wei, WANG Ru-Tao, TAI Zhi-Xin, YAN Xing-Bin.Nitric Acid Modification of Graphene Nanosheets Prepared by Arc- Discharge Method and Their Enhanced Electrochemical Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1726-1732
278. WANG Yu, DONG Hui, GENG Liang, YU Gang, ZHU Yue-Xiang, XIE You-Chang.Facile Synthesis of Bimodal Mesoporous Carbon with Thin Pore Walls[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1525-1532
279. SU An-Qun, WANG Nan-Fang, LIU Su-Qin, WU Tao, PENG Sui.Modification of Carbon Paper Electrode via Hydrothermal Oxidation Applied in the Vanadium Redox Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1387-1392
280. LI Dan, LIANG Ran, YUE He, WANG Peng, FU Li-Min, ZHANG Jian-Ping, AI Xi-Cheng.Influence of Donor and Acceptor Mass Ratios on P3HT:PCBM Film Structure and Device Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1373-1379
281. WANG Hui, XI Yan-Yan, ZHOU Jian-Zhang, LIN Zhong-Hua.Electrochemical Synthesis of CdS Nanocrystals on a Gold Electrode Modified with a p-Aminothiophenol Self-Assembled Monolayer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1398-1404
282. ZHU Xu-Fei, HAN Hua, SONG Ye, DUAN Wen-Qiang.Research Progress in Formation Mechanism of TiO2 Nanotubes and Nanopores in Porous Anodic Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1291-1305
283. ZHAO Jian-Xi, YANG Duo-Ping.Highly Viscoelastic Worm-Like Micelle Solution of Sodium Hexadecyl Sulfate Induced by Bolaform Counterions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1218-1222
284. CAO Yan-Bing, DUAN Jian-Guo, JIANG Feng, HU Guo-Rong, PENG Zhong-Dong, DU Ke.Synthesis of LiFePO4 Cathode Materials by Mechanical-Activation-Assisted Polyol Processing[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1183-1188
285. ZHANG Ren-Kai, SUN Zhe, XIE Huan-Huan, LIANG Mao, XUE Song.New Comb-Like Copolymer for Quasi-Solid Electrolyte Based Dye-Sensitized Solar Cells and Its Effects on Electron Recombination[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1139-1145
286. TANG Jing, ZENG Qiao, CHEN Zhen-Dong, HUANG Xiang-Qian.Electrochemical Indirect Measurement for the Study of Glutathione Adsorption on Multiwalled Carbon Nanotubes and Activated Carbon[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1269-1274
287. ZHANG Zhe, QI Zhi-Mei, ZHANG Rong-Jun.Direct Electrochemistry of Cytochrome c Adlayer on the ITO Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1163-1168
288. PANG Ran, ZUO Yu, TANG Yu-Ming, XIONG Jin-Ping.Electrochemical Impedance Spectroscopy Study of Failure Process of an Epoxy/Fluorocarbon Coating System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1146-1152
289. YUAN Zheng, CUI Yong-Li, SHEN Ming-Fang, QIANG Ying-Huai, ZHUANG Quan-Chao.Preparation and Electrochemical Performance of LiTi2(PO4)3/C Composite Cathode for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1169-1176
290. HU Jia-Yuan, CAO Shun-An, XIE Jian-Li.Effect of Rust Layer on the Corrosion Behavior of Carbon Steel in Reverse Osmosis Product Water[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1153-1162
291. QIAO Rui-Rui, ZENG Jian-Feng, JIA Qiao-Juan, DU Jun, SHEN Lin, GAO Ming-Yuan.Magnetic Iron Oxide Nanoparticle——an Important Cornerstone of MR Molecular Imaging of Tumors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 993-1011
292. WU Xiao-Na, ZOU Wen-Sheng, ZHAO Jian-Xi.Highly Stable Foams Generated by the Gemini Surfactant Ethanediyl-α,ω-bis(tetradecyldimethylammonium bromide)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1213-1217
293. WANG Yan-Yan, JIANG Yan-Xia, SUSHAAndrei, ROGACH Andrey, SUN Shi-Gang.Effect of pH and Au Nanoparticles on Cytochrome c Investigated by Electrochemistry and UV-Vis Absorption Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1127-1133
294. XIONG Li-Long, XU You-Long, ZHANG Cheng, TAO Tao.Doping-Coating Surface Modification of Spinel LiMn2O4 Cathode Material with Al3+ for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1177-1182
295. LI Tian-Tian, WANG Chao-Yang, XING Li-Dan, LI Wei-Shan, PENG Bin, XU Meng-Qing, GU Feng-Long, HU She-Jun.Reaction Mechanism of 1,4-Dimethoxy Benzene as an Overcharge Protection Additive[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 818-822
296. NIE Su-Lian, ZHAO Yan-Chun, FAN Jie-Wen, TIAN Jian-Niao, NING Zhen, LI Xiao-Xiao.Highly Active Pd-Co3O4/MWCNTs Catalysts for Methanol Electrocatalytic Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 871-876
297. CHENG Hui, DONG Jiang-Zhou, CHAO Hui, YAO Jiang-Hong, CAO Ya-An.Infection of Oxygen Vacancy at the TiO2 Surface for Film Electrode Rup2P/TiO2/ITO Photo-Induced Charge Transfer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 850-856
298. CHE Qian, ZHANG Fang, ZHANG Xiao-Gang, LU Xiang-Jun, DING Bing, ZHU Jia-Jia.Preparation of Ordered Mesoporous Carbon/NiCo2O4 Electrode and Its Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 837-842
299. YANG Wei-Hua, YANG Wu-Tao, LIN Xiao-Yan.Preparation and Characterization of a Novel Bi-Doped PbO2 Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 831-836
300. WANG Wen-Qing, SHEN Xin-Chun, WU Ji-Lan, GONG Yan, SHEN Guo-Hua, ZHAO Hong-Kai.Heat Capacity and DC-Magnetic Susceptibility Evidence for the Asymmetry of Electron Spin-Flip Phase Transition of N+H…O- Bond in Chiral Alanine Crystal[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 773-780
301. CHEN Xu-Hai, LIU Shao-Li, CHEN Jing-Hua, DU Min, LIN Xin-Hua.Numerical Simulation Based Accurate Models of Improved Chronoamperometry and Its Experimental Validation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 877-884
302. HUANG Ye, LIU Yu-Yang, LI Wen-Zhang, CHEN Qi-Yuan.Effects of Calcination Temperature on Morphologies and Photoelectrochemical Properties of Anodized WO3 Nanoporous Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 865-870
303. LIU Dong, SHEN Jun, LI Ya-Jie, LIU Nian-Ping, LIU Bin.Pore Structures of Carbon Aerogels and Their Effects on Electrochemical Supercapacitor Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 843-849
304. SHI Ji-Fu, FAN Ye, XU Xue-Qing, XU Gang, CHEN Li-Hua.Influence of Preparation Conditions on the Properties of Cu2S Photocathodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 857-864
305. LIU Qiu-Ping, HUANG Hui-Juan, ZHOU Yang, DUAN Yan-Dong, SUN Qing-Wen, LIN Yuan.Photovoltaic Performance of Dye-Sensitized Solar Cells Based on Al-Doped TiO2 Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 591-595
306. DAI Jian-Feng, GAO Hui-Fang, WANG Jun-Hong, FU Bi.Preparation and Magnetic Properties of La-Co Co-Doped M-Type Strontium Ferrite Nanofibres[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 729-732
307. HE Sai-Nan, HU Cai-Yuan, XIAO Ge, ZHENG Hua-Jun.Hydrothermal Synthesis and Amperometric Determination of Hydrogen Peroxide of Highly-Dispersed MnO2 Nanofibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 630-634
308. ZHAO Lei, WANG An-Bang, WANG Wei-Kun, YU Zhong-Bao, CHEN Shi, YANG Yu-Sheng.Preparation and Electrochemical Performance of Aminoanthraquinone Derivative as Cathode Materials in Rechargeable Lithium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 596-602
309. SUN Ya-Ping, FAN Xin-Zhuang, LU Yong-Hong, XU Hai-Bo.Electrocatalytic Performance and Pseudo-Capacitive Characteristics of Modified Graphite Electrode with Fe3+/Fe2+ in H2SO4 Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 603-608
310. GUO Xue-Yi, YI Peng-Fei, WANG Wei-Jia, YANG Ying.Electrochemical Properties of an Agarose-Based Magnetic Polymer Electrolyte in Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 585-590
311. SUN Feng-Juan WANG Jia.Development and Application of Virtual Potentiostat on Electrochemical Corrosion Measurement[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 615-622
312. JIN Yu, CHEN Hong-Yuan, CHEN Ming-Hai, LIU Ning, LI Qing-Wen.Carbon Nanotube/Polyaniline/Graphene Composite Paper and Its Electrochemical Capacitance Behaviors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 609-614
313. WANG Shao-Liang, TANG Zhi-Yuan, SHA Ou, YAN Ji.Synthesis and Electrochemical Performance of LiCoPO4 by Sol-Gel Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 343-348
314. GAO Ping, TAN Zhuo, CHENG Fu-Quan, ZHOU Heng-Hui, TAN Song-Ting.Effect of Doping with Ti4+ Ion on the Electrochemical Performance of LiFe0.6Mn0.4PO4/C[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 338-342
315. ZHANG Guo-Liang, ZHAO Dan, GUO Pei-Zhi, WEI Zhong-Bin, ZHAO Xiu-Song.Glycerol-Assisted Synthesis and Electrochemical Properties of Co3O4 Nanowires[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 387-392
316. ZHUANG Shu-Xin, LIU Su-Qin, ZHANG Jin-Bao, TU Fei-Yue, HUANG Hong-Xia, HUANG Ke-Long, LI Yan-Hua.Application of Nanoporous Perovskite La1-xCaxCoO3 in an Al-H2O2 Semi Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 355-360
317. YANG Li-Kun, YANG Fang-Zu, TIAN Zhong-Qun, ZHOU Shao-Min.Initial Behavior of the Electroless Nickel Deposition on Pretreated Aluminum[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 414-420
318. ZHU Jian-Bo, XU You-Long, WANG Jie, WANG Jing-Ping.Electropolymerization and Characterization of Fast Charge-Discharge PPy/F-SWNTs Composite Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 373-380
319. MAO Jing, DAI Ke-Hua, ZHAI Yu-Chun.High Rate Capability and Cycling Stability of Li1.07Mn1.93O4 Nanoflakes Synthesized via Gel-Combustion Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 349-354
320. XU Zi-Jie, JI Tao, ZHAO Lei, WANG Wei-Yan, YANG Chun-Yan, GAN Li-Hua.Restructured Carbon Aerogels and Their Electrochemical Performances[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 361-366
321. ZHU Ying-Hong, ZENG Hong-Yan, LI Shan-Shan, LU Zai-Xiang, MA Chun-An.Electrochemical Oxidation of p-Methoxy Toluene in BMIMBF4 Ionic Liquid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 421-426
322. SUN Xian-Zhong, ZHANG Xiong, ZHANG Da-Cheng, MA Yan-Wei.Activated Carbon-Based Supercapacitors Using Li2SO4 Aqueous Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 367-372
323. WANG Ya-Ping, ZHAO Xu-Hui, LU Xiang-Yu, ZUO Yu.Corrosion Protection of Ceria Particles in Mg-Rich Primer on AZ91D Magnesium Alloy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 407-413
324. ZHU Yan-Feng, ZHANG Juan, ZHANG Yi-Yong, DING Min, QI Hai-Qing, DU Rong-Gui, LIN Chang-Jian.Anticorrosion Properties of Modified Nano-TiO2 Films Prepared by Sol-Gel Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 393-398
325. TIAN Hui-Wen, LI Wei-Hua, WANG Da-Peng, HOU Bao-Rong.Adsorption Mechanism of Nicotinic Acid onto a Passive Iron Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 137-145
326. GONG Qiang, WANG Hong, LIAO Xiao-Zhen, MA Wei, HE Yu-Shi, MA Zi-Feng.Electrochemical Performance of Vanadium Modified LiFe0.5Mn0.5PO4/C Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 100-104
327. XU Ke, SHEN Lai-Fa, MI Chang-Huan, ZHANG Xiao-Gang.Synthesis and Electrochemical Performance of Graphene Modified LiFePO4 Cathode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 105-110
328. XIA Da-Hai, SONG Shi-Zhe, WANG Ji-Hui, BI Hui-Chao, HAN Zhe-Wen.Corrosion Behavior of Tinplates in a Functional Beverage[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 121-126
329. GAO Li-Xia, WANG Li-Na, QI Tao, YU Jiang.Preparation of Ni and Ni-Al Alloys from 2AlCl3/Et3NHCl Ionic Liquid by Electrodeposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 111-120
330. FAN Yu-Qian, SHAO Hai-Bo, WANG Jian-Ming, LIU Liang, ZHANG Jian-Qing, CAO Chu-Nan.Discharge Performance of Alkaline Sulfide Fuel Cells Using Non-Precious Anode Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 90-94
331. LI Bo.Investigation on Photocurrent Polarity of a Bulk Heterojunction Organic Photovoltaic Device Using a Ferroelectric Thin Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 217-222
332. CHANG Lin-Rong, CAO Fa-He, CAI Jing-Shun, LIU Wen-Juan, ZHENG Jun-Jun, ZHANG Jian-Qing, CAO Chu-Nan.Polarization Behavior of Magnesium Alloy AZ91D with Micro-Arc Oxidation Coating in NaCl Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 127-136
333. YIN Shi-Bin, LUO Lin, JING Sheng-Yu, ZHU Qiang-Qiang, QIANG Ying-Huai.Effect of Intermittent Microwave Heating on the Performance of Catalysts for Oxygen Reduction Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 85-89
334. YANG Jun-Fang, CHENG Ji-Gui, FAN Yu-Meng, WANG Rui, GAO Jian-Feng.Preparation, Structure and Properties of Pr1.2Sr0.8NiO4 Cathode Materials for Intermediate-Temperature Solid Oxide Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 95-99
335. BAO Jin-Zhen, WANG Sen-Lin.Preparation of the Ni/NiCo2O4 Composite Electrode and Its Properties toward the Oxygen Evolution Reaction in Alkaline Media[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2849-2856
336. WANG Xin-Chun, HU Bin-Bin, WANG Guang-Jun, YANG Guang-Hong, WAN Shao-Ming, DU Zu-Liang.Preparation of CIGS Thin Films by Electrodeposition Method Using Ethanol as a Solvent[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2826-2830
337. SHI Cheng-Wu, CHEN Zhu, SHI Gao-Yang, SUN Ren-Jie.Preparation of Large Grain and Dense CdS Thin Films Using Ultrasonic Agitation Chemical Bath Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2821-2825
338. LI Xiang-Hong, DENG Shu-Duan, FU Hui.Inhibition Effect of Nitrotetrazolium Blue Chloride on the Corrosion of Steel in Hydrochloric Acid Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2841-2848
