Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
Acta Phys Chim Sin >> 1995,Vol.11>> Issue(12)>> 1097-1100     doi: 10.3866/PKU.WHXB19951208         中文摘要
Study on Phase Structure, Pore Structure and catalytic Property of Out-layer ZrO2 on Alumina Base
 ZHOU Ren-Xian, WEI Jian-Gen, ZHENG Xiao-Ming, WU Hong-Li, LV Guang-Lie
Institute of Catalysis, Hangzhou University; Centrul Laboratory of Hangzhou Universtiy Hangzhou 310028
Full text: PDF (723KB) HTML Export: BibTeX | EndNote (RIS)

XRD was used to Characterize the system of alumina supported ZrO2 in a temperature range of 500-1000℃. It was found that ZrO2 in ZrO2-Al2O3 sample was non-crystalline below 600℃, cubic-ZrO2 over a temperature range of 600-900℃,and t-ZrO2at temperature higher than 900℃. The pore structure, CO oxidation activity and suface oxygen properties of out-layer ZrO2 were also studied. The results indicated that small out-layer ZrO2 made a contribution to pore structure of alumina base in a pore size range of 10-50Å, and not only was CO oxidation activity of ZrO2-Al2O3 samples related to its phase structure, but also to properties of its surface oxygen desorption and lattice oxygen defect.Keywords: ZrO2-Al2O3 catalysts   CO oxidation   Surface oxygen  
Received: 1995-01-25 Accepted: 1995-04-24 Publication Date (Web): 1995-12-15
Corresponding Authors: Zhou Ren-Xian Email:


Cite this article: ZHOU Ren-Xian, WEI Jian-Gen, ZHENG Xiao-Ming, WU Hong-Li, LV Guang-Lie. Study on Phase Structure, Pore Structure and catalytic Property of Out-layer ZrO2 on Alumina Base[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11 (12): 1097-1100.    doi: 10.3866/PKU.WHXB19951208
1. GU Yong-Bing, CAI Qiu-Xia, CHEN Xian-Lang, ZHUANG Zhen-Zhan, ZHOU Hu, ZHUANG Gui-Lin, ZHONG Xing, MEI Dong-Hai, WANG Jian-Guo.Theoretical Insights into Role of Interface for CO Oxidation on Inverse Al2O3/Au(111) Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1674-1680
2. JIA Yong-Chang, WANG Shu-Yuan, MENG Lian, LU Ji-Qing, LUO Meng-Fei.Effects of Zr Addition on CO and CH4 Catalytic Oxidation over PdO/PdO/Ce1-xPdxO2-δ Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1801-1809
3. GAO Qi, KAN Cai-Xia, LI Jun-Long, LOU Ye-Ke, WEI Jing-Jing.Research Progress on the Liquid-Phase Preparation and Surface Modification of Copper Nanowires[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1604-1622
4. HUANG Wei-Xin, QIAN Kun, WU Zong-Fang, CHEN Shi-Long.Structure-Sensitivity of Au Catalysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 48-60
5. LÜ Yong-Ge, LI Yong, TA Na, SHEN Wen-Jie.Morphology-Controlled Synthesis of Co3O4 Nanocubes and Their Catalytic Performance in CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 382-388
6. LIANG Qian, ZHAO Zhen, LIU Jian, WEI Yue-Chang, JIANG Gui-Yuan, DUAN Ai-Jun.Pd Nanoparticles Deposited on Metal-Organic Framework of MIL-53(Al):an Active Catalyst for CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 129-134
7. SUN Jing-Fang, GE Cheng-Yan, YAO Xiao-Jiang, CAO Yuan, ZHANG Lei, TANG Chang-Jin, DONG Lin.Preparation of NiO/CeO2 Catalysts by Solid State Impregnation and Their Application in CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2451-2458
8. SUN Yi-Fei, LI Guang-Chao, PAN Xin-Di, HUANG Chuan-Jing, WENG Wei-Zheng, WAN Hui-Lin.Oxidative Dehydrogenation of Propane to Propylene over Mesoporous Alumina Supported Ni-Co Oxide Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2135-2140
9. WANG Fang, WANG Cai-Hong, LI Da-Zhi.Novel Method of Controlling Formation of Hot-Spot over Gold Catalysts for CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1455-1460
10. WU Hai-Fei, WU Ke, ZHANG Han-Jie, LIAO Qing, HE Pi-Mo.Oxidation and Oxygen Thermal Desorption Mechanism on Narrow-Gap IV-VI Semiconductor PbTe(111) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1252-1256
11. YE Qing, HUO Fei-Fei, YAN Li-Na, WANG Juan, CHENG Shui-Yuan, KANG Tian-Fang.Highly Active Au/α-MnO2 Catalysts for the Low-Temperature Oxidation of Carbon Monoxide and Benzene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2872-2880
12. YANG Zhi-Qiang, MAO Dong-Sen, WU Ren-Chun, YU Jun, WANG Qian.Preparation of CuO-Ce0.6Zr0.4O2 by Microwave Heating Decomposition and Its Catalytic Property for CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1163-1168
