Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
Acta Phys Chim Sin >> 2003,Vol.19>> Issue(03)>> 286-288     doi: 10.3866/PKU.WHXB20030323         中文摘要
Research on Nanophase MnO2 for Electrochemical Supercapacitor
Zhang Bao-Hong;Zhang Na
Department of Chemical Engineering, Harbin Engineering University,Harbin, 150001
Full text: PDF (1397KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)
The nanophase MnO2 was synthesized by solid-phase reaction as electrode material for electrochemical supercapacitor and the MnO2 electrode was tested by cyclic voltammetry(CV),electrochemical impedance spectrometry (EIS) and constant charge-discharge curves. The result shows that MnO2 electrode has good performance of faradic pseudocapacitance in 1mol•L-1 KOH between -0.1 and 0.6 V(vs Hg/HgO). The electrode can provide a specific capacitance of 240.25 to 325.21 F•g-1 at different current densities. After 5000 cycles of constant charge-discharge the capacitance reduces no more than 10%.

Keywords: Supercapacitor   MnO2 electrode   Electrode material   Specific capacitance   Cycle life  
Received: 2002-07-29 Accepted: 2002-10-22 Publication Date (Web): 2003-03-15
Corresponding Authors: Zhang Bao-Hong Email: zhangbaohong1031@sohu.com


Cite this article: Zhang Bao-Hong;Zhang Na. Research on Nanophase MnO2 for Electrochemical Supercapacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19 (03): 286-288.    doi: 10.3866/PKU.WHXB20030323
1. DAWUT Gulbahar, LU Yong, ZHAO Qing, LIANG Jing, TAO Zhan-Liang, CHEN Jun.Quinones as Electrode Materials for Rechargeable Lithium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1593-1603
2. ZHOU Xiao, SUN Min-Qiang, WANG Geng-Chao.Synthesis and Supercapacitance Performance of Graphene-Supported π-Conjugated Polymer Nanocomposite Electrode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 975-982
3. WANG Yong-Fang, ZUO Song-Lin.Electrochemical Properties of Phosphorus-Containing Activated Carbon Electrodes on Electrical Double-Layer Capacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 481-492
4. LIN You-Cheng, ZHONG Xin-Xian, HUANG Han-Xing, WANG Hong-Qiang, FENG Qi-Peng, LI Qing-Yu.Preparation and Application of Polyaniline Doped with Different Sulfonic Acids for Supercapacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 474-480
5. LI Ya-Jie, NI Xing-Yuan, SHEN Jun, LIU Dong, LIU Nian-Ping, ZHOU Xiao-Wei .Preparation and Performance of Polypyrrole/Nitric Acid Activated Carbon Aerogel Nanocomposite Materials for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 493-502
6. LI Zhao-Hui, LI Shi-Jiao, ZHOU Jin, ZHU Ting-Ting, SHEN Hong-Long, ZHUO Shu-Ping.Preparation and Supercapacitive Performance of N, S Co-Doped Activated Carbon Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 676-684
7. LI Yang, XIE Hua-Qing, LI Jing.Hydrothermal Synthesis of Al-Doped α-MnO2 Nanotubes and Their Electrochemical Performance for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 693-699
8. YANG Shuo, XU Gui-Yin, HAN Jin-Peng, BING Huan, DOU Hui, ZHANG Xiao-Gang.Nitrogen-Doped Porous Carbon Derived from Dopamine-Modified Polypyrrole and Its Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 685-692
9. WU Yan-Bo, BI Jun, WEI Bin-Bin.Preparation and Supercapacitor Properties of Double-Perovskite La2CoNiO6 Inorganic Nanofibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 315-321
10. LU Jian-Jian, YING Zong-Rong, LIU Xin-Dong, ZHAO Shuang-Sheng.Preparation of Cross-Linked Porous Carbon Nanofiber Networks by Electrospinning Method and Their Electrochemical Capacitive Behaviors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2099-2108
11. HAN Xiao-Mei, WU Yan-Bo, ZHAO Heng-Yan, BI Jun, WEI Bin-Bin.Preparation and Supercapacitor Properties of Carbon-Coated SnO2 Hollow Fibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2220-2228