339. GUO Pei-Zhi, JI Qian-Qian, ZHANG Li-Li, ZHAO Shan-Yu, ZHAO Xiu-Song.Preparation and Characterization of Peanut Shell-Based Microporous Carbons as Electrode Materials for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2836-2840
340. HU Xian-Chao, CHEN Dan, SHI Bin-Bin, LI Guo-Hua.Preparation of Tungsten Carbide and Titania Nanocomposite and Its Electrocatalytic Activity for Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2863-2871
341. ZHANG Xiao-Yan, SUN Ming-Xuan, SUN Yu-Jun, LI Jing, SONG Peng, SUN Tong, CUI Xiao-Li.Photoelectrochemical Properties of Graphene Oxide Thin Film Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2831-2835
342. SHI Ji-Cheng, XU Hong-Feng, LU Lu, FU Jie.Synthesis and Characterization of Nd2Fe14B/PANI and Its Function during the Oxygen Transfer Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2625-2631
343. YANG Xiao-Wei, HE Yu-Shi, LIAO Xiao-Zhen, MA Zi-Feng.Improved Graphene Film by Reducing Restacking for Lithium Ion Battery Applications[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2583-2586
344. WEI Yi, WANG Li-Juan, YAN Ji, SHA Ou, TANG Zhi-Yuan, MA Li.Calcination Temperature Effects on the Electrochemical Performance of Li2MnSiO4/C Cathode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2587-2592
345. LIU Li, TIAN Fang-Hua, WANG Xian-You, ZHOU Meng.Electrochemical Behavior of LiV3O8 in Aqueous Li2SO4 Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2600-2604
346. LI Jie-Bin, XU You-Long, XIONG Li-Long, WANG Jing-Ping.Improvement of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 Cathode Materials by Nano-MgO Doping[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2593-2599
347. LIU Dong-Yang, CHENG Jie, PAN Jun-Qing, WEN Yue-Hua, CAO Gao-Ping, YANG Yu-Sheng.All-Lead Redox Flow Battery in a Fluoroboric Acid Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2571-2576
348. LIU Ling-Ling, DING Lei, XU Li, QIAO Jin-Li, SHENG Jia-Wei.Synthesis and Properties of Chemically Cross-Linked Poly(vinyl alcohol) Modified Quaterized Hydroxyethylcellulose Ethoxylate as Novel Alkaline Anion-Exchange Membrane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2665-2670
349. ZHAO Yong, XUE Wen-Bin, LIU Hong-Fang.Effect of Rare Earth Ce3+ on the Microbial Induced Corrosion Behavior of Aluminum Alloy LY12CZ[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2618-2624
350. WANG Xi-Wen, JIANG Fang-Ting, SUO Quan-Ling, FANG Yu-Zhu, LU Yong.Self-supporting Macroscopic Carbon/Ni-Fiber Hybrid Electrodes Prepared by Catalytic Chemical Vapor Deposition Using Various Carbonaceous Compounds and Their Capacitive Deionization Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2605-2612
351. TANG Jing, ZHENG Jing-Jing, XU Wei, TIAN Xiao-Chun, LIN Jian-Hang.Synthesis of ZnO on ITO and Etched Pattern Characterization by Scanning Electrochemical Microscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2613-2617
352. DANG Dai, GAO Hai-Li, PENG Liang-Jin, SU Yun-Lan, LIAO Shi-Jun, WANG Ye.Preparation of High Performance Core-Shell PdRu@Pt/CNT Electrocatalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2379-2384
353. BU Yu-Yu, LI Wei-Bing, YU Jian-Qiang, WANG Xiu-Tong, QI Mei-Ling, NIE Meng-Yan, HOU Bao-Rong.Fabrication of SrTiO3 Nanocrystalline Film Photoelectrode and Its Photoelectrochemical Anticorrosion Properties for Stainless Steel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2393-2399
354. LIU Yan, WEI Zhong-Ling, YANG Fu-Wei, ZHANG Zhao.Anodizing of AZ91D Magnesium Alloy in Borate-Terephthalic Acid Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2385-2392
355. ZHAO Hao-Chuan, SONG Yang, GUO Xiao-Dong, ZHONG Ben-He, DONG Jing, LIU Heng.Effect of Precursor Ingredient Temperature on the Performance of LiFePO4 by Hydrothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2347-2352
356. LI Jing, SUN Ming-Xuan, ZHANG Xiao-Yan, CUI Xiao-Li.Counter Electrodes for Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2255-2268
357. XUE Rong, YAN Jing-Wang, TIAN Ying, YI Bao-Lian.Lanthanum Doped Manganese Dioxide/Carbon Nanotube Composite Electrodes for Electrochemical Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2340-2346
358. XU Shou-Dong, ZHUANG Quan-Chao, SHI Yue-Li, ZHU Ya-Bo, QIU Xiang-Yun, SUN Zhi.Electrochemical Impedance Spectra of Intercalation Compound Electrodes: Models and Theoretical Simulations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2353-2359
359. RAO Gui-Shi, CHENG Mei-Qin, ZHONG Yan, DENG Xiao-Cong, YI Fei, CHEN Zhi-Ren, ZHONG Qi-Ling, FAN Feng-Ru, REN Bin, TIAN Zhong-Qun.Preparation of High Catalytic Platinum Hollow Nanospheres and Their Electrocatalytic Performance for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2373-2378
360. LI Wen-Xin, HU Lin-Hua, DAI Song-Yuan.Core-Shell Structure of Y2O3/TiO2 for Use in Dye Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2367-2372
361. XU Li, QIAO Jin-Li, DING Lei, HU Long-Yu, LIU Ling-Ling, WANG Hai-Jiang.Electrocatalytic Activity of CoPy/C Catalyst for the Oxygen Reduction Reaction in Alkaline Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2251-2254
362. ZHANG Fu-Chun, ZHANG Wei-Hu, DONG Jun-Tang, ZHANG Zhi-Yong.Electronic Structure and Magnetism of Ni-Doped ZnO Nanowires[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2326-2332
363. LU Xiang-Jun, DOU Hui, YANG Su-Dong, HAO Liang, ZHANG Fang, ZHANG Xiao-Gang.Fabrication and Electrochemical Capacitive Behavior of Freestanding Graphene/Polyaniline Nanofibre Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2333-2339
364. SHI Ji-Fu, WAN Qing-Cui, XU Gang, XU Xue-Qing, FAN Ye.Influence of Temperature on the Properties of Polysulfide Electrolyte and Quantum Dot Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2360-2366
365. NIE Ping, SHEN Lai-Fa, CHEN Lin, SU Xiao-Fei, ZHANG Xiao-Gang, LI Hong-Sen.Sol-Gel Synthesis and Electrochemical Performance of Porous LiMnPO4/MWCNT Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2123-2128
366. YAN Hui, ZHANG Huan, ZHANG Ding, ZHU Zhi, QI Lu.Hydrothermal Synthesis of Spherical Li4Ti5O12 as Anode Material for High Power Lithium-Ion Secondary Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2118-2122
367. TU Xiao-Hua, CHU You-Qun, MA Chun-An.Electrochemical Behavior of Nitroaromatics on Pt Microelectrode in an Aprotic Medium[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2148-2152
368. PENG Tian-You, KE Ding-Ning, ZENG Peng, ZHANG Xiao-Hu, FAN Ke.Preparation and Photoelectrochemical Performance of BiVO4 Film Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2160-2166
369. GAO Wen-Chao, HUANG Tao, SHEN Yu-Dong, YU Ai-Shui.Phenolic Resin Coated Natural Graphite Oxide as an Anode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2129-2134
370. YANG Fang-Zu, WU Wei-Gang, TIAN Zhong-Qun, ZHOU Shao-Min.Application of Copper Electrochemical Deposition for the Metallization of Micropores[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2135-2140
371. WEN Sheng, GONG Chun-Li, TSAI Fang-Chang, YEH Jen-Taut.Properties of SPES/AlOOH Composite Proton Exchange Membranes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1886-1892
372. SHI Heng-Chao, WANG Wen-Chun, YANG De-Zheng, HUO Yan, JIA Li.Effect of OH Radicals on Formaldehyde Removal in Dielectric Barrier Discharge[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1979-1984
373. ZHAO Jing, SUN Yue, LI Yong-Jun, LIANG Ren.Preparation of ‘Sandwich-Like’ Au/Pt Composite Multilayer Films for Methanol Electrooxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1868-1874
374. CHU Dao-Bao, LI Yan, SONG Qi, ZHOU Ying.Synthesis and Properties of LiFePO4/C Cathode Material with a New Carbon Source[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1863-1867
375. FANG Yu-Zhu, JIANG Fang-Ting, LU Yong.Electrocatalytic Performance of Self-Supporting CNTs/SMF-Ni Hybrid Electrodes for the Aerobic Oxidation of p-MT to p-MBA[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1854-1858
376. SUN Qiu-Jian, DONG Gui-Fang, ZHENG Hai-Yang, ZHAO Hao-Yan, QIAO Juan, DUAN Lian, WANG Li-Duo, ZHANG Fu-Shi, QIU Yong.Indolium Squarine Semiconductor for Field-Effect Transistors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1893-1899
377. XIA Hai-Ting, KUANG Xiao-Jun, WANG Chun-Hai, LI Wen-Xian, JING Xi-Ping, ZHAO Fei, YUE Zhen-Xing.Conductivity and Dielectric Loss of Tungsten-Bronze-Type BaNd2Ti4O12 Microwave Ceramics[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 2009-2014
378. ZHANG Xuan-Zhou, YANG Jun-Zhi, SONG Ping, TIAN Wen-Huai, LI Xing-Guo.Synthesis and Cyclic Hydrogenation Properties of Magnesium Ultrafine Nanoparticles Prepared by Acetylene Plasma[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1707-1711
379. CAO Guo-Fei, LIAO Yi, ZHANG Xiao-Hua, CHEN Jin-Hua.Preparation and Characterization of Peasecod-Based Activated Carbons as Electrode Materials for Electrochemical Double-Layer Capacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1679-1684
380. WU Mei-Fen, WEN Zhao-Yin, LIU Yu.Effects of Tetrahydrofuran Pretreatment on the Performance of Pyrrole Modified Li Metal Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1695-1700
381. ZHANG Zi-Yu, HU Zhong-Ai, YANG Yu-Ying, WANG Huan-Wen, CHANG Yan-Qin, CHEN Yan-Li, LEI Zi-Qiang.Ce-Doped Mn3O4 and Its Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1673-1678
382. MAI Li-Qiang, YANG Shuang, HAN Chun-Hua, XU Lin, XU Xu, PI Yu-Qiang.Chemical Lithiation and Electroactivity of Nanomaterials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1551-1559
383. CHEN Lang, RAO Mu-Min, LI Wei-Shan, XU Meng-Qing, LIAO You-Hao, TAN Chun-Lin, YI Jin.Performance Improvement of Polyethylene-Supported PAMS Electrolyte Using Urea as Foaming Agent[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1689-1694
384. ZHAO Xing, ZHUANG Quan-Chao, QIU Xiang-Yun, XU Shou-Dong, SHI Yue-Li, CUI Yong-Li.Electrochemical Performance of Cr2O3/TiO2 Composite Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1666-1672
385. LIU Ying-Hui, KANG Zhi-Xin.Preparation and Characterization of a Polymeric Dielectric Film with a Low Surface Free Energy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1777-1782
386. ZHANG Min, LI Jing-Jian, PAN Mu, XU Dong-Sheng.Catalytic Performance of Pt Nanowire Arrays for Oxygen Reduction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1685-1688
387. LIU Run-Hua, ZHANG Sen, XIA Xin-Yuan, YUN Da-Qin, BIAN Zu-Qiang, ZHAO Yong-Liang.DSSCs Using a Nanoparticle/Nanorod Composite TiO2 Film as a Photoanode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1701-1706
388. WANG Sen-Lin, ZHANG Yi.Preparation and Electrocatalytic Performance of Ni-Mo/LaNi5 Porous Composite Electrode toward Hydrogen Evolution Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1417-1423
389. SHI Jin-Jie, SUN Wei.Effect of Benzotriazole as Corrosion Inhibitor for Reinforcing Steel in Cement Mortar[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1457-1466
390. SHI Ji-Fu, XU Gang, MIAO Lei, XU Xue-Qing.p-Type and pn-Type Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1287-1299
391. CHENG Feng, HUANG Ke-Long, LIU Su-Qin, FANG Xue-Song, ZHANG Xin.Surfactant Carbonization to Synthesize a Fe3O4/C Composite and Its Electrochemical Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1439-1445
392. LI Zhao, XU Ju-Liang, LI Xu-Yan, GUO Li-Fang, LI Jin, JIANG Yi-Ming.Preparation of Manganese Dioxide for Electrodes of Supercapacitors Based on Duplex Stainless Steel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1424-1430
393. YUE Jun-Pei, YANG Fang-Zu, TIAN Zhong-Qun, ZHOU Shao-Min.Electrocrystallization of Pd-Ni Alloys on Glassy Carbon Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1446-1450
394. ZHOU Jin, LI Wen, XING Wei, ZHUO Shu-Ping.Capacitive Performance of Tunable Ordered Mesoporous Carbons in Organic and H2SO4 Electrolytes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1431-1438
395. LI Huan-Huan, CHEN Run-Feng, MA Cong, ZHANG Sheng-Lan, AN Zhong-Fu, HUANG Wei.Titanium Oxide Nanotubes Prepared by Anodic Oxidation and Their Application in Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1017-1025
396. TIAN Ying, WANG Jing-Ri, LIU Ming, SHI Kun, YANG Feng-Lin.Redox Stability of Polypyrrole in Aqueous Electrolyte Solutions by a Recurrent Potential Pulse Technique[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1116-1121
397. YUN Hong, LIN Chang-Jian, DU Rong-Gui.Anticorrosion Properties of Nano Anatase TiO2 Films Derived from Sol-Gel and Hydrothermal Crystallization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1122-1127
398. JIA Ming, LAI Yan-Qing, TIAN Zhong-Liang, LIU Fang-Yang, LI Jie, XIN Peng-Fei, LIU Ye-Xiang.Electrodeposition Behavior of Silicon from Na3AlF6-LiF Melts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1108-1115
399. YAO Zhen-Dong, WEI Wei, WANG Jiu-Lin, YANG Jun, NULI Yan-Na.Review of Sulfur-Based Cathodes for High Performance Lithium Rechargeable Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1005-1016
400. XU Jia, ZHANG Ming, XU Jian-Hong, MA Gui-Lin.Synthesis and Electrical Properties of La2(Mo1-xVx)2O9-α[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 863-868
401. LI Jie, KONG Fan-Tai, WU Guo-Hua, ZHANG Chang-Neng, DAI Song-Yuan.TiO2 Thin-Film Electrode Modified by Co-Adsorbents[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 881-886
402. ZHUO Zu-Liang, ZHANG Fu-Jun, XU Xiao-Wei, WANG Jian, LU Li-Fang, XU Zheng.Photovoltaic Performance Improvement of P3HT:PCBM Polymer Solar Cells by Annealing Treatment[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 875-880
