Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
Acta Phys Chim Sin >> 2005,Vol.21>> Issue(04)>> 414-418     doi: 10.3866/PKU.WHXB20050414         中文摘要
Electrochemical Performances of Supercapacitor with Polyaniline Particles with Hierarchy as Active Electrode Material
YANG Hong-Sheng; ZHOU Xiao; ZHANG Qing-Wu
Institute of Polymer, Department of Chemical Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084
Full text: PDF (1979KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)
Polyaniline (PANi) particles with hierarchy are prepared by adding (NH4)2S2O8 dropwise into aqueous solution containing aniline monomer and HCl acid at 0 ℃ under nitrogen atmosphere with stirring. SEM images show that the resulted PANi particles are composed of their primary particles, which are composed of multi-layer flakes. Symmetric redox supercapacitor (prototype) is assembled with the PANi particles as active electrode materials and 2 mol•L-1 H2SO4 aqueous solution as electrolyte. The electrochemical performances of the supercapacitor are tested with cyclic voltammetry, galvanostatic charge-discharge and electrochemical impedance spectroscopy. When the charge-discharge current is 7 mA, the specific energy and specific power of the supercapacitor can reach 6.35 Wh•kg-1 and 132 W•kg-1 (based on the mass of PANi), respectively;the capacitance of PANi electrode is about 408 F•g-1 . When the charge-discharge current is 20 mA, the specific energy and specific power of the super-capacitor can reach 4.39 Wh•kg-1 and 328 W•kg-1 (based on the weight of PANi), respectively; the capacitance of PANi electrode is about 324 F•g-1 . During 100 charge-discharge cycles, the discharge capacity of the supercapacitor is constant, and the charge-discharge efficiency is 95%. The results show that the PANi supercapacitor with hierarchial particles as active electrode material can store a great deal of charge and energy in H2SO4 solution.

Keywords: Polyaniline   Supercapacitor   Electrochemical capacitor   Conducting polymer  
Received: 2004-08-24 Accepted: 2004-12-06 Publication Date (Web): 2005-04-15
Corresponding Authors: ZHOU Xiao Email: zhoux@mail.tsinghua.edu.cn


Cite this article: YANG Hong-Sheng; ZHOU Xiao; ZHANG Qing-Wu. Electrochemical Performances of Supercapacitor with Polyaniline Particles with Hierarchy as Active Electrode Material[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21 (04): 414-418.    doi: 10.3866/PKU.WHXB20050414
1. BIAN Shao-Wei, XU Ling-Li, GUO Mei-Xia, SHAO Fu, LIU Si.Fabrication of Graphene/Cotton and MnO2/Graphene/Cotton Composite Fabrics as Flexible Electrodes for Electrochemical Capacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1199-1206
2. ZHOU Xiao, SUN Min-Qiang, WANG Geng-Chao.Synthesis and Supercapacitance Performance of Graphene-Supported π-Conjugated Polymer Nanocomposite Electrode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 975-982
3. WANG Yong-Fang, ZUO Song-Lin.Electrochemical Properties of Phosphorus-Containing Activated Carbon Electrodes on Electrical Double-Layer Capacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 481-492
4. LIN You-Cheng, ZHONG Xin-Xian, HUANG Han-Xing, WANG Hong-Qiang, FENG Qi-Peng, LI Qing-Yu.Preparation and Application of Polyaniline Doped with Different Sulfonic Acids for Supercapacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 474-480
5. LI Ya-Jie, NI Xing-Yuan, SHEN Jun, LIU Dong, LIU Nian-Ping, ZHOU Xiao-Wei .Preparation and Performance of Polypyrrole/Nitric Acid Activated Carbon Aerogel Nanocomposite Materials for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 493-502
