Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
Acta Phys Chim Sin >> 2007,Vol.23>> Issue(02)>> 258-261     doi: 10.3866/PKU.WHXB20070223         中文摘要
A Simple Method to Synthesize α-MnO2 and β-MnO2 Single-crystalline Nanorods
SONG Xu-Chun;ZHENG Yi-Fan;LIN Shen;WANG Yun
Department of Chemistry, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, P. R. China; 2College of Chemical Engineering and Materials Science, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310014, P. R. China
Full text: PDF (1643KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)
Single-crystalline α-MnO2 and β-MnO2 nanorods were prepared directly by facile hydrothermal process at 150 ℃ and 220 ℃, respectively. The as-synthesized α-MnO2 and β-MnO2 nanorods were investigated by XRD, TEM, SEM, and EDS. The temperature was found to play important roles in controlling the synthesis of α-MnO2 and β-MnO2 nanorods.

Keywords: Hydrothermal   MnO2   Nanorods  
Received: 2006-08-16 Accepted: 2006-09-20 Publication Date (Web): 2007-01-30
Corresponding Authors: SONG Xu-Chun Email: songxuchunfj@163.com


Cite this article: SONG Xu-Chun;ZHENG Yi-Fan;LIN Shen;WANG Yun. A Simple Method to Synthesize α-MnO2 and β-MnO2 Single-crystalline Nanorods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23 (02): 258-261.    doi: 10.3866/PKU.WHXB20070223
1. FAN Xiang-Xiang, HE Xiu-Li, LI Jian-Ping, GAO Xiao-Guang, JIA Jian, QI Zhi-Mei.Fabrication and Surface-Enhanced Raman Scattering Properties of an Ag-Coated Polyimide Nanorod Array[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 1036-1042
2. HU Hai-Feng, HE Tao.Controllable Modulation of Morphology and Photocatalytic Performance of ZnO Nanomaterials via pH Adjustment[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 543-550
3. ZHUANG Jian-Dong, TIAN Qin-Fen, LIU Ping.Bi2Sn2O7 Visible-Light Photocatalysts: Different Hydrothermal Preparation Methods and Their Photocatalytic Performance for As(Ⅲ) Removal[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 551-557
4. XU Zheng-Xia, YANG Ji-Tao, LIU Kang, GUO Xiao-Qiang.Shape Evolution Behavior of Anatase Titania Nanocrystals via the Solvothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 581-588
5. HU Hai-Feng, HE Tao.Controlled Aspect Ratio Modulation of ZnO Nanorods via Indium Doping[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1421-1429
6. CHEN Yang, ZHANG Zi-Lan, SUI Zhi-Jun, LIU Zhi-Ting, ZHOU Jing-Hong, ZHOU Xing-Gui.Preparation and Electrochemical Performance of Ni(OH)2 Nanowires/ Three-Dimensional Graphene Composite Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1105-1112
7. LI Xiang-Qi, FAN Qing-Fei, LI Guang-Li, HUANG Yao-Han, GAO Zhao, FAN Xi-Mei, ZHANG Chao-Liang, ZHOU Zuo-Wan.Syntheses of ZnO Nano-Arrays and Spike-Shaped CuO/ZnO Heterostructure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 783-792
8. YU Jian-Hua, FAN Min-Guang, LI Bin, DONG Li-Hui, ZHANG Fei-Yue.Preparation and Photocatalytic Activity of Mixed Phase TiO2-Graphene Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 519-526
9. ZHANG Yuan-Hang, WANG Zhi-Yuan, SHI Chun-Sheng, LIU En-Zuo, HE Chun-Nian, ZHAO Nai-Qin.Synthesis of Uniform Nickel Oxide Nanoparticles Embedded in Porous Hard Carbon Spheres and Their Application in High Performance Li-Ion Battery Anode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 268-276
10. QI Qi, WANG Yu-Qiao, WANG Sha-Sha, QI Hao-Nan, WEI Tao, SUN Yue-Ming.Preparation of Reduced Graphene Oxide/TiO2 Nanocomposites and Their Photocatalytic Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2332-2340
