Please wait a minute...
Acta Physico-Chimica Sinica  1999, Vol. 15 Issue (06): 564-567    DOI: 10.3866/PKU.WHXB19990616
Note     
The Effect of Calcination Temperature on The Performance of Cu/ZrO2 and Cu-La2O3/ZrO2
Wu Gui-Sheng, Ren Jie, Sun Yu-Han
The State Key Laboratory of Coal Conversion,Institute of Coal Chemistry,Chinese Academy of Science,Taiyuan 030001
Download:   PDF(1374KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)      

Abstract  

The performance of Cu/ZrO2 and Cu-La2O3/ZrO2 at different temperature was studied. The activity of both increased first and then decreased with the calcination temperature increased. This was due to the change of the copper dispersion and the interaction between copper and zirconia.Key wordsCu/ZrO2      Cu-La2O3/ZrO2      Calcination temperature      Methanol synthesis     
Received: 28 July 1998      Published: 15 June 1999
Corresponding Authors: Wu Gui-Sheng   
Cite this article:

Wu Gui-Sheng, Ren Jie, Sun Yu-Han. The Effect of Calcination Temperature on The Performance of Cu/ZrO2 and Cu-La2O3/ZrO2. Acta Physico-Chimica Sinica, 1999, 15(06): 564-567.

URL:

http://www.whxb.pku.edu.cn/10.3866/PKU.WHXB19990616     OR     http://www.whxb.pku.edu.cn/Y1999/V15/I06/564

[1] XUE Fei, HE Ji-Min, CHEN Wei-Miao, SONG Xian-Gen, CHENG Xian-Bo, DING Yun-Jie. Effect of the Calcination Temperature of the Support on the Performance of Rh-Mn-Li/SBA-15 Catalysts for CO Hydrogenation[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(11): 2769-2775.
[2] LI Yan, ZHANG Ting-Ting, LI Yue, JIA Bing, TAN Hua-Hua, YU Jiang. Influence of Calcination Temperature on Dechlorination Performance of V2O5/CNTs-TiO2 Catalysts[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2015, 31(8): 1541-1548.
[3] WANG Guan-Nan, CHEN Li-Min, GUO Yuan-Yuan, FU Ming-Li, WU Jun-Liang, HUANG Bi-Chun, YE Dai-Qi. Effect of Chromium Doping on the Catalytic Behavior of Cu/ZrO2/CNTs-NH2 for the Synthesis of Methanol from Carbon Dioxide Hydrogenation[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2014, 30(5): 923-931.
[4] YANG Bing-Jian, WANG Hong, Li Lei, HUANG Bo-Wen, LIAO Xiao-Zhen, HE Yu-Shi, MA Zi-Feng. Influence of Calcination Temperature on Performances of Co-N/C Electrocatalysts for Li/O2 Cells[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2014, 30(1): 150-156.
[5] HAO Ai-Xiang, YU Yang, CHEN Hai-Bo, MAO Chun-Peng, WEI Shi-Xin, YIN Yu-Sheng. Effect of Surface Promoters-Modifying on Catalytic Performance of Cu/ZnO/Al2O3 Methanol Synthesis Catalyst[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2013, 29(09): 2047-2055.
[6] YU Jun, MAO Dong-Sen, GUO Qiang-Sheng, HAN Lu-Peng, LU Guan-Zhong. Effect of Calcination Temperature of Monodispersed SiO2 on the Performance of Rh-Based Catalysts for CO Hydrogenation[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2012, 28(03): 667-673.
[7] WEI Yi, WANG Li-Juan, YAN Ji, SHA Ou, TANG Zhi-Yuan, MA Li. Calcination Temperature Effects on the Electrochemical Performance of Li2MnSiO4/C Cathode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2011, 27(11): 2587-2592.
[8] YUAN Peng, LIU Zhong-Yi, SUN Hai-Jie, LIU Shou-Chang. Influence of Calcination Temperature on the Performance of Cu-Al-Ba Catalyst for Hydrogenation of Esters to Alcohols[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2010, 26(08): 2235-2241.
[9] XING Li-Qiong, QIAN Lin, BI Qing-Yuan, HE Jun, WANG Yue-Juan, ZHOU Li-Yang, CHEN Ke-Feng, LU Ji-Qing, LUO Meng-Fei. Effect of Cr Species in CrOx-Y2O3 Catalyst on Chlorine/Fluorine Exchange Reactions[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2009, 25(09): 1928-1932.
[10] LI Jin-Wei; ZHAN Ying-Ying; LIN Xing-Yi; ZHENG Qi. Influence of Calcination Temperature on Properties of Au/Fe2O3 Catalysts for Low Temperature Water Gas Shift Reaction[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2008, 24(06): 932-938.
[11] WAN Hai-Jun; WU Bao-Shan; AN Xia; TAO Zhi-Chao; LI Ting-Zhen; XIANG Hong-Wei; LI Yong-Wang. Structural Properties, Reduction and Carburization Behaviors of Fe/Cu/K/Al2O3 Catalyst for Fischer-Tropsch Synthesis[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2007, 23(08): 1151-1156.
[12] LIU Su-Qin; GONG Ben-Li; HUANG Ke-Long; ZHANG Ge; LI Shi-Cai. Effect of Calcination Temperature on the Compositions and Electrochemical Performance of Products in the Synthesis of LiFePO4[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2007, 23(07): 1117-1122.
[13] XU Hui-Yuan; CHU Wei; CI Zhi-Min. Effect of Glow Discharge Plasma on Copper-based Catalysts for Methanol Synthesis[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2007, 23(07): 1042-1046.
[14] JIA Yu-Xiang; GUO Xiang-Yun. Monte Carlo Simulation of Adsorption Process of CO and H2 in Supercritical Fluids[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2005, 21(03): 306-309.
[15] Wang Jin;Chen Hong-Bo;Yun Hong;Lin Jing-Dong;Yi Jun;Zhang Hong-Bin;Liao Dai-Wei. Study on Rh-ZnO/MWNTs Catalyst for Methanol Synthesis[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2003, 19(01): 65-69.