12. YI Chao, XIONG Xin-Bo, ZOU Zhi-Biao, LI Jun-Jie, HUANG Tuo, LI Bin, MA Jun, ZENG Xie-Rong.Fabrication of Nickel-Based Composite Film Electrode for Supercapacitors by a New Method of Anodization/GCD[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 99-104
13. WANG Li-Li, XING Rui-Guang, ZHANG Bang-Wen, HOU Yuan.Preparation and Electrochemical Properties of Functionalized Graphene/Polyaniline Composite Electrode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1659-1666
14. ZHANG Xuan-Xuan, RAN Fen, FAN Hui-Li, KONG Ling-Bin, KANG Long.Hydrothermal Synthesis and Electrochemical Measurements of Interconnected Porous Carbon/MnO2 Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 881-890
15. SUN Xian-Zhong, ZHANG Xiong, HUANG Bo, MA Yan-Wei.Effects of Separator on the Electrochemical Performance of Electrical Double-Layer Capacitor and Hybrid Battery-Supercapacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 485-491
16. WANG Jian-Tao, WANG Yao, HUANG Bin, YANG Juan-Yu, TAN Ao, LU Shi-Gang.Silicon Supported on Stable Si-O-C Skeleton in High-Performance Lithium-Ion Battery Anode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 305-310
17. CHEN Chan-Juan, HU Zhong-Ai, HU Ying-Ying, LI Li, YANG Yu-Ying, AN Ning, LI Zhi-Min, WU Hong-Ying.SnO2/Graphite Nanosheet Composite Electrodes and Their Application in Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2256-2262
18. WANG Jian-De, PENG Tong-Jiang, SUN Hong-Juan, HOU Yun-Dan.Effect of the Hydrothermal Reaction Temperature on Three-Dimensional Reduced Graphene Oxide's Appearance, Structure and Super Capacitor Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2077-2084
19. TANG Jia-Yong, CAO Pei-Qi, FU Yan-Bao, LI Peng-Hui, MA Xiao-Hua.Synthesis of a Mesoporous Manganese Dioxide-Graphene Composite by a Simple Template-Free Strategy for High-Performance Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1876-1882
20. HUANG Zong-Ling, WANG Li-Ping, MOU Cheng-Xu, LI Jing-Ze.Magnesium Terephthalate as an Organic Anode Material for Sodium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1787-1793
21. MA Guo-Fu, MU Jing-Jing, ZHANG Zhi-Guo, SUN Kan-Jun, PENG Hui, LEI Zi-Qiang.Preparation of Polypyrrole/Sodium Alginate Nanospheres and Their Application for High-Performance Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2385-2391
22. CHI Ting-Yu, LI Han, WANG Geng-Chao.Hierarchically Porous Carbon/DMcT/PEDOT-PSS Ternary Composite as a Cathode Material for Lithium-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1981-1988
23. HUANG Bo, SUN Xian-Zhong, ZHANG Xiong, ZHANG Da-Cheng, MA Yan-Wei.Organic Electrolytes for Activated Carbon-Based Supercapacitors with Flexible Package[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1998-2004
24. LI Le, HE Yun-Qiu, CHU Xiao-Fei, LI Yi-Ming, SUN Fang-Fang, HUANG He-Zhou.Hydrothermal Synthesis of Partially Reduced Graphene Oxide-K2Mn4O8 Nanocomposites as Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1681-1690
25. SHI Qin, MEN Chun-Yan, LI Juan.Preparation and Electrochemical Capacitance Properties of Graphene Oxide/Polypyrrole Intercalation Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1691-1697
26. WU Hong-Ying, WANG Huan-Wen.Synthesis and Characterization of NiCo2O4 Nanoflower/Activated Carbon Fiber Composite and Its Supercapacitor Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1501-1506
27. QIAN Jia-Sheng, LIU Ming-Xian, GAN Li-Hua, LÜ Yao-Kang, CHEN Ling-Yan, YE Rui-Jie, CHEN Long-Wu.Synthesis and Electrochemical Performance of Microporous Carbon Using a Zinc(II)-Organic Coordination Polymer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1494-1500
28. HU Ying-Ying, HU Zhong-Ai, ZHANG Ya-Jun, LU Ai-Lian, XU Huan, ZHANG Zi-Yu, YANG Yu-Ying, LI Li, WU Hong-Ying.Synthesis and Electrochemical Characterization of RuO2·xH2O/Graphite Nanosheet Composite Array Electrodes for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 305-310