11. HAO Yan-Zhong, GUO Zhi-Min, SUN Bao, PEI Juan, WANG Shang-Xin, LI Ying-Pin.Photoelectrochemical Properties of Hierarchical ZnO Nanosheets Micro-Nanostructure Modified with Sb2S3 Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2109-2116
12. YU Hua-Feng, ZHANG Guo-Pei, HAN Li-Na, CHANG Li-Ping, BAO Wei-Ren, WANG Jian-Cheng.Cu-SSZ-13 Catalyst Synthesized under Microwave Irradiation and Its Performance in Catalytic Removal of NOx from Vehicle Exhaust[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2165-2173
13. MA Juan, SONG Feng-Dan, ZHOU Ze-Qi, QI Sui-Tao, YI Chun-Hai, YANG Bo-Lun.Preparation and Optimization of Vertically Arrayed Zinc Oxide Nanorods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2213-2219
14. LIU Chun-Mei, ZHANG Guo-Ying, ZHANG Xin, XU Yan-Yan, GAO Dong-Zhao.Hydrothermal Synthesis of Ag3PO4 Polyhedrons with Oriented {110} Facets and Visible-Light-Driven Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1939-1948
15. LIN Cai-Fang, CHEN Xiao-Ping, CHEN Shu, SHANGGUAN Wen-Feng.Preparation of NiS-Modified Cd1-xZnxS by a Hydrothermal Method and Its Use for the Efficient Photocatalytic H2 Evolution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 153-158
16. WANG Jian-De, PENG Tong-Jiang, XIAN Hai-Yang, SUN Hong-Juan.Preparation and Supercapacitive Performance of Three-Dimensional Reduced Graphene Oxide/Polyaniline Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 90-98
17. LI Qing-Zhou, LI Yu-Hui, LI Ya-Juan, LIU You-Nian.One-Step Hydrothermal Preparation and Electrochemical Performance of Graphene/Sulfur Cathode Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1474-1480
18. WANG Shi-Mao, DONG Wei-Wei, FANG Xiao-Dong, DENG Zan-Hong, SHAO Jing-Zhen, HU Lin-Hua, ZHU Jun.Modification of Single-Crystal TiO2 Nanorod Arrays and Its Application in Quantum Dot-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 873-880
19. WANG Jian-De, PENG Tong-Jiang, SUN Hong-Juan, HOU Yun-Dan.Effect of the Hydrothermal Reaction Temperature on Three-Dimensional Reduced Graphene Oxide's Appearance, Structure and Super Capacitor Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2077-2084
20. TANG Jia-Yong, CAO Pei-Qi, FU Yan-Bao, LI Peng-Hui, MA Xiao-Hua.Synthesis of a Mesoporous Manganese Dioxide-Graphene Composite by a Simple Template-Free Strategy for High-Performance Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1876-1882
21. LI Yu-Ling, KAN Cai-Xia, WANG Chang-Shun, LIU Jin-Sheng, XU Hai-Ying, NI Yuan, XU Wei, KE Jun-Hua, SHI Da-Ning.Surface Plasmon Resonance Coupling Effect of Assembled Gold Nanorods Based on the FDTD Simulation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1827-1836
22. ZHAO Ning-Ning, HE Cui-Cui, LIU Jian-Bing, MA Hai-Xia, AN Ting, ZHAO Feng-Qi, HU Rong-Zu.Preparation and Characterization of Superthermite Al/Fe2O3 and Its Effect on Thermal Decomposition of Cyclotrimethylene Trinitramine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2498-2504
23. ZHAO Wei-Rong, XI Hai-Ping, LIAO Qiu-Wen.Cu-Doped Titania Nanotubes for Visible-Light Photocatalytic Mineralization of Toluene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2232-2238
24. WU Hong-Ying, WANG Huan-Wen.Synthesis and Characterization of NiCo2O4 Nanoflower/Activated Carbon Fiber Composite and Its Supercapacitor Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1501-1506
25. LIN Pei-Bin, YANG Yu, CHEN Wei, GAO Han-Yang, CHEN Xiao-Ping, YUAN Jian, SHANGGUAN Wen-Feng.Hydrothermal Synthesis and Activity of NiS-PdS/CdS Catalysts for Photocatalytic Hydrogen Evolution under Visible Light Irradiation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1313-1318
