Acta Phys. -Chim. Sin. ›› 1999, Vol. 15 ›› Issue (08): 676-679.doi: 10.3866/PKU.WHXB19990802

• Communication • Previous Articles     Next Articles

Momentum Profiles of lso-butane

Wang Xiao-Dong, Zhang Yi-An, Li Gui-Qin, Deng Jing-Kang, Huang Jian-Dong, He Yao, Gao Nai-Fei, Wang Fang, Deng Hui, Ning Chuan-Gang, Wang Yan, Zheng Yan-You, Chen Xue-Jun   

  1. Department of Physics,Tsinghua University,Beijing 100084|Department of Chemistry,Tsinghua University,Beijing 100084
  • Received:1999-04-13 Revised:1999-05-31 Published:1999-08-15
  • Contact: Deng Jing-Kang

Abstract:

This paper reports the measurements of valence electron structure for the iso-butane (iso-C4H10) using high resolution (ΔE = 0. 9eV FWHM, Δp = 0.1a. u) (e, 2e) spectrometer. The impact energy was 1200 eV plus binding energy (i. e. 1205 to 1230 eV) and symmetric non-coplanar kinematics was employed. The experimental momentum Profiles have been compared with those calculated using Hartree -Fock method and Density Function Theory.

Key words: Iso-butane, Binding energy spectra, Momentum profiles