Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
Acta Phys Chim Sin >> 2001,Vol.17>> Issue(06)>> 552-554     doi: 10.3866/PKU.WHXB20010616         中文摘要
Effect of K2O on Properties of Cu-Ni/V2O5-SiO2 Catalyst for the Synthesis of Dimethyl Carbonate
Li Han-Sheng;Zhong Shun-He;Wang Jian-Wei;Xiao Xiu-Fen
College of Chemical Engineering and Technology, Tianjin University,Tianjin 300072
Full text: PDF (1143KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)
V2O5SiO2(VSiO) supported CuNiK2O catalysts for the synthesis of dimethyl carbonate were prepared using isovolumic impregnation. Based on TPR,TPD, IR and microreactor techniques, the effect of K2O on the adsorption and reaction of CO2 and CH3OH on the catalyst were characterized. The results show that addition of K2O exerts obvious influence on the charge distribution of the active sites on CuNi/VSiO catalyst,increases the intensities of CO2 horizontal adsorption state, while that of the dissociation state of methanol descends. When the ratio of K is above 15 %, K2CO3 is formed on the catalyst. Moreover,the main reaction products of CO2 and CH3OH on CuNiK2O/VSiO catalyst are still DMC, H2O, CO and CH2O,and with the addition of K2O, the conversion of reactants rise, but the selectivity of by-products decreases.

Keywords: K2O   Supported Cu-Ni catalyst   Carbon dioxide   Methanol    Dimethyl carbonate  
Received: 2000-10-13 Accepted: 2001-01-02 Publication Date (Web): 2001-06-15
Corresponding Authors: Zhong Shun-He Email: shzhong@public.tpt.tj.cn


Cite this article: Li Han-Sheng;Zhong Shun-He;Wang Jian-Wei;Xiao Xiu-Fen. Effect of K2O on Properties of Cu-Ni/V2O5-SiO2 Catalyst for the Synthesis of Dimethyl Carbonate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17 (06): 552-554.    doi: 10.3866/PKU.WHXB20010616
1. WANG Juan, LI Shi-Kun, ZHAO Zhen-Chao, ZHOU Dan-Hong, LU An-Hui, ZHANG Wei-Ping.Density Functional Theory Study of CO2 Adsorption in Amine-Functionalized Carbonaceous Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1666-1673
2. HU Si, ZHANG Qing, GONG Yan-Jun, ZHANG Ying, WU Zhi-Jie, DOU Tao.Deactivation and Regeneration of HZSM-5 Zeolite in Methanol-to-Propylene Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1785-1794
3. TIAN Chun-Xia, YANG Jun-Shuai, LI Li, ZHANG Xiao-Hua, CHEN Jin-Hua.New Methanol-Tolerant Oxygen Reduction Electrocatalyst——Nitrogen-Doped Hollow Carbon Microspheres@Platinum Nanoparticles Hybrids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1473-1481
4. ZHAO Jun-Feng, SUN Xiao-Li, HUANG Xu-Ri, LI Ji-Lai.A Theoretical Study on the Reactivity and Charge Effect of PtRu Clusters toward Methanol Activation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1175-1182
5. LIU Jian-Hong, Lü Cun-Qin, JIN Chun, WANG Gui-Chang.First-Principles Study of Effect of CO to Oxidize Methanol to Formic Acid in Alkaline Media on PtAu(111) and Pt(111) Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 950-960
6. ZHU Qing-Gong, SUN Xiao-Fu, KANG Xin-Chen, MA Jun, QIAN Qing-Li, HAN Bu-Xing.Cu2S on Cu Foam as Highly Efficient Electrocatalyst for Reduction of CO2 to Formic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 261-266
7. TIAN Wen-Jie, WANG Hong, YIN Zhen, YANG Ying, LI Jian-Xin.Preparation of Nano-Manganite Loaded Titanium Electocatalytic Membrane for the Catalytic Oxidation of Benzyl Alcohol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1567-1574
8. HU Si, ZHANG Qing, YIN Qi, ZHANG Ya-Fei, GONG Yan-Jun, ZHANG Ying, WU Zhi-Jie, DOU Tao.Catalytic Conversion of Methanol to Propylene over HZSM-5 Modified by NaOH and (NH4)2SiF6[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1374-1382
9. ZHAO Jun-Feng, SUN Xiao-Li, LI Ji-Lai, HUANG Xu-Ri.Theoretical Study of Methanol C―H and O―H Bond Activation by PtRu Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1077-1085
10. ZHANG Xiao-Qing, XU Yan YAN, YANG Chun-Hui, ZHANG Yan-Ping, YIN Yong-Xiang, SHANG Shu-Yong.In-situ Co-Precipitation of Ni-Mg-Al-LDH Catalytic Precursor on γ-Al2O3 for Dry Reforming of Methane: Synthesis and Evaluation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 948-954
11. LI Li, HE Xiao-Li, QIN Tao, DAI Fu-Tao, ZHANG Xiao-Hua, CHEN Jin-Hua.Dual-Sacrificial Template Synthesis of One-Dimensional Tubular Pt-Mn3O4-C Composite with Excellent Electrocatalytic Performance for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 927-932