6. LI Zhao-Hui, LI Shi-Jiao, ZHOU Jin, ZHU Ting-Ting, SHEN Hong-Long, ZHUO Shu-Ping.Preparation and Supercapacitive Performance of N, S Co-Doped Activated Carbon Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 676-684
7. LI Yang, XIE Hua-Qing, LI Jing.Hydrothermal Synthesis of Al-Doped α-MnO2 Nanotubes and Their Electrochemical Performance for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 693-699
8. YANG Shuo, XU Gui-Yin, HAN Jin-Peng, BING Huan, DOU Hui, ZHANG Xiao-Gang.Nitrogen-Doped Porous Carbon Derived from Dopamine-Modified Polypyrrole and Its Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 685-692
9. WU Yan-Bo, BI Jun, WEI Bin-Bin.Preparation and Supercapacitor Properties of Double-Perovskite La2CoNiO6 Inorganic Nanofibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 315-321
10. LU Jian-Jian, YING Zong-Rong, LIU Xin-Dong, ZHAO Shuang-Sheng.Preparation of Cross-Linked Porous Carbon Nanofiber Networks by Electrospinning Method and Their Electrochemical Capacitive Behaviors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2099-2108
11. HAN Xiao-Mei, WU Yan-Bo, ZHAO Heng-Yan, BI Jun, WEI Bin-Bin.Preparation and Supercapacitor Properties of Carbon-Coated SnO2 Hollow Fibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2220-2228
12. YI Chao, XIONG Xin-Bo, ZOU Zhi-Biao, LI Jun-Jie, HUANG Tuo, LI Bin, MA Jun, ZENG Xie-Rong.Fabrication of Nickel-Based Composite Film Electrode for Supercapacitors by a New Method of Anodization/GCD[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 99-104
13. WANG Jian-De, PENG Tong-Jiang, XIAN Hai-Yang, SUN Hong-Juan.Preparation and Supercapacitive Performance of Three-Dimensional Reduced Graphene Oxide/Polyaniline Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 90-98
14. WANG Li-Li, XING Rui-Guang, ZHANG Bang-Wen, HOU Yuan.Preparation and Electrochemical Properties of Functionalized Graphene/Polyaniline Composite Electrode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1659-1666
15. WANG Li, MA Jun-Hong.Synthesis and Electrocatalytic Properties of Pt Nanoparticles on Nitrogen-Doped Reduced Graphene Oxide for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1267-1273
16. ZHANG Xuan-Xuan, RAN Fen, FAN Hui-Li, KONG Ling-Bin, KANG Long.Hydrothermal Synthesis and Electrochemical Measurements of Interconnected Porous Carbon/MnO2 Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 881-890
17. SONG Gen-Ping, XIA Dong-Xiang.One-Step Preparation of Superhydrophobic Polyaniline/Sodium Dodecylbenzenesulfonate Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 583-588
18. SUN Xian-Zhong, ZHANG Xiong, HUANG Bo, MA Yan-Wei.Effects of Separator on the Electrochemical Performance of Electrical Double-Layer Capacitor and Hybrid Battery-Supercapacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 485-491
19. NAN Guang-Hua, WANG Jian-Ping, WANG Yan, WANG He, LI Wei, ZHANG Xing-Xiang.Preparation and Properties of Nanoencapsulated Phase Change Materials Containing Polyaniline[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 338-344
20. CHEN Chan-Juan, HU Zhong-Ai, HU Ying-Ying, LI Li, YANG Yu-Ying, AN Ning, LI Zhi-Min, WU Hong-Ying.SnO2/Graphite Nanosheet Composite Electrodes and Their Application in Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2256-2262
21. WANG Jian-De, PENG Tong-Jiang, SUN Hong-Juan, HOU Yun-Dan.Effect of the Hydrothermal Reaction Temperature on Three-Dimensional Reduced Graphene Oxide's Appearance, Structure and Super Capacitor Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2077-2084
22. TANG Jia-Yong, CAO Pei-Qi, FU Yan-Bao, LI Peng-Hui, MA Xiao-Hua.Synthesis of a Mesoporous Manganese Dioxide-Graphene Composite by a Simple Template-Free Strategy for High-Performance Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1876-1882
