Acta Phys. -Chim. Sin. ›› 1992, Vol. 8 ›› Issue (04): 433-435.doi: 10.3866/PKU.WHXB19920401

• Communication •     Next Articles

Electrochemical Formation of Porous Silicon

Qian Bi-Dong; Cai Sheng-Min; Hou Yong-Tian; He Guo-Shan; Zhang Shu-Lin   

  1. Department of Chemistry, Peking University, Beijing 100871; Department of Physics, Peking University, Beijing 100871
  • Received:1992-02-19 Revised:1992-03-30 Published:1992-08-15
  • Contact: Cai Sheng-Min

Key words: Porous silicon, Electrochemistry, Photoluminescence spectrum, Raman spectrum