26. YAN Wei-Ping, WANG De-Jun, CHEN Li-Ping, LU Yong-Chun, XIE Teng-Feng, LIN Yan-Hong.Properties and Photoelectrocatalytic Activity of In2O3-Sensitized ZnO Nanorod Array[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 1021-1027
27. GAN Yong-Ping, QIN Huai-Peng, HUANG Hui, TAO Xin-Yong, FANG Jun-Wu, ZHANG Wen-Kui.Preparation and Photocatalytic Activity of Rutile TiO2-Graphene Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 403-410
28. SUN Bao, HAO Yan-Zhong, GUO Fen, LI Ying-Pin, LUO Chong, PEI Juan, SHEN Shi-Gang.Photoelectrochemical Properties of CdS/ZnO Shell-Core Nanorod Arrays Modified with P3HT[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2861-2866
29. YANG Xiao-Hong, TONG Qin, LIU Chang, LIU Jin-Ku, HE Wen-Zhi, LI Guang-Ming.Photocatalytic Properties of Aluminum Doped Zinc Oxide Nanocrystals Controlled Prepared via a Synergistic Ultrasonic/Hydrothermal Technique[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2713-2720
30. SU Peng, GUO Hui-Lin, PENG San, NING Sheng-Ke.Preparation of Nitrogen-Doped Graphene and Its Supercapacitive Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2745-2753
31. AN Ting, CAO Hui-Qun, ZHAO Feng-Qi, REN Xiao-Ning, TIAN De-Yu, XU Si-Yu, GAO Hong-Xu, TAN Yi, XIAO Li-Bai.Preparation and Characterization of Ag/CNTs Nanocomposite and Its Effect on Thermal Decomposition of Cyclotrimethylene Trinitramine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2202-2208
32. ZHAO Peng-Jun, WU Rong, HOU Juan, CHANG Ai-min, GUAN Fang, ZHANG Bo.One-Step Hydrothermal Synthesis and Visible-Light Photocatalytic Activity of Ultrafine Cu-Nanodot-Modified TiO2 Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1971-1977
33. KE Shan-Lin, KAN Cai-Xia, MO Bo, CONG Bo, ZHU Jie-Jun.Research Progress on the Optical Properties of Gold Nanorods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1275-1290
34. WANG Hui, XI Yan-Yan, ZHOU Jian-Zhang, LIN Zhong-Hua.Electrochemical Synthesis of CdS Nanocrystals on a Gold Electrode Modified with a p-Aminothiophenol Self-Assembled Monolayer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1398-1404
35. LIU Qiu-Ping, HUANG Hui-Juan, ZHOU Yang, DUAN Yan-Dong, SUN Qing-Wen, LIN Yuan.Photovoltaic Performance of Dye-Sensitized Solar Cells Based on Al-Doped TiO2 Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 591-595
36. LIU Yan-Fang, MA Xin-Guo, YI Xin, ZHU Yong-Fa.Controllable Synthesis and Photocatalytic Performance of Bismuth Phosphate Nanorods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 654-660
37. XIAO Yao-Ming, WU Ji-Huai, YUE Gen-Tian, LIN Jian-Ming, HUANG Miao-Liang, FAN Le-Qing, LAN Zhang.Preparation of Single-Crystalline TiO2 Nanowires and Their Application in Flexible Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 578-584
38. WU Xiao-Qin, ZONG Rui-Long, ZHU Yong-Fa.Enhanced MnO2 Nanorods to CO and Volatile Organic Compounds Oxidative Activity by Platinum Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 437-444
39. XU Ke, SHEN Lai-Fa, MI Chang-Huan, ZHANG Xiao-Gang.Synthesis and Electrochemical Performance of Graphene Modified LiFePO4 Cathode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 105-110
40. ZHAN Hong-Quan, JIANG Xiang-Ping, LI Xiao-Hong, LUO Zhi-Yun, CHEN Chao, LI Yue-Ming.Formation Mechanism of Barium Titanate Nanoparticle Aggregations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2927-2932
41. ZHAO Hao-Chuan, SONG Yang, GUO Xiao-Dong, ZHONG Ben-He, DONG Jing, LIU Heng.Effect of Precursor Ingredient Temperature on the Performance of LiFePO4 by Hydrothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2347-2352
42. YAN Hui, ZHANG Huan, ZHANG Ding, ZHU Zhi, QI Lu.Hydrothermal Synthesis of Spherical Li4Ti5O12 as Anode Material for High Power Lithium-Ion Secondary Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2118-2122
