Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
Acta Phys Chim Sin >> 1994,Vol.10>> Issue(03)>> 247-253     doi: 10.3866/PKU.WHXB19940311         中文摘要
The States of Zinc in ZnZSM-5 Zeolites and their Catalysis
She Li-Qin, Wang Duo-Cai, Li Xuan-Wen, Liu Xing-Yun, Han Ming
Department of Chemistry, Peking University, Beijing 100871; Department of Chemistry, Sichuan Normal College, Nanchong 637002
Full text: PDF (1301KB) HTML Export: BibTeX | EndNote (RIS)

NH_3-TPD and pyridine adsorption IR spectroscopy techniques have been used to study the zinc states in ZnHZSM-5 zeolite containing various zine content. The results indicate that, in addition to two desorption peaks for HZSM-5 zeolite located at about 533 and 733 K, two new peaks located at about 573 and 873 K were observed. These new peaks are believed to be associated with two kinds of zinc sites designated by L_1, L_2. The adsorbed ammonia amount of L_2 corresponds to the amount of L_(1616) acid characterized by pyridine adsorption IR spectra for ZnHZSM-5 zeolite with various zinc contents. It is possible that there are two kinds of zinc states in ZnHZSM-5 zeolite. One kind of them is ZnO species with weak acidity, the other is ZnOH~+ species with strong acidity which can promote the activity and has an effect on stability of activity for aromatization of propane.Keywords: ZnZSM-5   Propane   Aromatization   NH3-TPD   Pyridine adsorption IR spectra   Zeolite  
Received: 1992-07-30 Accepted: 1993-02-16 Publication Date (Web): 1994-03-15
Corresponding Authors: She Li-Qin Email:


Cite this article: She Li-Qin, Wang Duo-Cai, Li Xuan-Wen, Liu Xing-Yun, Han Ming. The States of Zinc in ZnZSM-5 Zeolites and their Catalysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10 (03): 247-253.    doi: 10.3866/PKU.WHXB19940311
1. LONG Jin-Xing, YUAN Zheng-Qiu, MA Hao, SHU Ri-Yang, LI Xue-Hui.Catalytic Synthesis of Trimethylolpropane in the Presence of Basic Ionic Liquid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 337-343
2. CHEN Li, XUE Teng, ZHU Shu-Yan, WANG Yi-Meng.One-Step Synthesis of Hierarchical ZSM-5 Zeolite Microspheres Using Alkyl-Polyamines as Single Templates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 181-188
3. MIAO Hai-Xia, MA Li, MA Jing-Hong, LI Dui-Chun, LI Rui-Feng.Benzylation of Naphthalene over a Mesoporous ZSM-5 Zeolite Microsphere Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1518-1526
4. YU Qiu-Jie, ZHOU Bin, ZHANG Zhi-Hua, LIU Guang-Wu, DU Ai.Antimony-Doped Tin Oxide Aerogel Based on Epoxide Additional Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 500-507
5. LU Jun-Ran, LI Yi, YU Ji-Hong, LU Ying.Predicting Hypothetical Zeolite Frameworks Using Program FraGen[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1661-1665
6. ZHANG Jin-Gui, QIAN Wei-Zhong, TANG Xiao-Ping, SHEN Kui, WANG Tong, HUANG Xiao-Fan, WEI Fei.Influence of Catalyst Acidity on Dealkylation, Isomerization and Alkylation in MTA Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1281-1288
7. LI Bin WANG Hong DING Fu-Chen LI Cui-Qing SONG Yong-Ji KE Ming REN Cui-Tao.Effects of Preparation Methods on the Catalytic Performance of Selective Catalytic Reduction of NO with CH4 over Co-MOR Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1289-1296
8. GUO Xing-Zhong, LI Wen-Yan, ZHU Yang, NAKANISHI Kazuki, KANAMORI Kazuyoshi, YANG Hui.Macroporous SiO2 Monoliths Prepared via Sol-Gel Process Accompanied by Phase Separation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 646-652
