Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
Acta Phys Chim Sin >> 2006,Vol.22>> Issue(05)>> 590-595     doi: 10.3866/PKU.WHXB20060515         中文摘要
Preparation of Co-YSZ/HAp Nano-composite Coating on Ti Substrate by Electrochemical Method
WANG Zhou-Cheng;HUANG Long-Men;TANG Yi;NI Yong-Jin;LIN Chang-Jian
Deptement of Materials Science and Engineering;Department of Chemistry, Xiamen University, Xiamen 361005, P. R. China
Full text: PDF (1707KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)
Co-YSZ/HAp nano-composite coating and nano-HAp single coating were deposited on Ti substrate using the combination of electrocodeposition and electrophoretic deposition, and electrophoretic depositions, respectively.Surface and cross section morphologies of the coatings were observed by scanning electron microscope. Element distribution and crystal phase of the coatings were analyzed by energy dispersive spectrum and X-ray diffraction. The adhesive strength of the coating and Ti substrate was determined by shear strength testing. The results indicate that the adhesive strength of Co-YSZ/HAp nano-composite coating and Ti substrate is higher than that of nano-HAp single coating and Ti substrate. It shows that Co-YSZ as an interlayer reduces the mismatch of the thermal expansion coefficients between HAp and titaniumand Co-YSZ/HAp nano-composite coating has better mechanical properties.

Keywords: Ethylbenzene   Secondary organic aerosol   Smog chamber   Laser desorption/ionization   Reaction mechanisms  
Received: 2005-11-07 Accepted: 2006-01-09 Publication Date (Web): 2006-04-28
Corresponding Authors: WANG, Zhou-Cheng Email: zcwang@xmu.edu.cn


Cite this article: WANG Zhou-Cheng;HUANG Long-Men;TANG Yi;NI Yong-Jin;LIN Chang-Jian. Preparation of Co-YSZ/HAp Nano-composite Coating on Ti Substrate by Electrochemical Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22 (05): 590-595.    doi: 10.3866/PKU.WHXB20060515
1. YANG Zhen, LIU Hai, HE Yuan-Hang.Molecular Dynamics Simulations of Femtosecond Laser Ablation of Energetic Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 1977-1982
2. WUAi-Ming, XIA Guo-Feng, SHEN Shui-Yun, YIN Jie-Wei, MAO Ya, BAI Qing-You, XIE Jing-Ying, ZHANG Jun-Liang.Recent Progress in Non-Aqueous Lithium-Air Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 1866-1879
3. LIU Xiao-Long, LI Xiao-Xia, HAN Song, QIAO Xian-Jie, ZHONG Bei-Jing, GUO Li.Initial Reaction Mechanism of RP-3 High Temperature Oxidation Simulated with ReaxFF MD[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1424-1433
4. YANG Zhen, HE Yuan-Hang.Pyrolysis of Octanitrocubane via Molecular Dynamics Simulations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 921-928
5. ZHANG Tian-Lei, YANG Chen, FENG Xu-Kai, WANG Zhu-Qing, WANG Rui, LIU Qiu-Li, ZHANG Peng, WANG Wen-Liang.Theoretical Study on the Atmospheric Reaction of HS with HO2: Mechanism and Rate Constants of the Major Channel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 701-710
6. WANG Quan-De.Skeletal Mechanism Generation for Methyl Butanoate Combustion via Directed Relation Graph Based Methods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 595-604
7. ZHANG Pei-Zhi, YE Mei-Jun, HU Wei-Lian, WU Jun.Kinetics of Acid-Catalyzed Smiles Rearrangement of 2,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyloxy-N-arylbenzylamine Derivatives[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 422-428
8. ZENG Xiao-Lan, WANG Yan.Mechanism and Regioselectivity of Addition Reactions of CH3OH to Germasilenes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1699-1707
9. ZHENG Zhao-Lei, LIANG Zhen-Long.Reduced Chemical Kinetic Model of a Gasoline Surrogate Fuel for HCCI Combustion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1265-1274