23. MA Guo-Fu, MU Jing-Jing, ZHANG Zhi-Guo, SUN Kan-Jun, PENG Hui, LEI Zi-Qiang.Preparation of Polypyrrole/Sodium Alginate Nanospheres and Their Application for High-Performance Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2385-2391
24. HUANG Bo, SUN Xian-Zhong, ZHANG Xiong, ZHANG Da-Cheng, MA Yan-Wei.Organic Electrolytes for Activated Carbon-Based Supercapacitors with Flexible Package[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1998-2004
25. LI Le, HE Yun-Qiu, CHU Xiao-Fei, LI Yi-Ming, SUN Fang-Fang, HUANG He-Zhou.Hydrothermal Synthesis of Partially Reduced Graphene Oxide-K2Mn4O8 Nanocomposites as Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1681-1690
26. WU Hong-Ying, WANG Huan-Wen.Synthesis and Characterization of NiCo2O4 Nanoflower/Activated Carbon Fiber Composite and Its Supercapacitor Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1501-1506
27. YANG Bin, WU Hui, HU Song-Wei, LÜ Hui-Ling, SONG Ye, ZHU Xu-Fei.Fabrication and Performance of Electrolytic-Electrochemical Hybrid Capacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 1013-1020
28. WANG Sha-Sha, LU Shan, SU Jia, GUO Zheng-Kai, LI Xue-Min, ZHANG Xue-Hua, HE Sheng-Tai, HE Tao.Influences of Polymerization Time on Structure and Properties of Polyaniline Counter Electrodes in Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 516-524
29. HU Ying-Ying, HU Zhong-Ai, ZHANG Ya-Jun, LU Ai-Lian, XU Huan, ZHANG Zi-Yu, YANG Yu-Ying, LI Li, WU Hong-Ying.Synthesis and Electrochemical Characterization of RuO2·xH2O/Graphite Nanosheet Composite Array Electrodes for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 305-310
30. WANG Hong-Zhi, GAO Cui-Xia, ZHANG Peng, YAO Su-Wei, ZHANG Wei-Guo.Synthesis and Electrochemical Performance of Graphene/Polyaniline[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 117-122
31. LI Li-Xiang, TAO Jing, GENG Xin, AN Bai-Gang.Preparation and Supercapacitor Performance of Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes from Polyaniline Modification[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 111-116
32. ZhONG Hao-Xiang, ZHAO Chun-Bao, LUO Hao, ZHANG Ling-Zhi.Novel Organosilicon Ionic Liquid Based Electrolytes for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2641-2647
33. SU Peng, GUO Hui-Lin, PENG San, NING Sheng-Ke.Preparation of Nitrogen-Doped Graphene and Its Supercapacitive Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2745-2753
34. HUANG Wen, ZHAO Jin, KANG Qi, XU Kaichen, YU Zhen, WANG Jian, MA Yan-Wen, HUANG Wei.Preparation of Three-Dimensional Carbon Microtube/Carbon Nanotube Composites and Their Application in Supercapacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2269-2275
35. DU Ran, ZHANG Xue-tong.Alkoxysulfonate-Functionalized Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) Hydrogels[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2305-2314
36. SHEN Bao-Shou, FENG Wang-Jun, LANG Jun-Wei, WANG Ru-Tao, TAI Zhi-Xin, YAN Xing-Bin.Nitric Acid Modification of Graphene Nanosheets Prepared by Arc- Discharge Method and Their Enhanced Electrochemical Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1726-1732
37. WANG Yu, DONG Hui, GENG Liang, YU Gang, ZHU Yue-Xiang, XIE You-Chang.Facile Synthesis of Bimodal Mesoporous Carbon with Thin Pore Walls[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1525-1532
38. CHE Qian, ZHANG Fang, ZHANG Xiao-Gang, LU Xiang-Jun, DING Bing, ZHU Jia-Jia.Preparation of Ordered Mesoporous Carbon/NiCo2O4 Electrode and Its Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 837-842
39. LIU Dong, SHEN Jun, LI Ya-Jie, LIU Nian-Ping, LIU Bin.Pore Structures of Carbon Aerogels and Their Effects on Electrochemical Supercapacitor Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 843-849