9. XU Wei-Wei, DU Ai, TANG Jun, CHEN Ke, ZOU Li-Ping, ZHANG Zhi-Hua, SHEN Jun, ZHOU Bin.Rapid Preparation of Highly Doped CuO/SiO2 Composite Aerogels[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2958-2964
10. LU Huai-Qian, SHI Lei, HE Chong, WENG Wei-Zheng, HUANG Chuan-Jing, WAN Hui-Lin.Highly-Dispersed NiO Nanoparticles on SBA-15 for Oxidative Dehydrogenation of Propane to Propylene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2697-2704
11. WANG Qi, WU Ya-Jing, WANG Jun, LIN Xiao.Organotemplate-Free Hydrothermal Synthesis of Isomorphously Co-Substituted Mordenite Molecular Sieve[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2108-2114
12. SUN Yi-Fei, LI Guang-Chao, PAN Xin-Di, HUANG Chuan-Jing, WENG Wei-Zheng, WAN Hui-Lin.Oxidative Dehydrogenation of Propane to Propylene over Mesoporous Alumina Supported Ni-Co Oxide Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2135-2140
13. XUE Meng-Wei, ZHOU Yu-Ming, ZHANG Yi-Wei, HUANG Li, LIU Xuan, DUAN Yong-Zheng.Effects of Mg Addition on Catalytic Performance of PtNa/Sn-ZSM-5 in Propane Dehydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 928-934
14. LIU Jian, ZHAO Zhen, WANG Hong-Xuan, DUAN Ai-Jun, JIANG Gui-Yuan.Selective Oxidation Performance of Propane over Supported Vanadium Oxide Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2659-2664
15. GUO Xing-Zhong, YAN Li-Qing, YANG Hui, LI Jian, LI Chao-Yu, CAI Xiao-Bo.Synthesis of Zirconia Aerogels by Ambient Pressure Drying with Propylene Oxide Addition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2478-2484
16. WANG Cai-Cai, LI Jian-Hui, SUN Yi-Fei, ZHU Xiao-Quan, HUANG Chuan-Jing, WENG Wei-Zheng, WAN Hui-Lin.Synthesis and Catalytic Performances of Mesoporous CeNiO Catalysts for the Oxidative Dehydrogenation of Propane to Propene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2421-2426
17. YANG Jing, SUN Ying-Xin, ZHAO Li-Feng, SUN Huai.Phosphorous Moieties in P-ZSM-5 Zeolites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1823-1830
18. LIANG Jian-Ming, ZHANG Ri-Guang, ZHAO Qiang, DONG Jin-Xiang, WANG Bao-Jun, LI Jin-Ping.Hydrogen Adsorption on Zeolite Na-MAZ and Li-MAZ Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1647-1653
19. ZHANG Shao-Long, LI Bin, ZHANG Fei-Yue, MA Li, HAN Yan-Hua, FAN Min-Guang.Aromatization of Ethanol over Metal Modified P/HZSM-5 Zeolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1501-1508
20. DENG Ping, ZHANG Hai-Dong, JIANG Jun-Hao, JIANG Qi-Hua.Reaction Mechanism for Propylene Carbonate Prepared by KI/NH3 Catalysis from Propylene Oxide and CO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1386-1392
21. WANG Wang-Yin, PAN Ming-Xue, QIN Yu-Cai, WANG Ling-Tao, SONG Li-Juan.Effects of Surface Acidity on the Adsorption Desulfurization of Cu(I)Y Zeolites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1176-1180
22. HE Sheng-Nan, CUI Ya-Juan, YAO Yan-Ling, FANG Rui-Mei, SHI Zhong-Hua, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Effects of Alkaline Earth Metal on Performance of ZrO2-Al2O3 Support and Pd-Rh Close-Coupled Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1157-1162
23. SHAN Zhi-Chao, LIU Si-Yu, LI Cai-Jin, ZHU Long-Feng, MENG Xiang-Ju, XIAO Feng-Shou.High-Temperature Synthesis of Zeolite Y[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 959-964