10. WANG Wei-Gang, LI Kun, ZHOU Li, GE Mao-Fa, HOU Si-Qi, TONG Sheng-Rui, MU Yu-Jing, JIA Long.Evaluation and Application of Dual-Reactor Chamber for Studying Atmospheric Oxidation Processes and Mechanisms[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1251-1259
11. LI Min-Jie, DIAO Ling, KOU Li, LI Zhong-Gao, LU Wen-Cong.Hydroxyl Radical Reaction with the Guanine-Cytosine Base Pair: A Density Functional Theory Study[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1007-1014
12. REN Qing-Hua, SHEN Xiao-Yan.Reaction Mechanism for the Iron-Catalyzed Biaryl Cross-Coupling of Aryl Grignard Reagents[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 852-858
13. ZHENG Dong, YU Wei-Ming, ZHONG Bei-Jing.RP-3 Aviation Kerosene Surrogate Fuel and the Chemical Reaction Kinetic Model[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 636-642
14. LI Zhe-Qi, WANG Te-Hua, LI Xiu-Yuan, ZHANG Ya-Qin, JI Min.Preparation and Catalytic Performances of a Three-Dimensionally Ordered Macroporous MgFe0.1Al1.9O4 Catalyst for Ethylbenzene Oxydehydrogenation with CO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 743-749
15. YU Wei-Ling, ZUO Hui-Wen, LU Chun-Hai, LI Yi, ZHANG Yong-Fan, CHEN Wen-Kai.Nitrous Oxide Decomposition Catalyzed by Au19Pd and Au19Pt Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 425-434
16. XU Qiong, ZHANG Tian-Lei, Lü Wen-Bin, WANG Rui, WANG Zhi-Yin, WANG Wen-Liang, WANG Zhu-Qing.Theoretical Study on the effect of a Single Water Molecule on the H2O2+Cl Gas Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1061-1070
17. BA Yan-Tao, HOU Ling-Yun, MAO Xiao-Fang, WANG Feng-Shan.Construction and Analysis of a Chemical Kinetic Model for Monomethylhydrazine/Nitrogen Tetroxide Reactions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1042-1048
18. JIANG Feng, REN Qing-Hua.Reaction Mechanism for the Ni-Catalyzed Reductive Cross-Coupling of Aryl Halides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 821-828
19. ZHANG Hai-Xin, CHEN Shu-Wei, CUI Xing-Yu, PAN Da-Hai, QIN Zhang-Feng, WANG Jian-Guo.Effect of Ce Promoter on Catalytic Performance of V/SiO2 in Oxidative Dehydrogenation of Ethylbenzene with Carbon Dioxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 351-358
20. XU Kun, FENG Jie, CHU Qi, ZHANG Li-Li, LI Wen-Ying.Density Functional Theory Study of Thiophene Hydrodesulfurization on γ-Mo2N(100) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2063-2070
21. PANG Bin, XIE Mao-Zhao, JIA Ming, LIU Yao-Dong.Improved Phenomenological Soot Model for Multicomponent Fuel Based on Variations in PAH Characteristics with Fuel Type[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2523-2533
22. ZENG Xiu-Lin, HUANG Shan-Qi-Song, JU Xue-Hai.Density Functional Theory Study of the Gas-Phase Reaction of U+ with CO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2308-2312
23. ZHANG Tian-Lei, WANG Wei-Na, LIU Chang, LU Na, CHEN Miao, GUO Sha, WANG Wen-Liang.Computational Study of the Reaction Mechanism and Kinetics of CH3CHC(CH3)COOCH3 Ozonolysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2313-2320
24. LI Jia, XU Wen-Li, HU Jing, LING Min, YAO Jian-Hua.Hydrolysis Reaction Mechanismof 2, 4-Dichlorophenoxy Acetic Acid Metabolism[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1923-1930
25. LV Ling-Ling, WANG Xiao-Fang, ZHU Yuan-Cheng, LIU Xin-Wen, YUAN Kun, WANG Yong-Cheng.Spin-Orbit Coupling and Zero-Field Splitting in Dioxygen Activation by Non-Heme Iron(III)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1673-1680
26. XIE Hu-Jun, MOU Wang-Shu, LIN Fu-Rong, XU Jie-Hui, LEI Qun-Fang, FANG Wen-Jun.Radical Scavenging Activity of Myricetin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1421-1432
