Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
Acta Phys Chim Sin >> 1999,Vol.15>> Issue(06)>> 564-567     doi: 10.3866/PKU.WHXB19990616         中文摘要
The Effect of Calcination Temperature on The Performance of Cu/ZrO2 and Cu-La2O3/ZrO2
Wu Gui-Sheng, Ren Jie, Sun Yu-Han
The State Key Laboratory of Coal Conversion,Institute of Coal Chemistry,Chinese Academy of Science,Taiyuan 030001
Full text: PDF (1374KB) HTML Export: BibTeX | EndNote (RIS)

The performance of Cu/ZrO2 and Cu-La2O3/ZrO2 at different temperature was studied. The activity of both increased first and then decreased with the calcination temperature increased. This was due to the change of the copper dispersion and the interaction between copper and zirconia.Keywords: Cu/ZrO2   Cu-La2O3/ZrO2   Calcination temperature   Methanol synthesis  
Received: 1998-07-28 Accepted: 1998-11-23 Publication Date (Web): 1999-06-15
Corresponding Authors: Wu Gui-Sheng Email:


Cite this article: Wu Gui-Sheng, Ren Jie, Sun Yu-Han. The Effect of Calcination Temperature on The Performance of Cu/ZrO2 and Cu-La2O3/ZrO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15 (06): 564-567.    doi: 10.3866/PKU.WHXB19990616
1. LI Yan, ZHANG Ting-Ting, LI Yue, JIA Bing, TAN Hua-Hua, YU Jiang.Influence of Calcination Temperature on Dechlorination Performance of V2O5/CNTs-TiO2 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1541-1548
2. YANG Bing-Jian, WANG Hong, Li Lei, HUANG Bo-Wen, LIAO Xiao-Zhen, HE Yu-Shi, MA Zi-Feng.Influence of Calcination Temperature on Performances of Co-N/C Electrocatalysts for Li/O2 Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 150-156
3. YU Jun, MAO Dong-Sen, GUO Qiang-Sheng, HAN Lu-Peng, LU Guan-Zhong.Effect of Calcination Temperature of Monodispersed SiO2 on the Performance of Rh-Based Catalysts for CO Hydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 667-673
4. WEI Yi, WANG Li-Juan, YAN Ji, SHA Ou, TANG Zhi-Yuan, MA Li.Calcination Temperature Effects on the Electrochemical Performance of Li2MnSiO4/C Cathode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2587-2592
5. YUAN Peng, LIU Zhong-Yi, SUN Hai-Jie, LIU Shou-Chang.Influence of Calcination Temperature on the Performance of Cu-Al-Ba Catalyst for Hydrogenation of Esters to Alcohols[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2235-2241
6. XING Li-Qiong, QIAN Lin, BI Qing-Yuan, HE Jun, WANG Yue-Juan, ZHOU Li-Yang, CHEN Ke-Feng, LU Ji-Qing, LUO Meng-Fei.Effect of Cr Species in CrOx-Y2O3 Catalyst on Chlorine/Fluorine Exchange Reactions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1928-1932
7. LI Jin-Wei; ZHAN Ying-Ying; LIN Xing-Yi; ZHENG Qi.Influence of Calcination Temperature on Properties of Au/Fe2O3 Catalysts for Low Temperature Water Gas Shift Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(06): 932-938
8. WAN Hai-Jun; WU Bao-Shan; AN Xia; TAO Zhi-Chao; LI Ting-Zhen; XIANG Hong-Wei; LI Yong-Wang.Structural Properties, Reduction and Carburization Behaviors of Fe/Cu/K/Al2O3 Catalyst for Fischer-Tropsch Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(08): 1151-1156
9. LIU Su-Qin; GONG Ben-Li; HUANG Ke-Long; ZHANG Ge; LI Shi-Cai.Effect of Calcination Temperature on the Compositions and Electrochemical Performance of Products in the Synthesis of LiFePO4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1117-1122
10. ZOU Yu-Man;WANG Shi-Zhong .Preparation of Sm0.5Sr0.5CoO3-La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.15Co0.05O3 composite cathodes using wet-chemistry method and characterization of their properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(08): 958-961
11. Wang Shi-Zhong;Liu Xuan.Preparation and Characterization of High Performance Sm0.5Sr0.5CoO3 Cathodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 391-395
12. Bian Guo-Zhu,Ma Yun-Sheng,Fu Yi-Lu,Xie Ya-Ning,Hu Tian-Dou.Catalytic Properties for Mixed Alcohols Synthesis and Structure of Co-K-Mo/γ-Al2O3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(05): 406-412
13. Fang Shu-Nong, Jiang Ming, Fu Yi-Lu, Lin Pei-Yan, Qiao Shan, Xie Ya-Ning.The Effect of Different Calcination Temperature on the Structure of Cu/γ-Al2O3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(07): 623-627
14. XUE Fei, HE Ji-Min, CHEN Wei-Miao, SONG Xian-Gen, CHENG Xian-Bo, DING Yun-Jie.Effect of Calcination Temperature of Support on the Performance of CO Hydrogenation over Rh-Mn-Li/SBA-15 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top