403. Lü Rong-Guan, YANG Jun, WANG Jiu-Lin, NULI Yan-Na.Electrodeposition and Electrochemical Property of Porous Li-Si Film Anodes for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 759-763
404. TANG Yan, ZHONG Ben-He, GUO Xiao-Dong, LIU Heng, ZHONG Yan-Jun, NIE Xiang, TANG Hong.Effects of Mixed Solvents on the High-Rate Performance of Li3V2(PO4)3/C Prepared by Sol-Gel Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 869-874
405. FAN Xin-Zhuang, LU Yong-Hong, KONG Xiang-Feng, XU Hai-Bo, WANG Jia.Pseudo-Capacitive and Electrocatalytic Properties of Electrochemically Modified Graphite Electrode in Different Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 887-892
406. KONG De-Shuai, WANG Jian-Ming, PI Ou-Yang, SHAO Hai-Bo, ZHANG Jian-Qing.Electrochemical Fabrication and Pseudocapacitive Performance of a Porous Nanostructured Nickel-Based Complex Film Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 764-768
407. MI Juan, WANG Yu-Ting, GAO Peng-Cheng, LI Wen-Cui.Effects of Thermal Treatment on the Electrochemical Behavior of Manganese Dioxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 893-899
408. DONG Ze-Hua, ZHU Tao, SHI Wei, GUO Xing-Peng.Inhibition of Ethyleneamine on the Pitting Corrosion of Rebar in a Synthetic Carbonated Concrete Pore Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 905-912
409. ZHANG Wei-Guo, SHANG Yun-Peng, LIU Li-Na, YAO Su-Wei, WANG Hong-Zhi.Electrochemical Preparation of a Ni-W-P Nanowire Array and Its Photoelectrocatalytic Activity for the Hydrogen Evolution Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 900-904
410. ZHANG Qi-Bo, HUA Yi-Xin.Effect of Alkylimidazolium Ionic Liquids on the Corrosion Inhibition of Copper in Sulfuric Acid Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 655-663
411. LAO Guo-Hong, SHAO Hai-Bo, FAN Yu-Qian, WANG Jian-Ming, ZHANG Jian-Qing, CAO Chu-Nan.Catalytic Oxidation of Sulfide Ion over a Spherular-Co3O4 Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 627-632
412. SU Chang, LU Guo-Qiang, XU Li-Huan, ZHANG Cheng, MA Chun-An.Synthesis and Properties of Spindle-Shaped LiFePO4 for the Cathode Material of Lithium Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 609-614
413. LIU Chun-Yan, XU Bin, TANG Ya-Wen, CAO Gao-Ping, YANG Yu-Sheng, LU Tian-Hong.Electrocatalytic Performance of Pd Catalyst Supported on Macropore Carbon for Oxidation of Formic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 604-608
414. JIA Fei, WANG Zhou-Cheng.Electrochemical Study on Electroless Nickel Plating Using Sodium Borohydride as the Reductant[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 633-640
415. XIAO Lixin, DUAN Laiqiang, CHAI Junyi, WANG Yun, CHEN Zhijian, QU Bo, GONG Qihuang.Fabrication of Large Area of Anodic Aluminum Oxide Ultrathin Film Directly onto an ITO Electrode with a Ti Buffer Layer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 749-753
416. WANG Zhi-Ping, LUO Hong, GAO Li-Hua, WANG Ke-Zhi.Electrostatically Self-Assembled Films Prepared Using Bipolar Thiophene Hemicyanine and Prussian Blue[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 754-758
417. ZHOU Xin, YANG Huai-Yu, WANG Fu-Hui.Corrosion Inhibition by Sorbitol/Diethylenetriamine Condensation Product for Carbon Steel in 3.5% NaCl Saturated Ca(OH)2 Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 647-654
418. YU Li-Qiu, CHEN Shu-Li, CHANG Sha, LI Yun-Hu, GAO Yin-Yi, WANG Gui-Ling CAO Dian-Xue.Supercapacitance of NiCo2O4 Nanowire Arrays Grown on Nickel Foam[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 615-619
419. WANG Yu, YU Gang, CAI Bin, ZHU Yue-Xiang, XIE You-Chang.Delicately Controlled Synthesis of Mesoporous Carbon Materials with Thin Pore Walls[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 729-735
420. TANG Jing, TIAN Xiao-Chun, ZHOU Fu-Qing, LIU Yue-Qiang, LIN Jian-Hang.Mechanism of Au Electrodeposition onto Indium Tin Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 641-646
421. DING Xiao-Chun, CHEN Xiu, ZHOU Jian-Hua, WANG Tao, SUN Dun, HE Jian-Ping.Pt-Ni Catalyst Supported on CMK-5 for the Electrochemical Oxidation of Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 711-716
422. LI Wen, ZHOU Jin, XING Wei, ZHUO Shu-Ping, Lü Yi-Min.Preparation of Microporous Carbon Using a Zeolite HY Template and Its Capacitive Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 620-626
423. SUN Gang-Wei, SONG Wen-Hua, LIU Xiao-Jun, QIAO Wen-Ming, LING Li-Cheng.Asymmetric Capacitance Behavior Based on the Relationship between Ion Dimension and Pore Size[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 449-454
424. WANG Chong-Tai, HUA Ying-Jie, SUN Zhen-Fan, WEI Ji-Chong, LI Tian-Lue, TONG Ye-Xiang, LIU Xiao-Yang.Electrochemical Properties of the Dawson-Type Heteropolytungstate Anion P2W18O626- and Its O2 Reduction Electrocatalysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 473-478
425. HAN Nan-Nan, WANG Hui, LI Na, ZHOU Jian-Zhang, LIN Zhong-Hua, WU Di, WAN Guo-Jiang.Electrochemical Behavior of Redox Proteins on ZnO Nanorod-Modified Electrodes Prepared by Electrodeposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 468-472
426. YU Bo, LIU Ming-Yi, ZHANG Wen-Qiang, ZHANG Ping, XU Jing-Ming.Polarization Loss of Single Solid Oxide Electrolysis Cells and Microstructural Optimization of the Cathode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 395-402
427. HU Song-Qing, YU Li-Jun, YAN You-Guo, ZHANG Jun, REN Zhen-Jia, TI Yang.Experimental and Theoretical Study of the Synergistic Inhibitive Effect of SDBS and HA[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 275-280
428. SHI Yan-Hua, MENG Hui-Min.Electrochemical Behavior of IrO2 Electrodes in the Anodic Electrodeposition of MnO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 461-467
429. ZHANG Qiu-Mei, SHI Zhi-Cong, LI Yi-Xiao, GAO Dan, CHEN Guo-Hua, YANG Yong.Recent Advances in Fluorophosphate and Orthosilicate Cathode Materials for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 267-274
430. TIAN Ying, YAN Jing-Wang, XUE Rong, YI Bao-Lian.Influence of Electrolyte Concentration and Temperature on the Capacitance of Activated Carbon[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 479-485
431. LI Li-Xiang, LIU Yong-Chang, GENG Xin, AN Bai-Gang.Synthesis and Electrochemical Performance of Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 443-448
432. ZHANG Hai-Jun, ZHANG Xiao-Gang, YUAN Chang-Zhou, GAO Bo, SUN Kang, FU Qing-Bin, LU Xiang-Jun, JIANG Jian-Chun.Preparation of Water Soluble Chitosan-Based Porous Carbon/NiO Composites and Their Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 455-460
433. WANG Xiao-Ya, CHENG Qian, HUANG Tao, YU Ai-Shui.Effect of Calcination Atmosphere on Li/Ni Disorder and Electrochemical Performance of Layered LiNi0.5Mn0.5O2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 437-442
434. LUO Ying, CUI Xiao-Li, XIE Jing-Ying.Preparation and Visible Light Photoelectrochemical Response of TiO2-MoO3 Composite Nanotube Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 135-142
435. DONG Ze-Hua, SHI Wei, GUO Xing-Peng.Localized Corrosion Inhibition of Carbon Steel in Carbonated Concrete Pore Solutions Using Wire Beam Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 127-134
436. CUI Wen-Yu, AN Mao-Zhong, YANG Pei-Xia, ZHANG Jin-Qiu.Cathodic and Thermal Stabilities of the P(VdF-HFP)-Based Ionic Liquid Composite Polymer Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 78-84
437. WANG Bin, DU Min, ZHANG Jing.Inhibition Performance of an Imidazoline Derivative as a Gas-Liquid Two-Phase Inhibitor for Q235 Steel against CO2 Corrosion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 120-126
438. ZHENG Jing-Wu, LU Guo-Ying, QIAO Liang, JIANG Li-Qiang, JIANG Mei-Yan.Copper Electrodeposition from Non-Cyanide Alkaline Baths Containing Methylene Diphosphonic Acid as a Complexing Agent[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 143-148
439. ZHANG Qi-Bo, HUA Yi-Xin.Effect of the Ionic Liquid Additive-[BMIM]HSO4 on the Kinetics of Oxygen Evolution during Zinc Electrowinning[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 149-155
440. ZHAO Yan-Chun, ZHAN Lu, TIAN Jian-Niao, NIE Su-Lian, NING Zhen.N-Doped Amorphous Carbon Supported Pd Catalysts for Methanol Electrocatalytic Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 91-96
441. DENG An-Qiang, FAN Jing-Bo, QIAN Ke-Nong, LUO Yong-Chun.Effect of Heat Treatment on the Structure and Properties of La4MgNi19 Hydrogen Storage Electrode Alloys[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 103-107
442. ZHOU Xin-Wen, ZHANG Rong-Hua, SUN Shi-Gang.Magnetic Properties of CoPt Nanorods with Different Structures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3360-3364
443. ZHANG Lei-Yong, HE Shui-Jian, CHEN Shui-Liang, GUO Qiao-Hui, HOU Hao-Qing.Preparation and Electrochemical Properties of Polyaniline/Carbon Nanofiber Composite Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3181-3186
444. ZHANG Fang, YUAN Chang-Zhou, ZHANG Xiao-Gang, ZHANG Luo-Jiang, XU Ke.5-Sulfosalicylic Acid-Assisted Hydrothermal Synthesis and Supercapacitive Properties of Co-Ni Layered Double Hydroxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3175-3180
445. WANG Ming-Yong, WANG Zhi, GUO Zhan-Cheng.NiW Alloys Electrodeposited under Super Gravity Field and Their Anti-Corrosion Properties in Alkaline Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3163-3168
446. WANG Dan-Li, RUAN Yong-Feng, ZHANG Ling-Cui, YANG Hong-Bo.Preparation by Electrodeposition and Characterization of ZnO Nanowire Arrays[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3369-3372
447. ZHANG Xiao-Bo, CHEN Ming-Hai, ZHANG Xiao-Gang, LI Qing-Wen.Preparation of Porous Carbon Nanofibers by Electrospinning and Their Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3169-3174
448. ZENG Han, LIAO Ling-Wen, LI Ming-Fang, TAO Qian, KANG Jing, CHEN Yan-Xia.Poly Aryl Amide and Multiwalled Carbon Nanotube Composite Supported Laccase Electrode and Its Electrochemical Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3217-3224
449. ZHOU Xiao-Ling, HUANG Rui-An, WU Zhao-Cong, YANG Bin, DAI Yong-Nian.Synthesis and Electrochemical Properties of High-Rate Spinel Li4Ti5Ol2/TiN Anode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3187-3192
450. DUAN Ye, LI Song-Mei, DU Juan, LIU Jian-Hua.Corrosion Behavior of Q235 Steel in the Presence of Pseudomonas and Iron Bacteria[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3203-3211
451. WU Xiao-Qin, ZONG Rui-Long, MU Hao-Jie, ZHU Yong-Fa.Cataluminescence Performance on Catalysts of Graphene Supported Platinum[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 3002-3008
452. FU Jing, QIAO Jin-Li, MA Jian-Xin.Highly Stable Solid Alkaline ElectrolyteMembranes fromPoly(vinyl alcohol)/Poly(vinyl pyrrolidone) Based on Chemical Cross-Linking[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2975-2981
453. HE Yong, TANG Zi-Long, ZHANG Zhong-Tai.Preparation and Electrochemical Performance of H2Ti2O5·H2O/Cr2O3 Nanotubes as AnodeMaterials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2962-2966
454. ZHANG Wei, WANG Jia, LI Yu-Nan, WANG Wei.Evaluation of Metal Corrosion under Defective Coatings by WBE and EIS Technique[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2941-2950
455. WAN Qun-Yi, FAN Shuan-Shi, YUE Xian-Jun, LANG Xue-Mei, XU Wen-Dong, LI Jing, FENG Chun-Hua.Improved Capacitive Performance of Polypyrrole Doped with 9,10-Anthraquinone-2-sulfonic Acid Sodium Salt[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2951-2956
456. ZHANG Qiao-Bao, FENG Zeng-Fang, HAN Nan-Nan, LIN Ling-Ling, ZHOU Jian-Zhang, LIN Zhong-Hua.Preparation and Photoeletrochemical Performance of CdS Quantum Dot Sensitized ZnO Nanorod Array Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2927-2934
457. LI Zhao-Hu, ZHANG Zhi-Kun, GUO Deng-Zhu.Fabrication of Al2O3 Nanoparticles by Cathodic Plasma Electrolysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 3106-3112
458. CHEN Xu-Hai, CHEN Jing-Hua, PAN Hai-Bo, LI Yu-Rong, DU Min, LIN Xin-Hua.Mathematical Model and Circuit Realization to Improve Chronoamperometry[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2920-2926
459. GONG Chun-Li, ZHOU Yi, YAN Li-Cheng, WEN Sheng, ZHENG Gen-Wen.Properties of SPES/PWA/SiO2 Composite Proton Exchange Membranes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2967-2974
460. CHANG Zhao-Rong, DAI Dong-Mei, LI Bao, TANG Hong-Wei.Effect of Hydrazine on the Performance of LiNi0.5Mn1.5O4Cathode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2633-2637
461. FU Jing, LIN Rui, LüHong, WANG Xiao-Lei, MA Jian-Xin, QIAO Jin-Li.Preparation and Properties of Poly(vinyl alcohol)/Poly(vinyl pyrrolidone) Composites for Solid Alkaline Electrolyte Membranes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2653-2658
462. LI Jin, XU Zhao-Yi, LI Jiu-Yi, JIAO Di.Characteristics of theMicrobiologically Influenced Corrosion of 304 Stainless Steel in Reclaimed Water Enviroment[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2638-2646
463. ZHU Su-Hua, YAN Liu-Ming, JI Xiao-Bo, SHAO Chang-Le, LU Wen-Cong.Electroosmotic Drag of Water in Hydrated Potassium Perfluorosulfonated Polymer Membrane in External Electric Fields[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2659-2665
464. WU Wei-Gang, YANG Fang-Zu, LUO Ming-Hui, TIAN Zhong-Qun, ZHOU Shao-Min.Electrodeposition of Copper in a Citrate Bath and Its Application to a Micro-Electro-Mechanical System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2625-2632
