Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
Acta Phys Chim Sin >> 1999,Vol.15>> Issue(01)>> 15-21     doi: 10.3866/PKU.WHXB19990104         中文摘要
Synergistic Effect between CuO and CeO2 for CO Oxidation
Zhang Ji-Jun, Liu Ying-Jun, Li Neng, Lin Bing-Xiong
Institute of Physical Chemistry,Peking University,Beijing 100871
Full text: PDF (1104KB) HTML Export: BibTeX | EndNote (RIS)

 A series of Cu-Ce-O catalysts, prepared by amorphous citric processor, have been investigated by XRD, ICP and micro-reaction techniques. The results showed that for low copper content Cu-Ce-O catalysts, fluorite structure formed at low calcining temperature, CuO doped into the CeO2 matrix; for high copper content, in addition to fluorite structure, crystalline monoclinic phase CuO formed as well at high calcining temperature. No other crystalline phase formed even calcined at temperatures as high as 1000 ℃.The catalytic activity of CO oxidation was greatly promoted for the synergistic effect between copper oxide and ceria. The optimum catalyst is that calcined at 700 ℃ for 4h with the relative composition of 15% of Cu/(Cu+Ce) (atomic ratio),while the formulation of the active complex oxide with fluorite structure is Cu0.06Ce0.94O1.94.Keywords: Ceria   Copper oxide   Fluorite complex oxide   CO oxidation   XRD   Synergistic effect  
Received: 1998-03-16 Accepted: 1998-06-04 Publication Date (Web): 1999-01-15
Corresponding Authors: Liu Ying-Jun; Email:


Cite this article: Zhang Ji-Jun, Liu Ying-Jun, Li Neng, Lin Bing-Xiong. Synergistic Effect between CuO and CeO2 for CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15 (01): 15-21.    doi: 10.3866/PKU.WHXB19990104
1. GU Yong-Bing, CAI Qiu-Xia, CHEN Xian-Lang, ZHUANG Zhen-Zhan, ZHOU Hu, ZHUANG Gui-Lin, ZHONG Xing, MEI Dong-Hai, WANG Jian-Guo.Theoretical Insights into Role of Interface for CO Oxidation on Inverse Al2O3/Au(111) Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1674-1680
2. JIA Yong-Chang, WANG Shu-Yuan, MENG Lian, LU Ji-Qing, LUO Meng-Fei.Effects of Zr Addition on CO and CH4 Catalytic Oxidation over PdO/PdO/Ce1-xPdxO2-δ Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1801-1809
3. DANG Cheng-Xiong, YANG Hao-Bo, YU Hao, WANG Hong-Juan, PENG Feng.CexNi0.5La0.5-xO Catalysts for Hydrogen Production by Oxidative Steam Reforming of Glycerol: Influence of the Ce-to-La Ratio[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1527-1533
4. YU Liang, YU Fang-Yong, YUAN Li-Li, CAI Wei-Zi, LIU Jiang, YANG Cheng-Hao, LIU Mei-Lin.Electrical Performance of Ag-Based Ceramic Composite Electrodes and Their Application in Solid Oxide Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 503-509
5. HUANG Wei-Xin, QIAN Kun, WU Zong-Fang, CHEN Shi-Long.Structure-Sensitivity of Au Catalysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 48-60
6. FAN Feng-Qi, MENG Ming, TIAN Ye, ZHENG Li-Rong, ZHANG Jing, HU Tian-Dou.Effect of Cu Loading on the Structure and Catalytic Performance of the LNT Catalyst CuO-K2CO3/TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1761-1770
7. WU Ying-Quan, WANG Si-Chen, XIE Hong-Juan, GAO Jun-Wen, TIAN Shao-Peng, HAN Yi-Zhuo, TAN Yi-Sheng.Influence of Cu on the K-LaZrO2 Catalyst for Isobutanol Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 166-172
8. ZHU Jin-Xin, SHEN Mei-Qing, Lü Liang-Fang, WANG Jun, WANG Jian-Qiang.Effects of Two Different CeO2 Materials on Lean NOx Trap Performance below 300 ℃[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1559-1566
9. ZHOU Han-Yang, YU Tian-Lin, AO Yin-Yong, PENG Jing, ZHAI Mao-Lin.Crystal Structure and Radiation Stability of Sr(NO3)2·DCH18C6 Complex[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1581-1586
10. YU Zai-Lu, XIE Peng-Fei, TANG Xing-Fu, YUE Ying-Hong, HUA Wei-Ming, GAO Zi.Selective Catalytic Reduction of NO with NH3 over MnOx-CeO2-WO3-ZrO2:Effect of Calcination Temperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1175-1179
