Please wait a minute...
Acta Phys. -Chim. Sin.  2002, Vol. 18 Issue (06): 490-494    DOI: 10.3866/PKU.WHXB20020603
Article     
Change of Adsorption State of Oligodeoxynucleotides on the Silver Electrode Surface with Change of Potential
Shen He-Bai;Zhou Wen-Jun;Yang Hai-Feng;Yu Pei-Tao
Chemistry Department of Life and Environmental Science College, Shanghai Normal University, Shanghai 200234
Download:   PDF(1623KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)      

Abstract  The oligodeoxynucleotides is anchoraged on the silver electrode surface by means of physical methods. The in situ Electrochemistry-Surface Enhanced Raman Scattering (SERS) Spectrum is used to study the adsorption state of 26-mers oligodeoxynucleotides (ODN) and 13-mers ODN on the electrode surface respectively. The SERS spectra of oligdeoxynucleotides based on the silver electrode have obtained. The results of study of the SERS spectra change of ODN with the change of potential on the silver electrode demonstrate that the oligodeoxynucleotides adsorbed on the silver electrode surface primarily through the special base-Adenine (A).The adsorption state changes with the variation of the potential on the electrode. The shorter ODN changes more quickly and is more sensitive to the change of potential than the longer ODN(see Table 1).

Key wordsOligodeoxynucleotide (ODN)      SERS      Adenine      Adsorption      Silver electrodes     
Received: 16 October 2001      Published: 15 June 2002
Corresponding Authors: Shen He-Bai     E-mail: shenhb@shtu.edu.cn
Cite this article:

Shen He-Bai;Zhou Wen-Jun;Yang Hai-Feng;Yu Pei-Tao. Change of Adsorption State of Oligodeoxynucleotides on the Silver Electrode Surface with Change of Potential. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002, 18(06): 490-494.

URL:

http://www.whxb.pku.edu.cn/10.3866/PKU.WHXB20020603     OR     http://www.whxb.pku.edu.cn/Y2002/V18/I06/490

[1] GU Yuxing, YANG Juan, WANG Dihua. Electrochemical Features of Carbon Prepared by Molten Salt Electro-reduction of CO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2019, 35(2): 208-214.
[2] Jyotirmoy DEB,Debolina PAUL,David PEGU,Utpal SARKAR. Adsorption of Hydrazoic Acid on Pristine Graphyne Sheet: A Computational Study[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2018, 34(5): 537-542.
[3] Xuanjun WU,Lei LI,Liang PENG,Yetong WANG,Weiquan CAI. Effect of Coordinatively Unsaturated Metal Sites in Porous Aromatic Frameworks on Hydrogen Storage Capacity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2018, 34(3): 286-295.
[4] Yuan DUAN,Mingshu CHEN,Huilin WAN. Adsorption and Activation of O2 and CO on the Ni(111) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2018, 34(12): 1358-1365.
[5] Qiang LIU,Yong HAN,Yunjun CAO,Xiaobao LI,Wugen HUANG,Yi YU,Fan YANG,Xinhe BAO,Yimin LI,Zhi LIU. In-situ APXPS and STM Study of the Activation of H2 on ZnO(10${\rm{\bar 1}}$0) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2018, 34(12): 1366-1372.
[6] Chen-Hui ZHANG,Xin ZHAO,Jin-Mei LEI,Yue MA,Feng-Pei DU. Wettability of Triton X-100 on Wheat (Triticum aestivum) Leaf Surfaces with Respect to Developmental Changes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017, 33(9): 1846-1854.
[7] Chan YAO,Guo-Yan LI,Yan-Hong XU. Carboxyl-Enriched Conjugated Microporous Polymers: Impact of Building Blocks on Porosity and Gas Adsorption[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017, 33(9): 1898-1904.
[8] Zhou-Sheng MO,Yu-Cai QIN,Xiao-Tong ZHANG,Lin-Hai DUAN,Li-Juan SONG. Influencing Mechanism of Cyclohexene on Thiophene Adsorption over CuY Zeolites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017, 33(6): 1236-1241.
[9] Wei-Guo DAI,Dan-Nong HE. Selective Photoelectrochemical Oxidation of Chiral Ibuprofen Enantiomers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017, 33(5): 960-967.
[10] Lei HE,Xiang-Qian ZHANG,An-Hui LU. Two-Dimensional Carbon-Based Porous Materials: Synthesis and Applications[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017, 33(4): 709-728.
[11] Min FANG,Zong-Yuan WANG,Chang-Jun LIU. Characterization and Application of Au Nanoparticle/Agarose Composite Film Fabricated by Room Temperature Electron Reduction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017, 33(2): 435-440.
[12] Fang CHENG,Han-Qi WANG,Kuang XU,Wei HE. Preparation and Characterization of Dithiocarbamate Based Carbohydrate Chips[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017, 33(2): 426-434.
[13] Tao-Na ZHANG,Xue-Wen XU,Liang DONG,Zhao-Yi TAN,Chun-Li LIU. Molecular Dynamics Simulations of Uranyl Species Adsorption and Diffusion Behavior on Pyrophyllite at Different Temperatures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017, 33(10): 2013-2021.
[14] Jun-Jun CHEN,Cheng-Wu SHI,Zheng-Guo ZHANG,Guan-Nan XIAO,Zhang-Peng SHAO,Nan-Nan LI. 4.81%-Efficiency Solid-State Quantum-Dot Sensitized Solar Cells Based on Compact PbS Quantum-Dot Thin Films and TiO2 Nanorod Arrays[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017, 33(10): 2029-2034.
[15] Shao-Zheng ZHANG,Jia LIU,Yan XIE,Yin-Ji LU,Lin LI,Liang LÜ,Jian-Hui YANG,Shi-Hao WEI. First-Principle Study of Hydrogen Evolution Activity for Two-dimensional M2XO2-2x(OH)2x (M=Ti, V; X=C, N)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017, 33(10): 2022-2028.