465. QIAN Di-Feng, ZHANG Qing-Hong, WAN Jun, LI Yao-Gang, WANG Hong-Zhi.Enhancing the Photovoltaic Performance of Dye Sensitized Solar Cells with the TiO2 Sol Infiltrated Nanocrystalline Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2745-2751
466. YAN Liang-Liang, JIANG Qing-Ning, LIU De-Yu, ZHONG Yan, WEN Fei-Peng, DENG Xiao-Cong, ZHONG Qi-Ling, REN Bin, TIAN Zhong-Qun.Electrocatalytic Oxidation of Formic Acid on Pt-Se HollowNanosphere Modified Glassy Carbon Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2337-2342
467. JIANG Liang-Xing, ZHONG Shui-Ping, LAI Yan-Qing, LüXiao-Jun, HONG Bo, PENG Hong-Jian, ZHOU Xiang-Yang, LI Jie, LIU Ye-Xiang.Effect of Current Densities on the Electrochemical Behavior of a Flat Plate Pb-Ag Anode for Zinc Electrowinning[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2369-2374
468. LI Ya-Juan, ZHAN Hui, LIU Su-Qin, HUANG Ke-Long, ZHOU Yun-Hong.Nanosized Flame Retarded HydroxideMagnesium/Poly(ethylene-oxide) Composite Polymer Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2387-2391
469. ZOU Yan, WANG Jia, ZHENG Ying-Ying.Electrochemical Corrosion Behaviors of Rusted Carbon Steel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2361-2368
470. ZHOU Yan-Li, ZHI Jin-Fang, ZHANG Xiang-Fei, XU Mao-Tian.Comparative Study of Electrochemical Performances of Three Carbon-Based ElectrodeMaterials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2405-2409
471. LUO Yong-Chun, ZHANG Tie-Jun, WANG Duo, KANG Long.Influence of Ball-Milling on Hydrogen Storage and Electrochemical Properties of (Ti Cr)0.497V0.42Fe0.083/30%(w) (LaRMg)(NiCoAl)3.5 Alloy Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2397-2404
472. LEI Jing-Lei, ZHANG Li-Na, LI Ling-Jie, ZHENG Sha, WANG Chao, XIE Zhao-Ming, ZHANG Sheng-Tao.In situ Ellipsometric Study on the Initial Stages of Porous Anodization of Aluminum[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2392-2396
473. SONG Li-Jun, MENG Hui-Min.Electrodeposition of Nanocrystalline Nickel Alloys and Their Hydrogen Evolution in Seawater[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2375-2380
474. LI Wen-Zhang, LI Jie, WANG Xuan, ZHANG Shu-Juan, CHEN Qi-Yuan.Photoelectrochemical Properties of Cubic Tungsten Trioxide Films Obtained by the Polymeric Precursor Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2343-2348
475. ZHENG Lei-Gang, YANG Huai-Yu.Influence of Organic Inhibitors on the Corrosion Behavior of Steel Rebar insideMortar Specimens Immersed in Saturated NaCl Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2354-2360
476. ZHU Yan-Feng, DU Rong-Gui, LI Jing, QI Hai-Qing, LIN Chang-Jian.Photogenerated Cathodic Protection Properties of a TiO2 Nanowire FilmPrepared by a Hydrothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2349-2353
477. ZHAO Yan-Chun, LAN Huang-Xian, DENG Bin-Bin, TIAN Jian-Niao, YANG Xiu-Lin, WANG Feng-Yang.Electrocatalytic Oxidation of Methanol with Poly Functionalized Multiwalled Carbon Nanotubes Supported Pt Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2255-2260
478. CAO Qian-Yong, LU Xin, KUANG Ren-Yun, LI Zhi-Hua, YANG Zhen-Yu.Optical and Electrochemical Properties of Ethynyl-Bridged Ferrocenes with Electron Donor Groups[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2158-2162
479. HUANG Yong-Xia, LAI Yue-Kun, LIN, Long-Xiang, SUN Lan, LIN Chang-Jian.Electrochemical Construction and Biological Performance of Micropatterned CaP Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2057-2060
480. TIAN Ying, YAN Jing-Wang, LIU Xiao-Xue, XUE Rong, YI Bao-Lian.Electrochemical Capacitance of Composites with MnOx Loaded on the Surface of Activated Carbon Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2151-2157
481. YANG Su-Xia, LI Yuan, LIU Zhi-Ping, YANG Shu-Qin, HAN Shu-Min.Effect of Partial Substitution of Cu by Fe on the Phase Structure and Electrochemical Property of Low-Co AB5 Type Hydrogen Storage Alloys[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2144-2150
482. XU Qun-Jie, ZHOU Xiao-Jin, LI Qiao-Xia, LI Jin-Guang.Preparation and Electrochemical Properties of Ternary Catalyst PtRuCo/C for Direct Methanol Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2135-2138
483. XU Jia-Xin, JIANG Yan-Xia, LIAO Hong-Gang, CHEN Sheng-Pei, SUN Shi-Gang.Room Temperature Synthesis of Thorn-Like Pd Nanoparticles and Their Enhanced Electrocatalytic Property for Ethanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2139-2143
484. DAI Ke-Hua, MAO Jing, ZHAI Yu-Chun.High Rate Capability of 5 V LiNi0.5Mn1.5O4 Cathode Materials Synthesized via a Gel-Combustion Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2130-2134
485. HU Song-Qing, HU Jian-Chun, FAN Cheng-Cheng, MI Si-Qi, ZHANG Jun, GUO Wen-Yue.Corrosion Inhibition of Q235 Steel by a Novel Imidazoline Compound under H2S and CO2 Coexistence[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2163-2170
486. SUN Wen-Li, XU Jun, LU Wen-Qi.Chemical Structure and Growth Mechanism of a-SixC1-x:H Films Prepared by Plasma Enhanced Magnetron Sputtering[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2311-2316
487. HU Yao-Juan, JIN Juan, ZHANG Hui, WU Ping, CAI Chen-Xin.Graphene: Synthesis, Functionalization and Applications in Chemistry[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2073-2086
488. GE Fang, CAO Rui-Guo, ZHU Bin, LI Jing-Jian, XU Dong-Sheng.DNA Electrochemical Biosensor for Trace Hg2+ Detection[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1779-1783
489. AN Shen-Jing, GAN Li-Hua, CHEN Liu-Hua, LIU Ming-Xian, ZHU Da-Zhang, XU Zi-Jie, HAO Zhi-Xian, CHEN Long-Wu.Interaction between [1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diols and a Solid Supported Bilayer Lipid Membrane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1847-1851
490. LI Yong-Jun, ZHOU You-Chen, SUN Shi-Gang.Preparation of Core-Shell SiO2/Pt Particles via Layer-by-Layer Assembly and Their Electrooxidation and In-situ Electrochemical FTIR Spectra for CO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1773-1778
491. LI Li-Min, LIU En-Hui, LI Jian, YANG Yan-Jing, SHEN Hai-Jie, HUANG Zheng-Zheng, XIANG Xiao-Xia.Polyaniline-Based Carbon for a Supercapacitor Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1521-1526
492. ZHANG Xiao-Yu, JIANG Wei-Jun, ZHU Xiao-Pei, QI Lu.Characterization of LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 Synthesized by Wet-Chemical Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1507-1514
493. LI Qiao-Xia, ZHOU Xiao-Jin, LI Jin-Guang, XU Qun-Jie.Electrodeposition Preparation of a Pt-Ru Alloy Filmand Its Electrochemical Surface-Enhanced IR Absorption Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1488-1492
494. GENG Rong, ZHAO Guo-Hua, LIU Mei-Chuan, LEI Yan-Zhu.In situ ESR Study of Hydroxyl Radical Generation on a Boron Doped Diamond Film Electrode Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1493-1498
495. ZHANG Jing, KONG Ling-Bin, CAI Jian-Jun, YANG Zhen-Sheng, LUO Yong-Chun, KANG Long.Novel Polypyrrole/Mesoporous Carbon Nanocomposite Electrode for an Electrochemical Hybrid Capacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1515-1520
496. DU Juan, LI Song-Mei, LIU Jian-Hua, YU Mei.Corrosion Behavior of Steel A3 Influenced by Bacillus[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1527-1534
497. QIU Xiang-Yun, ZHUANG Quan-Chao, WANG Hong-Ming, CUI Yong-Li, FANG Liang, SUN Shi-Gang.Influence of Electrolyte Composition on the Intercalation-Deintercalation Process of Lithium Ion in Spinel LiMn2O4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1499-1506
498. XU Yi-Chun, TANG Bing, FU Feng-Lian, WANG Qiao-Yun, LIN Shao-Qiong, FENG Chun.Corrosion Inhibition and Antifog Properties of an Environmentally Friendly Polyaspartate Inhibitor on A3 Carbon Steel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1225-1232
499. AN Xiao-Sha, CHEN De-Jun, ZHOU Zhi-You, WANG Qiang, FAN You-Jun, SUN Shi-Gang.Rare Earth Eu Doped PtRu/C Catalysts and Their Properties for Methanol Electrooxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1207-1213
500. CUI Wen-Yu, AN Mao-Zhong, YANG Pei-Xia.Preparation of an Ionic Liquid Gel Polymer Electrolyte and Its Compatibility with a LiFePO4 Cathode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1233-1238
501. ZHANG Jun, YU Wei-Zhao, YAN You-Guo, YU Li-Jun, REN Zhen-Jia.Molecular Dynamics Simulation of the Adsorption Behavior of Imidazoline Corrosion Inhibitors on a Fe(001) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1385-1390
502. TANG Yu-Bao, LIU Jiang.Fueling Solid Oxide Fuel Cells with Activated Carbon[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1191-1194
503. ZHAO Di, HUANG Qing, JIN Xian-Bo, WEI Xian-Jun, CHEN George Z..Capacitance at the Electrode/Ionic Liquid Interface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1239-1248
504. WANG Wen-Li, LIN Hong, ZHANG Luo-Zheng, LI Xin, CUI Bai, LI Jian-Bao.Electrochemical Impedance Spectroscopy Analysis of an Electrophoretic Titania Nanotube/Nanoparticle Composite Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1249-1253
505. SUN Dun, HE Jian-Ping, ZHOU Jian-Hua, WANG Tao, DI Zhi-Yong, DING Xiao-Chun.Galvanic Replacement Strategy for a Core-Shell Like Ni-Pt Electrocatalyst with High Pt Utilization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1219-1224
506. LI Hua, WANG Xiao-Hao, TANG Fei, ZHANG Liang, YANG Ji, LIN Tao, DING Li.Design and Fabrication of a Miniature FAIMS Sensor Chip[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1355-1363
507. JI Qian-Qian, GUO Pei-Zhi, ZHAO Xiu-Song.Preparation of Chitosan-Based Porous Carbons and Their Application as Electrode Materials for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1254-1258
508. ZHANG Hui-Juan, SONG Huai-He, ZHOU Ji-Sheng, ZHANG Hong-Kun, CHEN Xiao-Hong.Preparation and Electrochemical Properties of SnO2/Onion-Like Hollow Carbon Nanoparticle Composites as Anode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1259-1263
509. YAO Guo-Xin, SHI Bin-Bin, LI Guo-Hua, ZHENG Yi-Fan.Preparation and Electrocatalytic Activity of Tungsten Carbide and Zeolite Nanocomposite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1317-1322
510. GAN Lin, LIU Song, LI Dan-Na, GU Hang, CAO Yang, SHEN Qian, WANG Zhen-Xing, WANG Qing, GUO Xue-Feng.Facile Fabrication of the Crossed Nanotube-Graphene Junctions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1151-1156
511. ZHAO Xiong-Yan.Synthesis and Characterization of a Polyquinoline Derivative Thin Film with a Low Dielectric Constant[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1164-1170
512. CAO Rui-Guo, ZHU Bin, LIU Wei, LI Jing-Jian, XU Dong-Sheng.Electrochemical DNA Biosensor with a Polyamide Probe[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1119-1123
513. YANG Gui-Ling, WANG Chun, YANG Xiao-Min, ZHAO Na, JIAO Xiao-Yan.Synergistic Effect of a Nonmetal and a Metal on the Electrochemical Properties of a Mg-Based Hydrogen Storage Alloy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 833-839
514. ZONG Wei-Zheng, ZHU Yong-Fa.Preparation of Single-Chamber Solid Oxide Fuel Cell by Co-Pressing and Direct Forming Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 827-832
515. CHANG Yu-Qing, HUANG Ling, SUN Shi-Gang.Electrodeposition and Electrochemical Properties of Ternary Sn-Co-Zn Alloy Electrodes as Anodes for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 561-566
516. MA Chun-An, ZHOU Ya-Ming, XU Ying-Hua, JIANG Huan-Huan, LI Shan-Shan.Indirect Electrochemical Reduction of Indigo Using Fe-Triethonolamine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 589-594
517. XIONG Li-Zhi, HE Ze-Qiang.A New Rheological Phase Route to Synthesize Nano-LiVOPO4 Cathode Material for LithiumIon Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 573-577
518. CHANG Zhao-Rong, YU Xu, TANG Hong-Wei, WEI Wen-Qiang, DAI Dong-Mei.Influence of Al Doping Content on the Structure and Electrochemical Properties of LiNi1/3Co2/3-xAlxO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 567-572
519. LI Sheng, QIU Yu-Bing, GUO Xing-Peng.Electrochemical Impedance of Polypyrrole Films under Different Conditions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 601-609
520. LEI Ze, ZHU Qing-Shan, HAN Min-Fang.Fabrication and Performance of Direct Methane SOFC with a Cu-CeO2-Based Anode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 583-588
521. TAO Li, YANG Yan-Zhen, SHI Cheng-Wu, WU Yu-Cheng, WU Xiao-Yan.Improved Preparation of Benzothiazolium Iodides and Their Application in Dye Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 578-582
522. LIANG Peng, XU Hong-Feng, LIU Ming, LU Lu, FU Jie.Electrochemical Performance Testing and Characterization of Silver-Plated and Graphite-Coated 316L Stainless Steel Bipolar Plates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 595-600
523. WU Ying-Lei, YANG Jun, WANG Jiu-Lin, YIN Li-Chao, NULI Yan-Na.Composite Cathode Structure and Binder for High Performance Lithium-Sulfur Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 283-290
524. WANG Huan, ZHAO Shu-Feng, LAN Yang-Chun, LIU Xiao, LU Jia-Xing.Electrochemical Reduction Reaction Mechanism of Cinnamonitrile[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 277-282
525. JIANG Lei, HUANG Hui, WANG Chun-Tao, ZHANG Wen-Kui, GAN Yong-Ping, TAO Xin-Yong.Photoelectrochromic Properties of TiO2-xNx/NiO Bilayer Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 299-303
526. ZANG Yang, HAO Xiao-Gang, WANG Zhong-De, ZHANG Zhong-Lin, LIU Shi-Bin.Copolymerization and Capacitive Performance of Composite Carbon Nanotubes/Polyaniline/Nickel Hexacyanoferrate Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 291-298
