Please wait a minute...
Acta Physico-Chimica Sinica  2006, Vol. 22 Issue (12): 1537-1541    DOI: 10.3866/PKU.WHXB20061220
Article     
Structure and Properties of Three-dimensional Reticular Sn-Co Alloy Electrodes as Anode Material for Lithium Batteries
HUANG Ling;JIANG Hong-Hong;KE Fu-Sheng;FAN Xiao-Yong;ZHUANG Quan-Chao;YANG Fang-Zu;SUN Shi-Gang
(Department of Chemistry, College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, Xiamen 361005, P. R. China)
Download:   PDF(1294KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)      

Abstract  The three-dimensional reticular Sn-Co alloy deposits were prepared by electroplating. The structure and electrochemical performance of the electroplated three-dimensional reticular Sn-Co alloys have been investigated in detail. Experimental results show that the Sn-Co alloy film is of hexagonal solid solution, with Sn as the solvent, Co as the solute. Electrochemical tests show that the three-dimensional reticular Sn-Co alloy coating electrodes can deliver a discharge capacity of 493.4 mAh•g−1 in the first cycle. At the 50th cycle the charge was 329.6 mAh•g−1. The three-dimensional reticular structure in Sn-Co alloy electrode was beneficial in reducing the irreversible capacity of Sn-Co alloy electrode at initial charge-discharge, and in relaxing the volume expansion during cycling, which improved the cyclability of Sn-Co alloy electrode. They are also beneficial to diffusion of Li into /out of macroporous materials, and improve coulomb efficiency in charge-discharge cycle.

Key wordsElectroplating      Three-dimensional reticular Sn-Co alloy      Lithium ion battery      Electrochemical performance     
Received: 19 June 2006      Published: 06 December 2006
Corresponding Authors: HUANG Ling     E-mail: huangl@xmu.edu.cn
Cite this article:

HUANG Ling;JIANG Hong-Hong;KE Fu-Sheng;FAN Xiao-Yong;ZHUANG Quan-Chao;YANG Fang-Zu;SUN Shi-Gang. Structure and Properties of Three-dimensional Reticular Sn-Co Alloy Electrodes as Anode Material for Lithium Batteries. Acta Physico-Chimica Sinica, 2006, 22(12): 1537-1541.

URL:

http://www.whxb.pku.edu.cn/Jwk_wk/wlhx/10.3866/PKU.WHXB20061220     OR     http://www.whxb.pku.edu.cn/Jwk_wk/wlhx/Y2006/V22/I12/1537

[1] LI Wan-Long, LI Yue-Jiao, CAO Mei-Ling, QU Wei, QU Wen-Jie, CHEN Shi, CHEN Ren-Jie, WU Feng. Synthesis and Electrochemical Performance of Alginic Acid-Based Carbon-Coated Li3V2(PO4)3 Composite by Rheological Phase Method[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(11): 2261-2267.
[2] LI Ya-Dong, DENG Yu-Feng, PAN Zhi-Yi, WEI Yin-Ping, ZHAO Shi-Xi, GAN Lin. Dual Electron Energy Loss Spectrum Imaging of the Surfaces of LiNi0.5Mn1.5O4 Cathode Material[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(11): 2293-2300.
[3] HUANG Wei, WU Chun-Yang, ZENG Yue-Wu, JIN Chuan-Hong, ZHANG Ze. Surface Analysis of the Lithium-Rich Cathode Material Li1.2Mn0.54Co0.13Ni0.13NaxO2 by Advanced Electron Microscopy[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(9): 2287-2292.
[4] LI Ting, LONG Zhi-Hui, ZHANG Dao-Hong. Synthesis and Electrochemical Properties of Fe2O3/rGO Nanocomposites as Lithium and Sodium Storage Materials[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(2): 573-580.
[5] ZHU Shou-Pu, WU Tian, SU Hai-Ming, QU Shan-Shan, XIE Yong-Juan, CHEN Ming, DIAO Guo-Wang. Hydrothermal Synthesis of Fe3O4/rGO Nanocomposites as Anode Materials for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(11): 2737-2744.
[6] WANG Qian-Wen, DU Xian-Feng, CHEN Xi-Zi, XU You-Long. TiO2 Nanotubes as an Anode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2015, 31(8): 1437-1451.
[7] ZENG Yu-Qun, GUO Yong-Sheng, WU Bing-Bin, HONG Xiang, WU Kai ZHONG, Kai-Fu. Synthesis and Electrochemical Performance of Plastic Crystal Compound-Based Ionic Liquid[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2015, 31(7): 1351-1358.
[8] XUE Qing-Rui, LI Jian-Ling, XU Guo-Feng, HOU Peng-Fei, YAN Gang, DAI Yu, WANG Xin-Dong, GAO Fei. Effects of Surface Modification with Ag/C on Electrochemical Properties of Li[Li0.2Mn0.54Ni0.13Co0.13]O2[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2014, 30(9): 1667-1673.
[9] ZHU Zhi, QI Lu, LI Wei, LIAO Xi-Ying. Preparation and Electrochemical Performance of 5 V LiNi0.5Mn1.5O4 Cathode Material by the Composite Co-Precipitation Method for High Energy/High Power Lithium Ion Secondary Batteries[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2014, 30(4): 669-676.
[10] WU Yue, LIU Xing-Quan, ZHANG Zheng, ZHAO Hong-Yuan. Preparation and Characterization of M(Ⅱ) and M(Ⅳ) Iso-Molar Co-Doped LiMn1.9Mg0.05Ti0.05O4 Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2014, 30(12): 2283-2290.
[11] ZHONG Yan-Jun, LI Jun-Tao, WU Zhen-Guo, ZHONG Ben-He, GUO Xiao-Dong, HUANG Ling, SUN Shi-Gang. Synthesis of Na2MnPO4F/C with Different Carbon Sources and Their Performances as Cathode for Lithium Ion Battery[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2013, 29(09): 1989-1997.
[12] LIU Nian-Ping, SHEN Jun, GUAN Da-Yong, LIU Dong, ZHOU Xiao-Wei, LI Ya-Jie. Effect of Carbon Aerogel Activation on Electrode Lithium Insertion Performance[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2013, 29(05): 966-972.
[13] YUAN Zhi-Hong, MA Jun, CHEN Xing, LIU Kai-Yu. P123-Assisted Rheological Phase Reaction Synthesis and Electrochemical Performance of Li3V2(PO4)3/C Cathode[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2012, 28(12): 2898-2904.
[14] LI Jie-Bin, XU You-Long, DU Xian-Feng, SUN Xiao-Fei, XIONG Li-Long. Improved Electrochemical Stability of Zn-Doped LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 Cathode Materials[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2012, 28(08): 1899-1905.
[15] LI Tian-Tian, WANG Chao-Yang, XING Li-Dan, LI Wei-Shan, PENG Bin, XU Meng-Qing, GU Feng-Long, HU She-Jun. Reaction Mechanism of 1,4-Dimethoxy Benzene as an Overcharge Protection Additive[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2012, 28(04): 818-822.