11. ZHANG Hai-Xin, CHEN Shu-Wei, CUI Xing-Yu, PAN Da-Hai, QIN Zhang-Feng, WANG Jian-Guo.Effect of Ce Promoter on Catalytic Performance of V/SiO2 in Oxidative Dehydrogenation of Ethylbenzene with Carbon Dioxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 351-358
12. LÜ Yong-Ge, LI Yong, TA Na, SHEN Wen-Jie.Morphology-Controlled Synthesis of Co3O4 Nanocubes and Their Catalytic Performance in CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 382-388
13. YU Hui-Cheng, HUANG Xue-Yi, LI Hao, LEI Fu-Hou, TAN Xue-Cai, WEI Yi-Chun, WU Hai-Ying.Preparation and Electrochemical Properties of Phenobarbital Molecularly Imprinted Polymer Sensor Based on a CuO Nanoparticle-Modified Glassy Carbon Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2085-2091
14. WANG Xiu-Ping, ZHOU De-Feng, YANG Guo-Cheng, SUN Shi-Cheng, LI Zhao-Hui.Structure and Electrical Properties of Ce0.8Nd0.2O1.9-La0.95Sr0.05Ga0.9Mg0.1O3-δ Solid Composite Electrolytes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 95-101
15. LIANG Qian, ZHAO Zhen, LIU Jian, WEI Yue-Chang, JIANG Gui-Yuan, DUAN Ai-Jun.Pd Nanoparticles Deposited on Metal-Organic Framework of MIL-53(Al):an Active Catalyst for CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 129-134
16. SUN Jing-Fang, GE Cheng-Yan, YAO Xiao-Jiang, CAO Yuan, ZHANG Lei, TANG Chang-Jin, DONG Lin.Preparation of NiO/CeO2 Catalysts by Solid State Impregnation and Their Application in CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2451-2458
17. XU Wei-Wei, DU Ai, TANG Jun, CHEN Ke, ZOU Li-Ping, ZHANG Zhi-Hua, SHEN Jun, ZHOU Bin.Rapid Preparation of Highly Doped CuO/SiO2 Composite Aerogels[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2958-2964
18. SUN Yi-Fei, LI Guang-Chao, PAN Xin-Di, HUANG Chuan-Jing, WENG Wei-Zheng, WAN Hui-Lin.Oxidative Dehydrogenation of Propane to Propylene over Mesoporous Alumina Supported Ni-Co Oxide Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2135-2140
19. WANG Fang, WANG Cai-Hong, LI Da-Zhi.Novel Method of Controlling Formation of Hot-Spot over Gold Catalysts for CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1455-1460
20. LIU Jian-Wei, ZHOU De-Feng, YANG Mei, LUO Fei, MENG Jian.Structure and Electrical Properties of MgO or Fe2O3-Doped Ce0.8Nd0.2O1.9 Solid Electrolytes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1380-1386
21. ZHUANG Ke, QIU Jing, XU Bo-Lian, FAN Yi-Ning.Promotional Effect of Cerium Oxide on the Catalytic Properties of Ce-Mn-Ti-O Catalysts for Selective Catalytic Reduction of NO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 681-685
22. WANG Ya-Ping, ZHAO Xu-Hui, LU Xiang-Yu, ZUO Yu.Corrosion Protection of Ceria Particles in Mg-Rich Primer on AZ91D Magnesium Alloy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 407-413
23. YE Qing, HUO Fei-Fei, YAN Li-Na, WANG Juan, CHENG Shui-Yuan, KANG Tian-Fang.Highly Active Au/α-MnO2 Catalysts for the Low-Temperature Oxidation of Carbon Monoxide and Benzene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2872-2880
24. ZHANG Liu-Ming, LIN Jian-Xin, WANG Rong, WEI Ke-Mei.Effect of Preparation Methods on the Catalytic Activity of Ag-Ru/CeO2 Catalyst for Ammonia Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2646-2650
25. ZHANG Sheng-Han, LIANG Ke-Xin, TAN Yu.Preparation of TiO2 Nanotube Arrays with Different Cerium Mixing Morphology and Their Photoelectrochemical Response in Visible Light[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2726-2732
26. YANG Zhi-Qiang, MAO Dong-Sen, WU Ren-Chun, YU Jun, WANG Qian.Preparation of CuO-Ce0.6Zr0.4O2 by Microwave Heating Decomposition and Its Catalytic Property for CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1163-1168
27. HU Jian-Ping, WANG Jun, TANG Dian-Yong, FU Qin-Chao, ZHANG Yuan-Qin.Reaction Mechanisms of CO Oxidation Catalyzed by Binary Copper Group Cluster Anions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 329-336