527. ZHOU Bao-Ping, YU Gang, OUYANG Yue-Jun, SI Wei-Wei, QIAO Li-Jie.Electrodeposition of Pd-Ag Alloy Nanoparticle Chains on Carbon Fibers and Their Hydrogen Sensing Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 237-243
528. GAO Yin-Yi, CAO Dian-Xue, WANG Gui-Ling, YIN Cui-Lei.Catalytic Behavior of NiCo2O4 for H2O2 Electroreduction in Alkaline Medium[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 29-33
529. WANG Wei-Kun, ZHANG Yong-Yong, WANG An-Bang, YU Zhong-Bao, HAN Min-Fang, YANG Yu-Sheng.Electrochemical Performance of 1,4,5,8-Tetrahydroxy-9,10-anthraquinone as Cathode Material in Lithium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 47-50
530. LU Hua-Quan, WU Feng, SU Yue-Feng, LI Ning, CHEN Shi, BAO Li-Ying.Electrochemical Performance of LiNi0.5Mn0.5O2 as Cathode Material for Lithium-Ion Batteries Prepared by Oxalate Co-Precipitation Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 51-56
531. DENG Jun-Ying, JIANG Xiao-Hui, LI Wei-Hua, ZHAO Xia, YU Liang-Min, HOU Bao-Rong.Dithioamide Derivative as an Efficient Inhibitor for Mild Steel in Hydrochloric Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 34-38
532. JI Xin, DONG Yuan-Wei, XU Wei.Preparation and Electrical Memory Characteristics of Potassium Thiocyanate Argentite Composite Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 230-236
533. ZHU Li-Qun, WU Kun-Hu, LI Wei-Ping, LIU Hui-Cong.Scaling and Corrosion of 304 Stainless Steel and Galvanized Steel Pipes in a Simulated Geothermal Water Environment[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 39-46
534. CHEN Ri-Yao, CHEN Zhen, ZHENG Xi, CHEN Xiao, HUANG Cai-Xia.Preparation and Characterization of CoPc(COOH)8-SA/mCS Bipolar Membranes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2438-2444
535. BAI Mei-Gui, TAO Xu-Mei, WU Qing-You, HUANG Zhi-Jun, LI Yu-Liang, YIN Yong-Xiang, DAI Xiao-Yan.Effect of Different Feeding Modes on CO2 Reforming of CH4 by Thermal Plasma[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2455-2460
536. LI Wen, LENG Wen-Hua, NIU Zhen-Jiang, LI Xiang, FEI Hui, ZHANG Jian-Qing, CAO Chu-Nan.Enhanced Photoelectrochemical Performance of WO3 Film Electrode under Visible Light by Electrochemical Etching Fluorination in Aqueous Solutions Containing Fluorine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2427-2432
537. PANG Xu, MA Zheng-Qing, ZUO Lie.Sn Doped MnO2 Electrode Material for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2433-2437
538. LI Song-Mei, ZHOU Si-Zhuo, LIU Jian-Hua.Fabrication and Anti-Corrosion Property of In situ Self-Assembled Super-Hydrophobic Films on Aluminum Alloys[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2581-2589
539. YU Hong-Ming, ZHENG Wei, CAO Gao-Shao, ZHAO Xin-Bing.Effects of Optimized Carbon-Coating on High-Rate Performance of LiFePO4/C Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2186-2190
540. LI Song-Mei, DU Juan, LIU Jian-Hua, YU Mei.Corrosion Behavior of Steel A3 Influenced by Thiobacillus Thiooxidans[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2191-2198
541. LI Fen, XU Xian-Zhi, SONG Hui, XIONG Jin, WU Fei.Impact of Polytetrafluoroethylene Emulsion Binder Pretreatment with Ethanol on the Performance of Gas Diffusion Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2205-2210
542. ZHU Cheng-Fei, WANG Gang, XUE Jin-Hua, OUYANG Ping-Kai.Structure and Performance of Ca, Ba Doping Sm0.5Sr0.5CoO3 Cathode for Intermediate Temperature-Solid Oxide Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2211-2217
543. TAN Xiao-Lan, CHENG Xin-Qun, MA Yu-Lin, ZUO Peng-Jian, YIN Ge-Ping.Film Formation and Cycleability of LiBOB-Based Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 1967-1971
544. YUE Lu, LV Dong-Sheng, LI Wei-Shan, LEI Jian-Fei, ZHAO Ling-Zhi.Kinetics of the VO2+/VO+2 Redox Couple on Carbon Paper Electrode with Heat Treatment[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 1972-1978
545. CHEN Song, MA Chun-An, CHU You-Qun, MAO Xin-Biao, BAI Yun-Shan, CHEN Liang.Effect of the Interaction between Nitrobenzene and Ionic Liquids on the Transfer Coefficient of the Nitrobenzene Electrochemical Reduction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2005-2010
546. FU Mao-Hua, HUANG Ke-Long, LIU Su-Qin, LIU Jian-Sheng, LI Yong-Kun.Effect of Lithium Difluoro(oxalato)borate on the High-Temperature Performance of LiFePO4/Graphite Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 1985-1990
547. ZHAO Yan-Chun, LAN Huang-Xian, TIAN Jian-Niao, YANG Xiu-Lin, WANG Feng-Yang.Electrocatalytic Oxidation of Methanol on Pt Nanoparticles Supported on Porous Poly(N-acetylaniline) Nanofibrils[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2050-2054
548. CAO Yin-Liang, WANG Feng, LIU Jing-Jun, WANG Jian-Jun, ZHANG Liang-Hu, QIN Shi-Yong.Electrochemical Preparation and Electrocatalytic Mechanisms of Ni-S Active Cathode for Hydrogen Evolution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 1979-1984
549. GUO Gui-Bao, AN Sheng-Li, KOU Sha-Sha.Preparation and Performance of Modified Poly(vinylidene fluoride) Grafted onto a Blended Polystyrene Sulfonated Acid Membrane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2161-2166
550. SUN Zhe, LIU Kai-Yu, ZHANG Hai-Feng, LI Ao-Sheng, XU Xiao-Cun.Study on Meso-C/MnO2 Asymmetric Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 1991-1997
551. MA Guo-Xian, ZHONG Qing-Dong, LU Xiong-Gang, LU Tian-Hong.Immobilization and Direct Electrochemistry of Horseradish Peroxidase on Large Cage-Like Mesoporous Silica FDU-12[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2061-2067
552. XU Jiang, ZHUO Cheng-Zhi, JIANG Shu-Yun.Effect of Nanoparticles on the Erosion-Corrosion Resistance Property of a Ni-Based Alloying Layer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 1958-1966
553. JIA Guo-Zhu, HUANG Ka-Ma, YANG Xiao-Qing, SONG Jian-Ping, YANG Li-Jun.Specific Phenomenon of Effective Permittivity for DMF-H2O Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1906-1910
554. ZHENG Jun-Chao, LI Xin-Hai, WANG Zhi-Xing, LI Jin-Hui, WU Ling, LI Ling-Jun, GUO Hua-Jun.A Coalescence Mechanism for the Composite Cathode Material xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1916-1920
555. FANG Xiang, SHEN Pei-Kang.Mechanism of Ethanol Electrooxidation on Pd Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1933-1938
556. WU Hai-Jiang, LU Jin-Tang.Corrosion Resistance of Silane Films on Hot-Dip Galvanized Steel by Molybdate Post-Sealing[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1743-1748
557. SUN Jian-Qiu, SONG Chong-Fu, NING Shen, LIN Shao-Bin, LI Quan-Xin.Features and Mechanism of Chlorine Anion Emission from Microporous Crystal C12A7-Cl- Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1713-1720
558. ZHANG Jing-Yu, LIU Qing-Feng, LIU Qian.Combinatorial Optimization for the Anti-Corrosion Properties of Ti Doped Zn-Al Alloy Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1763-1768
559. WANG Xiao-Mei, HU Ji-Ming, ZHANG Jian-Qing, CAO Chu-Nan.Electrochemical Activity of IrO2 Electrodes in Aqueous Solutions Containing 4-Chlorophenol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1725-1730
560. LI Si-Zhen, SUN Lan, HU Rong-Gang, WANG Zhi-Lin, ZHANG Gregory, LIN Chang-Jian.Electrochemical Behavior of Zinc-Bismuth Alloy Electrodes in Gelled Electrolytes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1635-1640
561. LIAO Qiang-Qiang, YUE Zhong-Wen, ZHU Zhong-Wei, WANG Yi, ZHANG Yu, ZHOU Guo-Ding, ZHOU Qi.Corrosion Inhibition Effect of Self-Assembled Monolayers of Ammonium Pyrrolidine Dithiocarbamate on Copper[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1655-1661
562. TANG Jing, WANG Wen-Hua, ZHUANG Jin-Liang, CUI Chen.Electrochemical Micromachining on Different Types of GaAs by Confined Etchant Layer Technique[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1671-1677
563. LIU Kun, TANG Fei, WANG Xiao-Hao, WEI Xue-Ye, XIONG Ji-Jun.Novel Chemical Ion Source for a High-Field Asymmetric Waveform Ion Mobility Spectrometer Used under Ambient Conditions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1662-1670
564. JIANG Dong-Dong, FU Yan-Bao, MA Xiao-Hua.Fabrication and Characterization of Tin Nanorod Electrodes for Lithium Ion Rechargeable Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1481-1484
565. ZHONG Mei-E, ZHOU Zhi-Hui, ZHOU Zhen-Tao.Electrochemical Performance of High-Density LiFePO4/C Composites Synthesized by Solid State-Carbothermal Reduction Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1504-1510
566. FENG Ji-Jun, LIU Xiang-Zhe, LIU Xiao-Zhen, JIANG Jian-Zhuang, ZHAO Jing.Hydrothermal Syntheses and Properties of LiV3-xMnxO8 as Cathode Materials for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1490-1494
567. HUANG Si-Ping, YUAN Zhong-Zhi.Electrocatalytic Performance of Binuclear Co-Mn Phthalocyanine for the Reduction of Thionyl Chloride[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1599-1604
568. GAO Yun-Fang, YU Li-Li| LU Qing-Qing, MA Chun-An.Electrochemical Oxidation Behavior of Iodide on Platinum Electrode in Acid Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1421-1426
569. ZHAO Jian-Wei, LIU Hong-Mei, NI Wen-Bin, GUO Yan, YIN Xing.Electron Transfer Studied at theMolecular Level[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1472-1480
570. CHU Dao-Bao, HE Jian-Guo, HOU Yuan-Yuan, XU Mai, WANG Shu-Xi, WANG Jian, ZHA Long-Wu, ZHANG Xue-Jiao.Electrocatalytic Oxidation of Glyoxal on Ti/NanoTiO2-Pt Modified Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1434-1438
571. LI Ling-Jie, YAO Zhi-Ming, LEI Jing-Lei, XU Hui, ZHANG Sheng-Tao, PAN Fu-Sheng.Adsorption and Corrosion Inhibition Behavior of Sodium Dodecylbenzenesulfonate on AZ31 Magnesium Alloy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1332-1336
572. CHAIEB E., BOUYANZER A., HAMMOUTI B., BERRABAH M..Limonene as Green Inhibitor for Steel Corrosion in Hydrochloric Acid Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1254-1258
573. GAO Fang, HU Nv-Dan, WANG Jian-Chao, YANG Liu-Feng, YANG Long, LI Hong-Ru, ZHANG Sheng-Tao.Synthesis, Two-Photon Properties and Electrochemistry of A-B2 Type Nitro-stilbene Dyes with Benzophenone Groups[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1320-1326
574. SUN Zhi-Quan, LU Hai-Yan, REN Xiu-Bin, HUANG Wei-Min, DONG Yan-Jie, LIN Hai-Bo.Performances of Ti/SnO2-Sb2O5 Anodes Prepared by Brush Coating Thermal Decomposition Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1385-1390
575. TIAN Xi-Lin, TAO Jie, TAO Hai-Jun, BAO Zu-Guo, LI Zhuan-Li, ZHANG Yan-Yan, TANG Yu-Xin.Effect of Quenching on Properties of TiO2 Nanotube Arrays[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1111-1116
576. ZHU Cheng-Fei, WANG Gang, XUE Jin-Hua, WANG Xiao-Jun.Structure and Properties of Sm0.5Sr0.5Co0.4M0.6O3(M=Co,Mn, Fe) as IT-SOFCs Cathodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1179-1184
577. ZHU Ying-Hong, XU Ying-Hua, MA Hao, ZHAO Feng-Ming, MA Chun-An.Selective Dehalogenation of 2,4,6-Tribromophenol in Aqueous Solution on a Silver Cathode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1190-1194
578. XIAO Yan-Chun, CHEN Ri-Yao, ZHENG Xi, CHEN Xiao, CHEN Zhen.Preparation of P-mSA/mCS Bipolar Membrane and Its Application in Separating Monovalent and Divalent Ions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1207-1212
579. CHEN Chang-Feng, JIANG Rui-Jing, QIAN Jin-Sen, ZHENG Shu-Qi.Analysis of the Space Charge Capacitance of Bipolar Semiconductor Passive Films (II)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1213-1218
580. TAO Fei-Fei, XU Zheng.Effective Synthesis of Magnetic Metal Nickel Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 977-980
581. HU Guo-Rong, CAO Yan-Bing, PENG Zhong-Dong, DU Ke, JIANG Qing-Lai.Preparation of Li2FeSiO4 Cathode Material for Lithium-Ion Batteries by Microwave Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 1004-1008
582. GAO Hong-Quan, LAI Yan-Qing, ZHANG Zhi-An, LIU Ye-Xiang.Electrochemical Behaviors of New Lithium Salt LiBC2O4F2 in EC+DMC Solvents[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 905-910
583. WANG Hao, ZHONG Cheng, JIANG Cheng-Jie, GU Xiong, LI Jin, JIANG Yi-Ming.Electrochemical Behavior of ITO Films during Anodic and Cathodic Polarization in Sodium Hydroxide Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 835-839
584. XU Hai-Qing, LIU Xiu-Ning, WANG Yu-Qiao, WANG Hua-Lin, SUN Yue-Ming.Electro-Catalytic Performance of Composite Oxide Sn-Sb-Mn/Ceramic Particle Electrode System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 840-846
585. WANG Ming-Yong, WANG Zhi, GUO Zhan-Cheng.Regularity and Mechanism of Pb Electrodeposition Intensified by Super Gravity Field[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 883-889
586. LI Song-Mei, ZHANG Yuan-Yuan, BAI Ru-Bing, LIU Jian-Hua, YU Mei.Corrosion Behavior of Steel A3 under the Combined Effect of Streptomyces and Nocardia sp[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 921-927
587. ZENG Ying, MA Min-Rui.Predominance Diagram of Dissolved Species and Pourbaix Diagram of V-H2O Systemat High Vanadium Concentration[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 953-957
588. YANG Fang-Zu, HUANG Ling, XU Shu-Kai, ZHOU Shao-Min.Preparation, Heat Treatment and Corrosion Behavior of Amorphous Ni-W/ZrO2 Composite Coating[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 864-868
