Please wait a minute...
Acta Physico-Chimica Sinica  1999, Vol. 15 Issue (02): 190-192    DOI: 10.3866/PKU.WHXB19990219
Note     
CoMFA Studies on Herbicidal 1,2,4-Triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-Sulfonanilides
Yang Guang-Fu, Liu Hua-Yin, Yang Xiu-Feng, Yang Hua-Zheng
National Key Laboratory of Elemento-Organic Chemistry,Nankai University,Tianjin 300071
Download:   PDF(411KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)      
Key words3D-QSAR      CoMFA      ALS inhibitors      Triazolopyrimidine sulfonamides     
Received: 20 April 1998      Published: 15 February 1999
Corresponding Authors: Yang Hua-Zheng   
Cite this article:

Yang Guang-Fu, Liu Hua-Yin, Yang Xiu-Feng, Yang Hua-Zheng. CoMFA Studies on Herbicidal 1,2,4-Triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-Sulfonanilides. Acta Physico-Chimica Sinica, 1999, 15(02): 190-192.

URL:

http://www.whxb.pku.edu.cn/10.3866/PKU.WHXB19990219     OR     http://www.whxb.pku.edu.cn/Y1999/V15/I02/190

[1] LIN Feng, FU Xin-Mei, WANG Chao, JIANG Si-Yu, WANG Jing-Hui, ZHANG Shu-Wei, YANG Ling, LI Yan. QSAR, Molecular Docking and Molecular Dynamics of 3C-like Protease Inhibitors[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(11): 2693-2708.
[2] ZHANG Shu-Zhen, ZHENG Chao, ZHU Chang-Jin. Molecular Docking and Receptor-Based 3D-QSAR Studies on Aromatic Thiazine Derivatives as Selective Aldose Reductase Inhibitors[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2015, 31(12): 2395-2404.
[3] ZHANG Qing-Qing, YAO Qi-Zheng, ZHANG Sheng-Ping, BI Le-Ming, ZHOU Zhi-Guang, ZHANG Ji. Homology Modeling, Molecular Docking, and 3D-QSAR of Indirubin Analogues as CDK1 Inhibitors[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2014, 30(2): 371-381.
[4] DUAN Hong-Xia, WANG Rui-Gang, ZHANG Jian-Jun, DONG Yan-Hong, LIANG Xiao-Mei, WU Jing-Ping, WANG Dao-Quan. QSAR of Macrolactone Derivatives with Herbicidal Activity[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2010, 26(04): 1065-1074.
[5] WEI Zhuo, ZHANG Huai, CUI Wei, JI Ming-Juan. Molecular Docking and 3D-QSAR on Maleimide Derivatives as Glycogen Synthase Kinase-3β Inhibitors[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2009, 25(05): 890-896.
[6] SUN Ni-Yue, LU Tao, CHEN Ya-Dong, HAO Lan-Hu, XU Yan, LI Rui-Jun. 3D-QSAR and Molecular Docking Study on Selectivity of Indolocarbazole Series as Cyclin-Dependent Kinase Inhibitors[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2009, 25(04): 645-654.
[7] YAN Lin-Fang, HU Gui-Xiang, XU Jing, ZHAO Wen-Na, YU Qing-Sen. 3D-QSAR Models on Cholesteryl Ester Transfer Protein Inhibitors[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2008, 24(12): 2249-2256.
[8] JIANG Yu-Ren; QIN Wei. 3D-QSAR Analysis on Benzoxazinone Derivatives[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2008, 24(10): 1859-1863.
[9] QIAN Li;SHEN Yong;CHEN Jin-Can;ZHENG Kang-Cheng . 3D-QSAR Study of a Series of Indolo[1,2-b]quinazoline Derivatives with Antitumor Activity and their Molecular Design[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2006, 22(11): 1372-1376.
[10] QIAO Ying-xin; ZHOU Jia-ju. A 3D-QSAR Study with Energy of Molecular Orbitals on N-Aminoidazoles[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2006, 22(02): 209-214.
[11] ZHU Jun; NIU Yan; LÜ Wen; LEI Xiao-ping. Studies on Three-dimensional QSAR of Muscarinic Receptor Agonists[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2005, 21(11): 1259-1263.
[12] LIU Bing; LU Ai-Jun; LIAO Chen-Zhong; LIU Hai-Bo; ZHOU Jia-Ju. 3D-QSAR of Sulfonamide Hydroxamic Acid HDAC Inhibitors[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2005, 21(03): 333-337.
[13] Wang Bao-Lei;Ma Ning;Wang Jian-Guo;Ma Yi;Li Zheng-Ming;Li Yong-Hong. 3D-QSAR Analysis of New Sulfonylureas Related to Their Herbicidal Activity[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2004, 20(06): 577-581.
[14] Lu Ai-Jun;Liu Bing;Liu Hai-Bo;Zhou Jia-Ju. 3D-QSAR Study of Benzodiazepines at Five Recombinant GABAA/Benzodiazepine Receptor Subtypes[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2004, 20(05): 488-493.
[15] Ding Jun-Jie;Ding Xiao-Qin;Zhao Li-Feng;Chen Ji-Sheng. Three Dimensional Quantitative Structure-activity Relationship of Dihydropyridine Derivatives[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2003, 19(12): 1108-1113.