40. JIN Yu, CHEN Hong-Yuan, CHEN Ming-Hai, LIU Ning, LI Qing-Wen.Carbon Nanotube/Polyaniline/Graphene Composite Paper and Its Electrochemical Capacitance Behaviors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 609-614
41. ZHU Jian-Bo, XU You-Long, WANG Jie, WANG Jing-Ping.Electropolymerization and Characterization of Fast Charge-Discharge PPy/F-SWNTs Composite Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 373-380
42. SUN Xian-Zhong, ZHANG Xiong, ZHANG Da-Cheng, MA Yan-Wei.Activated Carbon-Based Supercapacitors Using Li2SO4 Aqueous Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 367-372
43. GUO Pei-Zhi, JI Qian-Qian, ZHANG Li-Li, ZHAO Shan-Yu, ZHAO Xiu-Song.Preparation and Characterization of Peanut Shell-Based Microporous Carbons as Electrode Materials for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2836-2840
44. XUE Rong, YAN Jing-Wang, TIAN Ying, YI Bao-Lian.Lanthanum Doped Manganese Dioxide/Carbon Nanotube Composite Electrodes for Electrochemical Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2340-2346
45. LU Xiang-Jun, DOU Hui, YANG Su-Dong, HAO Liang, ZHANG Fang, ZHANG Xiao-Gang.Fabrication and Electrochemical Capacitive Behavior of Freestanding Graphene/Polyaniline Nanofibre Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2333-2339
46. LI Zhao, XU Ju-Liang, LI Xu-Yan, GUO Li-Fang, LI Jin, JIANG Yi-Ming.Preparation of Manganese Dioxide for Electrodes of Supercapacitors Based on Duplex Stainless Steel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1424-1430
47. ZHOU Jin, LI Wen, XING Wei, ZHUO Shu-Ping.Capacitive Performance of Tunable Ordered Mesoporous Carbons in Organic and H2SO4 Electrolytes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1431-1438
48. KONG De-Shuai, WANG Jian-Ming, PI Ou-Yang, SHAO Hai-Bo, ZHANG Jian-Qing.Electrochemical Fabrication and Pseudocapacitive Performance of a Porous Nanostructured Nickel-Based Complex Film Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 764-768
49. MI Juan, WANG Yu-Ting, GAO Peng-Cheng, LI Wen-Cui.Effects of Thermal Treatment on the Electrochemical Behavior of Manganese Dioxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 893-899
50. YU Li-Qiu, CHEN Shu-Li, CHANG Sha, LI Yun-Hu, GAO Yin-Yi, WANG Gui-Ling CAO Dian-Xue.Supercapacitance of NiCo2O4 Nanowire Arrays Grown on Nickel Foam[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 615-619
51. LI Wen, ZHOU Jin, XING Wei, ZHUO Shu-Ping, Lü Yi-Min.Preparation of Microporous Carbon Using a Zeolite HY Template and Its Capacitive Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 620-626
52. SUN Gang-Wei, SONG Wen-Hua, LIU Xiao-Jun, QIAO Wen-Ming, LING Li-Cheng.Asymmetric Capacitance Behavior Based on the Relationship between Ion Dimension and Pore Size[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 449-454
53. TIAN Ying, YAN Jing-Wang, XUE Rong, YI Bao-Lian.Influence of Electrolyte Concentration and Temperature on the Capacitance of Activated Carbon[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 479-485
54. ZHANG Hai-Jun, ZHANG Xiao-Gang, YUAN Chang-Zhou, GAO Bo, SUN Kang, FU Qing-Bin, LU Xiang-Jun, JIANG Jian-Chun.Preparation of Water Soluble Chitosan-Based Porous Carbon/NiO Composites and Their Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 455-460
55. ZHANG Lei-Yong, HE Shui-Jian, CHEN Shui-Liang, GUO Qiao-Hui, HOU Hao-Qing.Preparation and Electrochemical Properties of Polyaniline/Carbon Nanofiber Composite Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3181-3186
