Acta Phys. -Chim. Sin. ›› 1994, Vol. 10 ›› Issue (08): 765-768.doi: 10.3866/PKU.WHXB19940820

• Note • Previous Articles    

Yu Qing-Sen, Cai Guo-Qaing, Wu Nian-Ci, Li Wei-Xing   

  • Received:1993-05-03 Revised:1993-10-27 Published:1994-08-15
  • Contact: Cai Guo-Qaing