Please wait a minute...
Acta Physico-Chimica Sinica  1995, Vol. 11 Issue (12): 1097-1100    DOI: 10.3866/PKU.WHXB19951208
Note     
Study on Phase Structure, Pore Structure and catalytic Property of Out-layer ZrO2 on Alumina Base
 ZHOU Ren-Xian, WEI Jian-Gen, ZHENG Xiao-Ming, WU Hong-Li, LV Guang-Lie
Institute of Catalysis, Hangzhou University; Centrul Laboratory of Hangzhou Universtiy Hangzhou 310028
Download:   PDF(723KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)      

Abstract  

XRD was used to Characterize the system of alumina supported ZrO2 in a temperature range of 500-1000℃. It was found that ZrO2 in ZrO2-Al2O3 sample was non-crystalline below 600℃, cubic-ZrO2 over a temperature range of 600-900℃,and t-ZrO2at temperature higher than 900℃. The pore structure, CO oxidation activity and suface oxygen properties of out-layer ZrO2 were also studied. The results indicated that small out-layer ZrO2 made a contribution to pore structure of alumina base in a pore size range of 10-50Å, and not only was CO oxidation activity of ZrO2-Al2O3 samples related to its phase structure, but also to properties of its surface oxygen desorption and lattice oxygen defect.Key wordsZrO2-Al2O3 catalysts      CO oxidation      Surface oxygen     
Received: 25 January 1995      Published: 15 December 1995
Corresponding Authors: Zhou Ren-Xian   
Cite this article:

ZHOU Ren-Xian, WEI Jian-Gen, ZHENG Xiao-Ming, WU Hong-Li, LV Guang-Lie. Study on Phase Structure, Pore Structure and catalytic Property of Out-layer ZrO2 on Alumina Base. Acta Physico-Chimica Sinica, 1995, 11(12): 1097-1100.

URL:

http://www.whxb.pku.edu.cn/10.3866/PKU.WHXB19951208     OR     http://www.whxb.pku.edu.cn/Y1995/V11/I12/1097

[1] HUANG Xue-Hui, SHANG Xiao-Hui, NIU Peng-Ju. Surface Modification of SBA-15 and Its Effect on the Structure and Properties of Mesoporous La0.8Sr0.2CoO3[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(7): 1462-1473.
[2] CHEN Mingshu. Toward Understanding the Nature of the Active Sites and Structure-Activity Relationships of Heterogeneous Catalysts by Model Catalysis Studies[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(12): 2424-2437.
[3] JIA Yong-Chang, WANG Shu-Yuan, MENG Lian, LU Ji-Qing, LUO Meng-Fei. Effects of Zr Addition on CO and CH4 Catalytic Oxidation over PdO/PdO/Ce1-xPdxO2-δ Catalyst[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(7): 1801-1809.
[4] GU Yong-Bing, CAI Qiu-Xia, CHEN Xian-Lang, ZHUANG Zhen-Zhan, ZHOU Hu, ZHUANG Gui-Lin, ZHONG Xing, MEI Dong-Hai, WANG Jian-Guo. Theoretical Insights into Role of Interface for CO Oxidation on Inverse Al2O3/Au(111) Catalysts[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(7): 1674-1680.
[5] HUANG Wei-Xin, QIAN Kun, WU Zong-Fang, CHEN Shi-Long. Structure-Sensitivity of Au Catalysis[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(1): 48-60.
[6] LI Xiao-Kun, MA Dong-Dong, ZHENG Yan-Ping, ZHANG Hong, DING Ding, CHEN Ming-Shu, WAN Hui-Lin. Performance of CO Oxidation over Highly Dispersed Gold Catalyst on TiOx/SiO2 Composite Supports[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2015, 31(9): 1753-1760.
[7] LÜ Yong-Ge, LI Yong, TA Na, SHEN Wen-Jie. Morphology-Controlled Synthesis of Co3O4 Nanocubes and Their Catalytic Performance in CO Oxidation[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2014, 30(2): 382-388.
[8] LIANG Qian, ZHAO Zhen, LIU Jian, WEI Yue-Chang, JIANG Gui-Yuan, DUAN Ai-Jun. Pd Nanoparticles Deposited on Metal-Organic Framework of MIL-53(Al):an Active Catalyst for CO Oxidation[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2014, 30(1): 129-134.
[9] SUN Jing-Fang, GE Cheng-Yan, YAO Xiao-Jiang, CAO Yuan, ZHANG Lei, TANG Chang-Jin, DONG Lin. Preparation of NiO/CeO2 Catalysts by Solid State Impregnation and Their Application in CO Oxidation[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2013, 29(11): 2451-2458.
[10] LI Na, CHEN Qiu-Yan, LUO Meng-Fei, LU Ji-Qing. Kinetics Study of CO Oxidation Reaction over Pt/TiO2 Catalysts[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2013, 29(05): 1055-1062.
[11] WANG Fang, WANG Cai-Hong, LI Da-Zhi. Novel Method of Controlling Formation of Hot-Spot over Gold Catalysts for CO Oxidation[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2012, 28(06): 1455-1460.
[12] DONG Hua-Qing, PAN Xi, XIE Qin, MENG Qiang-Qiang, GAO Jian-Rong, WANG Jian-Guo. CO Adsorption and Oxidation on Metal-Doped TiO2 Nanotube Arrays[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2012, 28(01): 44-50.
[13] XU San-Kui, LI Li-Min, GUO Nan-Nan, SU Yun-Lai, ZHANGPeng. Hydrogenation of Glucose Using Ru/Activated Carbon Catalysts: Effects of Modification Methods on Surface Properties of Activated Carbon[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2012, 28(01): 177-183.
[14] YANG Zhi-Qiang, MAO Dong-Sen, WU Ren-Chun, YU Jun, WANG Qian. Preparation of CuO-Ce0.6Zr0.4O2 by Microwave Heating Decomposition and Its Catalytic Property for CO Oxidation[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2011, 27(05): 1163-1168.
[15] HU Jian-Ping, WANG Jun, TANG Dian-Yong, FU Qin-Chao, ZHANG Yuan-Qin. Reaction Mechanisms of CO Oxidation Catalyzed by Binary Copper Group Cluster Anions[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2011, 27(02): 329-336.