56. ZHANG Fang, YUAN Chang-Zhou, ZHANG Xiao-Gang, ZHANG Luo-Jiang, XU Ke.5-Sulfosalicylic Acid-Assisted Hydrothermal Synthesis and Supercapacitive Properties of Co-Ni Layered Double Hydroxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3175-3180
57. ZHANG Xiao-Bo, CHEN Ming-Hai, ZHANG Xiao-Gang, LI Qing-Wen.Preparation of Porous Carbon Nanofibers by Electrospinning and Their Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3169-3174
58. WAN Qun-Yi, FAN Shuan-Shi, YUE Xian-Jun, LANG Xue-Mei, XU Wen-Dong, LI Jing, FENG Chun-Hua.Improved Capacitive Performance of Polypyrrole Doped with 9,10-Anthraquinone-2-sulfonic Acid Sodium Salt[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2951-2956
59. TIAN Ying, YAN Jing-Wang, LIU Xiao-Xue, XUE Rong, YI Bao-Lian.Electrochemical Capacitance of Composites with MnOx Loaded on the Surface of Activated Carbon Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2151-2157
60. LI Li-Min, LIU En-Hui, LI Jian, YANG Yan-Jing, SHEN Hai-Jie, HUANG Zheng-Zheng, XIANG Xiao-Xia.Polyaniline-Based Carbon for a Supercapacitor Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1521-1526
61. JI Qian-Qian, GUO Pei-Zhi, ZHAO Xiu-Song.Preparation of Chitosan-Based Porous Carbons and Their Application as Electrode Materials for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1254-1258
62. ZANG Yang, HAO Xiao-Gang, WANG Zhong-De, ZHANG Zhong-Lin, LIU Shi-Bin.Copolymerization and Capacitive Performance of Composite Carbon Nanotubes/Polyaniline/Nickel Hexacyanoferrate Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 291-298
63. PANG Xu, MA Zheng-Qing, ZUO Lie.Sn Doped MnO2 Electrode Material for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2433-2437
64. FU Qing-Bin, GAO Bo, SU Ling-Hao, YUAN Chang-Zhou, LU Xiang-Jun, ZHANG Xiao-Gang.Preparation of Polypyrrole/Benzenesulfonic Functionalized Multi-Walled Carbon Nanotubes Induced by Hydrogen Bonding and Their Electrochemical Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2199-2204
65. SUN Zhe, LIU Kai-Yu, ZHANG Hai-Feng, LI Ao-Sheng, XU Xiao-Cun.Study on Meso-C/MnO2 Asymmetric Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 1991-1997
66. JIANG Qi, ZHAO Xiao-Feng, HUANG Bin, DU Bing, ZHAO Yong.Effect of the Activated Carbon Reactivation on Its Electrochemical Capacitance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 757-761
67. DU Bing, JIANG Qi, ZHAO Xiao-Feng, LIN Sun-Zhong, MU Pei-Shan, ZHAO Yong.Preparation of PPy/CNTs Composite Based on the Electrostatic Absorption Effect[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 513-518
68. CHEN Li; ZHANG Xiao-Gang; YUAN Chang-Zhou; CHEN Sheng-Yao.Electrochemical Properties of Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)/Manganese Oxide Synthesized by Interfacial Polymerization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 304-308
69. GAO Qiang; LIU Ya-Fei; HU Zhong-Hua; ZHENG Xiang-Wei; WEN Zu-Biao.Electrochemical Properties of Manganese Oxide Surface-Modified Activated Carbon Electrode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 229-236
70. SU Bi-Tao; ZUO Xian-Wei; HU Chang-Lin; LEI Zi-Qiang.Synthesis and Electromagnetic Properties of Polyaniline/CoFe2O4 Nanocomposite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(10): 1932-1936
71. JIANG Qi; ZHANG Qian; DU Bing; ZHAO Xiao-Feng; ZHAO Yong.Preparation and Electrochemical Properties of CNTs-PANI Composite Material via Finite Field Polymerization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1719-1723
72. YE Xiang-Guo; ZHANG Xiao-Gang; MI Hong-Yu; YANG Su-Dong.Hydrothermal Microemulsion Synthesis of Co3O4 with Different Morphologies and Their Electrochemical Capacitance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(06): 1105-1110