27. CAO Yin-Liang, LI Zhi-Lin, WANG Feng, LIU Jing-Jun, JI Jing, WANG Jian-Jun, ZHANG Liang-Hu, QIN Shi-Yong.Electrochemical Preparation of Ni-Sn Active Cathode and Its Electrocatalytic Hydrogen Evolution Reaction Mechanisms in Alkaline Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1479-1486
28. ZHENG Dong, ZHANG Yun-Peng, ZHONG Bei-Jing.Chemical Kinetic Model for Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Formation during Gasoline Surrogate Fuel Combustion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1154-1160
29. ZHONG Bei-Jing, XIONG Peng-Fei, YANG Fan, YU Ya-Wei.Thermal and Chemical Effects of Hydrogen in Catalytic Ignition of n-Butane/Air Mixture[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 897-902
30. YAO Fang-Fang, WU Bao-Shan, ZHOU Li-Ping, GAO Jun-Hu, LI Ying, LI Yong-Wang.Effect of Alcohol Addition on Fischer-Tropsch Synthesis over Cobalt-Based Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 1063-1072
31. QIU Yi-Xiang, WAN Ming-Da, CHEN Xian-Yang, WANG Shu-Guang.Reaction Mechanisms of Ethylene Hydrogenation Catalyzed by Gold(I) Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 279-286
32. GU Lai-Yuan, GAO Bao-Jiao, FANG Xiao-Lin.Characterization of Immobilized Composite Catalysts of Cationic Metalloporphyrin and Heteropoly Anion in Oxidation of Ethyl Benzene by Molecular Oxygen[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 191-198
33. WANG Yan, ZENG Xiao-Lan.1,2- and 1,4-Addition Reactions between Silabenzenes and HX (X=F, OH, NH2)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2831-2838
34. YANG Shu, YANG Xiao-Mei, XIE Xiao-Guang.Theoretical Study of Gas-Phase Reaction of YS+ (1Σ+, 3Φ) with COS: YS++COS→YS2++CO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1892-1898
35. ZHANG Ming-Bo, GONG Li-Dong.Evolution of the Molecular Face during the Reaction Process of F-+CH3Cl→CH3F+Cl-[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1120-1126
36. LI Tian-Tian, WANG Chao-Yang, XING Li-Dan, LI Wei-Shan, PENG Bin, XU Meng-Qing, GU Feng-Long, HU She-Jun.Reaction Mechanism of 1,4-Dimethoxy Benzene as an Overcharge Protection Additive[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 818-822
37. WANG Li-Geng, YUAN Ting, LI Yuan, SHI Wei, NI Zhe-Ming.Interlayer Reaction of Thiosulfate in a Confined Region of Layered Double Hydroxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 273-282
38. LI Ai-Chang, LI Gui-Hua, ZHENG Yan, FENG Ling-Ling, ZHENG Yan-Jun.Photocatalytic Property and Reaction Mechanism of (Ni-Mo)/TiO2 Nano Thin Film Evaluated with Congo Red[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 457-464
39. ZHU Yuan-Qiang, GUO Jian-Chun, YE Zhong-Bin.AuClx (x=1, 3)-Catalyzed Benzannulation Mechanisms between 2-Propynyl-hypnone and Benzyne[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2043-2050
40. XIONG Peng-Fei, ZHONG Bei-Jing, YANG Fan.Heterogeneous Mechanism of C1-C4 on a Platinum Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2200-2208
41. HUANG Ying-Heng, TONG Zhang-Fa, WEI Teng-You, LI Bin.Reaction Kinetics of the Intermediate in Synthesis of LiCoPO4 by Solid-State Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1325-1334
42. DENG Ping, ZHANG Hai-Dong, JIANG Jun-Hao, JIANG Qi-Hua.Reaction Mechanism for Propylene Carbonate Prepared by KI/NH3 Catalysis from Propylene Oxide and CO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1386-1392
43. LI Jing-Hong, ZHOU Dan-Hong, REN Jue.Theoretical Study of Ethylene Dimerization on the Ga/HZSM-5 Zeolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1393-1399
44. LI Jun-Nan, PU Min, HE Shu-Heng, HE Jing, EVANS David G..Reaction Mechanism of Acetylene Hydrogenation Catalyzed by Pd8 Cluster[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 793-800
45. SONG Lei, YU Feng, WU Li-Xia, ZHOU Xiao-Guo, LIU Shi-Lin.Anionic Production Pathways Involved in the Reaction between OH- and CH2ClF[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 801-807