24. TIAN Tao, QIAN Wei-Zhong, TANG Xiao-Ping, YUN Song, WEI Fei.Deactivation of Ag/ZSM-5 Catalyst in the Aromatization of Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3305-3309
25. YAO Wei, GUO Yang-Long, LU Guan-Zhong, GUO Yun, WANG Yan-Qin, ZHANG Zhi-Gang, HE Dan-Nong.Gas Phase Epoxidation of Propylene over a Modified Ag/α-Al2O3 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1579-1584
26. LIU Yi-Wu, YU Huan, ZHANG Xiao-Ming, SUO Ji-Shuan.Direct Gas-Phase Epoxidation of Propylene over Au/Ti-MCM-41(H) Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1585-1592
27. HE Song, LIANG De-Qing, LI Dong-Liang, MA Long-Long.Decomposition Characteristics of Ethane Hydrate and Propane Hydrate by Microwave Heating[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1473-1480
28. YAO Guo-Xin, SHI Bin-Bin, LI Guo-Hua, ZHENG Yi-Fan.Preparation and Electrocatalytic Activity of Tungsten Carbide and Zeolite Nanocomposite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1317-1322
29. LIU Ping, XING Guo-Wen, LI Xuan-Wen, YE Yun-Hua.Adsorptive Immobilization of Four Proteases on Different Molecular Sieves[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1113-1118
30. HUO Quan, DOU Tao, GONG Yan-Jun, ZHAO Zhen, DENG Feng, YU Zhi-Wu, PAN Hui-Fang.Synthesis and Desulfurization Performance of Nanocrystal-Assembled Zeolite L with a Hierarchical Pore Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 378-384
31. JIANG Jin-Qiang, DAI Peng, ZONG Yi-Wu, LIU Xiao-Ya, ZHANG Sheng-Wen, CHEN Ming-Qing.Design and Synthesis of Highly Photo-Crosslinkable Coumarin Derivatives Containing Aromatic Tertiary Amine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2285-2290
32. LIU Jie-Xiang, WEI Xian, ZHANG Xiao-Guang, HAN En-Shan.Acidities of Cu-[M’]MORand Ag-[M’]MOR (M’=B, Al, Ga, Fe)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2123-2129
33. DU Xiao-Ming, WU Er-Dong.Modeling the Supercritical Adsorption of Hydrogen on A-and X-Type Zeolites with a Lattice Density Function[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1823-1828
34. CAO Ji-Lin, LIU Zhen-Lu, LIU Xiu-Wu.Synthesis of Iron-Doped Analcime and Its Magnetic[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 707-712
35. CHEN Ran, GONG Yan-Jun, LI Qiang, DOU Tao, ZHAO Zhen, XU Qing-Hu.Direct Synthesis and Characteristics of NH4-βZeolite with Hierarchical Pore Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 539-544
36. DU Xiao-Ming, WU Er-Dong.Behavior of Adsorbed Hydrogen Molecules on Zeolites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 549-554
37. LIU Jie-Xiang; WEI Xian; ZHANG Xiao-Guang; WANG Gui-Xiang; HAN En-Shan; WANG Jian-Guo.NOx Adsorption in [Ag]-AlMOR Molecular Sieve[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(01): 91-96
38. HUANG Li-Hua; YANG Li-Li; XU Bo-Lian; FAN Yi-Ning.Catalytic Properties of PtSn/Al2O3/MCM-41 Catalysts for Propane Dehydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1297-1301
39. LI Qiang; DOU Tao; HUO Quan; XU Qing-Hu; GONG Yan-Jun; PAN Hui-Fang.Physicochemical Properties and Activities of Hydrocarbon Catalytic Cracking of β-Zeolite with Different Silica-Alumina Ratios[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1192-1198
40. PEI Su-Peng; ZHANG Bin; JIAO Kun; BAO Ren-Lie; YUE Bin; HE He-Yong.Nanostructured CoMoO4 Supported on Mesoporous SBA-15 for Catalytic Oxidative Dehydrogenation of Propane to Propene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(04): 561-564