43. LI Xue-Fei, ZHAO Yun, JIAO Qing-Ze, LI Han-Sheng, WU Hong-Yu, LIU Hong-Bo, CUI Wen-Jia.Preparation of One-Dimensional Titanate Nanomaterials Using Different Titania Sources[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1996-2000
44. SHEN Shan-Shan, LU Wen-Cong, ZHANG Liang-Miao, YUE Bao-Hua, HAN Ling, ZHANG Hao.Fabrication of Mesoporous NiAl2O4 Nanorods and Their Catalytic Properties for Toluene Hydrocracking[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1743-1750
45. LIU Run-Hua, ZHANG Sen, XIA Xin-Yuan, YUN Da-Qin, BIAN Zu-Qiang, ZHAO Yong-Liang.DSSCs Using a Nanoparticle/Nanorod Composite TiO2 Film as a Photoanode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1701-1706
46. YING Hong, WANG Zhi-Yong, GUO Zheng-Duo, SHI Zu-Jin, YANG Shang-Feng.Reduced Graphene Oxide-Modified Bi2WO6 as an Improved Photocatalyst under Visible Light[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1482-1486
47. HAN Ling, NI Ji-Peng, ZHANG Liang-Miao, YUE Bao-Hua, SHEN Shan-Shan, ZHANG Hao, LU Wen-Cong.Controlled Synthesis of Mesoporous MnO2 Nanospindles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 743-748
48. HAN Nan-Nan, WANG Hui, LI Na, ZHOU Jian-Zhang, LIN Zhong-Hua, WU Di, WAN Guo-Jiang.Electrochemical Behavior of Redox Proteins on ZnO Nanorod-Modified Electrodes Prepared by Electrodeposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 468-472
49. ZHOU Xin-Wen, ZHANG Rong-Hua, SUN Shi-Gang.Magnetic Properties of CoPt Nanorods with Different Structures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3360-3364
50. ZHANG Fang, YUAN Chang-Zhou, ZHANG Xiao-Gang, ZHANG Luo-Jiang, XU Ke.5-Sulfosalicylic Acid-Assisted Hydrothermal Synthesis and Supercapacitive Properties of Co-Ni Layered Double Hydroxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3175-3180
51. WU Tao, TAO Jie, DENG Jie, TANG Yu-Xin, ZHU Hong, GAO Peng.Preparation and Characterization of One-Dimensional TiO2 Nanowire Films on a Flexible Stainless Steel Substrate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 3087-3094
52. ZHANG Qiao-Bao, FENG Zeng-Fang, HAN Nan-Nan, LIN Ling-Ling, ZHOU Jian-Zhang, LIN Zhong-Hua.Preparation and Photoeletrochemical Performance of CdS Quantum Dot Sensitized ZnO Nanorod Array Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2927-2934
53. ZHU Yan-Feng, DU Rong-Gui, LI Jing, QI Hai-Qing, LIN Chang-Jian.Photogenerated Cathodic Protection Properties of a TiO2 Nanowire FilmPrepared by a Hydrothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2349-2353
54. FU Dong-Wei, CHENG Ke, PANG Shan, DU Zu-Liang.Solution Based Synthesis of ZnO/CdS Composite Nanorod Array Film and Its Photoelectric Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2575-2580
55. HE Yue, DONG Mei, LI Jun-Fen, WANG Jian-Guo, FAN Wei-Bin.Synthesis and Catalytic Properties of MeAPO-5 Molecular Sieves for Selective Oxidation of Cinnamyl Alcohol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1305-1310
56. ZHANG Ai-Ping, ZHANG Jin-Zhi.Syntheses and Activities of Visible-Light-Driven Cu/BiVO4 Composite Photocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1337-1342
57. HE Gui-Ping, ZHANG Jiang, YAO Ruo-He.Preparation, Structure and Photoluminescence of Er3+ and Ce3+/Ce4+ Doped β-BaB2O4 Nanorods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 685-690
58. YAN Dong-Xia, WANG Hua, LI Kong-Zhai, WEI Yong-Gang, ZHU Xing, CHENG Xian-Ming.Structure and Catalytic Property of Ce1-xFexO2 Mixed Oxide Catalysts for Low Temperature Soot Combustion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 331-337
