Please wait a minute...
Acta Physico-Chimica Sinica  2005, Vol. 21 Issue (04): 378-382    DOI: 10.3866/PKU.WHXB20050407
Article     
Surface Photoinduced Charge Separation and Photocatalytic Activity of Sn Doped TiO2 Nanoparticles
JING Li-Qiang; FU Hong-Gang; WANG De-Jun; WEI Xiao; SUN Jia-Zhong
State Key Laboratory of Theoretical and Computational Chemistry. Institute of Theoretical Chemistry, Jilin University; School of Chemistry, Jilin University, Changchun 130023; School of Chemistry and Material Science. The Laboratory of Physical Chemistry, Heilongjiang University, Harbin 150080
Download:   PDF(262KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)      

Abstract  In this paper, different Sn doped TiO2 nanoparticles were prepared by a sol-gel method, and were mainly characterized by surface photovoltage spectroscopy (SPS) and photoluminescence spectroscopy (PL). The photocatalytic activity of the as-prepared samples was evaluated by degrading the phenol solution. The effects of the calcination temperature and doping Sn content on the separation of surface photoinduced charge carriers and photocatalytic activity of TiO2 nanoparticles were discussed, and the modification mechanisms of Sn were analyzed. The results showed that the appropriate content of Sn dopant could effectively promote the separation of surface photoinduced charge carrier of TiO2 nanoparticles calcined at appropriate temperature, which was responsible for the remarkable increase in photocatalytic activity.

Key wordsTiO2      Sol-gel      Dopping      Sn      Photocatalysis     
Received: 11 August 2004      Published: 15 April 2005
Corresponding Authors: WANG De-Jun     E-mail: wangdj@mail.jlu.edu.cn
Cite this article:

JING Li-Qiang; FU Hong-Gang; WANG De-Jun; WEI Xiao; SUN Jia-Zhong. Surface Photoinduced Charge Separation and Photocatalytic Activity of Sn Doped TiO2 Nanoparticles. Acta Physico-Chimica Sinica, 2005, 21(04): 378-382.

URL:

http://www.whxb.pku.edu.cn/Jwk_wk/wlhx/10.3866/PKU.WHXB20050407     OR     http://www.whxb.pku.edu.cn/Jwk_wk/wlhx/Y2005/V21/I04/378

[1] TIAN Ai-Hua, WEI Wei, QU Peng, XIA Qiu-Ping, SHEN Qi. One-Step Synthesis of SnS2 Nanoflower/Graphene Nanocomposites with Enhanced Lithium Ion Storage Performance[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(8): 1621-1627.
[2] CHENG Ruo-Lin, JIN Xi-Xiong, FAN Xiang-Qian, WANG Min, TIAN Jian-Jian, ZHANG Ling-Xia, SHI Jian-Lin. Incorporation of N-Doped Reduced Graphene Oxide into Pyridine-Copolymerized g-C3N4 for Greatly Enhanced H2 Photocatalytic Evolution[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(7): 1436-1445.
[3] QIU Jian-Ping, TONG Yi-Wen, ZHAO De-Ming, HE Zhi-Qiao, CHEN Jian-Meng, SONG Shuang. Electrochemical Reduction of CO2 to Methanol at TiO2 Nanotube Electrodes[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(7): 1411-1420.
[4] ZHANG Chi, WU Zhi-Jiao, LIU Jian-Jun, PIAO Ling-Yu. Preparation of MoS2/TiO2 Composite Catalyst and Its Photocatalytic Hydrogen Production Activity under UV Irradiation[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(7): 1492-1498.
[5] DAI Wei-Guo, HE Dan-Nong. Selective Photoelectrochemical Oxidation of Chiral Ibuprofen Enantiomers[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(5): 960-967.
[6] HU Hai-Long, WANG Sheng, HOU Mei-Shun, LIU Fu-Sheng, WANG Tian-Zhen, LI Tian-Long, DONG Qian-Qian, ZHANG Xin. Preparation of p-CoFe2O4/n-CdS by Hydrothermal Method and Its Photocatalytic Hydrogen Production Activity[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(3): 590-601.
[7] GAO Xiao-Ping, GUO Zhang-Long, ZHOU Ya-Nan, JING Fang-Li, CHU Wei. Catalytic Performance and Characterization of Anatase TiO2 Supported Pd Catalysts for the Selective Hydrogenation of Acetylene[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(3): 602-610.
[8] BAI Xue-Jun, HOU Min, LIU Chan, WANG Biao, CAO Hui, WANG Dong. 3D SnO2/Graphene Hydrogel Anode Material for Lithium-Ion Battery[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(2): 377-385.
[9] XIAO Ming, HUANG Zai-Yin, TANG Huan-Feng, LU Sang-Ting, LIU Chao. Facet Effect on Surface Thermodynamic Properties and In-situ Photocatalytic Thermokinetics of Ag3PO4[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(2): 399-406.
[10] WAN Xiu-Mei, WANG Li, GONG Xiao-Qing, LU Dan-Feng, QI Zhi-Mei. Detection Sensitivity to Benzo[a]pyrene of Nanoporous TiO2 Thin-Film Waveguide Resonance Sensor[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(12): 2523-2531.
[11] ZHANG Xiao-Ru, XU Yue-Feng, SHEN Shou-Yu, CHEN Yuan, HUANG Ling, LI Jun-Tao, SUN Shi-Gang. Reduced Graphene Oxide-LaFeO3 Composite Nanomaterials as Bifunctional Catalyst for Rechargeable Lithium-Oxygen Batteries[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(11): 2237-2244.
[12] LAN Hai, XIAO Xi, YUAN Shan-Liang, ZHANG Biao, ZHOU Gui-Lin, JIANG Yi. MoFeOx-Supported Catalysts for the Catalytic Conversion of Glycerol to Allyl Alcohol without External Hydrogen Donors[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(11): 2301-2309.
[13] CHEN Jun-Jun, SHI Cheng-Wu, ZHANG Zheng-Guo, XIAO Guan-Nan, SHAO Zhang-Peng, LI Nan-Nan. 4.81%-Efficiency Solid-State Quantum-Dot Sensitized Solar Cells Based on Compact PbS Quantum-Dot Thin Films and TiO2 Nanorod Arrays[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(10): 2029-2034.
[14] HUANG Ya-Yu, FANG Qiu-Yan, ZHOU Jian-Zhang, ZHAN Dong-Ping, SHI Kang, TIAN Zhong-Qun. Deposition and Inhibition of Cu on TiO2 Nanotube Photoelectrode in Photoinduced Confined Etching System[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(10): 2042-2051.
[15] ZHANG Hao, LI Xin-Gang, CAI Jin-Meng, WANG Ya-Ting, WU Mo-Qing, DING Tong, MENG Ming, TIAN Ye. Effect of the Amount of Hydrofluoric Acid on the Structural Evolution and Photocatalytic Performance of Titanium Based Semiconductors[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(10): 2072-2081.