41. LI Fei-Fei; GUI Xing-Hua; LIU Dao-Sheng; SONG Li-Juan; SUN Zhao-Lin.Ethene Adsorption on Mordenite and Modified Mordenite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(04): 659-664
42. CAO Ji-Lin; XING Dong-Qiang; LIU Xiu-Wu; TAN Zhao-Yang.Synthesis of Magnetic 4A Zeolite at Ultrasonic Condition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1893-1898
43. HE Yi-Ming; YI Xiao-Dong; HUANG Chuan-Jing; YING Fang; ZHANG Xiao-Bing; WENG Wei-Zheng; WAN Hui-Lin.Role of Te on Selective Oxidation of Propane to Acrolein over MoBiTeO/SiO2 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(06): 851-855
44. DU Xiao-Ming; WU Er-Dong.Application of the Adsorption Potential Theory to Hydrogen Adsorption on Zeolites above Critical Temperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(06): 813-819
45. LIU Bai-Jun; ZENG Xian-Jun; WANG Hui; HUANG Yong; WANG Mei.Crystal Transformation among ZSM-5, ZSM-57 andMordenite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(04): 503-507
46. HAO Zhi-Xian;LIU Hui;GUO Bin;LI Hong;ZHANG Jia-Wei;GAN Li-Hua;XU Zi-Jie;CHEN Long-Wu.Sol-Gel Synthesis of Alumina Using Inorganic Salt Precursor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(03): 289-294
47. ZENG Yong-Ping;JU Shen-Gui;XING Wei-Hong;CHEN Chang-Lin.Adsorption of Mixtures of Thiophene, Benzene and n-hexane in MFI and MOR Using Molecular Simulation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(03): 343-348
48. JIN Guo-Jie;GUO Yang-Long;LIU Xiao-Hui;YAO Wei;GUO Yun;WANG Yun-Song;YUAN Fang;LU Guan-Zhong.In situ FT-IR Study on the Direct Gas Phase Epoxidation of Propylene over Ag-MoO3 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(07): 809-814
49. ZHANG Yi-Wei;ZHOU Yu-Ming;QIU An-Ding;WANG Yu;XU Yi;WU Pei-Cheng.Effect of Na Addition on Catalytic Performance of PtSn/ZSM-5 Catalyst for Propane Dehydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(06): 672-678
50. QI Xiao-lan; WANG Zhan; LI Shi-jie; LI Bin; LIU Xi-yao; LIN Bing-xiong.Characterization of High Silica Mordenite Synthesized from Amine-free System Using Fluoride as Structure-directing Agent[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(02): 198-202
51. ZHANG Wen-yu; DONG Qing-nian; ZHAO Ning; WEI Wei; SUN Yu-han.The Reaction Mechanism for the Synthesis of 1-methoxy-2-propanol on MgO Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(06): 653-657
52. LI Xue-Li; GUO Juan; WU Qiang; CHENG Yan; LONG Ying-Cai; JIANG Zhi-Yu.Research on the Enhanced Conductivity of Poly(ethylene oxide) Electrolyte by Adding Zeolite Li-FER[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(04): 397-401
53. ZHENG Jun-Lin; ZHAI Shang-Ru; YANG Dong-Jiang; ZHANG Ye; WU Dong; SUN Yu-Han.Comparison on the Catalytic Cracking and Alkylation Activities between MSU-SMFI and MCM-41 Aluminosilicates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(03): 324-327
54. Zhu Jian-Hua;Xu Yang;Wang Ying;Zhou Shi-Lu;Zhou Chun-Fang.Adsorption and Catalytic Degradation of Nitrosamines by Zeolites and Molecular Sieves[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(08S): 946-952
55. Yi Xiao-Dong;Lin Hong;He Yi-Ming;Huang Chuan-Jing;Weng Wei-Zheng;Wan Hui-Lin.Selective Oxidation of Propane over Mo-V-Zr-O Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(03): 309-312