13. HU Jian-Ping, WANG Jun, TANG Dian-Yong, FU Qin-Chao, ZHANG Yuan-Qin.Reaction Mechanisms of CO Oxidation Catalyzed by Binary Copper Group Cluster Anions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 329-336
14. YANG Zhi-Qiang, MAO Dong-Sen, GUO Qiang-Sheng, GU Lei.Effect of Preparation Method on the Activity of CuO/CeO2-ZrO2 Catalysts for Low Temperature CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3278-3284
15. LIU Yu-Liang, YOU Cui-Rong, LI Yang, HE Tao, ZHANG Xiang-Qin, SUO Zhang-Huai.Preparation of Au@TiO2 Catalyst Using Escherichia Coil as the Template and Its Oxidation Reaction Activity toward CO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2455-2460
16. XIAO Xiao-Yan, LU Ji-Qing, SU Xiao-Wen, GUO Ming, LUO Meng-Fei.PdO-CeO2 Composite Catalysts for Low Temperature CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 561-566
17. WEN Li; LIN Zhong-Yu; ZHOU Jian-Zhang; GU Ping-Ying; FU Jin-Kun; LIN Zhong-Hua.Au/γ-Al2O3 Catalyst Prepared from Octanethiolate Monolayer Protected Au Nanoparticles for CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(04): 581-586
18. ZHAN Ying-Ying; CAI Guo-Hui; ZHENG Yong; SHEN Xiao-Nv; ZHENG Ying; WEI Ke-Mei.Synthesis of High Surface Area Silicon Carbide and Its Application in CO Oxidation Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(01): 171-175
19. TIAN Na;CHEN Wei;SUN Shi-Gang.Spectroscopic Characterization and Electrocatalytic Properties of Core-Shell Au-Pt Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(01): 74-78
20. Wang Shu-Rong;Wu Shi-Hua;Shi Juan;Zheng Xiu-Cheng;Huang Wei-Ping.Preparation and Catalytic Activity of Au/SnO2 for Low-temperature CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 428-431
21. Zhang Min;Jin Zhen-Sheng;Wang Shou-Bin;Zhang Shun-Li;Zhang Zhi-Jun.The Photocatalytic Enhancement Effect of CO on Pd/TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(02): 100-104
22. Yan Qian-Gu;Luo Chun-Rong;Weng Wei-Zheng;Yang Le-Fu;Wan Hui-Lin;Wu Ting-Hua.Activation of Methane over Ni/TiO2 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(08): 733-738
23. Shangguan Rong-Chang, Ge Xin, Zhang Hui-Liang.Natures of Oxygen Species on the Surfaces of Ce-Mo Oxides and Catalytic Activities for the Selective Oxidation of Toluene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(06): 568-572
24. Zeng Jian-Qing, Zhang Jing-Cheng, Zhong Bing.Monte Carlo Simulation of CO Oxidation Reaction on Fractal Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(06): 555-559
25. Liu Ying-Jun, Zhang Ji-Jun, Li Neng, Lin Bing-Xiong.The Effect of CO2 on Catalytic Activity of Cu-Ce-O Complex Oxides for CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(02): 97-100
26. Zhang Ji-Jun, Liu Ying-Jun, Li Neng, Lin Bing-Xiong.Synergistic Effect between CuO and CeO2 for CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(01): 15-21
27. Fu Jin-Kun, Liu Yue-Ying, Hu Rong-Zong, Zeng Jin-Long, Xu Pian-Pian, Lin Zhong-Yu, Yao Bing-Xin, Weng Cheng-Zhou.Preparation of Highly Dispersive Supported Gold Catalyst by Microbial Reduction Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(09): 769-771
28. Ma Zhi, Qin Yong-Ning, Qi Xiao-Zhou, Liang Zhen-Cheng, He Fei.Studies on Prepartion and CO Oxidation Activity of LaSrBO4 Compound[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(05): 453-457
29. Zhou Ren-Xian, Chen Fang, Jiang Xiao-Yuan, Zheng Xiao-Ming.The Dispersed States of Manganese Species on Mn-O/ZrO2 Catalysts and its Influents on the Catalytic Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(02): 178-180
30. Zeng Jian-Qing,Zhang Jing-Cheng,Guo Xiang-Yun,Zhong Bing.The Influence of Diffusion on the First Order Phase Transition Point of CO Oxidation:Monte Carlo Simulation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(02): 183-187
31. Zhou Ren-Xian,Jiang Xiao-Yuan,Lv Guang-Lie,Zheng Xiao-Ming.Desorption of Surface Oxygen on Cu/ZrO2-γ-Al2O3 and its Influence on the Catalytic Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(02): 128-133
32. Li Xu-Yuan,Zhang Zi-Ping,Ma Jian-Tai,Zhu Zong-Zhen,Meng Yi-Min.The Catalytic Activity for CO Oxidation and Characterization of Perovskite-type Oxides Catalysts La1+X/2Sr1-x/2Co1-xCuxO3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(06): 502-507
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top