46. ZHANG Qing-Feng, ZHENG Zhao-Lei, HE Zu-Wei, WANG Ying.Reduced Chemical Kinetic Model of Toluene Reference Fuels for HCCI Combustion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 530-538
47. LI Xiao-Yan, LIU Qun, ZHENG Shi-Jun, MENG Ling-Peng.Mechanisms and Kinetics of the HOSO+NO Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 564-570
48. WANG Jia-Yong, BI Si-Wei, ZHAO Jun-Feng.Reaction Mechanisms between (Cl-nacnac)Pt(H) and a Terminal Alkyne[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 571-576
49. HU Jian-Ping, WANG Jun, TANG Dian-Yong, FU Qin-Chao, ZHANG Yuan-Qin.Reaction Mechanisms of CO Oxidation Catalyzed by Binary Copper Group Cluster Anions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 329-336
50. HOU Ling-Yun, YANG Jin, MA Xue-Song, LIU Wei.Effects of Species in Vitiation Air on Methane-Fueled Supersonic Combustion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3150-3156
51. CI Cheng-Gang, DUAN Xue-Mei, LIU Jing-Yao, SUN Chia-Chung.Photodissociation Mechanism of Cyanogen Azide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2787-2792
52. LU Chun-Li, FU Zai-Hui, LIU Ya-Chun, LIU Feng-Lan, QIN Jin-Wei, HE Xiang-Ling, YIN Du-Lin.Selective Oxidation of Ethylbenzene with Hydrogen Peroxide Catalyzed by 5,7-Dibromo-8-quinolinolato Manganese Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2705-2710
53. WU Li-Xia, YU Feng, LIU Jing, DAI Jing-Hua, ZHOU Xiao-Guo, LIU Shi-Lin.Ab initioMolecular Dynamics Investigation on the Production Channels for the Reaction of O- with CH3F[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2331-2336
54. LIU Xiao-Ming, NI Zhe-Ming, YAO Ping, XU Qian, MAO Jiang-Hong, WANG Qiao-Qiao.Comparison of Three Reaction Mechanisms for the Water Gas Shift Reaction on Au(111) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1599-1606
55. ZHAO Yi, DONG Dong-Dong, BI Si-Wei.Mechanism of the Model Reaction between CpRu(PH3)2SH and HNCS[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 745-750
56. WANG Huan, ZHAO Shu-Feng, LAN Yang-Chun, LIU Xiao, LU Jia-Xing.Electrochemical Reduction Reaction Mechanism of Cinnamonitrile[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 277-282
57. CAI Wan-Fei, WANG Xiao-Hui, LI Lai-Cai, TIAN An-Min.Mechanism for the CuX-Catalyzed (X=I, Br) Intramolecular O-Arylation Reaction of N-(ortho-chlorophenyl)benzamide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2101-2106
58. WANG Yan-Kun, ZHANG Jian-Min, LAN Meng.Temperature Effects on ZnO Film Electrodeposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 1998-2004
59. WANG Rui-Xin, JIAO Wei-Zhou, GAO Bao-Jiao.Catalytic Performance of P(4VP-co-St)/SiO2-Supported Co Tetraphenylporphyrins for the Aerobic Oxidation of Phenylethane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1791-1798
60. WEI Qing, XU Bao-En, SUN Cui-Hong, LI Xiao-Yan, MENG Ling-Peng, REN Lei.Reaction Mechanism and Topological Analysis of Electronic Density for the Reaction of HNCS with Cl[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1623-1628
61. NI Zhe-Ming, MAO Jiang-Hong, PAN Guo-Xiang, XU Qian, LI Xiao-Nian.Mechanism of Palladium-Catalyzed Methanol Decomposition for Hydrogen Production[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 876-882
62. WANG Yan; ZENG Xiao-Lan; WANG Ling.Diels-Alder Reactions between Silabenzenes and Dienophiles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 371-376
63. CHEN Xin, LI Ying.Cycloaddition Reaction Mechanism between Dichloromethylene Germylene and Methanethial[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(12): 2229-2235
64. GAO Li-Guo; SONG Xiao-Li; CHEN Xiao-Xia; WANG Yong-Cheng.C—S Activation of CS2 by Y+ in Gas Phase[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 2083-2088