28. YANG Zhi-Qiang, MAO Dong-Sen, GUO Qiang-Sheng, GU Lei.Effect of Preparation Method on the Activity of CuO/CeO2-ZrO2 Catalysts for Low Temperature CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3278-3284
29. LIU Yu-Liang, YOU Cui-Rong, LI Yang, HE Tao, ZHANG Xiang-Qin, SUO Zhang-Huai.Preparation of Au@TiO2 Catalyst Using Escherichia Coil as the Template and Its Oxidation Reaction Activity toward CO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2455-2460
30. HU Long-Xing, DANG Song-Tao, YANG Xia-Ping.Incorporation of CuO into Mesoporous Carbon CMK-3 and Its Adsorption and Catalytic Oxidation of Phenol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 373-377
31. WANG Qing-Gao, YANG Zong-Xian, WEI Shu-Yi.DFT+U Study on the Interaction of Water Molecule and Ceria (111) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2513-2518
32. LI Ben-Xia, WANG Yuan-Yuan, WANG Yan-Fen.Facile Synthesis and Photocatalytic Property of CuO Nanostructure Arrays[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2366-2372
33. XIA Yan-Jie, ZHOU De-Feng, MENG Jian.Synthesis, Characterization and Electrical Properties of (Ce 0.9Nd0.1)1-xMoxO2-δ(0.00≤x≤0.10)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1415-1420
34. LI Lei, ZHAN Ying-Ying, CHEN Chong-Qi, SHE Yu-Sheng, LIN Xing-Yi, ZHENG Qi.Effect of CeO2 Support Preparaed with Different Methods on the Activity and Stability of CuO/CeO2 Catalysts for the Water-Gas Shift Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1397-1404
35. LIU Chang, XUE Li, HE Hong.Influence of Alkaline Earth Metals on Cobalt-Cerium Composite Oxide Catalysts for N2O Decomposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1033-1039
36. XIAO Xiao-Yan, LU Ji-Qing, SU Xiao-Wen, GUO Ming, LUO Meng-Fei.PdO-CeO2 Composite Catalysts for Low Temperature CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 561-566
37. LI Jun, FENG Jie, LI Wen-Ying, CHANG Hai-Zhou, XIE Ke-Chang.Determining Influences of the Aggregative State of Deoxidized Coal on Its Extraction by Molecular Mechanics and Molecular Dynamics Analysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(12): 2297-2303
38. XIAO Li-Hua, SUN Kun-Peng, XU Xian-Lun.Catalytic Combustion of Methane over CeO2-MOx (M=La3+, Ca2+) Solid Solution Promoted Pd/γ-Al2O3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 2108-2113
39. JIANG Shi-Yu; TENG Bo-Tao; LU Ji-Qing; LIU Xue-Song; YANG Pei-Fang; YANG Fei-Yong; LUO Meng-Fei.A Density Functional Theory Study of Formaldehyde Adsorption on CeO2(111) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 2025-2031
40. WEN Li; LIN Zhong-Yu; ZHOU Jian-Zhang; GU Ping-Ying; FU Jin-Kun; LIN Zhong-Hua.Au/γ-Al2O3 Catalyst Prepared from Octanethiolate Monolayer Protected Au Nanoparticles for CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(04): 581-586
41. ZHAN Ying-Ying; CAI Guo-Hui; ZHENG Yong; SHEN Xiao-Nv; ZHENG Ying; WEI Ke-Mei.Synthesis of High Surface Area Silicon Carbide and Its Application in CO Oxidation Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(01): 171-175
42. YAO Su-Wei; SONG Zhen-Xing; WANG Hong-Zhi.Fabrication and Magnetic Properties of Co/Cu Multilayer Nanowire Arrays[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(08): 1306-1310
43. XUE Li; HE Hong.Catalytic Decomposition of N2O over Co-M(M=La, Ce, Fe, Mn, Cu, Cr) Composite Oxide Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(05): 664-670
44. LI Jing-Yi;SIQIN Gao-Wa;LIU Li-Na.Photocatalytic Degradation of Organic Pollutants on TiO2/Bentonite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(01): 16-20
45. YE Qing; XU Bo-Qing.Textural and Structure Characterizations of Ce1-xMnxO2Prepared by Citric Acid Sol-Gel Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(03): 345-349
46. HE Mai; FANG Ping; XIE Guan-qun; XIE Yun-long; YAN Zong-lan; LUO Meng-fei.Characterization of CuO Species in CuO/CeO2-Al2O3 Catalysts by In-situ XRD, Raman Spectroscopy and TPR[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(09): 997-1000