12. LI Zhe-Qi, WANG Te-Hua, LI Xiu-Yuan, ZHANG Ya-Qin, JI Min.Preparation and Catalytic Performances of a Three-Dimensionally Ordered Macroporous MgFe0.1Al1.9O4 Catalyst for Ethylbenzene Oxydehydrogenation with CO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 743-749
13. CHEN Hong, WANG Shi-Xian, ZHAO Wan-Long, ZHANG Neng-Neng, ZHENG Ying-Ping, SUN Yue-Ming.Preparation of Pt/TiO2 Nanofibers and Their Electrocatalytic Activity towards Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 302-308
14. HE Zhi-Qiao, TONG Li-Li, ZHANG Zhi-Peng, CHEN Jian-Meng, SONG Shuang.Ag/Ag2WO4 Plasmonic Catalyst for Photocatalytic Reduction of CO2 under Visible Light[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2341-2348
15. GAO Hai-Li, LI Xiao-Long, HE Wei, GUO Rui-Ting, CHAI Bo.One-Step Synthesis of Reduced Graphene Oxide Supported Pt Nanoparticles and Its Electrocatalytic Activity for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2117-2123
16. ZHANG Lan-Lan, SONG Yu, LI Guo-Dong, ZHANG Shao-Long, SHANG Yun-Shan, GONG Yan-Jun.ZSM-5 Zeolite with Micro-Mesoporous Structures Synthesized Using Different Templates for Methanol to Propylene Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2139-2150
17. LI Ling-Ling, JANIK J. Michael, NIE Xiao-Wa, SONG Chun-Shan, GUO Xin-Wen.Reaction Mechanism of Methylation of 4-Methylbiphenyl with Methanol over H-ZSM-5 Zeolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 56-66
18. GAO Wen-Xiu, WANG Hong-Lei, LI Shen-Min.Molecular Dynamics Simulation Study of Structural and Transport Properties of Methanol-Water Mixture in Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1625-1633
19. WANG Li, MA Jun-Hong.Synthesis and Electrocatalytic Properties of Pt Nanoparticles on Nitrogen-Doped Reduced Graphene Oxide for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1267-1273
20. GAO Peng, LI Feng, ZHAO Ning, WANG Hui, WEI Wei, SUN Yu-Han .Preparation of Cu/Zn/Al/(Zr)/(Y) Catalysts from Hydrotalcite-Like Precursors and Their Catalytic Performance for the Hydrogenation of CO2 to Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1155-1162
21. WANG Guan-Nan, CHEN Li-Min, GUO Yuan-Yuan, FU Ming-Li, WU Jun-Liang, HUANG Bi-Chun, YE Dai-Qi.Effect of Chromium Doping on the Catalytic Behavior of Cu/ZrO2/CNTs-NH2 for the Synthesis of Methanol from Carbon Dioxide Hydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 923-931
22. WANG Chun, KANG Jian-Xin, WANG Li-Li, CHEN Ting-Wen, LI Jie, ZHANG Dong-Feng, GUO Lin.Synthesis of Quasi-Concave Pt-Ni Nanoalloys via Overgrowth and Their Catalytic Performance towards Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 708-714
23. TANG Wei, WANG Jing, YAO Peng-Jun, DU Hai-Ying, SUN Yan-Hui.Preparation, Characterization and Gas Sensing Mechanism of ZnO-Doped SnO2 Nanofibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 781-788
24. GUO Zhang-Long, HUANG Li-Qiong, CHU Wei, LUO Shi-Zhong.Effects of Promoter on NiMgAl Catalyst Structure and Performance for Carbon Dioxide Reforming of Methane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 723-728
25. ZHANG Shao-Long, ZHANG Lan-Lan, WANG Wu-Gang, MIN Yuan-Yuan, MATong, SONG Yu, GONG Yan-Jun, DOU Tao.Methanol to Propylene over Nanosheets of HZSM-5 Zeolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 535-543
26. ZHANG Hai-Xin, CHEN Shu-Wei, CUI Xing-Yu, PAN Da-Hai, QIN Zhang-Feng, WANG Jian-Guo.Effect of Ce Promoter on Catalytic Performance of V/SiO2 in Oxidative Dehydrogenation of Ethylbenzene with Carbon Dioxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 351-358
27. LAN Ben-Yue, SHI Hai-Feng.Review of Systems for Photocatalytic Conversion of CO2 to Hydrocarbon Fuels[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2177-2196
28. ZENG Yong-Ping, SHI Rong, YANG Zheng-Hua.Ab Initio Molecular Dynamics Simulations of Structural Properties of Be2+ in Water, Methanol and Ethanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2180-2186
29. ZHAO Wei-Rong, XI Hai-Ping, LIAO Qiu-Wen.Cu-Doped Titania Nanotubes for Visible-Light Photocatalytic Mineralization of Toluene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2232-2238
30. HAO Ai-Xiang, YU Yang, CHEN Hai-Bo, MAO Chun-Peng, WEI Shi-Xin, YIN Yu-Sheng.Effect of Surface Promoters-Modifying on Catalytic Performance of Cu/ZnO/Al2O3 Methanol Synthesis Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 2047-2055
31. ZHOU Yang, LIU Wei-Ming, HU Xian-Chao, CHU You-Qun, MA Chun-An.Nano-WO3 Composite Materials as Electro-Catalyst for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1487-1493