29. LI Li-Xiang, TAO Jing, GENG Xin, AN Bai-Gang.Preparation and Supercapacitor Performance of Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes from Polyaniline Modification[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 111-116
30. ZhONG Hao-Xiang, ZHAO Chun-Bao, LUO Hao, ZHANG Ling-Zhi.Novel Organosilicon Ionic Liquid Based Electrolytes for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2641-2647
31. SU Peng, GUO Hui-Lin, PENG San, NING Sheng-Ke.Preparation of Nitrogen-Doped Graphene and Its Supercapacitive Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2745-2753
32. HUANG Wen, ZHAO Jin, KANG Qi, XU Kaichen, YU Zhen, WANG Jian, MA Yan-Wen, HUANG Wei.Preparation of Three-Dimensional Carbon Microtube/Carbon Nanotube Composites and Their Application in Supercapacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2269-2275
33. SHEN Bao-Shou, FENG Wang-Jun, LANG Jun-Wei, WANG Ru-Tao, TAI Zhi-Xin, YAN Xing-Bin.Nitric Acid Modification of Graphene Nanosheets Prepared by Arc- Discharge Method and Their Enhanced Electrochemical Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1726-1732
34. CHE Qian, ZHANG Fang, ZHANG Xiao-Gang, LU Xiang-Jun, DING Bing, ZHU Jia-Jia.Preparation of Ordered Mesoporous Carbon/NiCo2O4 Electrode and Its Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 837-842
35. LIU Dong, SHEN Jun, LI Ya-Jie, LIU Nian-Ping, LIU Bin.Pore Structures of Carbon Aerogels and Their Effects on Electrochemical Supercapacitor Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 843-849
36. ZHU Jian-Bo, XU You-Long, WANG Jie, WANG Jing-Ping.Electropolymerization and Characterization of Fast Charge-Discharge PPy/F-SWNTs Composite Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 373-380
37. SUN Xian-Zhong, ZHANG Xiong, ZHANG Da-Cheng, MA Yan-Wei.Activated Carbon-Based Supercapacitors Using Li2SO4 Aqueous Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 367-372
38. GUO Pei-Zhi, JI Qian-Qian, ZHANG Li-Li, ZHAO Shan-Yu, ZHAO Xiu-Song.Preparation and Characterization of Peanut Shell-Based Microporous Carbons as Electrode Materials for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2836-2840
39. XUE Rong, YAN Jing-Wang, TIAN Ying, YI Bao-Lian.Lanthanum Doped Manganese Dioxide/Carbon Nanotube Composite Electrodes for Electrochemical Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2340-2346
40. LU Xiang-Jun, DOU Hui, YANG Su-Dong, HAO Liang, ZHANG Fang, ZHANG Xiao-Gang.Fabrication and Electrochemical Capacitive Behavior of Freestanding Graphene/Polyaniline Nanofibre Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2333-2339
41. LI Zhao, XU Ju-Liang, LI Xu-Yan, GUO Li-Fang, LI Jin, JIANG Yi-Ming.Preparation of Manganese Dioxide for Electrodes of Supercapacitors Based on Duplex Stainless Steel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1424-1430
42. ZHOU Jin, LI Wen, XING Wei, ZHUO Shu-Ping.Capacitive Performance of Tunable Ordered Mesoporous Carbons in Organic and H2SO4 Electrolytes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1431-1438
43. MI Juan, WANG Yu-Ting, GAO Peng-Cheng, LI Wen-Cui.Effects of Thermal Treatment on the Electrochemical Behavior of Manganese Dioxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 893-899
44. YU Li-Qiu, CHEN Shu-Li, CHANG Sha, LI Yun-Hu, GAO Yin-Yi, WANG Gui-Ling CAO Dian-Xue.Supercapacitance of NiCo2O4 Nanowire Arrays Grown on Nickel Foam[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 615-619
45. LI Wen, ZHOU Jin, XING Wei, ZHUO Shu-Ping, Lü Yi-Min.Preparation of Microporous Carbon Using a Zeolite HY Template and Its Capacitive Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 620-626
46. TIAN Ying, YAN Jing-Wang, XUE Rong, YI Bao-Lian.Influence of Electrolyte Concentration and Temperature on the Capacitance of Activated Carbon[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 479-485