47. DENG Chao; SHI Peng-fei; ZHANG Sen.Effect of Nanometer CuO Additive on the Performance of Hydrogen Storage Alloy Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(08): 920-924
48. MA Zhi-fang; LIANG Guang-chuan; LIANG Jin-sheng.Crystal Defect Behaviors in CeO2-based Electrolyte Doped with Alkaline Earth Oxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(06): 663-667
49. FANG Ping;XIE Yun-Long;LUO Meng-Fei;HUANG Wei.In-situ XRD and Raman Spectroscopic Study on the Solid State Reaction of CuO/Al2O3 Catalysts at High Temperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(01): 102-105
50. TIAN Na;CHEN Wei;SUN Shi-Gang.Spectroscopic Characterization and Electrocatalytic Properties of Core-Shell Au-Pt Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(01): 74-78
51. Wang Shu-Rong;Wu Shi-Hua;Shi Juan;Zheng Xiu-Cheng;Huang Wei-Ping.Preparation and Catalytic Activity of Au/SnO2 for Low-temperature CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 428-431
52. Ren Da-Sen;Bei Zong-Min;Huang Li;Shen Jie;Cui Xiao-Li;Yang Xi-Liang;Zhang Zhuang-Jian.The Effect of Dopant Sb on the Superhydrophilicity and the Microstructure of the Nanoscale TiO2 Thin Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 414-416
53. Wang Yin-Jie;Qi-Lu.The Influencing Factor for CO2 Absorption of Li2ZrO3 at High Temperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 364-367
54. Guo Hui-Fen;Zhang Xing-Tang;Liu Bing;Li Yun-Cai;Huang Ya-Bin;Du Zu-Liang.Preparation of Nanometer-sized BaTiO3 Crystallites by Sol-gel Method and Size Effects on Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(02): 164-168
55. Chen Ji-Xiang;Qiu Ye-Jun;Zhang Ji-Yan;Su Wan-Hua.Influence of La2O3 and CeO2 Promoters on Physico-chemical Properties and Catalytic Performance of Ni/MgO Catalyst in Methane Reforming with Carbon Dioxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(01): 76-80
56. Xu Zong-Xiang;Lin Jing-Dong;Ou Yan;Liao Dai-Wei.Preparation of Hollow Carbon Spheres by Catalytic Pyrolysis of C2H2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(11): 1035-1038
57. Wang Shi-Zhong;Ishihara Tatsumi.Improvement of the Performance of Fuel Cells Anodes with Sm3+ Doped CeO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(09): 844-848
58. Yang Peng-Cheng;Cai Xiao-Hai;Xie You-Chang.Studies on the Dispersion Structure of Co-precipitated CuO-ZrO2 Mixed Oxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(08): 714-717
59. Niu Zhen-Jiang;Wu Ting-Hua;Li Ze-Lin.In situ XRD Investigation on the Crystallization Behaviors of Electroless High-Phosphorous Ni-P Alloys[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(08): 705-708
60. Guo Min;Diao Peng;Ren Yan-Jie;Wang Bin;Cai Sheng-Min.Preparation and Characterization of Highly Oriented ZnO Single Crystal Submicrorod Arrays[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(05): 478-480
61. Zhang Min;Jin Zhen-Sheng;Wang Shou-Bin;Zhang Shun-Li;Zhang Zhi-Jun.The Photocatalytic Enhancement Effect of CO on Pd/TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(02): 100-104
62. Yang Cheng;Dong Qing-Nian;Zhang Jing;Ren Jie;Sun Yu-Han;Xie Ya-Ning;Hu Tian-Dou.The Structural Effect of CeO2 and La2O3 Modified Pd/γ-Al2O3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(02): 170-174
63. Wei Shi-Qiang;Zhang Xin-Yi;Liu Wen-Han;Wang Xiao-Guang;Yang Hong-Wei;Yan Wen-Sheng.Structural Study of Ni-B Ultrafine Amorphous Alloy during Annealed Crystallization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(08): 750-752
64. Zeng Jian-Qing, Zhang Jing-Cheng, Zhong Bing.Monte Carlo Simulation of CO Oxidation Reaction on Fractal Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(06): 555-559
65. Liu Ying-Jun, Zhang Ji-Jun, Li Neng, Lin Bing-Xiong.The Effect of CO2 on Catalytic Activity of Cu-Ce-O Complex Oxides for CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(02): 97-100
66. Fu Jin-Kun, Liu Yue-Ying, Hu Rong-Zong, Zeng Jin-Long, Xu Pian-Pian, Lin Zhong-Yu, Yao Bing-Xin, Weng Cheng-Zhou.Preparation of Highly Dispersive Supported Gold Catalyst by Microbial Reduction Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(09): 769-771