32. CHENG Hai-Long, XU Jing-Mei, WANG Zhe, REN Chun-Li, BAI Hong-Wei, ZHAO Cheng-Ji, ZHANG Hui-Xuan.Sulfonated Poly(aryl ether ketone) on Side Chain/Sulfonated Poly(vinyl alcohol) Composite Proton Exchange Membrane for Direct Methanol Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1515-1523
33. LI Ling-Ling, Janik J. Michael, NIE Xiao-Wa, SONG Chun-Shan, GUO Xin-Wen.Reaction Mechanism of Toluene Methylation with Dimethyl Carbonate or Methanol Catalyzed by H-ZSM-5[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1467-1478
34. ZHANG Jin-Gui, QIAN Wei-Zhong, TANG Xiao-Ping, SHEN Kui, WANG Tong, HUANG Xiao-Fan, WEI Fei.Influence of Catalyst Acidity on Dealkylation, Isomerization and Alkylation in MTA Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1281-1288
35. CUI Ying, KUANG Yin-Jie, ZHANG Xiao-Hua, LIU Bo, CHEN Jin-Hua.Spontaneous Deposition of Pt Nanoparticles on Poly(diallyldimethylammonium chloride)/Carbon Nanotube Hybrids and Their Electrocatalytic Oxidation of Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 989-995
36. WANG Feng, YAN Shu-Jun, YONG Xiao-Jing, LUO Chun-Tao, ZHANG Qing, WEN Peng-Yu, GONG Yan-Jun, DOU Tao.Effects of Na+ in Dilution Steam and Coke Deposition on Catalytic Performance of Methanol-to-Propylene Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 358-364
37. ZHOU Yang, CHU You-Qun, LIU Wei-Ming, MA Chun-An.Nano-WO3 Modified Carbon Nanotube Supported Pt and Their Electrocatalytic Activity for Methanol Electro-Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 287-292
38. CHEN Li, ZHU Rong-Jiao, YUAN Ping-Fang, CAO Li-Qian, TIAN Yi-Ling.Vapor-Liquid Equilibrium Data for Carbon Dioxide+Dimethyl Carbonate Binary System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 11-16
39. WANG Ding, TIAN Guo-Cai.Simulation Study of the Effect ofMethanol on the Structure and Properties of 1-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate Ionic Liquid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2558-2566
40. CHEN Wen-Long, LIU Hai-Chao.Relationship between the Structures of Metal Oxide Catalysts and Their Properties in Selective Oxidation of Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2315-2326
41. ZHENG Ning, ZHU Chun-Mei, SUN Bin, SHI Zu-Jin, LIU Yan, WANG Yuan.Nanocomposite Cathode Catalyst with High Methanol Tolerance and Durability[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2263-2268
42. YAO Min, HU Si, WANG Jian, DOU Tao, WU Yong-Ping.Size Effect of HZSM-5 Zeolite on Catalytic Conversion of Methanol to Propylene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2122-2128
43. ZHOU Xin-Wen, GAN Ya-Li, SUN Shi-Gang.Studies of Oxidation Processes of Methanol on Hollow CoPt Nanospheres and In situ Electrochemical Fourier Transform Infrared Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2071-2076
44. ZHANG Rong-Bin, LIANG Lei, ZENG Xian-Rong, SHANG Jin-Yan, WANG Tao, CAI Jian-Xin.Catalytic Properties of Ni /MWCNT and La-Promoted Ni /MWCNT for Methanation of Carbon Dioxide Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1951-1956
45. ZHENG Bin, ZHANG An-Feng, LIU Min, DING Fan-Shu, DAI Cheng-Yi, SONG Chun-Shan, GUO Xin-Wen.Properties of the Nano-Particle Fe-based Catalyst for the Hydrogenation of Carbon Dioxide to Hydrocarbons[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1943-1950
46. NIE Su-Lian, ZHAO Yan-Chun, FAN Jie-Wen, TIAN Jian-Niao, NING Zhen, LI Xiao-Xiao.Highly Active Pd-Co3O4/MWCNTs Catalysts for Methanol Electrocatalytic Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 871-876
47. ZHAO Jing-Mao, LI Jun.Corrosion Inhibition Performance of Carbon Steel in Brine Solution Containing H2S and CO2by Novel Gemini Surfactants[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 623-629
48. WU Gui-Sheng, MAO Dong-Sen, LU Guan-Zhong, CAO Yong, FAN Kang-Nian.In situ Infrared Characterization of Methanol Adsorption on ZrO2 Modified Cu Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 433-436
49. GUO Xiao-Ming, MAO Dong-Sen, LU Guan-Zhong, WANG Song.Preparation of CuO-ZnO-ZrO2 by Citric Acid Combustion Method and Its Catalytic Property for Methanol Synthesis from CO2 Hydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 170-176
50. LI Qing-Wu, WEI Zi-Dong, CHEN Si-Guo, QI Xue-Qiang, LIU Xiao, DING Wei, MAYu.PtSnCo/C Anode Catalyst for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2857-2862
51. ZENG Yong-Ping, ZHU Xiao-Min, YANG Zheng-Hua.Car-Parrinello Molecular Dynamics Simulations of Microstructure Properties of Liquid Water, Methanol and Ethanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2779-2785
