Please wait a minute...
Acta Physico-Chimica Sinica  2006, Vol. 22 Issue (05): 596-601    DOI: 10.3866/PKU.WHXB20060516
Article     
Chemical Composition and Reaction Mechanisms for Secondary Organic Aerosol from Photooxidation of Ethylbenzene
HUANG Ming-Qiang;HAO Li-Qing;ZHOU Liu-Zhou;GU Xue-Jun;WANG Zhen-Ya;FANG Li;ZHANG Wei-Jun
Laboratory of Environment Spectroscopy, Anhui Institute of Optics&Fine Mechanics,Chinese Academy of Sciences, Hefei 230031, P. R. China
Download:   PDF(274KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)      

Abstract  A laboratory study was carried out to investigate the secondary organic aerosol (SOA) products from photooxidation of the aromatic hydrocarbon ethylbenzene. The experiments were conducted by irradiating ethylbenzene/CH3ONO/NOx mixtures in a home-made smog chamber. Size distribution of the secondary organic aerosol particles was detected with an aerodynamic particle sizer spectrometer. The aerosol time-of-flight mass spectrometer (ATOFMS) was used to measure the chemical composition of individual secondary organic aerosol particle in real time. According to a large number of single aerosol mass spectra, the chemical composition of SOA was obtained statistically. The possible reaction mechanisms leading to these products were also discussed.

Key wordsEthylbenzene      Secondary organic aerosol      Smog chamber      Laser desorption/ ionization      Reaction mechanisms     
Received: 24 November 2005      Published: 28 April 2006
Corresponding Authors: ZHANG, Wei-Jun     E-mail: wjzhang@aiofm.ac.cn
Cite this article:

HUANG Ming-Qiang;HAO Li-Qing;ZHOU Liu-Zhou;GU Xue-Jun;WANG Zhen-Ya;FANG Li;ZHANG Wei-Jun. Chemical Composition and Reaction Mechanisms for Secondary Organic Aerosol from Photooxidation of Ethylbenzene. Acta Physico-Chimica Sinica, 2006, 22(05): 596-601.

URL:

http://www.whxb.pku.edu.cn/Jwk_wk/wlhx/10.3866/PKU.WHXB20060516     OR     http://www.whxb.pku.edu.cn/Jwk_wk/wlhx/Y2006/V22/I05/596

[1] WANG Wei-Gang, LI Kun, ZHOU Li, GE Mao-Fa, HOU Si-Qi, TONG Sheng-Rui, MU Yu-Jing, JIA Long. Evaluation and Application of Dual-Reactor Chamber for Studying Atmospheric Oxidation Processes and Mechanisms[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2015, 31(7): 1251-1259.
[2] LI Zhe-Qi, WANG Te-Hua, LI Xiu-Yuan, ZHANG Ya-Qin, JI Min. Preparation and Catalytic Performances of a Three-Dimensionally Ordered Macroporous MgFe0.1Al1.9O4 Catalyst for Ethylbenzene Oxydehydrogenation with CO2[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2015, 31(4): 743-749.
[3] ZHANG Hai-Xin, CHEN Shu-Wei, CUI Xing-Yu, PAN Da-Hai, QIN Zhang-Feng, WANG Jian-Guo. Effect of Ce Promoter on Catalytic Performance of V/SiO2 in Oxidative Dehydrogenation of Ethylbenzene with Carbon Dioxide[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2014, 30(2): 351-358.
[4] ZHOU Hao, MAO Jia, WANG Bi-Yao, ZHU Quan, WANG Jian-Li, LI Xiang-Yuan. Pyrolysis of n-Decane and Dimethylbenzene under Supercritical Pressure[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2013, 29(04): 689-694.
[5] GU Lai-Yuan, GAO Bao-Jiao, FANG Xiao-Lin. Characterization of Immobilized Composite Catalysts of Cationic Metalloporphyrin and Heteropoly Anion in Oxidation of Ethyl Benzene by Molecular Oxygen[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2013, 29(01): 191-198.
[6] LU Chun-Li, FU Zai-Hui, LIU Ya-Chun, LIU Feng-Lan, QIN Jin-Wei, HE Xiang-Ling, YIN Du-Lin. Selective Oxidation of Ethylbenzene with Hydrogen Peroxide Catalyzed by 5,7-Dibromo-8-quinolinolato Manganese Complexes[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2010, 26(10): 2705-2710.
[7] WANG Zhou-Cheng;HUANG Long-Men;TANG Yi;NI Yong-Jin;LIN Chang-Jian. Preparation of Co-YSZ/HAp Nano-composite Coating on Ti Substrate by Electrochemical Method[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2006, 22(05): 590-595.
[8] Zhu Yi-Xiang, Chen Rong-Qin, Feng Lei, Wang Jun. Mossbuer Spectroscopic Studies of Fe2O3-K2O-Based Catalysts for Ethylbenzene Dehydrogenation[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 1999, 15(03): 234-240.
[9] Song Wei,Liang Zhen-Cheng,Qin Yong-Ning. Influence of the Method of Adding Potassium Promoter on Catalyst for Dehydrogenation of Diethylbenzene[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 1997, 13(01): 79-82.