67. Yang Ru, Hu Tian-Dou, Liu Tao, Xiang Hong-Wei, Zhong Bing, Xu Yao, Wu Dong.Characterization of CuO-BaO/SiO2 Catalysts Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(07): 590-596
68. Yu Chun-Ying, Li Wen-Zhao, Wang Jun, Chen Yan-Xin, Zhang Ying-Zhen.Effect of Supported Pt on Reduction and Sulfidation of Mo Based Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(05): 439-443
69. Ma Zhi, Qin Yong-Ning, Qi Xiao-Zhou, Liang Zhen-Cheng, He Fei.Studies on Prepartion and CO Oxidation Activity of LaSrBO4 Compound[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(05): 453-457
70. Zhou Ren-Xian, Chen Fang, Jiang Xiao-Yuan, Zheng Xiao-Ming.The Dispersed States of Manganese Species on Mn-O/ZrO2 Catalysts and its Influents on the Catalytic Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(02): 178-180
71. Hou Xiang-Lin,Gao Yin-Ben,Chen Song-Ying.Temperature-Programmed Sulfiding Studies of Cu-based H2S Sorbents[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(11): 1044-1048
72. Zeng Jian-Qing,Zhang Jing-Cheng,Guo Xiang-Yun,Zhong Bing.The Influence of Diffusion on the First Order Phase Transition Point of CO Oxidation:Monte Carlo Simulation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(02): 183-187
73. Zhou Ren-Xian,Jiang Xiao-Yuan,Lv Guang-Lie,Zheng Xiao-Ming.Desorption of Surface Oxygen on Cu/ZrO2-γ-Al2O3 and its Influence on the Catalytic Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(02): 128-133
74. Li Xing-Lin,She Yi-Min,Guo Jun,Jiang Da-Zhen.XPS Study of the Interaction between Layers and Pillars of Layered Double Hydroxides Pillared with Heteroplyanion(II)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(10): 929-932
75. Li Xu-Yuan,Zhang Zi-Ping,Ma Jian-Tai,Zhu Zong-Zhen,Meng Yi-Min.The Catalytic Activity for CO Oxidation and Characterization of Perovskite-type Oxides Catalysts La1+X/2Sr1-x/2Co1-xCuxO3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(06): 502-507
76. Zhou Ren-Xian,Chen Ping,Zheng Xiao-Ming,Chen Lin-Shen.The Lnteraction between Active Phase and Support and the TPR Characteristics on CuO/ZrO2 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(05): 464-467
77. ZHOU Ren-Xian, WEI Jian-Gen, ZHENG Xiao-Ming, WU Hong-Li, LV Guang-Lie.Study on Phase Structure, Pore Structure and catalytic Property of Out-layer ZrO2 on Alumina Base[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(12): 1097-1100
78. Pang Xian-Jie, Zhong Bang-Ke.Studies on XRD and Thermal Decomposition of Tris [Tetrammine-μ-dihydroxo-cobaltium(III)] Cobaltium(III) Sulfate Ennea-Hydrate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(03): 262-265
79. Qu Zhao-Jun, Yu Chun-Ying, Li Wen-Zhao, Chen Yi-Xuan.The Structure and Labile Oxygen of Impurity-doped Perovskite-type Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(09): 796-801
80. Chen Xue-An, Chen De-Jun, Xu Cui-Ying, Zhang Jin-Biao, Zhu Dao-Ben, Yang De-Liang.The Effect of Cu2S Addition on the Superconductivity of Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(08): 704-709
81. Wang Jin-An, Li Cheng-Lie, Dai Yi-Yun, Gao Xiu-Ping.Investigated on Sulfur-transfer Catalyst(I) Composition,Structure and De-SOx Activity of Magnesium-alumina Spinel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(07): 581-584
82. Hu Rui-Sheng; Shen Yue-Nian; Wang Hong-Yu; Sun Yong-An; Bai Yu-Shan.Studies on Formation Conditions of Perovskite-type Oxides LaNiO3 and LaMnO3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(03): 382-385
83. Yan Jian-Hua; Liu Ying-Jun; Gui Lin-Lin; Tang You-Qi.The Surface Structure of WO3/Titania-alumina System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(01): 13-20
84. Dong Qing-Hua; Kong Wei-He; Wu Bing-Liang.Photoelectrochemical Studies of Intercalation Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(04): 555-557
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top