52. WU Xiao-Jing, DAI Yun, ZHANG Nan, LI Jing.Analysis and Assignment of the Fluorescence Spectra of a Salt/Methanol System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2535-2540
53. RAO Gui-Shi, CHENG Mei-Qin, ZHONG Yan, DENG Xiao-Cong, YI Fei, CHEN Zhi-Ren, ZHONG Qi-Ling, FAN Feng-Ru, REN Bin, TIAN Zhong-Qun.Preparation of High Catalytic Platinum Hollow Nanospheres and Their Electrocatalytic Performance for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2373-2378
54. DANG Dai, GAO Hai-Li, PENG Liang-Jin, SU Yun-Lan, LIAO Shi-Jun, WANG Ye.Preparation of High Performance Core-Shell PdRu@Pt/CNT Electrocatalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2379-2384
55. PENG Xuan, ZHANG Qin-Xue, CHENG Xuan, CAO Da-Peng.Adsorption and Separation of CO2/CH4/N2 Binary Mixtures in an Ordered Mesoporous Carbon Material CMK-3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2065-2071
56. WEN Sheng, GONG Chun-Li, TSAI Fang-Chang, YEH Jen-Taut.Properties of SPES/AlOOH Composite Proton Exchange Membranes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1886-1892
57. ZHAO Jing, SUN Yue, LI Yong-Jun, LIANG Ren.Preparation of ‘Sandwich-Like’ Au/Pt Composite Multilayer Films for Methanol Electrooxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1868-1874
58. XU Qun-Jie, LI Jin-Guang, LI Qiao-Xia.Preparation of Mesoporous Carbon at Different Temperatures as a Catalyst Support for Direct Methanol Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1881-1885
59. ZHANG Li-Zhi, YANG Hao-Lin, ZHAO Dai-Qing, JIANG Li-Qiao.Influence of Methanol Addition on the Two Stage Combustion of a Dimethyl Ether/Air Mixture[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1560-1566
60. ZHOU Dan, YU Wen, XU Qin-Qin, YIN Jian-Zhong.Solubilization of Polyalcohol in Supercritical CO2 Microemulsion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1300-1304
61. DU Yu-Dong, ZHAO Wei-Na, GUO Xin, ZHANG Yong-Fan, CHEN Wen-Kai.Adsorption and Dissociation of Methanol on Perfect FeS2(100) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1075-1080
62. AN Xiao-Hui, LIU Da-Huan, ZHONG Chong-Li.Stepped Behavior of Carbon Dioxide Adsorption in Metal-Organic Frameworks[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 553-558
63. DING Xiao-Chun, CHEN Xiu, ZHOU Jian-Hua, WANG Tao, SUN Dun, HE Jian-Ping.Pt-Ni Catalyst Supported on CMK-5 for the Electrochemical Oxidation of Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 711-716
64. MA Yan-Hui, ZHAO Hui-Ling, TANG Sheng-Jie, HU Jun, LIU Hong-Lai.Synthesis of Micro/Mesoporous Composites and Their Application as CO2 Adsorbents[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 689-696
65. ZHAO Yan-Chun, ZHAN Lu, TIAN Jian-Niao, NIE Su-Lian, NING Zhen.N-Doped Amorphous Carbon Supported Pd Catalysts for Methanol Electrocatalytic Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 91-96
66. GAO Hai-Li, LIAO Shi-Jun, ZENG Jian-Huang, LIANG Zhen-Xing, XIE Yi-Chun.Preparation and Characterization of Platinum-Decorated Ru/C Catalyst with High Performance and Superior Poison Tolerance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3193-3198
67. TIAN Tao, QIAN Wei-Zhong, TANG Xiao-Ping, YUN Song, WEI Fei.Deactivation of Ag/ZSM-5 Catalyst in the Aromatization of Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3305-3309
68. LIU Hai-Ying, MENG Fan-Cui, LI Ping, DING Shi-Liang.Effects of CH3OH and NH3 on the Hydrolytic Deamination Mechanismof Adenine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 3067-3072
69. WU Wei-Kang, WANG Jia-Li, LIU Su-Qin, HUANG Ke-Long, LIU Yan-Fei.Thermal Decomposition Kinetics of Poly(propylene carbonate maleate)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2915-2919
70. GONG Chun-Li, ZHOU Yi, YAN Li-Cheng, WEN Sheng, ZHENG Gen-Wen.Properties of SPES/PWA/SiO2 Composite Proton Exchange Membranes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2967-2974
71. FU Jing, LIN Rui, LüHong, WANG Xiao-Lei, MA Jian-Xin, QIAO Jin-Li.Preparation and Properties of Poly(vinyl alcohol)/Poly(vinyl pyrrolidone) Composites for Solid Alkaline Electrolyte Membranes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2653-2658
72. YU Xiao-Chun, LIN Ke, HU Nai-Yin, ZHOU Xiao-Guo, LIU Shi-Lin.Effects of Salts on theMicrostructure ofMethanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2473-2480
73. MAO Dong-Sen, GUO Qiang-Sheng, MENG Tao.Effect of Magnesium Oxide Modification on the Catalytic Performance of Nanoscale HZSM-5 Zeolite for the Conversion of Methanol to Propylene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2242-2248