47. ZHANG Hai-Jun, ZHANG Xiao-Gang, YUAN Chang-Zhou, GAO Bo, SUN Kang, FU Qing-Bin, LU Xiang-Jun, JIANG Jian-Chun.Preparation of Water Soluble Chitosan-Based Porous Carbon/NiO Composites and Their Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 455-460
48. ZHANG Fang, YUAN Chang-Zhou, ZHANG Xiao-Gang, ZHANG Luo-Jiang, XU Ke.5-Sulfosalicylic Acid-Assisted Hydrothermal Synthesis and Supercapacitive Properties of Co-Ni Layered Double Hydroxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3175-3180
49. ZHANG Xiao-Bo, CHEN Ming-Hai, ZHANG Xiao-Gang, LI Qing-Wen.Preparation of Porous Carbon Nanofibers by Electrospinning and Their Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3169-3174
50. TIAN Ying, YAN Jing-Wang, LIU Xiao-Xue, XUE Rong, YI Bao-Lian.Electrochemical Capacitance of Composites with MnOx Loaded on the Surface of Activated Carbon Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2151-2157
51. LI Li-Min, LIU En-Hui, LI Jian, YANG Yan-Jing, SHEN Hai-Jie, HUANG Zheng-Zheng, XIANG Xiao-Xia.Polyaniline-Based Carbon for a Supercapacitor Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1521-1526
52. JI Qian-Qian, GUO Pei-Zhi, ZHAO Xiu-Song.Preparation of Chitosan-Based Porous Carbons and Their Application as Electrode Materials for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1254-1258
53. ZANG Yang, HAO Xiao-Gang, WANG Zhong-De, ZHANG Zhong-Lin, LIU Shi-Bin.Copolymerization and Capacitive Performance of Composite Carbon Nanotubes/Polyaniline/Nickel Hexacyanoferrate Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 291-298
54. PANG Xu, MA Zheng-Qing, ZUO Lie.Sn Doped MnO2 Electrode Material for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2433-2437
55. FU Qing-Bin, GAO Bo, SU Ling-Hao, YUAN Chang-Zhou, LU Xiang-Jun, ZHANG Xiao-Gang.Preparation of Polypyrrole/Benzenesulfonic Functionalized Multi-Walled Carbon Nanotubes Induced by Hydrogen Bonding and Their Electrochemical Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2199-2204
56. SUN Zhe, LIU Kai-Yu, ZHANG Hai-Feng, LI Ao-Sheng, XU Xiao-Cun.Study on Meso-C/MnO2 Asymmetric Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 1991-1997
57. JIANG Qi, ZHAO Xiao-Feng, HUANG Bin, DU Bing, ZHAO Yong.Effect of the Activated Carbon Reactivation on Its Electrochemical Capacitance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 757-761
58. DU Bing, JIANG Qi, ZHAO Xiao-Feng, LIN Sun-Zhong, MU Pei-Shan, ZHAO Yong.Preparation of PPy/CNTs Composite Based on the Electrostatic Absorption Effect[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 513-518
59. CHEN Li; ZHANG Xiao-Gang; YUAN Chang-Zhou; CHEN Sheng-Yao.Electrochemical Properties of Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)/Manganese Oxide Synthesized by Interfacial Polymerization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 304-308
60. GAO Qiang; LIU Ya-Fei; HU Zhong-Hua; ZHENG Xiang-Wei; WEN Zu-Biao.Electrochemical Properties of Manganese Oxide Surface-Modified Activated Carbon Electrode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 229-236
61. JIANG Qi; ZHANG Qian; DU Bing; ZHAO Xiao-Feng; ZHAO Yong.Preparation and Electrochemical Properties of CNTs-PANI Composite Material via Finite Field Polymerization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1719-1723
62. LIU Ya-Fei; HU Zhong-Hua; XU Kun; ZHENG Xiang-Wei; GAO Qiang.Surface Modification and Performance of Activated Carbon Electrode Material[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1143-1148
63. CHEN Yu-Ting; ZHANG Hai-Yan; ZHANG Guo-Qing; CHEN Yi-Ming; ZHU Qing-Feng.Influence of Addition of Carbon Nanotubes in the Hydrogen Storage Alloy Electrode on the Performance of SC High Power Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(03): 527-532
64. ZENG Wen-Wen; HUANG Ke-Long; YANG You-Ping; LIU Su-Qin; LIU Ren-Sheng.Solvothermal Synthesis and Capacitance Performance of Co3O4 with Different Morphologies[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(02): 263-268