65. MAO Jiang-Hong; NI Zhe-Ming; PAN Guo-Xiang; XU Qian.Mechanism of the Copper-Catalyzed Water Gas Shift Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 2059-2064
66. WANG Jun-Xia; YU Feng; LIU Jing; LIU Shi-Lin; ZHOU Xiao-Guo.Reaction Mechanism of Hydroxyl Anion with Benzene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(08): 1393-1399
67. XU Bao-En; LI Xiao-Yan; ZENG Yan-Li; MENG Ling-Peng; ZHANG Ping; LIU Zhan-Rong.Reaction Mechanisms and Topological Studies of Electronic Density on the Reaction of CH3SH with CN·Radical[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1245-1251
68. TIAN Yan; HE Tian-Jing; CHEN Dong-Ming; LIU Fan-Chen.Reaction Mechanism and Kinetics for the Reaction of ·OH+CH3CN[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(04): 587-594
69. HU Qi-Shan; LIU Jun-Ling; LI Lai-Cai; TIAN An-Min.Reaction Mechanism of the Activation of Ethane via Cobalt AtomCatalysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(06): 916-920
70. HUANG Ke-Long; LIU Ren-Sheng; YANG You-Ping; LIU Su-Qin; WANG Li-Ping.Shape-controlled Synthesis and Formation Mechanism of Co3O4 by Solvothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(05): 655-658
71. YANG Li-Juan;MENG Ling-Peng;ZENG Yan-Li;ZHENG Shi-Jun
.Quantum Chemistry and Electron Density Topological Study on the Reaction of CH2NH(s) with O(3P) Atom[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(03): 311-316

72. LIU Le-Yan;GENG Zhi-Yuan;ZHAO Cun-Yuan;WANG Yong-Cheng;LI Zhao-Hui .Gas-phase Reaction Mechanism of Allyl anion with N2O[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(02): 217-222
73. YUAN Li-Xia;YANG Guo-Ying;SUN De-Sheng;WANG Zun-Yao;CHI Qing-Qing.Theoretical and Experimental Study on the Reaction Mechanism of Br2+Cl2=2BrCl[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(10): 1191-1195
74. ZHAO Ying-Guo;ZHOU Xiao-Guo;YU Feng;DAI Jing-Hua;LIU Shi-Lin.Investigation of the Mechanism of the Reaction between Atomic Oxygen Radical Anion and Benzene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(09): 1095-1100
75. LIU Jun-Ling;SHANG Jing; WANG Pei-Yi; LI Lai-Cai1;TIAN An-Min.Theory of the Reaction Mechanismfor CH3CHF Radical and HNCO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(08): 921-925
76. HUANG Ming-Qiang;HAO Li-Qing;ZHOU Liu-Zhou;GU Xue-Jun;WANG Zhen-Ya;FANG Li;ZHANG Wei-Jun.Chemical Composition and Reaction Mechanisms for Secondary Organic Aerosol from Photooxidation of Ethylbenzene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(05): 596-601
77. LÜ Ling-Ling; WANG Yong-Cheng.Theoretical Studies on the Reaction Mechanism of Au+(1S, 3D) and N2O(1Σ+)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(03): 265-269
78. CHANG Jie; TENG Bo-tao; XIANG Hong-wei; LI Yong-wang; SUN Yu-han.UBI-QEP Analysis for the Mechanism of Fischer-Tropsch Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(11): 1223-1228
79. GAO Li-guo; WANG Yong-cheng; GENG Zhi-yuan; CHEN Xiao-xia; LÜ Lingling; DAI Guo-liang; WANG Dongmei.Theoretical Study of the Reaction of Sc+ and Ti+ with CS2 in Gas Phase[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(10): 1102-1107
80. LIU Hong-yan; WANG Zun-yao; LIU Shu-shen.Theoretical Study on the Reaction Mechanism of Cl2+2HI=2HCl+I2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(09): 961-966
81. WANG Yong; LI Hao-Ran; WU Tao; WANG Cong-Min; HAN Shi-Jun.Reaction Mechanism Study for the Synthesis of Alkylimidazolium-based Halide Ionic Liquids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(05): 517-522
82. ZHOU Jun-Hong;ZENG Yan-Li;MENG Ling-Peng;ZHENG Shi-Jun.Reaction Mechanisms and Topological Studies of Electron Density on the Reaction of ClO and ClO Radical[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(02): 166-172