74. ZHAO Yan-Chun, LAN Huang-Xian, DENG Bin-Bin, TIAN Jian-Niao, YANG Xiu-Lin, WANG Feng-Yang.Electrocatalytic Oxidation of Methanol with Poly Functionalized Multiwalled Carbon Nanotubes Supported Pt Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2255-2260
75. XU Qun-Jie, ZHOU Xiao-Jin, LI Qiao-Xia, LI Jin-Guang.Preparation and Electrochemical Properties of Ternary Catalyst PtRuCo/C for Direct Methanol Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2135-2138
76. ZHAO Rong-Li, LIN Ke, ZHOU Xiao-Guo, LIU Shi-Lin.Solubility of Poly(N-isopropylacrylamide) in Aqueous Methanol from Raman Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1915-1922
77. ZHANG Sheng-Hong, ZHANG Hong-Peng, LI Wei-Zhen, ZHANG Wei, HUANG Hua, LIU Hai-Chao.Effects of Zirconia Crystallite Phases on the Structures of MoOx/ZrO2 Catalysts and Their Properties in the Selective Oxidation of Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1879-1886
78. AN Xiao-Sha, CHEN De-Jun, ZHOU Zhi-You, WANG Qiang, FAN You-Jun, SUN Shi-Gang.Rare Earth Eu Doped PtRu/C Catalysts and Their Properties for Methanol Electrooxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1207-1213
79. LIU Bo-Jie, LI Xue-Yi, CHEN Wei, LIU Ren-Xiao, GE Guang-Lu.Surface Ligand Exchange and Phase Transfer of Iron Oxide Magnetic Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 784-788
80. WU Yan-Ni, LIAO Shi-Jun.Shortened Carbon Nanotubes as Supports to Prepare High-Performance Pt/SCNT and PtRu/SCNT Catalysts for Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 669-674
81. MAO Dong-Sen, GUO Qiang-Sheng, MENG Tao, LU Guan-Zhong.Effect of Hydrothermal Treatment on the Acidity and Catalytic Performance of Nanosized HZSM-5 Zeolites for the Conversion of Methanol to Propene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 338-344
82. BAI Mei-Gui, TAO Xu-Mei, WU Qing-You, HUANG Zhi-Jun, LI Yu-Liang, YIN Yong-Xiang, DAI Xiao-Yan.Effect of Different Feeding Modes on CO2 Reforming of CH4 by Thermal Plasma[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2455-2460
83. WANG Wei-Bin, YIN Jian-Zhong, SUN Li-Hua, FENG En-Min.Molecular Dynamics Simulation of Thermodynamic Properties for CO2/Ionic Liquid Systems[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2291-2295
84. ZHAO Yan-Chun, LAN Huang-Xian, TIAN Jian-Niao, YANG Xiu-Lin, WANG Feng-Yang.Electrocatalytic Oxidation of Methanol on Pt Nanoparticles Supported on Porous Poly(N-acetylaniline) Nanofibrils[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2050-2054
85. NI Zhe-Ming, MAO Jiang-Hong, PAN Guo-Xiang, XU Qian, LI Xiao-Nian.Mechanism of Palladium-Catalyzed Methanol Decomposition for Hydrogen Production[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 876-882
86. YANG Hong-Yan, GUO Pan-Pan, LI Wei-Shan.Electrodeposition Preparation and Activity of CO-Resistant Catalyst Pt-HxWO3 for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 719-723
87. WANG Jian-She, GUO Xun, SONG Cheng-Ying, WANG Liu-Cheng, ZHAO Jian-Hong, QIU Xin-Ping.Promoting Methanol Electro-Oxidation through Fabricating Pore Structure in Pt/CNTs Catalyst Layer by Dissolving Away Premixed La2O3 Particles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 767-772
88. XU Lei; WU Shu-Jie; ZHANG Wen-Xiang; JIA Ming-Jun; LIU Gang.Vapour Phase ortho-Selective Alkylation of Phenol with Methanol over Fe-Zr Oxide Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 242-246
89. LI Lai-Cai; WANG Yi-Wei; TIAN An-Min.Adsorption of Methanol on the Pt-Mo(111)/C Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 2013-2018
90. CHANG Xiao-Tu, WANG Jian-Ming, SHAO Hai-Bo, WANG Jun-Bo, ZENG Xiao-Xu, ZHANG Jian-Qing, CAO Chu-Nan.Corrosion and Anodic Behaviors of Pure Aluminumin a Novel Alkaline Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1620-1624
91. DENG Wen-Ping, XU Gang, WAN Lei, LIU An-Wen, GAO Bo, DU Jun-He, HU Shui-Ming, CHEN Yang.Apparatus for High-Resolution Solid Hydrogen Matrix Isolation Spectroscopy and Its Application[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(08): 1329-1334
92. ZHENG Bo; LI He-Xian; WANG Guo-Chang; LIU Kun; YUAN Wei; LI He; LIANG Bo.Supramolecular Complexation in Water-Methanol Mixtures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(08): 1503-1506
93. ZHENG Gen-Wen; GONG Chun-Li; WEN Sheng; XIE Xiao-Lin.Preparation and Performances of Sulfonated Poly(ether imide) and Poly (ether sulfone) Blends for Proton Exchange Membrane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(05): 855-860
