Please wait a minute...
Acta Physico-Chimica Sinica  1997, Vol. 13 Issue (02): 128-133    DOI: 10.3866/PKU.WHXB19970206
Article     
Desorption of Surface Oxygen on Cu/ZrO2-γ-Al2O3 and its Influence on the Catalytic Performance
Zhou Ren-Xian,Jiang Xiao-Yuan,Lv Guang-Lie,Zheng Xiao-Ming
Institute of Catalysis,Hangzhou University,Centrul Laboratory of Hangzhou University,Hangzhou 310028
Download:   PDF(929KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)      

Abstract  

The effects of ZrO2 modification of γ-Al2O3 on the desorption-renewal properties of surface oxygen species and the reduction behavior of copper species on CuO/γ-Al2O3 were studied by TPD-MS and TPR methods, and its activity for CO oxidation was examined. The results indicated that the presence of ZrO2 could promote the desorption of surface oxygen species and the reduction of copper species on CuO/γ-Al2O3 and thus increasing the activity for CO oxidation. In addition, it was found that the desorptibility of oxygen species and the reducibility of copper species on γ-Al2O3 or ZrO2-Al2O3 were affected by variation in the conditions of thermal treatment.Key wordsZrO2      CuO/γ-Al2O3      CO oxidation      Surface oxygen species     
Received: 01 July 1996      Published: 15 February 1997
Corresponding Authors: Zhou Ren-Xian   
Cite this article:

Zhou Ren-Xian,Jiang Xiao-Yuan,Lv Guang-Lie,Zheng Xiao-Ming. Desorption of Surface Oxygen on Cu/ZrO2-γ-Al2O3 and its Influence on the Catalytic Performance. Acta Physico-Chimica Sinica, 1997, 13(02): 128-133.

URL:

http://www.whxb.pku.edu.cn/10.3866/PKU.WHXB19970206     OR     http://www.whxb.pku.edu.cn/Y1997/V13/I02/128

[1] HUANG Xue-Hui, SHANG Xiao-Hui, NIU Peng-Ju. Surface Modification of SBA-15 and Its Effect on the Structure and Properties of Mesoporous La0.8Sr0.2CoO3[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(7): 1462-1473.
[2] CHEN Mingshu. Toward Understanding the Nature of the Active Sites and Structure-Activity Relationships of Heterogeneous Catalysts by Model Catalysis Studies[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(12): 2424-2437.
[3] JIANG Tao, TIAN Jie, WANG Ning, PENG Shu-Ming, LI Mei, HAN Wei, ZHANG Mi-Lin. Preparation of Mg-Zr Alloys in KCl-MgCl2-K2ZrF6-ZrO2 Molten System[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(9): 2301-2308.
[4] JIA Yong-Chang, WANG Shu-Yuan, MENG Lian, LU Ji-Qing, LUO Meng-Fei. Effects of Zr Addition on CO and CH4 Catalytic Oxidation over PdO/PdO/Ce1-xPdxO2-δ Catalyst[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(7): 1801-1809.
[5] GU Yong-Bing, CAI Qiu-Xia, CHEN Xian-Lang, ZHUANG Zhen-Zhan, ZHOU Hu, ZHUANG Gui-Lin, ZHONG Xing, MEI Dong-Hai, WANG Jian-Guo. Theoretical Insights into Role of Interface for CO Oxidation on Inverse Al2O3/Au(111) Catalysts[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(7): 1674-1680.
[6] LI Hong-Mei, LAN Li, CHEN Shan-Hu, LIU Da-Yu, WANG Wei, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang. Preparation of CeO2-ZrO2-Al2O3 with a Composite Precipitant and Its Supported Pd-Only Three-Way Catalyst[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(7): 1734-1746.
[7] HUANG Wei-Xin, QIAN Kun, WU Zong-Fang, CHEN Shi-Long. Structure-Sensitivity of Au Catalysis[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(1): 48-60.
[8] LI Xiao-Kun, MA Dong-Dong, ZHENG Yan-Ping, ZHANG Hong, DING Ding, CHEN Ming-Shu, WAN Hui-Lin. Performance of CO Oxidation over Highly Dispersed Gold Catalyst on TiOx/SiO2 Composite Supports[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2015, 31(9): 1753-1760.
[9] YANG Yi, YANG Zheng-Zheng, XU Hai-Di, XU Bao-Qiang, ZHANG Yan-Hua, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang. Influence of La on CeO2-ZrO2 Catalyst for Oxidation of Soluble Organic Fraction from Diesel Exhaust[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2015, 31(12): 2358-2365.
[10] WU Ying-Quan, WANG Si-Chen, XIE Hong-Juan, GAO Jun-Wen, TIAN Shao-Peng, HAN Yi-Zhuo, TAN Yi-Sheng. Influence of Cu on the K-LaZrO2 Catalyst for Isobutanol Synthesis[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2015, 31(1): 166-172.
[11] YU Zai-Lu, XIE Peng-Fei, TANG Xing-Fu, YUE Ying-Hong, HUA Wei-Ming, GAO Zi. Selective Catalytic Reduction of NO with NH3 over MnOx-CeO2-WO3-ZrO2:Effect of Calcination Temperature[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2014, 30(6): 1175-1179.
[12] LÜ Yong-Ge, LI Yong, TA Na, SHEN Wen-Jie. Morphology-Controlled Synthesis of Co3O4 Nanocubes and Their Catalytic Performance in CO Oxidation[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2014, 30(2): 382-388.
[13] LIANG Qian, ZHAO Zhen, LIU Jian, WEI Yue-Chang, JIANG Gui-Yuan, DUAN Ai-Jun. Pd Nanoparticles Deposited on Metal-Organic Framework of MIL-53(Al):an Active Catalyst for CO Oxidation[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2014, 30(1): 129-134.
[14] PANG Rui-Zhi, LI Xin, LI Jian-Sheng, LU Zhuang-Yu, HUANG Cheng, SUN Xiu-Yun, WANG Lian-Jun. In situ Preparation and Antifouling Performance of ZrO2/PVDF Hybrid Membrane[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2013, 29(12): 2592-2598.
[15] SUN Jing-Fang, GE Cheng-Yan, YAO Xiao-Jiang, CAO Yuan, ZHANG Lei, TANG Chang-Jin, DONG Lin. Preparation of NiO/CeO2 Catalysts by Solid State Impregnation and Their Application in CO Oxidation[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2013, 29(11): 2451-2458.