83. Wang Yong-Cheng;Dai Guo-Liang;Geng Zhi-Yuan;Lü Ling-Ling;Wang Dong-Mei.A Density Functional Theory (DFT) Study on the Reaction of Ozone with Ethylene Radicals[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(09): 1071-1077
84. Zhao Xin-Sheng.The Mechanisms on the Heterogeneous Reactions in Atmospheric Ozone Depletion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(08S): 936-938
85. Ding Wan-Jian;Fang Wei-Hai;Liu Ruo-Zhuang.Mechanisms of Unimolecular Reactions for Ground-state Pyruvic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(08S): 911-916
86. Xue Ke-Yi;Gao Qing-Yu;Liu Bing;Xu Liang-Qin.Dependence of the H2O2-Na2S2O3 Reaction on pH and [H2O2]0/[Na2S2O3]0[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(07): 772-775
87. Su Yu-Zhi;Guo Shi-Heng;Xiao Yi-Zhi;Xiao Min;Yang Qi-Qin.Electrode Kinetics of 2,2’-diaminophenyloxydisulfide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(05): 518-523
88. Yun Hong;Zhang Hui;Chen Jian-Hua;Chen Hong-Bo;Lin Chang-Jian.The Intermediate State and Mechanism of the Steam Reforming of Methanol over CuO-ZnO-ZrO2 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(05): 524-528
89. Zhai Zhi-Cai;Bai Yun-Shan;Wang Zun-Yao;Wang Lian-Sheng.The Reaction Mechanism of Br2+2HI=2HBr+I2 by Density Functional Theory[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 400-404
90. Han Shi-Tong;Xi Hai-Ling;Fu Xian-Zhi;Wang Xu-Xu;Ding Zheng-Xin;Lin Zhi-Cong;Su Wen-Yue.Study on the Photocatalytic Degradation of a Simulate Agent (2-CEES) of Mustard Gas[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(03): 296-301
91. Zhong Qi-Ling;Zhang Xiao-Hong;Su Xiao-Qiong;Zhang Lei;Liu Yue-Long;Ren Bin;Tian Zhong-Qun.The Investigation of Electro-oxidation Behavior and In-situ Surface Enhanced Raman Spectrum of Isosafrole on Rough Pt[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(01): 94-97
92. Liao Chuan-Ping;Gu Ming-Yuan.Mechanism for the Reduction of Dichromate in the Polymerization of Aniline[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(07): 580-583
93. Li Lai-Cai;Tian An-Min.Quantum Study on the Reaction Mechanism of CH3(2A′) Radicals with Ozone Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(07): 626-629
94. Li Yong-Hong;Chen Li-Ping;Xu Wen-Yuan;Hong San-Guo.Reaction Mechanism of the Gas-phase Elimination of 2-bromopropionic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(05): 389-392
95. Li Xiao-Ping;Liu Zhi-Hong;Gao Shi-Yang;Hu Man-Cheng;Xia Shu-Ping;.The Kinetics of Dissolution and Phase Transformation of 2MgO•2 B2O3•MgCl2•14H2O in Water at 87 ℃[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(02): 181-184
96. Wang Jin;Chen Hong-Bo;Yun Hong;Lin Jing-Dong;Yi Jun;Zhang Hong-Bin;Liao Dai-Wei.Study on Rh-ZnO/MWNTs Catalyst for Methanol Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(01): 65-69
97. Chen Di-Zhao;Liang Yi-Zeng;Xu Cheng-Jian.Rank Analysis on Two-dimensional Kinetic Data and Its Related Application[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(10): 924-929
98. Liu Zhao-Qiong;Ma Jun;Zhang Zhao-Liang;Yang Xi-Yao.The Mechanism of SO2, NO and CO Reaction over Sn0.5Ti0.5O2 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(03): 193-196
99. Xi Jing-Yu;Wang Zhi-Fei;Wang Wei-Ping;Lü Gong-Xuan.In-situ XPS Study for Reaction Mechanism of Methanol Decomposition over Cu-Ni/Zn Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(01): 82-86
100. Shi Huai-Bin;Shao Chun-Lin;Yu Zeng-Liang.Mechanism of the Reaction between Low Energy N and CH3COCH3 with D2O as Solvent[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(11): 986-990
101. Liu Zhi-Jian;Cai Zun-Sheng;Ning Yu;Li Yan-Ni;Wang Gui-Chang;Zhao Xue-Zhuang.BrO-3-SO2-3-H-KMnO4 pH Oscillation Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(08): 676-681