94. LU Zhao-Ling; QIU Yu-Bing; GUO Xing-Peng.Effect of pH Value on the Adsorption Behavior and Inhibition Mechanism of Dodecylamine on Carbon Steel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(02): 243-249
95. LIANG Ying; LIAO Dai-Wei.Effects of pH on the PtRu/C Catalyst Prepared by Microwave-assisted Ethylene Glycol Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(02): 317-322
96. DENG Hui-Ning; WANG Yu-Xin.Preparation and Properties of Proton Conducting Composite Membranes from Sulfonated Poly(phthalazinone ether keton) and Phosphotungstic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(08): 1235-1240
97. XU Hui-Yuan; CHU Wei; CI Zhi-Min.Effect of Glow Discharge Plasma on Copper-based Catalysts for Methanol Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1042-1046
98. ZHENG Hai-Tao; LI Yong-Liang; LIANG Jian-Ying; SHEN Pei-Kang.Methanol Oxidation on Pd-based Electrocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 993-996
99. YUE Qiao-Hong; SHAO Xiao-Hong; CAO Da-Peng.Separation of Hydrogen and Carbon Dioxide in Activated Mesocarbon Microbeads with High Specific Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1080-1084
100. YAN Zong-Cheng; CHEN Li; WANG Hong-Lin.Glow Discharge Plasma Electrolysis of Methanol Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(06): 835-840
101. LI Lan-Lan; WEI Zi-Dong; YAN Can; LUO Yi-Hui; YIN Guang-Zhi; SUN Cai-Xin.Methanol Oxidation on a Pt ElectrodeModified by Underpotential Deposition of Ru[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(05): 723-727
102. ZHAO Wen-Xia; HU Man-Cheng; LI Shu-Ni; JIANG Yu-Cheng; ZHANG Xiao-Lei; HU Lei; CHEN Huai-Jun.The Solubility of Ternary SystemRbBr/CsBr-CH3OH/C2H5OH-H2O at Different Temperatures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(05): 695-700
103. WU Wei; CAO Jie-Ming; CHEN Yu; LU Tian-Hong.Preparation of High-alloying Pt-Ru/CMK-3 Catalysts in THF-H2O-EtOH Ternary Solution System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(04): 559-564
104. ZHANG Cheng-Gen;LI Wen-Zuo;HUANG Ming-Bao.Reaction of Methyl Alcohol with Thionyl Chloride in Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(03): 399-403
105. ZHANG Shu-Dong;ZHU Xiang-Jun;WANG Yan;KONG Xiang-He.Multiphoton Ionization Mass Spectrum of Methanol Clusters and Ab Initio Calculations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(03): 379-383
106. DENG Hui-Ning;WANG Yu-Xin .Sulfonated Poly(phthalazinones) Membranes For Direct Methanol Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(02): 187-191
107. HUANG Mian-Yan;CHEN Hua-Yan;GUO Jian-Zhao;WANG Zhi-Tao;XU Li;WANG Yu-Xin.Methanol Resistant Poly(Ether Sulfone)/Sulfonated Poly(Ether Ether Ketone) Blend Proton Exchange Membrane for DMFC[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(01): 44-49
108. SHEN Pei-Kang;WANG Sheng-Long;HU Zhi-Yi;LI Yong-Liang;ZENG Rong;HUANG Yue-Qiang.Hydrogen Production by Alcohol Electrolysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(01): 107-110
109. ZHANG Xue-Hong;TANG Xing-Hua;CHENG Xin-Sun.Synthesis and Application of Ce-doped Mesoporous TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(05): 532-537
110. CHEN Ling; WANG Xin-dong; GUO Min.The Effect of NdOx as Co-catalyst for the Electro-oxidation of Methanol on PtRu/C[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(02): 141-145
111. CHEN Yu; TANG Ya-wen; Kong Ling-yong; LIU Chang-peng; XING Wei; LU Tianhong.Effect of Surface Modification Extent of Carbon Nanotubes on Electrocatalytic Performance of Carbon Nanotubes Supported Pt catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(01): 119-123
112. WANG Zhen-bo; YIN Ge-ping; SHI Peng-fei.The Influence of Three Groups of Pt-Ru/C Catalyst’s Precursors on Its Performance for Direct Methanol Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(10): 1156-1160
113. LIU Shi-jun; CHEN Qi-yuan; FUNAHASHI Shigenobu.Kinetic Study of the Reactions of Porphyrin with Co(II), Ni(II) and Zn(II) Compounds in Supercritical Carbon Dioxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(08): 893-897
114. ZHANG Wen-yu; DONG Qing-nian; ZHAO Ning; WEI Wei; SUN Yu-han.The Reaction Mechanism for the Synthesis of 1-methoxy-2-propanol on MgO Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(06): 653-657
115. CHEN Yu; TANG Ya-Wen; LIU Chang-Peng; XING Wei; LU Tian-Hong.Research Progress on Proton Exchange Membranes for Direct Methanol Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(04): 458-462