56. Zhang Xin;Wan Hui-Lin;Weng Wei-Zheng;Yang Le-Fu;Yi Xiao-Dong.Role of Ce on Selective Oxidation of Propane to Acrolein over Ce-Ag-Mo-P-O Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(06): 492-497
57. Zhu Jian-Hua;Xu Yang;Zhou Chun-Fang;Zhou Shi-Lu;Ma Li-Li.Investigation on the Insertion-adsorption of N-nitrosamines on the Zeolite with Small Pore[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(03): 221-225
58. Zhang Xin;Wan Hui-Lin;Weng Wei-Zheng;Yi Xiao-Dong.The Effect of MoO3 in Ag-Mo-P-O Catalysts on Oxidative Dehydrogenation of Propane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(10): 878-883
59. Zhou Ling-Ping;Li Wei;Tao Ke-Yi;Li He-Xuan;Li Xuan-Wen.The Stability with Time-on-Stream of NaBr-Promoted KY Zeolite Catalyst for the Oxidative Methylation of Toluene with Methane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(10): 916-919
60. Jiang Hua;Zhao Bi-Ying;Xie You-Chang.Influence of Water on Adsorption Properties of Lithium Exchanged Low Silica X Zeolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(07): 577-580
61. Zhou Ling-Ping;Deng Liang;Kou Yuan;Li Xuan-Wen.Studies on Acidity and Basicity and Adsorption of Modified Y Zeolites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(02): 142-146
62. Zhao-Ri Ge-Tu;Li Wen-Zhao;Yu Chun-Ying;Xu Heng-Yong;Kieffer,Roger.Propane Oxidative Dehydrogenation on Molybdenum Doped LaVO4 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(01): 1-4
63. Yuan Shu-Ping;Wang Jian-Guo;Li Yong-Wang;Peng Shao-Yi.Ab initio Study on B, Al or Ga Isomorphously Substituted Mordenites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(09): 811-816
64. Xue Jun;Zhu Jian-Hua;Shen Bin;Ma Li-Li.Investigation on Catalytic Decomposition of N-nitrosamines over Zeolites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(08): 696-701
65. Zhang Tian-Li;Yan Ji-Min;Kong Fan-Ao.Quasiclassical Trajectory Study of Reaction of Chlorine Substituting the Primary Hydrogen of Propane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(02): 119-122
66. Zhao Ri-GeTu, Ge Qing-Jie, Li Wen-Zhao, Yu Chun-Ying, Jia Mei-Lin, Xu Heng-Yong.In Situ Electrical Conductivity Study of Ni-V-O Catalysts Used in Oxidative Dehydrogenation of Propane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(09): 798-803
67. Liu Fu-Yi, Li Cheng-Xiang, Gao Hui, Sheng Liu-Si, Zhang Yun-Wu.Photoionization of Epichlorohydrin by Synchrotron Radiation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(08): 758-763
68. Wei Wei, Duan Lian-Yun, Xie You-Chang.Dispersion of Urea in Natural Clinoptilolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(05): 472-475
69. Jiang Hui-Jun, Yang Chun, Meng Zhong-Yue.Study on Ni-supported Bifunctional Basic Zeolite Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(04): 331-337
70. Deng De-Bin, Ma Li-Jing, Liu Xiu-Ying, Li Xuan-Wen.Study of the Realumination of H Zeolite Framework by Infrared Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(02): 162-165
71. Zhang Jian-Ye, Li Xuan-Wen, Liu Xing-Yun.Study on the Framework Stability and Surface Acidity of Hβ Zeolite by lnfrared Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(12): 1092-1097
72. Zhang Tian-Li, Xu Li-Jin, Yan Ji-Min, Kong Fan-Ao.A Quasiclassical Trajectory Study for Reaction of Chlorine with Propane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(11): 1045-1048
73. Sun De-Kun, Bao Shu-Lin, Xu Qin, Xu Qin-Hua.Synthesis and Adsorption Thermodynamic Properties of High-Silica Y Zeolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(11): 1041-1044