589. HU Jie, YUAN An-Bao, WANG Yu-Qin, WANG Xiu-Ling.Improved Cyclability of Nano-MnO2/CNT Composite Supercapacitor Electrode Derived fromRoom-Temperature Solid Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 987-993
590. FAN You-Jun, ZHEN Chun-Hua, CHEN Sheng-Pei, SUN Shi-Gang.Effect of Specific Adsorption of Anions and Surface Structure of Pt(111) Electrode on Kinetics of Dissociative Adsorption of Ethylene Glycol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 999-1003
591. LIU Xia, ZHENG Yu-Gui.Inhibition Behavior of Two Imidazoline-Based Inhibitors with Different Hydrophilic Groups in Single Liquid Phase and Liquid/Particle Two-Phase Flow[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 713-718
592. WU Feng, WANG Meng, SU Yue-Feng, CHEN Shi.Surface Modification of LiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2 by TiO2-Coating[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 629-634
593. FAN Xiao-Yong, ZHUANG Quan-Chao, WEI Guo-Zhen, KE Fu-Sheng, HUANG Ling, DONG Quan-Feng, SUN Shi-Gang.Fabrication and Performance of Cu6Sn5 Alloy Anode Using Porous Cu as Current Collector[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 611-616
594. CAO Ji-Lin, LIU Zhen-Lu, LIU Xiu-Wu.Synthesis of Iron-Doped Analcime and Its Magnetic[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 707-712
595. JIANG Qi, ZHAO Xiao-Feng, HUANG Bin, DU Bing, ZHAO Yong.Effect of the Activated Carbon Reactivation on Its Electrochemical Capacitance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 757-761
596. YANG Hong-Yan, GUO Pan-Pan, LI Wei-Shan.Electrodeposition Preparation and Activity of CO-Resistant Catalyst Pt-HxWO3 for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 719-723
597. WANG Jian-She, GUO Xun, SONG Cheng-Ying, WANG Liu-Cheng, ZHAO Jian-Hong, QIU Xin-Ping.Promoting Methanol Electro-Oxidation through Fabricating Pore Structure in Pt/CNTs Catalyst Layer by Dissolving Away Premixed La2O3 Particles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 767-772
598. ZHANG Jing, DU Min, YU Hui-Hua, WANG Ning.Effect of Molecular Structure of Imidazoline Inhibitors on Growth and Decay Laws of Films Formed on Q235 Steel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 525-531
599. CHEN Chang-Feng, JIANG Rui-Jing, ZHANG Guo-An, ZHENG Shu-Qi.Analysis of the Space Charge Capacitance of Bipolar Semiconductor Passive Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 463-469
600. ZHUANG Quan-Tiao, WEI Guo-Zhen, DONG Quan-Feng, SUN Shi-Gang.Influence of Temperature on the Performance of a Graphite Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 406-410
601. ZHENG Gen-Wen, GONG Chun-Li, WEN Sheng, ZHOU Huan-Bo, XIE Xiao-Lin.Preparation and Properties of Sulfonated Poly(ether sulfone)/Boron Phosphate Composite Proton Exchange Membranes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 575-582
602. LIANG Min-Si, BAI Yan, LIU Min, ZHENG Wen-Jie.Electrochemical Reaction of Cytochrome c at Selenocystine Self-assembled Monolayers Modified Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 457-462
603. ZHANG Guo-Qiang, MA Li, WU Zhong-Jie, ZHANG Hai-Yan, NI Pei.Electrochemical Behaviour of the Composite Polymer Electrolyte P(VDF-HFP)-PMMA/CaCO3(SiO2)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 555-560
604. MA Ruo-Biao, FU Yan-Bao, MA Xiao-Hua.Preparation and Electrochemical Performance of Tin-Dioxide Filled Multi-Walled Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 441-445
605. GAO Qiang; LIU Ya-Fei; HU Zhong-Hua; ZHENG Xiang-Wei; WEN Zu-Biao.Electrochemical Properties of Manganese Oxide Surface-Modified Activated Carbon Electrode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 229-236
606. XU Jie; YAO Wan-Hao; YAO Yi-Wen; WANG Zhou-Cheng; YANG Yong.Effect of Fluoroethylene Carbonate Additive on the Performance of Lithium Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 201-206
607. JIA Yan-Min; LIU Fei-Ye; XIAO Xue-Zhang; HANG Zhou-Ming; LEI Yong-Quan; CHEN Li-Xin.Microstructure and Electrochemical Properties of V2.1TiNi0.4Zr0.06Cu0.03M0.10 (M=Cr, Co, Fe, Nb, Ta) Hydrogen Storage Alloys[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 247-252
608. LI Yang; XIE Hua-Qing; TU Jiang-Ping.SnS with Various Morphologies and Sizes as Anode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 365-370
609. WANG Rui; ZHANG Tong; HE Yuan; GENG Wang-Chang; NIU Li-Gang; LI Xiao-Tian.Complex Impedance Analysis of the Humidity Sensing Properties of Polypyrrole[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 327-330
610. CAO Fa-Bin; TIAN Yan-Wen; CHEN Yong-Jie; XIAO Lin-Jiu; LIU Yun-Yi.Improved Luminous Properties of Red Emitting Phosphors for LED Application by Charge Compensation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 299-303
611. CHEN Li; ZHANG Xiao-Gang; YUAN Chang-Zhou; CHEN Sheng-Yao.Electrochemical Properties of Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)/Manganese Oxide Synthesized by Interfacial Polymerization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 304-308
612. KE Xi; CUI Guo-Feng; SHEN Pei-Kang.Stability of Pd-Fe Alloy Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 213-217
613. HUA Zheng-He; LI Dong; FU Hao.Sol-Gel Template Synthesis and Characterization of Magnetoelectric CoFe2O4/BaTiO3 Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(01): 145-149
614. XU Qun-Jie; LI Chun-Xiang; ZHOU Guo-Ding; ZHU Lv-Jun; LIN Chang-Jian.Copper Corrosion Inhibition and Adsorption Behavior of 3-Amino-1,2,4-triazole[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(01): 86-90
615. YU Zhi-Yong; ZHANG Wei; MA Ming; CUI Xiao-Li.Visible Light Photoelectrochemical Response of Nitrogen-Doped TiO2 Thin Films Prepared by Anodic Oxidation of Titanium Nitride Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(01): 35-40
616. SHI Cheng-Wu, GE Qian, LI Bing, TAO Li, LIU Qing-An.Influence of Additives on the Performance of Electrolytes in Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(12): 2327-2330
617. WANG Tao, HE Jian-Ping, ZHANG Chuan-Xiang, ZHOU Jian-Hua, GUO Yun-Xia, CHEN Xiu, DI Zhi-Yong, SUN Dun, WANG Dao-Jun.Preparation and Electrochemical Properties of Ordered Mesoporous C/NiO Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(12): 2314-2320
618. HUANGFu, Shu-Jun, WANG Jia, HAN Xia, HU Jie-Zhen, ZHENG Ying-Ying.Electrochemical Distribution Behavior of the Galvanic Corrosion of Brass-16Mn Steel Couple in Aqueous NaCl Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(12): 2275-2281
619. ZHANG Hong-Wei, ZHANG Zheng-Fu, LI Yang, YANG Xi-Hun, LIU Shuo.Structural Effects and Electrooxidation Activity of a Two-Dimensional Multilayer PtRu/PtNd Alloy Nanostructure Thin Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(12): 2268-2274
620. BAYOL E., GVRTEN A. A., DURSUN M., KAYAKIRILMAZ K..Adsorption Behavior and Inhibition Corrosion Effect of Sodium Carboxymethyl Cellulose on Mild Steel in Acidic Medium[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(12): 2236-2242
621. TANG Yu-Xin, TAO Jie, ZHANG Yan-Yan, WU Tao, TAO Hai-Jun, BAO Zu-Guo.Preparation and Characterization of TiO2 Nanotube Arrays via Anodization of Titanium Films Deposited on FTO Conducting Glass at Room Temperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(12): 2191-2197
622. YANG Pei-Xia; AN Mao-Zhong; SU Cai-Na; WANG Fu-Ping.Electrodeposition Behaviors of Pure Cobalt in Ionic Liquid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 2032-2036
623. GAO Cheng-Yao; CHANG Ming.Ta/BDD Film Electrode for Electrochemical Oxidation Nitrophenol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 1988-1994
624. PEI Juan, LIANG Mao, CHEN Jun, TAO Zhan-Liang, XU Wei.Application of Triphenylamine-Based Sensitizers with Two Carboxylic Acid Groups to Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 1950-1956
625. ZHAO Feng-Ming; SHEN Hai-Ping; CHEN Zhao-Yang; MA Chun-An.Electrocatalytic Reduction of Maleic Acid at Bundles of TiO2 Anodization Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 2139-2142
626. YIN Yu-Xin; JIN Zheng-Guo; TAN Xin; HOU Feng; ZHAO Lin.Effect of Anions on the Electrochemical Formation of TiO2 Nanotube Arrays in a Glycerol Based Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 2133-2138
627. LI Mei-Chao; WU Hai-Feng; HU Jia-Qi; MA Chun-An.Electroreduction Mechanismof p-Nitrophenol in Sulfuric Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(10): 1937-1940
628. SU Bi-Tao; ZUO Xian-Wei; HU Chang-Lin; LEI Zi-Qiang.Synthesis and Electromagnetic Properties of Polyaniline/CoFe2O4 Nanocomposite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(10): 1932-1936
629. LU Yong-Hong; XU Hai-Bo; WANG Jia; KONG Xiang-Feng; JIANG Jing.Size Effect on the Corrosion Behavior of Copper Wires in NaCl Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(10): 1907-1911
630. ZHANG Li-Jun; ZHANG Zhao; ZHANG Jian-Qing.Corrosion Behavior of Anodized AZ91D Magnesium Alloy in NaCl Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(10): 1831-1838
631. PAN Lei-Ming, ZHOU Zhi-You, CHEN De-Hun, SUN Shi-Gang.Electrochemical and In Situ FTIR Studies of Adsorption and Oxidation of Dimethyl Ether on Platinum Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(10): 1739-1744
632. HUO Wei-Liang; LIU Qing-Feng; LIU Qian; ZHU Li-Hui; WANG Li.Application of Combinatorial Material Chip Method in Screening of Anticorrosion Zn-Al Alloy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1703-1708
633. LIU Fei-Ye; CHEN Li-Xin; LI Lu; JIA Yan-Min; LEI Yong-Quan.Microstructure and Electrochemical Properties of V2.1TiNi0.4Zr0.06Cux (x=0-0.12) Hydrogen Storage Alloys[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1694-1698
634. JIANG Qi; ZHANG Qian; DU Bing; ZHAO Xiao-Feng; ZHAO Yong.Preparation and Electrochemical Properties of CNTs-PANI Composite Material via Finite Field Polymerization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1719-1723
635. YANG Shun-Yi; WANG Xian-You; WEI Jian-Liang; LI Xiu-Qin; TANG An-Ping.Preparation and Electrochemical Performance of Na-Mn-O Cathode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1669-1674
636. ZHENG Yi-Xiong; YAO Shi-Bing; ZHOU Shao-Min.Electrooxidation of Ethanol at Ni-B Amorphous Alloy Electrode and Measurements of Kinetic Parameters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1643-1649
637. CHANG Xiao-Tu, WANG Jian-Ming, SHAO Hai-Bo, WANG Jun-Bo, ZENG Xiao-Xu, ZHANG Jian-Qing, CAO Chu-Nan.Corrosion and Anodic Behaviors of Pure Aluminumin a Novel Alkaline Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1620-1624
638. TANG Ya-Wen; MA Guo-Xian; ZHOU Yi-Ming; BAO Jian-Chun; LU Lu-De; LU Tian-Hong.Electrocatalytic Oxidation of Ethanol on Pt/C Catalysts with Different Pt Particle Sizes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1615-1619
639. HUANG Jun-Jie; JIANG Zhi-Yu.Electrochemical Performance of LiMn2O4 Thin Film Electrode Fabricated by Ink-Jet Printing Technique[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1563-1567
640. LI Song-Mei, ZHANG Yuan-Yuan, LIU Jian-Hua, YU Mei.Corrosion Behavior of Steel A3 Influenced by Thiobacillus Ferrooxidans[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1553-1557
641. HAN Yi-Ping; LUO Peng; CAI Chen-Xin; LU Tian-Hong.Electrocatalytic Performance of Ultrafine Ir Catalyst for Oxidation of Ammonia[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1729-1732
642. ZHENG Jing-Wu; JIANG Mei-Yan; QIAO Liang; JIANG Li-Qiang; SHENG Jia-Wei; ZHANG Cheng.Influence of CO2-3 on Copper Electrodeposion from 1-Hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic Acid Baths[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1733-1738
643. XU Qun-Jie; ZHU Lv-Jun; CAO Wei-Min; WAN Zong-Yue; ZHOU Guo-Ding; LIN Chang-Jian.Inhibition Action and Adsorption Behavior of Environment-Friendly Inhibitor Poly-Aspartate on Copper[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1724-1728
644. LI Qiao-Xia; WANG Zhen-Yao; HAN Wei; HAN En-Hou.Analysis on the Corrosion Rust of Carbon Steel Exposed to Salt Lake Area for 25 Months[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(08): 1459-1464
645. YU Hui-Cheng; CHEN Bai-Zhen; SHI Xi-Chang; LI Bing; WU Hai-Ying.Preparation and Electrochemical Properties of Trivalent Chromium Coating on 6063 Aluminium Alloy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(08): 1465-1470
646. CHEN Yu; WANG Zhong-Li; YU Chun-Yang; XIA Ding-Guo; WU Zi-Yu.Electrochemical Properties of Mo-Doped LiFePO4 Cathode Material[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(08): 1498-1502
647. ZHANG Lian-Shui; WANG Bai-Rong; DANG Wei; XIAO Guang-Chang-Sheng.Excited Dissociation Kinetics of H2O by Pulsed Streamer Discharge[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(08): 1524-1528
648. LUO Ming-Hong; LIN Shen; ZHANG Xiao-Feng; LIN Yue-Xu; LIU Jiao-Hua.Preparation and Electrocatalytic Property of Multilayer Films Constructed from Vanadium Substituted Polyoxometalate and
Poly(amidoamine)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(08): 1529-1534

649. OZCAN Muzaffer, KARADAGG Faruk, DEHRII Ilyas.Interfacial Behavior of Cysteine between Mild Steel and Sulfuric Acid as Corrosion Inhibitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(08): 1387-1392
650. ZHANG Hui; ZHU Li-Qun; LI Wei-Ping; LIU Hui-Cong.Sonochemical Fabrication and Electrochemical Performance of Electrode Materials Containing Rare Earth Yttrium[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(08): 1425-1431
651. ZHANG Xu-Zhi; JIAO Kui.Single-Walled Carbon Nanotubes and RoomTemperature Ionic Liquid Composite Film Modified Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(08): 1439-1444