102. Liu Gou-Sheng;Song Xing-Fu;Yu Jian-Guo;Qian Xu-Hong.Theoretical Study on the Reaction Mechanism of H2O2 with N2O[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(06): 491-495
103. Peng Qing-Jing;Duan You-Gou;Ouyang Yu-Zhu;Fu Wei-Chang.Regioselective Oxidation of Phenylethane with Air Catalyzed by μ-oxo-bis-manganese Porphyrins[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(04): 292-294
104. Wang Zun-Yao;Xiao He-Ming;Li Jin-Shan.Mechanism of the Reactions F+Cl2->ClF +Cl and Cl′F+Cl->Cl′+ClF[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(02): 107-110
105. Chen Bo-Zhen, Huang Ming-Bao, Su Hong-Mei, Kong Fan-Ao.Mechanism of the CH2+O2 Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(10): 869-872
106. Cai Xiao-Ping, Fang De-Cai, Fu Xiao-Yuan.Reaction Mechanism of CIONO2 and O(3P)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(08): 689-693
107. Zhao Zhen-Bo, Sun Wen-Dong, Yang Xiang-Guang, Ye Xing-Kai, Wu Yue.Active Components and Mechanism of Isobutane Alkylation with Butenes in the Catalytic System of HPAs+AcOH[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(07): 613-620
108. Kuang Ping-Xian, Chen Bo-Zhen, Huang Ming-Bao.Mechanism of the C(3P)H2S Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(05): 389-392
109. Wu Peng, He Shao-Ren.Theoretical Study on the Mechanism of [2+2] Cycloaddition of Ketenimine with Imine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(03): 243-247
110. Zhu Yi-Xiang, Chai Yun-Zhou, Liu Zheng-Yang, Huang Su-Mei, Cheng Xiang-Ming.XRD Characterization of Interaction between Potassium Promoter and Magnetite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(02): 126-132
111. Meng Ling-Peng, Zheng Shi-Jun, Cai Xin-Hua.Theoretical Studies in the Reaction of Atomic O(3P) with CS2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(11): 990-996
112. Liu Dan, Chen Guang-Ju, Liu Ruo-Zhuang, Fu Xiao-Yuan.Exploration of the Mechanism of 2-bromoacetic Acid Gas-phase Elimination Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(10): 872-876
113. Chen Tong, Li Wen-Zhao, Yu Chun-Ying.Investigation of the Interaction between NiO and Support,γ-Al2O3,for Oxidative Dehydrogenation of Ethane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(07): 613-618
114. Zhou Zhi-Gang, Dai Qian-Huan.Theoretical Study for the Mechanism of Electrophilic Addition to Alkenes Reactions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(06): 500-505
115. Shi Tu-Jin, Li Zong-He, Liu Ruo-Zhuang.Mechanism of Reaction HNCO+OH->H2O+NCO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(03): 247-252
116. Zhu Yi-Xiang, Chen Rong-Qin, Feng Lei, Wang Jun.Mossbuer Spectroscopic Studies of Fe2O3-K2O-Based Catalysts for Ethylbenzene Dehydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(03): 234-240
117. Feng Hai-Xia, Zhu Zhi-Ang, Wang Chuan-Zhong, Ruan Wen-Juan, Li Ying, Chen Rong-Ti.Kinetics on the Axial Coordination Reaction of Co(II)-2,9,16,23-tetracaboxyphthalocyanine with 2-mercaptoethanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(02): 167-172
118. Wang Yan, Fang De-Cai, Fu Xiao-Yuan.Theoretical Studies on the Mechanism of Dimerization Reactions of Thioketene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(01): 35-39
119. Hu Hai-Quan, Liu Cheng-Bu.The Reaction Mechanism of the Biradical CF2 and O3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(12): 1104-1107
120. Xu Si-Chuan, Zhao Xin-Sheng.Investigation of the Reaction of Chlorine Nitrate on lce Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(11): 988-994
121. Zhang Guo-Dong.Study on the Reaction Rate and Mechanism of Ni-P Electroless Plating[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(05): 429-434
122. Xu Si-Chuan, Zhao Xin-Sheng.Reaction Mechanism of Chlorine Nitrate with HCl on lce Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(01): 5-7