74. Zhu Jun, Wang Shao-Jie, Ma Li, Chen Zhi-Quan.The Study of Dehydration from the Secondary Pore in USY Zeolite by the Positron Annihilation Pectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(11): 1053-1056
75. Chen Ming-Shu, Weng Wei-Zheng, Wan Hui-Lin.Mechanism of Propane and iso-butane Oxidehydrogenation on VMgO Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(10): 938-942
76. Liu Fu-Yi, Sheng Liu-Si, Qi Fei, Wu Guo-Hua, Gao Hui, Zhou Wei-Dong, Zhang Yun-Wu.Photoionization/Dissociation Channels and Mechanism of 1,2-Propylene Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(09): 845-849
77. Liu Xing-Yun, Liu Hui, Li Xuan-Wen, Xu Xiao-Jie.Quantitative Characterization of "Hydroxyl Nests"Concentration for the Dealuminated Y Zeolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(12): 1094-1097
78. Qiu Shi-Lun, Zhai Qing-Zhou, Xiao Feng-Shou, Zhang Zong-Tao, Han Yu.The Developments of the Studies of New Type Zeolite Molecular Sieve Host-nanoguest Composite Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(12): 1116-1122
79. Zeng Jin-Long, Xiong Zhi-Tao, Lin Guo-Dong, Yu La-Jia, Zhang Hong-Bin.Spectroscopic Characterization of Mo/HZSM-5-based Catalysts for Dehydro-aromatization of Methane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(05): 394-400
80. Yang Chun, Xu Qin-Hua.States and Assignment of Aluminium in Zeolite β[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(02): 169-172
81. Li Bao-Zong, Xu Wen-Guo, Qiu Shi-Lun, Pang Wen-Qin, Xu Ru-Ren.Simulated Calculation of High-Silica Zeolites Structure and Stability(I)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(01): 45-50
82. Yang Chun,Wang Jian,Xu Qin-Hua.Basicities of Aluminated Zeolites β:An FTIR Study of Chemisorbed Pyrrole[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(10): 957-960
83. Zheng Jian,Dong Jia-Lu,Xu Qin-Hua.The Influence of Fe on the Aromatization Reactivity and Sulphur-resistance of Pt/KL Zeolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(06): 573-576
84. He Jing,Li Xuan-Wen,Liu Xing-Yun,Pei Zhan-Fen,She Li-Qin.Properties of Y Zeolite Dealuminated by Oxalic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(06): 554-559
85. Li Man-Ni,Yang Wen-Bin,Xin Min.Kinetics of the Na+-Cu2+ Ion Exchange on the Na-form Clinoptilolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(03): 224-229
86. Yang Chun,Xu Qin-Hua.Alumination of Zeolite β[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(12): 1057-1060
87. Zheng Jian,Chun Yuan,Dong Jia-Lu,Xu Qin-Hua.Effect of Chemical Vapour Deposition on Pt/KL Catalyst for the Aromatization of n-Hexane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(10): 939-942
88. Meng Xian-Ping,Wang Ying-Xia,Wei Cheng-Qian,Zhang Wan-Jing,Lin Bing-Xiong,Liu Xi.Studies on the Stacking Fault Structure in Zeolite Beta[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(08): 727-734
89. Cheng Mo-Jie,Yang Ya-Shu.Effect of High Temperature Water Steaming on the Active Centers of ZnHZSM-5[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(08): 721-726
90. Cao Rong,Hou Zhen-Shan,Zhao Hong,He Di-Jing,Chen Wen-Hai.Propane Aromatization over Pt-Ga/HZSM-5 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(02): 114-118
91. Yue Ying-Hong,Tang Yi,Gao Zi.Fine Control of Zeolite Pore-opening Size and Gas Separation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(10): 912-915