73. ZENG Wen-Wen; HUANG Ke-Long; YANG You-Ping; LIU Su-Qin; LIU Ren-Sheng.Solvothermal Synthesis and Capacitance Performance of Co3O4 with Different Morphologies[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(02): 263-268
74. YANG Jing; LIU Ya-Fei; CHEN Xiao-Mei; HU Zhong-Hua; ZHAO Guo-Hua.Carbon Electrode Material with High Densities of Energy and Power[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(01): 13-19
75. SUN Guo-Hua; LI Kai-Xi; FAN Hui; GU Jian-Yu; LI Qiang; LIU Yue.Eelectrochemical Performance of Capacitors Using [BMIm]BF4/Fc as Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(01): 103-108
76. YANG Jian-Jun; HUANG Jun-Jie; JIANG Zhi-Yu.Supercapacitance of MnO2 Thin Film Electrodes Prepared Using Jet Printing Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(09): 1365-1369
77. WANG Jie; XU You-Long; SUN Xiao-Fei; XIAO Fang; MAO Sheng-Chun.Capacitance Properties of Porous Polypyrrole Thick Films Prepared Electrochemically by Multi-step Polymerization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(06): 877-882
78. LU Xin-Mei; WU Quan-Fu; MI Hong-Yu; ZHANG Xiao-Gang.Electrochemical Capacitance of Camphorsulfonic Acid Doped Polyaniline Microtubes Prepared at Low Temperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(06): 820-824
79. GUO Xiao-Li; GUO Min; WANG Xin-Dong.Bienzymatic Glucose Biosensor Based on Graphite Electrode Modified with Nanofibrous Polyaniline[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(04): 585-589
80. FENG Zhen-Zhen;NULI Yan-Na;YANG Jun.Conductive Sulfur-Containing Material/Polyaniline Composite for Cathode Material of Rechargeable Magnesium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(03): 327-331
81. WANG Jie;XU You-Long;CHEN Xi;DU Xian-Feng;LI Xi-Fei.Effect of Doping Ions on Electrochemical Capacitance Properties of Polypyrrole Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(03): 299-304
82. YANG Zhao-Hui;ZHANG Mao-Feng;CAO Wei-Xiao.Self-assembly Films of Poly(4-diazosulfonate Styrene-co-4-vinylpyridine) with Polyaniline and Their Photoelectric Conversion Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(01): 1-5
83. LI Qiang;LI Kai-Xi;SUN Guo-Hua;FAN Hui;GU Jian-Yu.A New Kind of Redox Electrolyte Electrochemical Capacitor System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(12): 1445-1450
84. WEN Jing-bang; ZHOU Hai-hui; LI Song-lin; LUO Sheng-lian; CHEN Jin-hua; KUANG Ya-fei.Growth Process of Nano-fibrous Polyaniline Film on Stainless Steel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(01): 106-109
85. MA Hui-ru; GUAN Jian-guo; LU Guo-jun; YUAN Run-zhang.The Preparation and Characterization of PAn-PEG-PAn Rod-coil Triblock Copolymers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(06): 627-631
86. CAI Cheng-Dong; ZHOU Jian-Zhang; QI Li; XI Yan-Yan; LAN Bi-Bo; WU Ling-Ling; LIN Zhong-Hua.Conductance of a Single Conducting Polyaniline Nanowire[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(04): 343-346
87. WANG Xiao-Feng; RUAN Dian-Bo; WANG Da-Zhi; LIANG Ji.Hybrid Electrochemical Supercapacitors Based on Polyaniline and Activated Carbon Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(03): 261-266
88. WANG Xiao-Feng; WANG Da-Zhi; LIANG Ji.Pseudo-capacitance of Ultrafine Nickel Hydroxide Prepared by Sol-gel Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(02): 117-122
89. Chen Hong;Chen Jin-Song;Zhou Hai-Hui;Jiao Shu-Qiang;Chen Jin-Hua;Kuang Ya-Fei.The Application of Nano-fibrous Polyaniline in Electrochemical Capacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(06): 593-597
90. Dong Ping;Zhou Jian-Zhang;Xi Yan-Yan;Cai Cheng-Dong;Zhang Yan;Zou Xu-Dong;Huang Huai-Guo;Wu Ling-Ling;Lin Zhong-Hua.The Growth Mechanism of Eletrosynthesized Polyaniline Nanotubules in Alumina Template[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(05): 454-458