123. Qian Ying,Wang Yan,Feng Wen-Lin,Liu Ruo-Zhuang.Theoretical Calculation on the Canonical Rate Constants for the Addition Reaction of 1,3-cyclohexa-diene with Propylene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(12): 1084-1089
124. Song Wei-Ping,Fu Xiao-Yuan,He Shao-Ren.Theoretical Studies on the Mechanism of Chloro-carboxylic Acids Gas-phase Elimination Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(10): 908-915
125. Wang Zhi-Xiang,Huang Ming-Bao,Liu Ruo-Zhuang.Ab initio Study on the Reaction of CH Radical with O2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(05): 385-388
126. Ruan Wen-Juan,Zhu Zhi-Ang,Lin Hua-Kuan,Chen Zheng-Hua,Chen Hong-Wei,Yang Xiu-Lin.Kinetic Studies on the Formation Reaction of Zinc(II)、Cadmium(II) and Mercury(II) with Porphyrins[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(04): 335-343
127. Song Wei,Liang Zhen-Cheng,Qin Yong-Ning.Influence of the Method of Adding Potassium Promoter on Catalyst for Dehydrogenation of Diethylbenzene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(01): 79-82
128. Sheng Ying-Hong,Fang De-Cai,Fu Xiao-Yuan.Theoretical Study on the Mechanism of the Cycloaddition Reactions Between Methyleneketene and 5-methylene-1,3-dioxan-4,6-dione[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(06): 496-501
129. Pang Xian-Yong,Feng Wen-Lin,Wang Yan,Zhang Shao-Wen.Theoretical Study on the Singlet-state and the Triplet-state Mechanisms for the Reaction CH3O with NO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(05): 391-395
130. Zhu Zhi-Ang, Yan Xi, Zhang Zhi-Hui, Ma Gang, Lin Hua-Kuan, Chen Rong-Ti.Thermodynamics and Kinetics of Coordination Reaction of Imidazolates with Cobalt(II) Porphyrin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(04): 372-376
131. Kang Qing-Hua,Zhong Shun-He.Mechanism of Laser Stimulated Surface Reaction of Ethanol Oxidative Coupling to 1,4-Butanediol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(06): 498-503
132. Li Qing-Shui, Lin Yu-Qin, Liao Yuan-Yan.Studies on Catalytic Dehydrogenation of Methanol to Formaldehyde[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(05): 442-446
133. Xu Zhi-Jin,Yan Ji-Min.Investigation on the Reaction Barriers of He+C60↔(He@C60)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(04): 346-350
134. Zhang Lin-Yang,Zhang Jia-Mu,W.Fuss.The Effect of Light Intensity on the Photoinduced BrC2F4Br+C2F4 Telomerization Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(04): 308-314
135. Ruan Wen-Juan, Zhu Zhi-Ang, Huang Xiao-Qun, Chen Rong-Ti, Jiang Dong-Qing.Kinetic Study on Porphinatoiron(III) Catalyzing Decomposition of β-Carotene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(04): 312-318
136. Ying Li-Ming, Han De-Gang, Yang Hui-Xing.Reaction Kinetics and Mechanism of the Pyrolysis of Isobutane at High Temperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(03): 223-229
137. Zhu Zhi-Ang; Huang Xiao-Qun; Chen Rong-Ti.Kinetic Study of the Electrophilic Substitution Reaction of Copper ion with Meso-tetrakis (Meta-methylphenyl) Porphyrin Cadmium (II)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(05): 635-641
138. Jiang Xiong.An Investigation on the Cathodic Reduction of Co2+ Ions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(01): 129-133
139. Yang Song-Qing; Jiang Han-Ying.Electrochemical Studies on Pyrite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1991,7(06): 735-739
140. Dai Jian-Bo; Bai Ling-Jun; Zhang Yi-Bao; Zang Ya-Ru; Jiang Dong-Qing; Gu Zhuo-Ying; Zhao Xue-Zhuang.Research on the Oxidation of Adrenaline——Kinetics and Mechanism of the Oxidation Reaction and the Radical Intermidate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1991,7(03): 260-269
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top