92. Cheng Mo-Jie,Wang Jiang-Mai,Yang Ya-Shu,Li Can.The Study of Propane Aromatization over ZnHZSM-5:Activation of Propane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(08): 724-729
93. Zeng Hong, Jiang Hui-Wen, Long Ying-Cai, Sun Yao-Jun, Wang Li-Ping, Wu Tai-Liu.The Influence of Micro Structures of Silicalite and Rich-Silica ZSM-5 on Desorption Properties of p-xylene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(03): 252-256
94. Tang Yi, Peng-Ju-Fang, Gao Zi, Ye Ju-Feng, Shen Yan, Qiu Zhi-Yong, Zhou Lu-Wei.Studies on the Zeolite Electrorheological Fluids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(01): 61-65
95. Tang Yi, Hua Wei-Ming, Gao Zi.Acid Strength and the Framework Structure of Zeolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(12): 1116-1120
96. Gao Zi, Hua Wei-Ming, Chen Jian-Min, Tang Yi.Characterization of Solid Superacidity by Pentane Isomerization Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(10): 897-902
97. She Li-Qin, Zhu Gao-Zhong, Wen Rui-Wu, Zhang Chang-Jun, Li Xuan-Wen, Liu Xing-Yun.Formation and Characterization of Ga Active Site in GaZSM-5 Zeolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(07): 628-634
98. Tang Yi, Lu Lu, Gao Zi.Studies on the Control of the Pore-opening Size of HM Zeolite and its Para-selectivity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(06): 514-520
99. Luan Zhao-Hua; Zhang Ying-Zhen; Zheng Lu-Bin.A Study on Acidity and Coking Activity of (NH4)2SiF6 Dealuminated Faujasites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(06): 827-831
100. Niu Guo-Xing; Zhu Chong-Ye; Li Quan-Zhi; Xue Zhi-Yuan; Zhao Yan; Hou Yun-Duo; Li Ming-Shi.Studies on Acidic Properties of Various Reusy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(03): 374-381
101. Wang Qiu-Ying; Jian Pan-Ming; Zhu Chao; Zhai Ying-Li.Studies on Silicon-Rich PrHY Zeolites of Ultrastability by IR AND 29Si MAS NMR[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(01): 50-55
102. Tang Yi; Hua Wei-Ming; Gao Zi.Pore Structure and Catalytic Behavior of Modified Y Zeolites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(05): 595-601
103. Pei Zhan-Fen; Liu Xing-Yun; Li Xuan-Wen.The Studies of Pore Structures of High-Silica Y Zeolites by N2 Adsorption[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(05): 613-618
104. Xiao Shu-Yong; Yao Jie; Meng Zhong-Yue.Probe Into NH3-TPD Curve of Ni-Containing Zeolite Out The View of Acidity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1991,7(06): 721-724
105. Gao Zi; Yang Xue-Min; Wang Yu.Positron Annihilation and Electrostatic Field in Zeolites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1991,7(04): 425-429
106. Wang Xu-Xu; Li Xuan-Wen; Yuan Shi-Bin; She Li-Qin; Liu Xing-Yun; Sun Zuo-Min.Study on the Aromatization of Several Cycloalkanes Over ZnZSM-5[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1991,7(03): 281-288
107. Du Qi-Shi; Du Lei.The H-F Force Method to Describe the MO'S Bonding Property[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1991,7(02): 140-145
108. Li Bang-Yin; Gao Zi.The Influence of Dealumination Methods on the Properties of Mordenites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1991,7(01): 1-9
109. Yang Xun-Min; Zhang Bin; He He-Yong; Gao Zi.Dispersion of α-Fe2O3 on NaY Zeolites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1991,7(01): 16-21
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top