652. WANG Meng; WU Feng; SU Yue-Feng; CHEN Shi.Electrochemical Characteristics of Y2O3-Coated LiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1175-1179
653. ZHAO Xia; OU Xiu-Qin; LIANG Guang-Chuan; WANG Li; XU Sheng-Zhao.Effect of Pyrolytic Reaction Conditions on Surface Free Energy of LiFePO4/C Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1326-1328
654. ZHANG Jun; ZHAO Wei-Min; GUO Wen-Yue; WANG Yong; LI Zhong-Pu.Theoretical Evaluation of Corrosion Inhibition Performance of Benzimidazole Corrosion Inhibitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1239-1244
655. SHAO Heng; GAN Yong-Ping; HUANG Hui; ZHANG Wen-Kui.Electrochemical Reduction Behaviors of Maleic Acid and Fumaric Acid at Lead Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1264-1270
656. ZHANG Hua; ZHOU Yong-Ning; WU Xiao-Jing; FU Zheng-Wen.Electrochemical Properties of CuF2 Films Fabricated by Pulsed Laser Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1287-1291
657. JIANG Li-Min; CHENG Ze-Yu; DU Nan; LI Wei; TIAN Zhong-Qun; TIAN Zhao-Wu.Electrochemical Micromachining Microstructure Lattice on Magnesium Alloy Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1307-1312
658. LI Fan-Qun; LAI Yan-Qing; ZHANG Zhi-An; GAO Hong-Quan; YANG Juan.Electrochemical Behaviors of Et4NBF4+LiPF6/EC+PC+DMC Electrolyte on Graphite Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1302-1306
659. HAN Yi; LI Wei; ZHANG Ming-Hui; TAO Ke-Yi.Synthesis and Magnetic Property of Fe-B Amorphous Alloy Nanowires by Inducing DC Magnetic Field[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(06): 927-931
660. GAO Li-Xia; WANG Li-Na; QI Tao; LI Yu-Ping; CHU Jing-Long; QU Jing-Kui.Electrodeposition of Aluminium from AlCl3/Et3NHCl Ionic Liquids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(06): 939-944
661. SU Yue-Feng; WU Feng; ZANG Ge; BAO Li-Ying; CHEN Shi.Porous Carbon as Template for Synthesis of Li4Ti5O12 and Its Lithiation Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(06): 1002-1006
662. WANG Yan-Hong; MA Xiu-Ling; CHEN Ri-Yao; ZHENG Xi; CHEN Zhen.Electro-oxidized Preparation of 3-Methyl-2-formyl-amino Pyridine by Bipolar Membrane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(06): 1041-1046
663. WEN Qing; LIU Zhi-Min; CHEN Ye; LI Kai-Feng; ZHU Ning-Zheng.Electrochemical Performance of Microbial Fuel Cell with Air-Cathode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(06): 1063-1067
664. AO Jian-Ping; SUN Guo-Zhong; YAN Li; KANG Feng; YANG Liang; HE Qing; ZHOU Zhi-Qiang; LI Feng-Yan; SUN Yun.Properties of One-Step Electrodeposited Cu(In1-x, Gax)Se2 Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(06): 1073-1079
665. YE Xiang-Guo; ZHANG Xiao-Gang; MI Hong-Yu; YANG Su-Dong.Hydrothermal Microemulsion Synthesis of Co3O4 with Different Morphologies and Their Electrochemical Capacitance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(06): 1105-1110
666. TANG Yu-Xin; TAO Jie; TAO Hai-Jun; WU Tao; WANG Ling; ZHANG Yan-Yan; LI Zhuan-Li; TIAN Xi-Lin.Fabrication and Characterization for Transparent Electrodes of TiO2 Nanotube Arrays on Fluorine-Doped Tin Oxide-Coated Glass[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(06): 1120-1126
667. CHEN Qiao-Lin; ZHOU Jian-Zhang; LIANG Jin-Ling; LIN Ling-Ling; LIN Zhong-Hua.Spectroscopic and Photoelectrochemical Properties of DNA/CdS Nanoparticle Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(05): 749-754
668. ZHU Lv-Jun; XU Qun-Jie; CAO Wei-Min; WAN Zong-Yue; ZHOU Guo-Ding; LIN Chang-Jian.Photoelectrochemical Study on the Complex of PASP and Tungstate as Inhibitors of Cupronickel B10’s Corrosion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(05): 805-809
669. ZHOU Jian-Hua; HE Jian-Ping; JI Ya-Jun; ZHAO Gui-Wang; ZHANG Chuan-Xiang; CHEN Xiu; WANG Tao.Influence of Hierarchical Porosity in Carbon Material on Electrocatalytic Property of Supported Pt Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(05): 839-843
670. ZHENG Gen-Wen; GONG Chun-Li; WEN Sheng; XIE Xiao-Lin.Preparation and Performances of Sulfonated Poly(ether imide) and Poly (ether sulfone) Blends for Proton Exchange Membrane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(05): 855-860
671. QIN Li-Yan; SONG Shi-Zhe; LI Ya-Hong; WU Jie.Microbial-Corrosion Resistance of the Cu-Containing Ferrite Stainless Steels after Antibacterial Treatment[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(05): 895-900
672. GAN Ning; WANG Lu-Yan; LI Tian-Hua; WANG Feng; JIANG Qian-Li.Preparaton and Electrocatalytic Activities of Nano Pt/Dimercaptosuccinic Amide Copper Modified Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(05): 915-920
673. TIAN Ying; LI Zhe-Qi; XU Hong-Feng; WU Yan-Bo; YANG Feng-Lin.Effects of Different Electrolyte Solutions on Characteristics of Polypyrrole-Modified Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(04): 612-618
674. AKGEMCI Emine G.; BINGOL Haluk; OZCELIK Mehmet; ERSOZ Mustafa.Investigation of the Lipophilicity of 2-Benzoylpyridine-Thiosemicarbazone Based on the Ion Transfer across the Liquid/Liquid Interface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(04): 619-624
675. TU Xiao-Hua; CHU You-Qun; MA Chun-An; MO Yi-Ping; CHEN Zhao-Yang.Electrochemical Behavior of Aluminium Electrode in LiNO3-KNO3 Molten Salt[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(04): 665-669
676. WANG Jian-Hua; LI Bin; WU Hai-Yan; GUO Yu-Zhong.Synthesis of Mesoporous SnO2 and Its Application in Lithium-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(04): 681-685
677. ZHANG Xiao-Di; LI Wei-Shan; HUANG You-Ju; PENG Hai-Yan.Promotion of Oxygen Reduction Reaction on Vitreous Carbon Electrode by DTAB[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(04): 691-694
678. LIU Wei; ZHAO Yan-Liang; LU Min-Xu.Corrosion Electrochemical Characteristics of X60 Pipeline Steel in SRB and CO2 Coexistence Environment[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(03): 393-399
679. TONG Xi-Li; ZHAO Guo-Hua; XIAO Xiao-E; HU Hui-Kang.Codeposition and Costripping Models for Bimetal on the Boron-Doped Diamond Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(03): 416-422
680. MIAO Yue; YUAN Hong-Kuan; CHEN Hong.Electronic Structure and Magnetism of Double Perovskite Sr2-xLaxCrReO6[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(03): 448-452
681. LIU Xiao-Lei; HE Jian-Ping; DANG Wang-Juan; JI Ya-Jun; ZHAO Gui-Wang; ZHANG Chuan-Xiang.Structural Characteristics and Humidity Sensing of Mesoporous SnO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(03): 475-480
682. LUO Hai-He; CAI Qi-Zhou; WEI Bo-Kang; YU Bo; HE Jian; LI Ding-Jun.Effect of (NaPO3)6 on Electrochemical Corrosion Characteristic of Micro-arc Oxidation Ceramic Coatings Formed on AZ91DMg Alloy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(03): 481-486
683. CHANG Zhao-Rong; CHEN Zhong-Jun; WU Feng; TANG Hong-Wei; ZHU Zhi-Hong.Synthesis of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 Cathode Material by Eutectic Molten Salt LiOH-LiNO3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(03): 513-519
684. WANG Ming-Yong; XING Hai-Qing; WANG Zhi; GUO Zhan-Cheng.Investigation of Chlor-Alkali Electrolysis Intensified by Super Gravity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(03): 520-526
685. CHEN Yu-Ting; ZHANG Hai-Yan; ZHANG Guo-Qing; CHEN Yi-Ming; ZHU Qing-Feng.Influence of Addition of Carbon Nanotubes in the Hydrogen Storage Alloy Electrode on the Performance of SC High Power Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(03): 527-532
686. WU Qi-Hui; ZHEN Chun-Hua; ZHOU Zhi-You; SUN Shi-Gang.Electrochemical Behavior of Irreversibly Adsorbed Sb on Au Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(02): 201-204
687. JIANG Xue-Qin; CAO Zhi-Jun; XIE Qing-Ji; YAO Shou-Zhuo.Electrodeposition of the Charge-Transfer Complex Generated during Electrooxidation of o-Tolidine and the Effects of Coexisting Chondroitin Sulfate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(02): 230-236
688. SHI Zhi-Qiang; CHEN Ming-Ming; ZHAO Shuo; WANG Cheng-Yang.Structure and Electrochemical Capacitive Behavior of Novel Crystallite Carbon[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(02): 237-242
689. LU Zhao-Ling; QIU Yu-Bing; GUO Xing-Peng.Effect of pH Value on the Adsorption Behavior and Inhibition Mechanism of Dodecylamine on Carbon Steel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(02): 243-249
690. ZENG Wen-Wen; HUANG Ke-Long; YANG You-Ping; LIU Su-Qin; LIU Ren-Sheng.Solvothermal Synthesis and Capacitance Performance of Co3O4 with Different Morphologies[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(02): 263-268
691. YANG Hao-Wei; ZHANG Zhang; DUAN Xiao-Nan; YU Hong-Kun; JIN Qing-Yuan.Fabrication of Ultra Thin Porous Alumina Membrane on Silicon Substrate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(02): 313-316
692. LIANG Ying; LIAO Dai-Wei.Effects of pH on the PtRu/C Catalyst Prepared by Microwave-assisted Ethylene Glycol Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(02): 317-322
693. SUN Li-Mei; CAO Dian-Xue; WANG Gui-Ling; LU Yan-Zhuo; ZHANG Mi-Lin.Electrocatalytic Reduction of Hydrogen Peroxide on Pd Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(02): 323-327
694. RAO Gui-Shi; FAN Feng-Ru; WANG Guo-Fu; WU Zhi-Xiang; YI Fei; ZHONG Qi-Ling; REN Bin; TIAN Zhong-Qun.In-situ SERS of Formic Acid Electro-catalytic Oxidation on Aucore@Ptshell/Pt Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(02): 345-349
695. ZHANG Xiu-Juan; LIU Rui-Quan; WANG Xian-Qun.Inhibition Action and Adsorption Behavior of POTAS and PDTAS on Copper in Alkaline Medium[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(02): 338-344
696. HUANG Ka-Ma; JIA Guo-Zhu; YANG Xiao-Qing.Nonlinear Characteristics of Conductivity in Aqueous NaCl Solution at Microwave Frequency[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(01): 20-24
697. ZHAO Yong-Tao; YAN Jin-Chen.Filtering of Electrochemical Transients by Empirical Mode Decomposition Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(01): 85-90
698. ZHANG Jun-Jie; WU Min; QIN Yan-Tao; CHEN Rui; JIANG Yin-Hua; SUN Yue-Ming; YANG Zhao-Hui.Study on Zn(II) Tetracarboxy Phthalocyanine Doped TiO2 Electrode Using Electrochemical Impedance Spectrum[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(01): 79-84
699. SUN Guo-Hua; LI Kai-Xi; FAN Hui; GU Jian-Yu; LI Qiang; LIU Yue.Eelectrochemical Performance of Capacitors Using [BMIm]BF4/Fc as Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(01): 103-108
700. XU Qun-Jie; WAN Zong-Yue; YIN Ren-He; ZHU Lu-Jun; CAO Wei-Min; ZHOU Guo-Ding; LIN Chang-Jian.Inhibition Action of the Self-Assembled Monolayers of 3-Amino-1,2,4-triazole on Brass[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(01): 115-120
701. LIU Fu-Guo; DU Min; ZHANG Jing; QIU Meng.Inhibition Mechanismof Imidazoline Derivative Inhibitor for Q235 Steel in Saltwater Saturated with CO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(01): 138-142
702. ZHAO Jing-Mao; GU Feng; ZHAO Xu-Hui; ZUO Yu.Semiconductor Properties of Anodic Oxide Film Formed on Aluminum[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(01): 147-151
703.

DU Guo-Dong; NULI Yan-Na; FENG Zhen-Zhen; WANG Jiu-Lin; YANG Jun

.Electrochemical Behavior of High-Voltage LiNi0.5Mn1.5O4-xFx Electrodes at Elevated Storage Temperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(01): 165-170

704. GUO Ying-Jun; LI Qi-Qi-Ge; NING Ying-Kun; QI Lu; TANG Hong-Wu.Performance of Liquid Electrolyte for Lithium-ion Battery at Elevated-temperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 1-4
705. WU Ke; WANG Yin-Ping; WANG Jian; LI Yong-Wei; AN Ping; QI Lu.Electrochemical Performance of Novel Li4Ti5O12/LiMn2O4 System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 5-9
706. WANG Ya-Dan; WANG Jian; MU Qi-Yong; LI Yong-Wei; QI Lu.Electrochemical Performances of LiMn2O4-based Electrode with Water-soluble Binder[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 14-17
707. QI Lu; SONG Zhao-Shuang; XU Hua; MAO Yong-Zhi; WU Ning-Ning; LIU Zheng-Yao.Electrochemical Performance of LithiumIon Battery Power Syetemfor Electric Vehicles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 21-25
708. LI Wei; Tong-Ge-La-Ge; MU Qi-Yong; QI Lu; GUO Jin.Chemical Pattern Recognition Applied to the Analysis of Effect of Technology Factors on the Properties of Li-Mn-O Spinel Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 10-13
709. ZHANG Chun-Ling; JIANG Wei-Jun; ZHANG Jing; QI Lu.Performance of LiMn1.5Ni0.5-xCuxO4 as 5V Cathode Material for Lithium-ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 31-35
710. TANG Ding-Guo.Application of Polymer LithiumIon Batteries Based on IPN[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 18-20
711. CHEN Yong-Chong; XU Xing-Jun; CUI Hong-Zhi; DAI Ke-Hua; SONG Zhao-Shuang; JIANG Wei-Jun; QI Lu.Synthesis Mechanisms and Properties of Cathode Material LiNixMn2-xO4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 26-30
712. ZHANG Jing-Hua; ZHANG Yong-Sheng; ZHENG Mian-Ping; QI Lu; FENG Bo LI Li.2,5-Dimercapto-1,3,4-Thiadiazole for Lithium Batteries by Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 51-55
713. FAN Mao-Song; LEI Xiang-Li; WU Ning-Ning; QI Lu.Electrochemical Performance of LiMn2O4 Power Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 36-39
714. JIANG Wei-Jun; Sai-Xi-Ya-Le-Tu; Wu-Yun-Bi-Li-Ge; QI Lu; SHANG Shi-Bo.Performance of Nonstoichiometric Li1+xCoO2 Cathode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 56-59
715.