65. YANG Jing; LIU Ya-Fei; CHEN Xiao-Mei; HU Zhong-Hua; ZHAO Guo-Hua.Carbon Electrode Material with High Densities of Energy and Power[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(01): 13-19
66. LI Wei; Tong-Ge-La-Ge; MU Qi-Yong; QI Lu; GUO Jin.Chemical Pattern Recognition Applied to the Analysis of Effect of Technology Factors on the Properties of Li-Mn-O Spinel Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 10-13
67. HAO Yong-Chao; QIAN Liang-Guo; XIAO Ya-Ling.Quality Evaluation of GroupMotive Lithium-ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 94-99
68. YU Jun-Sheng; SUO Fan; LI Wei-Zhi; LIN Hui; LI Lu; JIANG Ya-Dong.Influence of Electrode Materials on the Performance of NPB/Alq3 Organic Electroluminescent Devices[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(11): 1821-1826
69. YANG Jian-Jun; HUANG Jun-Jie; JIANG Zhi-Yu.Supercapacitance of MnO2 Thin Film Electrodes Prepared Using Jet Printing Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(09): 1365-1369
70. WANG Jie; XU You-Long; SUN Xiao-Fei; XIAO Fang; MAO Sheng-Chun.Capacitance Properties of Porous Polypyrrole Thick Films Prepared Electrochemically by Multi-step Polymerization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(06): 877-882
71. WANG Jie;XU You-Long;CHEN Xi;DU Xian-Feng;LI Xi-Fei.Effect of Doping Ions on Electrochemical Capacitance Properties of Polypyrrole Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(03): 299-304
72. XIAO Xue-Zhang; CHEN Chang-Pin; WANG Xin-Hua; CHEN Li-Xin; WANG Li; GAO Lin-Hui.Microstructure and Electrochemical Properties of Amorphous Mg-Fe-Ni Hydrogen Storage Electrode Material[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(05): 565-568
73. YANG Hong-Sheng; ZHOU Xiao; ZHANG Qing-Wu.Electrochemical Performances of Supercapacitor with Polyaniline Particles with Hierarchy as Active Electrode Material[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(04): 414-418
74. Su Yu-Zhi;Guo Shi-Heng;Xiao Yi-Zhi;Xiao Min;Yang Qi-Qin.Electrode Kinetics of 2,2’-diaminophenyloxydisulfide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(05): 518-523
75. Jiang Qi;Lu Xiao-Ying;Zhao Yong;Yu Zuo-Long.Effect of Microstructure’s Change on Electrochemical Capacitance of Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(05): 546-549
76. Liu Xian-Ming;Zhang Yi-He;Zhang Xiao-Gang;Fu Shao-Yun.The Supercapacitive Properties of Ni-Ru Oxide Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 417-420
77. Deng Mei-Gen;Zhang Zhi-An;Hu Yong-Da;Wang Bin-Hua;Yang Bang-Chao.Effect of Activation and Surface Modification on the Properties of Carbon Nanotubes Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 432-435
78. Zhuang Xin-Guo;Yang Yu-Sheng;Ji You-Ju;Yang Dong-Ping;Tang Zhi-Yuan.The Influence of Porous Structure of Activated Carbons Used as Supercapacitor Electrode Materials on Its Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(08): 689-694
79. Wang Xiao-Feng;Wang Da-Zhi;Liang Ji.Carbon Nanotube Capacitor Materials Loaded with Different Amounts of Ruthenium Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(06): 509-513
80. Liu Han-Xing;Zhou Zheng-Ping;Zhao Shi-Xi;Hao Hua;Ouyang Shi-Xi.Chemical Synthesis in Microwave Field of Electrode Materials Li-Mn-O System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(08): 702-707
81. Zhang Zhao-Liang, Sun Dong-Sheng, Yang Xi-Yao.Properties of AB5-type Hydrogen Storage Alloy Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(10): 954-956
82. Chen Wei-Xiang, Chen Yun, Pan Hong-Ge, Chen Chang-Pin.Surface Treatments of Hydrogen Storage Alloy lmprove Charge-discharge Performances of Ni/MH Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(08): 742-746
83. Zhang Yu-Fen, Hou Yong, Wang Jian, Hong Cun-Mao.Crystal Structure and Hydrogen Absorption Properties of MmB5 Alloys[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(07): 644-647
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top