Please wait a minute...
Acta Physico-Chimica Sinica  2005, Vol. 21 Issue (04): 458-462    DOI: 10.3866/PKU.WHXB20050423
Review     
Research Progress on Proton Exchange Membranes for Direct Methanol Fuel Cell
CHEN Yu; TANG Ya-Wen; LIU Chang-Peng; XING Wei; LU Tian-Hong
Department of Chemistry, Nanjing Normal University, Nanjing 210097; Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130022
Download:   PDF(1935KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)      

Abstract  The proton exchange membrane is one of the key parts in direct methanol fuel cell (DMFC). In this pa-per, the recent progress in the investigation of the new polymer electrolyte membranes used for DMFC was presented.

Key wordsDirect methanol fuel cell      Proton exchange membrane      Methanol permeability     
Received: 20 September 2004      Published: 15 April 2005
Corresponding Authors: LU Tian-Hong     E-mail: tianhonglu@263.net
Cite this article:

CHEN Yu; TANG Ya-Wen; LIU Chang-Peng; XING Wei; LU Tian-Hong. Research Progress on Proton Exchange Membranes for Direct Methanol Fuel Cell. Acta Physico-Chimica Sinica, 2005, 21(04): 458-462.

URL:

http://www.whxb.pku.edu.cn/Jwk_wk/wlhx/10.3866/PKU.WHXB20050423     OR     http://www.whxb.pku.edu.cn/Jwk_wk/wlhx/Y2005/V21/I04/458

[1] QIAN Hui-Hui, HAN Xiao, ZHAO Yan, SU Yu-Qin. Flexible Pd@PANI/rGO Paper Anode for Methanol Fuel Cells[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(9): 1822-1827.
[2] Lü Yang, SONG Yu-Jiang, LIU Hui-Yuan, LI Huan-Qiao. Pd-Containing Core/Pt-Based Shell Structured Electrocatalysts[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(2): 283-294.
[3] CHANG Qiao-Wan, XIAO Fei, XU Yuan, SHAO Min-Hua. Core-Shell Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(1): 9-17.
[4] YANG Yi, LUO Lai-Ming, DU Juan-Juan, ZHANG Rong-Hua, DAI Zhong-Xu, ZHOU Xin-Wen. Hollow Pt-Based Nanocatalysts Synthesized through Galvanic Replacement Reaction for Application in Proton Exchange Membrane Fuel Cells[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(4): 834-847.
[5] SHI Ji-Cheng, XU Hong-Feng, LU Lu, GAO Jun. Hydrogen Bromine Battery Structure Optimization and the Operation Condition Effects on Battery Performance[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(12): 2941-2950.
[6] ZHU Hong, LUO Ming-Chuan, CAI Ye-Zheng, SUN Zhao-Nan. Core-Shell Structured Electrocatalysts for the Cathodic Oxygen Reduction Reaction in Proton Exchange Membrane Fuel Cells[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(10): 2462-2474.
[7] SHANG Ming-Feng, DUAN Pei-Quan, ZHAO Tian-Tian, TANG Wen-Chao, LIN Rui, HUANG Yu-Ying, WANG Jian-Qiang. In Situ XAFS Methods for Characterizing Catalyst Structure in Proton Exchange Membrane Fuel Cell[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2015, 31(8): 1609-1614.
[8] QIAN Yang, XU Jiang. Properties of Zr Nanocrystalline Coating on Ti Alloy Bipolar Plates in Simulated PEMFC Environments[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2015, 31(2): 291-301.
[9] YANG Mei-Ni, LIN Rui, FAN Ren-Jie, ZHAO Tian-Tian, ZENG Hao. Preparation and Application of Pt-Ni Catalysts Supported on Cobalt-Polypyrrole-Carbon for Fuel Cells[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2015, 31(11): 2131-2138.
[10] ZHANG Jia-Han, GUO Gui-Bao, AN Sheng-Li, HAO Yan, ZHANG Dong, YAN Kai-Bo. Synthesis and Properties of Proton Exchange Membranes via Single-Step Grafting PSBMA onto PVDF Modified by TMAH[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2015, 31(10): 1905-1913.
[11] FAN Ren-Jie, LIN Rui, HUANG Zhen, ZHAO Tian-Tian, MA Jian-Xin. Preparation and Characterization of Pt Catalysts Supported on Cobalt-Polypyrrole-Carbon for Fuel Cells[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2014, 30(7): 1259-1266.
[12] HAN Shuai-Yuan, YUE Bao-Hua, YAN Liu-Ming. Research Progress in the Development of High-Temperature Proton Exchange Membranes Based on Phosphonic Acid Group[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2014, 30(1): 8-21.
[13] ZHAO Tian-Tian, LIN Rui, ZHANG Lu, CAO Chui-Hui, MA Jian-Xin. Effects of Pt Content on the Catalytic Performance of Co@Pt/C Core-Shell Structured Electrocatalysts[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2013, 29(08): 1745-1752.
[14] ZHOU Yang, LIU Wei-Ming, HU Xian-Chao, CHU You-Qun, MA Chun-An. Nano-WO3 Composite Materials as Electro-Catalyst for Methanol Oxidation[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2013, 29(07): 1487-1493.
[15] CHENG Hai-Long, XU Jing-Mei, WANG Zhe, REN Chun-Li, BAI Hong-Wei, ZHAO Cheng-Ji, ZHANG Hui-Xuan. Sulfonated Poly(aryl ether ketone) on Side Chain/Sulfonated Poly(vinyl alcohol) Composite Proton Exchange Membrane for Direct Methanol Fuel Cells[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2013, 29(07): 1515-1523.