59. WANG Fan, WANG Yan-Min, WEN Yan-Xuan, SU Hai-Feng, LI Bin.Structural and Morphological Transformation of MnO2 Nanostructures from Mn3O4 Precursor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 521-526
60. CHEN Shu-Tang, ZHANG Xiao-Ling, HOU Xiao-Miao, ZHOU Qi.Synthesis, Characterization and Formation Mechanism of CdS Nanorods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 511-514
61. XU Xin, WANG Xiao-Jing, HU Zhong-Hua, LIU Ya-Fei, WANG Chen-Chen, ZHAO Guo-Hua.Influence of Sol-Gel and Dip-Hydrothermal Preparation Methods on Structure and Performance of TiO2/AC Photocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 79-86
62. CHEN Ai-Min, XU Shu-Fen, NI Zhe-Ming.Synthesis, Structure and Growth Mechanism of Aluminum Borate Nanorods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2570-2574
63. WANG Run-Han, JIANG Ji-Sen, HU Ming.Controlled Syntheses of FeNi3 Alloy Nanostructures via Reverse Microemulsion-Directed Hydrothermal Motheds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2167-2172
64. WANG Xiao-Po, XU Hong-Tao, TAO Lei-Ming, WU Yan-Qiang, AN Yan-Qing, DU Zu-Liang, WU Si-Xin.Syntheses of Cadmium Sulfide Nanorods and Network Nanowires by Bovine Serum Albumin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1769-1774
65. DONG Xiang, TAO Jie, LI Ying-Ying, WANG Tao, ZHU Hong.Photoelectrochemical Properties of Three-Dimensional Network TiO2 Nanowire Film Prepared by Hydrothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1874-1882
66. ZHENG Hua-Jun, WANG Xing-Dong, GU Zheng-Hai.Preparation and Characterization of Highly Ordered WO3 Nanorod Arrays[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1650-1654
67. JIANG Dong-Dong, FU Yan-Bao, MA Xiao-Hua.Fabrication and Characterization of Tin Nanorod Electrodes for Lithium Ion Rechargeable Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1481-1484
68. LV Yong, LU Wen-Cong, ZHANG Liang-Miao, YUE Bao-Hua, SHANG Xing-Fu, NI Ji-Peng.Synthesis, Characterization and Growth Mechanism of Core/Shell AlOOH Microspheres[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1391-1396
69. SU Zhi, XU Mao-Wen, YE Shi-Hai, WANG Yong-Long.Doping of Layered LiMnO2 as Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries and Their Electrochemical Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1232-1238
70. HU Jie, YUAN An-Bao, WANG Yu-Qin, WANG Xiu-Ling.Improved Cyclability of Nano-MnO2/CNT Composite Supercapacitor Electrode Derived fromRoom-Temperature Solid Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 987-993
71. CHEN Qi-Feng, JIANG Dong, XU Yao, WU Dong, SUN Yu-Han.Visible Region Photocatalysis of Ce-Si/TiO2 Synthesized Using Sol-Gel-Hydrothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 617-623
72. ZHAO Rui-Hua, DONG Mei, QIN Zhang-Feng, DING Jian-Fei, GUO Xing-Cui, WANG Jian-Guo.Synthesis and Characterization of CoAPO-5 with different Cobalt Contents and Their Catalytic Performance for Cyclohexane Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(12): 2304-2308
73. KONG Qing-Shan, WU Xing-Long, GUO Yu-Guo, WANG Yi-Qian, XIA Yan-Zhi, YU Jian, LIU Hai-Hua, DUAN Xiao-Feng.Preparation of ZnO Nanostructures by Thermal Degradation of Zinc Alginate Fibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(12): 2179-2184
74. LI Hai-Long; LUO Wu-Lin; CHEN Tao; TIAN Wen-Yu; SUN Mao; LI Chun; ZHU Di; LIU Ran-Ran; ZHAO Yu-Liang; LIU Chun-Li.Preparation and Photocatalytic Performance of Titania Nanotubes Loaded with Ag Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(08): 1383-1386
75. WANG Bai-Qi; XIA Chun-Hui; FU Qiang; WANG Peng-Wei; SHAN Xu-Dong; YU Da-Peng.Hydrothermal Preparation and Photoluminescence Property of Co-Doped ZnO Nanorods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1165-1168