116. JIA Yu-Xiang; GUO Xiang-Yun.Monte Carlo Simulation of Adsorption Process of CO and H2 in Supercritical Fluids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(03): 306-309
117. Deng Hui-Ning;Li Lei;Xu Li;Wang Yu-Xin.Comparison on Properties of Membranes for Direct Methanol Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(11): 1372-1375
118. Hu Ji-Ming;Zhang Jian-Qing;Zhang Jin-Tao;Cao Chu-Nan.Electrochemical Activities of IrO2 Electrodes in Small Organic Molecules Containing Aqueous Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(07): 740-744
119. Yun Hong;Chen Jian-Hua;Zhang Hui;Lin Jing-Dong;Chen Hong-Bo;Lin Chang-Jian.The Effects of ZrO2 on Cu-ZnO-ZrO2 Catalysts for Hydrogen Generation by Steam Reforming of Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(05): 550-553
120. Yun Hong;Zhang Hui;Chen Jian-Hua;Chen Hong-Bo;Lin Chang-Jian.The Intermediate State and Mechanism of the Steam Reforming of Methanol over CuO-ZnO-ZrO2 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(05): 524-528
121. Peng Cheng;Cheng Xuan;Zhang Ying;Chen Ling;Fan Qing-Bai.Comparison of Methanol Electrooxidation on Carbon Supported Pt and PtRu Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 436-439
122. Zhou Hai-Hui;Jiao Shu-Qiang;Chen Jin-Hua;Wei Wan-Zhi;Kuang Ya-Fei.Electrocatalytic Oxidation of Methanol on Nano-fibular Polyaniline Electrode Modified with Pt Microparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(01): 9-14
123. Chen Ji-Xiang;Qiu Ye-Jun;Zhang Ji-Yan;Su Wan-Hua.Influence of La2O3 and CeO2 Promoters on Physico-chemical Properties and Catalytic Performance of Ni/MgO Catalyst in Methane Reforming with Carbon Dioxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(01): 76-80
124. Chen Wei;Sun Shi-Gang;Si Di;Chen Sheng-Pei.Electrocatalytic Properties of Agglomerates of Pt Nanoparticles in Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(05): 441-444
125. Li Xu-Guang;Han Fei;Xing Wei;Tang Ya-Wen;Lu Tian-Hong.Influence of Methanol on the Kinetics of Oxygen Reduction on Pt/C and CoPcTc/C[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(04): 380-384
126. Wang Jin;Chen Hong-Bo;Yun Hong;Lin Jing-Dong;Yi Jun;Zhang Hong-Bin;Liao Dai-Wei.Study on Rh-ZnO/MWNTs Catalyst for Methanol Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(01): 65-69
127. Zhang Xin-Rong;Shi Peng-Fei.Catalytic Production of Hydrogen from Steam Reforming of Methanol on CeO2 Promoted Cu/Al2O3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(01): 85-89
128. Chen Song-Zhe;Zhong Shun-He.The Photo Stimulated Surface Reaction of Synthesis of Methanol from Carbon Dioxide and Water on Cu/TiO2-NiO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(12): 1099-1103
129. Wei Zi-Dong;Miki Atsushi;Ohmori Tadayoshi;Osawa Masatoshi.Methanol Electroxidation on Upd - Sn Modified Platinum Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(12): 1120-1124
130. Zou Ji-Jun;Li Yang;Zhang Yue-Ping;Liu Chang-Jun.Product Distribution of Conversions of Methane and Carbon Dioxide Using Dielectric Barrier Discharge[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(08): 759-763
131. Guo Xia;Xu Hui;Guo Rong.The Fluorescence Quenching of Anthracene by Phenothiazine in Sodium Dodecyl Sulfate / Benzyl Alcohol / Water Microemulsion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(06): 500-503
132. Yang Cheng;Dong Qing-Nian;Zhang Jing;Ren Jie;Sun Yu-Han;Xie Ya-Ning;Hu Tian-Dou.The Structural Effect of CeO2 and La2O3 Modified Pd/γ-Al2O3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(02): 170-174
133. Xi Jing-Yu;Wang Zhi-Fei;Wang Wei-Ping;Lü Gong-Xuan.In-situ XPS Study for Reaction Mechanism of Methanol Decomposition over Cu-Ni/Zn Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(01): 82-86
134. Xi Jing-Yu;Lv Gong-Xuan;Wang Zhi-Fei.Partial Oxidation of Methanol to Hydrogen over Cu/Zn and Cu/Zn/Ni Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(07): 655-658
135. Zhong Shun-He, Gao Feng, Ye Xiu-Qiang, Xiao Xiu-Fen.Study on Laser Stimulated Surface Reaction of Methanol Oxidative Coupling[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(07): 601-607
136. Zhong Shun-He, Li Han-Sehng, Wang Jian-Wei, Xiao Xiu-Fen.Cu-Ni/V2O5-SiO2 Catalyst for the Direct Synthesis of Dimethyl Carbonate from Carbon Dioxide and Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(03): 226-231
137. Li Chun-Yi, Yu Chang-Chun, Shen Shi-Kong.The Main Origin of CO2 in Partial Oxidation of Methane to syngas over a Ni/Al2O3 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(02): 97-100