91. Jiang Qi;Lu Xiao-Ying;Zhao Yong;Yu Zuo-Long.Effect of Microstructure’s Change on Electrochemical Capacitance of Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(05): 546-549
92. Liu Xian-Ming;Zhang Yi-He;Zhang Xiao-Gang;Fu Shao-Yun.The Supercapacitive Properties of Ni-Ru Oxide Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 417-420
93. Deng Mei-Gen;Zhang Zhi-An;Hu Yong-Da;Wang Bin-Hua;Yang Bang-Chao.Effect of Activation and Surface Modification on the Properties of Carbon Nanotubes Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 432-435
94. Zhou Hai-Hui;Jiao Shu-Qiang;Chen Jin-Hua;Wei Wan-Zhi;Kuang Ya-Fei.Electrocatalytic Oxidation of Methanol on Nano-fibular Polyaniline Electrode Modified with Pt Microparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(01): 9-14
95. Fang Kun;Li Shou-Ping;Tao Xue-Yu;Wang Qing-Lu;Mao Wei-Min;Wu Qi-Ye.Preparation by Dispersion Polymerization and Characterization of Soluble and Stable Colloidal Polyaniline Microparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(01): 103-106
96. Feng Wei;Yi Wen-Hui;Wang Xiao-Gong;Wu Hong-Cai.Electrical and Optical Properties of PANI-C60 Composite Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(09): 795-799
97. Liu Chen;Chen Feng-En;Zhang Jia-Xin;Shi Gao-Quan.Raman Spectroscopic Studies on Electrosynthesized Polyaniline Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(09): 810-814
98. Zhuang Xin-Guo;Yang Yu-Sheng;Ji You-Ju;Yang Dong-Ping;Tang Zhi-Yuan.The Influence of Porous Structure of Activated Carbons Used as Supercapacitor Electrode Materials on Its Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(08): 689-694
99. Zhao Kai-Yuan;Wang Yu-Qing.Surface Complex Adsorption Wave of Cadmium Ion at Ultra-micro Disc-electrode Modified by Polyaniline[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(08): 727-732
100. Mu Shao-Lin;Yang Yi-Fei;Tan Zhi-An.The Electrocatalytic Oxidation of Hydrogen Peroxide on Polyaniline Doped with Ferrocenesulfonic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(07): 588-592
101. Liao Chuan-Ping;Gu Ming-Yuan.Mechanism for the Reduction of Dichromate in the Polymerization of Aniline[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(07): 580-583
102. Wei Jian-Hong;Shi Jing;Guan Jian-Guo;Yuan Run-Zhang.Surface Modification of PAn Particles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(07): 657-660
103. Wang Xiao-Feng;Wang Da-Zhi;Liang Ji.Carbon Nanotube Capacitor Materials Loaded with Different Amounts of Ruthenium Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(06): 509-513
104. Zhang Bao-Hong;Zhang Na.Research on Nanophase MnO2 for Electrochemical Supercapacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(03): 286-288
105. Chen Di-Zhao;Liang Yi-Zeng;Xu Cheng-Jian.Rank Analysis on Two-dimensional Kinetic Data and Its Related Application[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(10): 924-929
106. Wei Jian-Hong;Guan Jian-Guo;Chen Wen-Yi;Yuan Run-Zhang.Preparation and Characteristics of Polyaniline - Barium Titanate Nanocomposite Particles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(07): 653-656
107. Dai Li-Zong;Xu Yi-Ting;Jean-Yves Gal;Wu Hui-Huang.Studies on the Structure of the Aggregated State of Ringsubstituted Polyaniline[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(03): 237-242
108. Liao Chuan-Ping;Gu Ming-Yuan.Mixied-Potential for Autocatalytic Polymerization of Aniline[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(10): 904-907
109. Kan Jin-Qing;Hou Jun-Hua;Mu Shao-Lin.Bioelectrochemical Characters of Doping-coating Polyanilineuricase Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(01): 32-36
