Acta Phys. -Chim. Sin. ›› 1994, Vol. 10 ›› Issue (09): 860-866.doi: 10.3866/PKU.WHXB19940918

• Review • Previous Articles    

Tian Zhong-Qun, Sun Shi-Gang, Luo Jin, Yang Yong   

  • Received:1993-09-17 Revised:1993-12-30 Published:1994-09-15
  • Contact: Tian Zhong-Qun