138. Zhang Xiao-Gang, Li Yong-Wang, Zhong Bing, Peng Shao-Yi.Molecular Simulation in Hydrogen,Carbon Monoxide,Methanol and Hexane System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(11): 1036-1040
139. Deng Guo-Yang, Jes Henningsen.Quantitative Measurement of Adsorption of CH3OH on Commonly Used Mterials by Photoacoustic Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(08): 764-768
140. Zhang Rong, Sun Yu-Han, Peng Shao-Yi.Effect of Surface Properties on the Catalytic Performance of Cu/SiO2 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(07): 652-656
141. Wu Gui-Sheng, Ren Jie, Sun Yu-Han.The Effect of Calcination Temperature on The Performance of Cu/ZrO2 and Cu-La2O3/ZrO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(06): 564-567
142. Li Yu-Guang, Porter John F, Chan Chak K.Microstructure Characteristies and Photoreactivity of Calcined P-25 TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(01): 82-86
143. Chen Hong-Bo, Yu La-Jia, Liao Dai-Wei, Lin Guo-Dong, Zhang Hong-Bin, Cai Qi-Rui.The Effect of Cr2O3 over Copper-based Catalysts for Methanol Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(06): 534-539
144. Wang Gui-Chang, Sun Yu-Han, Zhong Bing.Simulation to the Structure Sensitive of Cu Based catalyst for Methanol Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(04): 337-342
145. Li Ji-Tao, Zhang Wei-De, Qu Ze-Tang.Effect of CO on Methanol Synthesis from CO2 Hydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(03): 275-277
146. Zhong Chong-Min, Wang-De-Zheng, Takashi Ushikubo, Keisuke Wada.The Adsorption of Methanol,Water and Ethylene on a Niobium Oxide Thin Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(03): 219-225
147. Zhang Xiao-Gang,Guo Xiang-Yun,Zhong Bing,Peng Shao-Yi.Monte Carlo Study of Methanol Clusters in Supercritical Cyclohexane System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(10): 898-903
148. Li Ji-Tao,Gao Li-Zhen,Zhang Wei-De.CO Adsorption and Hydrogenation on Crystalline YBa2Cu3Ox Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(08): 700-705
149. Yang Hui,Li Chang-Zhi,Lu Tian-Hong,Xue Kuan-Hong,Sun Shi-Gang,Lu Guo-Qiang,Chen.Electrocatalytic Oxidation of Methanol on Polythionine Film Modified with Pt Microparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(06): 542-547
150. Ke Jie,Jin Shun-Zi,Han Bu-Xing,Yan Hai-Ke,Shen De-Yan.FTIR Study on the Interactions between Benzoic Acid and Ethanol,Benzoic Acid and Dimethyl Sulfoxide in Supercritical CO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(11): 986-989
151. Zhang Suo-Jiang,Han Shi-Jun,Jin Yin-Dong.Molar Conductances of NaCl and KCl in Aqueous Methanol Mixtures at 298.15K[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(01): 75-80
152. Li Qing-Shui, Lin Yu-Qin, Liao Yuan-Yan.Studies on Catalytic Dehydrogenation of Methanol to Formaldehyde[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(05): 442-446
153. Zhang Ya-Ming, Wang Yan-Ru, Shi Jun.Enthalpies of Dilution of Calcium Chloride in Aqueous Solution of Alcohols[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(06): 555-559
154. Le Qing-Hua; Xu Jin-Lin; Shi Ya-Jun.Catalytic Activity of Vanadium Pentoxide for the Absorption of Carbon Dioxide by Potassium Carbonate Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(06): 753-759
155. Wang Yi-Xuan; Zhao Jian-Ping; Dai Ming.Vapor-Liquid Equilibrium for Some Polar Aprotic Solvents with Methanol or 1,2-Dichloroethane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(05): 636-641
156. Zhou Zhi-Hua; Hu Wei-Dong; Lu Wen-Qing; Zhou Yi-Ming; Xue Kuan-Hong.Effect of Supporting Electrolyte on the Electrochemical Oxidation Pathways of Anhydrous Methanol at Gold Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(05): 707-711
157. Su Wen-Duan; Zhou Shao-Min; Zhou Xiao-Lin.Statistical Mechanical Treatment of Adsorbed Monolayer at Electrode/Solution Interface III. The Structure of Inner Layer Formed at the Interface of Hg/(H2O+CH3OH) Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1991,7(04): 443-448
158. NIE Wang-Xin, ZOU Xiu-Jing, WANG Xue-Guang, DING Wei-Zhong, LU Xiong-Gang.Preparation of Highly-Dispersed Ni-Ce-Zr Oxides over Mesoporous γ-Alumina and Their Catalytic Properties for CO2 Methanation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
159. CHENG Xiao-Meng, LI Yu, CHEN Zong, LI Hong-Ping, ZHENG Xiao-Fang.A Comparative Study on the NMR Relaxation of Methanol in Sub- and Super-critical Mixtures of CO2 and Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top