110. Mu Shao-Lin, Yang Yi-Fei.Polyaniline Used as An Electron Transfer Mediator for the Catalyzed Dehydrogenating Renction of Alcohol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(09): 830-834
111. Huo Li-Hua, Wang Dong-Mei, Zeng Guang-Fu, Xi Shi-Quan.Preparation and Properties of Conducting Polymer of Doped Polyaniline LB Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(07): 632-635
112. Li Jian-Chang, Xue Zeng-Quan, Zhang Hao, Zeng Yan, Liu Wei-Min, Wu Quan-De.Chiral Fractal Patterns of TCNQ Thin Films Grown by Vacuum Evaporation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(07): 579-582
113. Li Jian-Chang, Song Yan-Lin, Xue Zeng-Quan, Liu Wei-Min, Jiang Lei, Zhu Dao-Ben.Microstructure and Electric Properties of Polyaniline-TCNQ Complex Thin Film Grown by Vacuum Evaporation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(04): 289-293
114. Jiang Dian-Lu, Weng Yong-Liang, Tong Ru-Ting.Preparation and Characterization of Polyaniline/Bentonite Layered Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(01): 69-72
115. Chen Yi-Chi, Yin Wu-Sheng, Zhang Shu-Xiang, Wu Jin-Ping, Gu Ti-Ren.Preparation and Properties of SIS/PAn Conducting Rubber Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(06): 501-508
116. Tang Xiao-Hui, Li Yong-Fang, Fang Shi-Bi.Studies of Electrochemical Properties of PAn Doped with Disulfidedisulfonic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(03): 214-218
117. Kan Jin-Qing,Mu Shao-Lin.Study on Inhibition of Xanthine Oxidase by Umbelliferone[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(07): 650-654
118. Kan Jin-Qing,Qiao Yue-Dong,Mu Shao-Lin,Li Yong-Fang.Inhibition of Bioelectrochemical Activities of Polyaniline Uricase Electrode by Theophylline[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(03): 236-241
119. Song Gen-Ping,Guo-Rong,Yan Peng-Quan.Preparation of Fine Particles of Polyaniline in O/W Microemulsion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(09): 812-815
120. Zhong Qi-Ling,Xiong Li-Hua,Zhong Zhi-Jing,Li Wu-Hu.Synergistic Effect of the Oxidation of Formic Acid at Polyaniline Electrodes Modified by Palladium Microparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(04): 346-352
121. Lin Xian-Jie,Xu Long-Jun.Study on the Active Mechanism of Substitution and Doping on Conductivity of Polyanilines[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(02): 152-155
122. Cai Lin-Tao, Yao Shi-Bing, Zhou Shao-Min.Electrocatalytic Oxidation of Ascorbic Acid at Polyaniline Modified Electrode and the Effects of the Magnetic Field[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(02): 185-188
123. Zhong Qi-Ling, Wu Wen, Li Wu-Hu, Tian Zhong-Qun.Interaction between Palladium Microparticles and Polyaniline in Electrocatalytic Process for Oxidation of Formic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(09): 813-817
124. Kan Jin-Qing; Mu Shao-Lin.The Study of Properties for the Polyaniline Uricase Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(03): 345-350
125. Chen Yan-Zhen; Gu Zhi-Jun; Tian Zhong-Qun.Photoelectrochemical Polymerization of Conducting Polymer Monomers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(02): 277-280
126. Zhang Sheng-Shui; Chou Wei-Hua; Liu Qing-Guo; Yang Lei-Ling.Impendance Analysis for the Interface of Polyaniline and PEO-LiClO4 Complex[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(04): 515-518
127. Dong Shao-Jun; Song Fa-Yi.Electrocatalytic Oxidation of Ascorbic Acid at Polyaniline Film Modified Glassy Carbon Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(01): 82-86
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top