76. XU Di; GAO Ai-Mei; DENG Wen-Li.Self-Assembly and Photocatalytic Properties of Clustered and Flowerlike CdS Nanostructures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1219-1224
77. CHEN Jin-Hua; XUE Cheng-Shan; ZHUANG Hui-Zhao; LI Hong; QIN Li-Xia; YANG Zhao-Zhu.Catalytic Synthesis and Luminescent Characteristics of GaN Nanorods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(02): 355-358
78. CAO Ji-Lin; XING Dong-Qiang; LIU Xiu-Wu; TAN Zhao-Yang.Synthesis of Magnetic 4A Zeolite at Ultrasonic Condition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1893-1898
79. YANG Jian-Jun; HUANG Jun-Jie; JIANG Zhi-Yu.Supercapacitance of MnO2 Thin Film Electrodes Prepared Using Jet Printing Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(09): 1365-1369
80. SONG Xu-Chun; YANG E; ZHENG Yi-Fan; WANG Yun.Effects of Preparation Conditions on the Morphology and Photoluminescence of ZnWO4 Nanocrystals[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1123-1126
81. QIN Hai-Ying;XIE Jian;MI Jian-Li;TU Jian;ZHAO Xin-Bing.Solvothermal Synthesis and Electrochemical Lithiation/Delithiation Performance of FeSb2 Nanorods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(12): 1555-1559
82. FANG Li-Mei;LI Zhi-Jie;LIU Chun-Ming;ZU Xiao-Tao.Synthesis of Fe3+-modified SnO2 Nanoparticles by Hydrothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(10): 1212-1216
83. ZHAO Feng-Ming;MA Chun-An;CHU You-Qun;XU Ying-Hua.Oxygen Reduction on Ni-MnO2 Electrode in Alkaline Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(06): 716-720
84. HAO Yan-Zhong; HAN Wen-Tao.Preparation and Photoelectrochemical Properties of Titanate Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(02): 221-225
85. SONG Xu-chun; ZHENG Yi-fan; YIN Hao-yong; CAO Guang-sheng.Synthesis and Characterization of Transition Element Substituted Titanate Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(10): 1076-1080
86. Cai Wei-Quan;Li Hui-Quan;Zhang Yi.Hydrothrmal Crystal Growth of Very Light Boehmite products[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(07): 717-721
87. Liu Jin-Ku;Wu Qing-Sheng;Ding Ya-Ping.Controlled Synthesis and Photics Properties of Nanorods of PbCrO4 and BaCrO4 with Artificial Active Membrane as Template[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(02): 221-224
88. Guo Min;Diao Peng;Ren Yan-Jie;Wang Bin;Cai Sheng-Min.Preparation and Characterization of Highly Oriented ZnO Single Crystal Submicrorod Arrays[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(05): 478-480
89. Cheng Hu-Min;Ma Yu-Rong;Liao Fu-Hui;Ma Ji-Ming;Qi Li-Min.Synthesis of Mesoporous Zirconia with Hydrothermal Homogeneous Precipitation Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(04): 326-328
90. Zhai Shang-Ru;Pu Min;Gong Yan-Jun;Zhang Ye;Wu Dong;Sun Yu-Han.The Synthesis of Mesoporous Molecular Sieve MCM-48 Using Two Surfactants as Co-template[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(10): 911-915
91. Kuang Han-Mao;Deng Zhao-Xiang;Li Chun-Hui;Sun Xiao-Ming;Zhuang Jing;Li Ya-Dong.Synthesis and Photoluminescent Properties of CdS/SiO2 Nanorod[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(05): 477-480
92. Gao En-Qin;Zhang Li;Yang Mai-Zhi;Cai Sheng-Min.Preparation of TiO2 Nanoparticles by Hydrothermal Method and its Application for Photoelectrochemical Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(02): 177-180
93. Qi Hang, Zhu Tao, Liu Zhong-Fan.Gold Nanorods Sol Prepared by Electrolysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(10): 956-960
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top