WANG Jian; QI Yu-Jun; LI Yong-Wei; QI Lu

.Discharge Performances of C/LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 46-50

716. WANG Hai-Yan; LIU Xin-Hou; WU Da-Yong.Electrospinning and Electrospun Membranes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 67-74
717. AN Hong-Li; WU Ning-Ning; LEI Xiang-Li; XU Jin-Long; QI Lu.Electrochemical Performance of LithiumIon Battery for Plug-in Hybrid Electric Vehicle Applications[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 60-66
718. WANG Jian; LI Tong-Jin; QI Lu.Progress in High Power Lithium-ion Secondary Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 75-79
719. GUO Ying-Jun; CHEN Hui; QI Lu.Progress in Electrolyte Solutions for Lithium-ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 80-89
720. LEE Meng-Lung; LEE Yi-Da; CHANG Chie-Tai; GAO Tong-Han; LEE Torng-Jinn.Application and Technology of Aluminum Bag Lithium-Ion Polymer Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 100-106
721. DENG Zheng-Hua; LI Ren-Gui; WANG Lu; DENG Jia-Min; GAO Jian-Dong; MA Zhi-Gang; DU Hong-Chang; SUO Ji-Shuan.Research and Development of Separators for Lithium-ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 90-93
722. HAO Yong-Chao; QIAN Liang-Guo; XIAO Ya-Ling.Quality Evaluation of GroupMotive Lithium-ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 94-99
723. LI Jing; YUN Hong; LIN Chang-Jian.The Fe-doped TiO2 Nanotube Arrays as a Photoanode for Cathodic Protection of Stainless Steel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1886-1892
724. FENG Hua-Jun; CHEN Yuan;DAI Ke-Hua; SONG Zhao-Shuang; MA Jian-Wei; QI Lu.Preparation and Characterization of a Novel Kind of Polymer Electrolyte Composite Membrane for Lithium-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1922-1926
725. SONG Zhao-Shuang; QI Lu; QIU Jing-Yi; MA Jian-Wei.Preparation and Characterization of γ-Ray Irradiated Gel Polymer Electrolyte for Lithium-Ion Polymer Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1932-1936
726. ZHANG Lan; ZHANG Shi-Chao.Preparation and Characterization of Poly(acrylonitrile-methoxy polyethylene glycol (350) monoacrylate-lithium acrylate)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1943-1947
727. DAI Ke-Hua; WANG Yin-Jie; FENG Hua-Jun; XIE Yan-Ting; QI Lu.Preparation Conditions of LiMn0.45Ni0.45Co0.1O2 via Hydroxide Co-precipitation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1927-1931
728. CHEN Yong-Chong; XU Xing-Jun; CUI Hong-Zhi; DAI Ke-Hua; SONG Zhao-Shuang; JIANG Wei-Jun; QI Lu.Preferred Orientation of Crystals and the Intensity Ratios of XRD Peaks of Cathode Material LiCoO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1948-1953
729. HOU Chun-Ping; YUE Min.A Novel Cathode Material Lithium Vanadium Phosphate Synthesized by Liquid-phase Sphericizing Granulation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1954-1957
730. ZHOU Li-Min; WANG Yi-Ping; HUANG Qun-Wu; LIU Zhi-Rong.Adsorption Properties of Cu2+, Cd2+ and Ni2+ by Modified Magnetic Chitosan Microspheres[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1979-1984
731. LI Song-Mei; WANG Yan-Qing; LIU Jian-Hua; LIANG Xin.Influence of Pseudomonas on the Corrosion Behaviors of Steel A3 in Cladosporium Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1963-1968
732. CHEN Yang; JING Fen-Ning; YE Wei-Chun; WANG Chun-Ming.Autocatalytic Electroless Deposition of Palladium onto p-Silicon (100)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(11): 1743-1746
733. YAN Na; ZHANG Cun-Zhong; WU Feng; LIU Jing-Jing; CHEN Jun-Zheng.Influence of Electropolymerized Current Density on Polypyrrole Electrode of Lithium Ion Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(11): 1747-1752
734. CHU Yan-Qiu; WU Bo; WU Liang; SHUI Qing; FU Zheng-Wen.Electrochromic Properties of Bismuth Oxide Thin Films Prepared by Reactive Pulsed Laser Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(11): 1787-1791
735. YIN Yu-Xin; JIN Zheng-Guo; HOU Feng.Fabrication and Properties of TiO2 Nanotube Arrays Using Glycerol-DMSO-H2O Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(11): 1797-1802
736. MA Chun-An; WANG Xiao-Juan; LI Guo-Hua; LI Mei-Chao; CHEN Song.Electroreduction Characteristics of Nitromethane in Ionic Liquid BMImBF4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(11): 1719-1722
737. MAN Yi; ZONG Rui-Long; ZHU Yong-Fa.Preparation and Photoelectrochemical Properties of Bi2MoO6 Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(11): 1671-1676
738. HUANG Zhen-Xia; CHEN Ri-Yao; ZHENG Xi; CHEN Xiao; CHEN Zhen.Preparation of Ni-mSA-mCS Bipolar Membrane and Its Application in Electro-generation of TGA[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(11): 1771-1775
739. YU Huang-Zhong; PENG Jun-Biao.The Influence of the Solvent and the Device Structure on Performance of the MEH-PPV:PCBM Solar Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(10): 1637-1641
740. MA Li-Wen; CHEN Bai-Zhen; HE Xin-Kuai.Mechanismof Cr(III) Electrodeposition in Carboxylic Acid-Urea System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(10): 1607-1611
741. CAO Jiang-Lin; WU Zu-Cheng; LI Hong-Xia; ZHANG Jian-Qing.Inactivation of PbO2 Anodes during Oxygen Evolution in Sulfuric Acid Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(10): 1515-1519
742. HE Wei-Chun; SHAO Hai-Bo; CHEN Quan-Qi; WANG Jian-Ming; ZHANG Jian-Qing.Polarization Characteristic of Iron Anode in the Concentrated NaOH Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(10): 1525-1530
743. HUANG Feng-Hua; ZHUANG Hui-Sheng; CHEN Guo-Nan.Electrochemiluminescent Behavior of 10,10'-dimethyl-3,3'-disulfo-9,9'-biacridine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(10): 1589-1593
744. MA Xu; YAO Su-Wei; ZHANG Wei-Guo; WANG Hong-Zhi.Structure and Corrosion Behavior of Electrodeposited Fe-W-ZrO2 Nano-composite Coatings[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(10): 1617-1621
745. DONG She-Ying; XUE Chun-Xia; HUANG Ting-Lin.Interaction between Atorvastatin Calciumand Bovine Serum Albumin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(10): 1520-1524
746. ZHAO Yan; LIN Chang-Jian; LI Yan; DU Rong-Gui; WANG Jing-Run.Electrochemical Corrosion Behavior of Copper Clad Laminate in NaCl Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(09): 1342-1346
747. SHI Cheng-Wu; GE Qian; QIU Zhi-Guo; LI Bing; HAN Shi-Kui.Synthesis of 3-hexyl-1-methylimidazolium Iodide and Its Application in Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(09): 1473-1477
748. ZHONG Qi-Ling; ZHANG Bing; DING Yue-Min; LIU Yue-Long; RAO Gui-Shi; WANG Guo-Fu; REN Bin; TIAN Zhong-Qun.In-situ Surface-enhanced Raman Spectroscopic Investigation on Ethanol Electrooxidation in Different Media[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(09): 1432-1436
749. LIU Yu-Lin; LI Li-Xia; CHEN Xiao-Hong; SONG Huai-He.The Electrochemical Hydrogen Storage Properties of Ordered Mesoporous Carbons[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(09): 1399-1404
750. LIANG Jin-Ling; ZHOU Jian-Zhang; CHEN Qiao-Lin; LIN Ling-Ling; LIN Zhong-Hua.Effect of Interface Electric Field on DNA Hybridization Studied by Electrochemical Quartz Crystal Microbalance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(09): 1421-1424
751. CHEN Guo; YAO Shan-Jing; FANG Bai-Shan; PENG Yi-Qiang.Effect of Additives on Characteristics of Polyelectrolyte Complex Membrane and Exploration of Related Mechanism[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(09): 1415-1420
752. WU Jin-Ming; ZENG Ying

.Predominance Diagrams of Dissolved Species and Potential-pH Diagrams of V-H2O System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(09): 1411-1414

753. YANG Jian-Jun; HUANG Jun-Jie; JIANG Zhi-Yu.Supercapacitance of MnO2 Thin Film Electrodes Prepared Using Jet Printing Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(09): 1365-1369
754. LI Guo-Hua; TIAN Wei; TANG Jun-Yan; MA Chun-An.Preparation and Electrocatalytic Property for Methanol Oxidation of WC/CNT Nanocomposite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(09): 1370-1374
755. WANG Li-Wu; LI Zong-Mu; ZHANG Wen-Hua; XU Fa-Qiang; Wang Jie; YAN Wen-Sheng.Electrochemical Epitaxy and XMCD Study of Co-Ni Alloy Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(08): 1163-1167
756. FU Jian-Liang; ZHANG Xing-Wang; LEI Le-Cheng.Fe-modified Multi-walled Carbon Nanotube Electrode for Production of Hydrogen Peroxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(08): 1157-1162
757. GAO Xiao-Ling; GUO Yan; TIAN Yan-Ni; ZHAO Jian-Wei.Influence of Surfactant on the Apparent Electron Transfer Number of Hemoglobin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(08): 1178-1182
758. CHEN Xin; ZHANG Yi-Li; SU Yu-Hua; MENG Wen-Hua; XIE Qing-Ji; YAO Shou-Zhuo.EQCM Studies on Enzymatic Specific Activities of Glucose Oxidase Adsorbed on Au-electroplated and Carbon Nanotubes-modified Au Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(08): 1201-1206
759. SUN Wei; GAO Rui-Fang; WANG Dan-Dan; JIAO Kui.Direct Electrochemistry of Hemoglobin at Room Temperature Ionic Liquid [BMIM]PF6 Modified Carbon Paste Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(08): 1247-1251
760. DENG Hui-Ning; WANG Yu-Xin.Preparation and Properties of Proton Conducting Composite Membranes from Sulfonated Poly(phthalazinone ether keton) and Phosphotungstic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(08): 1235-1240
761. YAO Su-Wei; SONG Zhen-Xing; WANG Hong-Zhi.Fabrication and Magnetic Properties of Co/Cu Multilayer Nanowire Arrays[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(08): 1306-1310
762. LI Jia-Xin; LAI Heng; ZHANG Zhi-Cheng; ZHUANG Bin; HUANG Zhi-Gao.Electrodeposited Sm-Co Alloy Films and Their Magnetic Properties in Low Temperature Molten Salts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(08): 1301-1305
763. WEI Ying-Jin; LI Xu; WANG Chun-Zhong; ZHAN Shi-Ying; CHEN Gang.Preparation and Electrochemical Properties of Cu Doped V2O5[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1090-1094
764. ZHANG Hong-Fang; FU Ping-Ping; SONG Ying-Jie; DU Chen-Shu; YANG Hua-Bin; ZHOU Zuo-Xiang; WU Meng-Tao; HUANG Lai-He.Preparation and Properties of Sandwich-type Si/Fe/Si Film Anode for Lithium-ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1065-1070
765. ZHANG Ji-Fu; SANG Shang-Bin; WU Qiu-Mei; LIAO Yu-Gen.Preparation and Characterization of the Composite Alkaline Polymer Electrolyte Based on PVA-Bentonite-KOH-H2O[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1136-1140
766. MA Guo-Xian; ZHONG Hui; LU Tian-Hong; XIA Yong-Yao.Direct Electrochemistry and Immobilization of Glucose Oxidase on Carbon Black[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1053-1058
767. DANG Wang-Juan; HE Jian-Ping; ZHOU Jian-Hua; JI Ya-Jun; LIU Xiao-Lei; MEI Tian-Qing; LI Hu-Lin.Dispersion and Electrocatalytic Performance of Platinum Nanoparticles Supported on Ordered Mesoporous Carbon[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1085-1089
768. DONG Dian-Quan; ZHANG Feng-Bao; ZHANG Guo-Liang; LIU Yi-Fan.Synthesis of Li4Ti5Ol2 and Its Exchange Kinetics with Li+[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(06): 950-954
769. FENG Rui-Xiang; CAO Yu-Liang; AI Xin-Ping; YANG Han-Xi.AgNi Alloy Used as Anodic Catalyst for Direct Borohydride Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(06): 932-934
770. WANG Jie; XU You-Long; SUN Xiao-Fei; XIAO Fang; MAO Sheng-Chun.Capacitance Properties of Porous Polypyrrole Thick Films Prepared Electrochemically by Multi-step Polymerization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(06): 877-882
771. LU Xin-Mei; WU Quan-Fu; MI Hong-Yu; ZHANG Xiao-Gang.Electrochemical Capacitance of Camphorsulfonic Acid Doped Polyaniline Microtubes Prepared at Low Temperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(06): 820-824
772. YAN Zong-Cheng; CHEN Li; WANG Hong-Lin.Glow Discharge Plasma Electrolysis of Methanol Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(06): 835-840
773. ZHANG Shu-Ping; NI Jiang-Feng; ZHOU Heng-Hui; ZHANG Zhan-Jun.Controllable Synthesis of Regular LiFePO4 Particles via Solvothermal Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(06): 830-834
774. REN Jun-Xia; ZHOU Zhen; YAN Jie.Effects of Yttrium-Doping on High-temperature Electrochemical Performances of Nickel Hydroxide Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(05): 738-742
775. LI Lan-Lan; WEI Zi-Dong; YAN Can; LUO Yi-Hui; YIN Guang-Zhi; SUN Cai-Xin.Methanol Oxidation on a Pt ElectrodeModified by Underpotential Deposition of Ru[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(05): 723-727
776. LIU Su-Qin; LI Shi-Cai; HUANG Ke-Long; CHEN Zhao-Hui.Effect of Doping Ti4+ on the Structure and Performances of Li3V2(PO4)3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(04): 537-542
777. WU Wei; CAO Jie-Ming; CHEN Yu; LU Tian-Hong.Preparation of High-alloying Pt-Ru/CMK-3 Catalysts in THF-H2O-EtOH Ternary Solution System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(04): 559-564
778. LIU Yong; WEI Zi-Dong; CHEN Si-Guo; FENG Yong-Chao; YIN Guang-Zhi; SUN Cai-Xin.PEMFC Electrodes Platinized by Modulated Pulse Current Electrodeposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(04): 521-525
779. MA Chun-An; CHEN Song; CHU You-Qun; MAO Xin-Biao.Electrochemical Reduction of Nitrobenzene in Ionic Liquid BMimBF4-H2O[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(04): 575-580
780. HE Qiong; WANG Shi-Zhong.Effects of the Concentration of LSGMC5 on the Performance of Ni-Fe Composite Anodes for Dimethyl Ether Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(04): 473-478
781. ZHANG Zhong; XU Xuan; ZUO Xiao-Xi; LI Wei-Shan.Stabilizing Effect of Amine on SmallMolecules in Electrolyte of LithiumBatteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(04): 526-530
782. WANG Huan-Ping; ZHANG Qi-Long; YANG Hui; SUN Hui-Ping.Synthesis and Microwave Dielectric Properties of (Ca1-xMgx)SiO3 Ceramic by Sol-Gel Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(04): 609-613
783. SUN Wei; YANG Mao-Xia; ZHONG Jiang-Hua; JIAO Kui.Electrochemical Behaviors of Brilliant Cresyl Blue on DNA Modified Gold Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(04): 499-502
784. CHEN Ren-Jie; WU Feng; LI Li; QIU Xin-Ping; CHEN Shi.Binary Molten Salt Electrolytes Based on LiClO4 and 2-oxazolidinone[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(04): 554-558
785. YAO Su-Wei; JIANG Ying; ZHANG Wei-Guo.Electrochemical Preparation and Giant Magnetoresistance Effect of Spin-valve Multilayers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(04): 493-498
786. MA Liang; MA Jie; LIU Hui.Composite Electrodeposition of CoNiP-BaFe12O19Magnetic Thin Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(04): 590-594
787. GUO Xiao-Li; GUO Min; WANG Xin-Dong.Bienzymatic Glucose Biosensor Based on Graphite Electrode Modified with Nanofibrous Polyaniline[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(04): 585-589
788. CHEN Yong-Hong;WEI Yi-Jun;ZHONG Hong-Hai;GAO Jian-Feng;LIU Xing-Qin;MENG Guang-Yao.Synthesis and Properties of La0.5RE0.3Sr0.2FeO3-δ (RE = Nd, Ce, Sm) System with Two Rare Earths for Cathodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(12): 1357-1362
789. Yang Fang-Zu;Ma Zhao-Hai;Huang Ling;Xu Shu-Kai;Zhou Shao-Min.Electrodeposition, Structure and Properties of an Amorphous Ni-W-B/ZrO2 Composite Coating[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(12): 1411-1416
790. XU Juan, LIU Jia-Qin, LI Jing-Wei, WANG Yan, LV Jun, WU Yu-Cheng.Controlled Synthesis and Supercapacitive Performance of Heterostructured MnO2/H-TiO2 Nanotube Arrays[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
791. SUN Hao-Yu, PU Jing-Huan, TANG Gui-Hua.High-performance Thermogalvanic Cell Based on Organic Nanofluids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
792. ZHU Hong, LUO Ming-Chuan, CAI Ye-Zheng, SUN Zhao-Nan.Core-Shell Structured Electrocatalysts for the Cathodic Oxygen Reduction Reaction in Proton Exchange Membrane Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
793. LIANG Jia-Xu, XIAO Zhi-Chang, ZHI Lin-Jie.Graphenal Polymers: 3D Carbon-rich Polymers as Energy Materials with both Electronic and Ionic Transport Path[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
794. WU Yu, LUO Jian.In Situ Growth of Pd/Ni(OH)2/nickel foam Composite Catalysts for Hydrogen Evolution Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top