Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
Acta Phys Chim Sin >> 2004,Vol.20>> Issue(04)>> 382-385     doi: 10.3866/PKU.WHXB20040410         中文摘要
Kinetics of Dissociative Adsorption of Ethylene Glycol on Pt(111) Electrode
Fan You-Jun;Fan Chun-Jie;Zhen Chun-Hua;Chen Sheng-Pei;Sun Shi-Gang
State Key Laboratory for Physical Chemistry of Solid Surfaces, Department of Chemistry, Xiamen University, Xiamen 361005
Full text: PDF (1479KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)
The dissociative adsorption of ethylene glycol (EG) on Pt(111) electrode has been investigated with electrochemical cyclic voltammetry and programmed potential step technique. The quantitative results demonstrated that the average rate of dissociative adsorption of ethylene glycol on Pt(111) electrode depends on electrode potentials, yielding a distribution of volcanic shape on adsorption potentials between -0.20 and 0.35 V with the maximum value of 3.90×10-12 mol•cm-2•s-1 located near 0.10 V(vs SCE).From the variation of the quantity of dissociative adsorbates determined through the oxidation charge with adsorption time (tad), the initial rate (vi) of this surface reaction has been evaluated quantitatively. The maximum of vi was ascertained to be 4.35×10-12 mol•cm-2•s-1 at 0.10 V for a solution containing 2×10-3 mol•L-1 EG.

Keywords: Ethylene glycol   Dissociative adsorption   Pt(111) electrode   Surface reaction kinetics   Programmed potential step technique  
Received: 2003-10-06 Accepted: 2003-12-09 Publication Date (Web): 2004-04-15
Corresponding Authors: Sun Shi-Gang Email: sgsun@xmu.edu.cn


Cite this article: Fan You-Jun;Fan Chun-Jie;Zhen Chun-Hua;Chen Sheng-Pei;Sun Shi-Gang. Kinetics of Dissociative Adsorption of Ethylene Glycol on Pt(111) Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20 (04): 382-385.    doi: 10.3866/PKU.WHXB20040410
1. QIU Song-Bai, WENG Yu-Jing, LIU Qi-Ying, MA Long-Long, ZHANG Qi, WANG Tie-Jun.Preparation of Highly Dispersed Co/SiO2 Catalyst Using Ethylene Glycol and Its Application in Vapor-Phase Hydrogenolysis of Ethyl Lactate to 1,2-Propanediol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1511-1518
2. YANG Fan, YU Peng-Yun, ZHAO Juan, ZHAO Yan, WANG Jian-Ping.Intermolecular Hydrogen Bonding Structural Dynamics in Ethylene Glycol by Femtosecond Nonlinear Infrared Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1275-1282
3. HU Li-Mei, LIN Cun-Guo, WANG Li, YUAN Shi-Ling.Lysozyme Protein Adsorbed on Antifouling Polymer Film Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2149-2156
4. XU Jing, QIANG Jin-Feng, WANG Rui-Juan, NIU Wen-Jun, SHEN Ming.Controllable Preparation of Rambutan-Shape AlOOH/Al2O3 Nanomaterials with a Composite Soft Template[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2286-2294
5. XIA Juan, SONG Le-Xin, DANG Zheng, SHAO Zhi-Cheng.Polyethylene Glycol/Fe3O4 Nanoparticle Composite Materials: Structure, Physical Properties and Application[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1524-1533
6. ZUO Xiang, CAI Feng, LIU Xiao-Min, YANG Hui, SHEN Xiao-Dong.Synthesis and Characterization of a Novel Physically Cross-Linked Gel Polymer Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 64-72
7. LIANG Gui-Jie, ZHONG Zhi-Cheng, XU Jie, ZHANG Zeng-Chang, CHEN Mei-Hua, LI Zai-Fang, HE Ping, HOU Qiu-Fei.Quasi-Solid State Dye-Sensitized Solar Cells Based on the Novel Crosslinked Polymer Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2852-2860
8. ZHENG Hua-Rong, WANG Xiao-Wei, LIN Xia-Hui, GENG Qiang, CHEN Xun, DAI Wen-Xin, WANG Xu-Xu.Promoted Effect of Polyethylene Glycol on the Photo-Induced Hydrophilicity of TiO2 Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1764-1770
9. LIU Jing-Ru, XU Jie, DONG Hong-Chao, YU Qiang.Effect of Hyperbranched Polyester on the Non-Isothermal Crystallization Behavior of Polyethylene Glycol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 528-535
10. ZHOU Xiao-Ling, HUANG Rui-An, WU Zhao-Cong, YANG Bin, DAI Yong-Nian.Synthesis and Electrochemical Properties of High-Rate Spinel Li4Ti5Ol2/TiN Anode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3187-3192
11. ZHANG Ye, FAN Guang-Yin, WANG Lei, LI Rui-Xiang, CHEN Hua, LI Xian-Jun.Hydrogenation of Pyridine and Its Derivates Catalyzed by Poly(ethylene glycol)-Stabilized Amorphous RuB Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2270-2274
12. FAN You-Jun, ZHEN Chun-Hua, CHEN Sheng-Pei, SUN Shi-Gang.Effect of Specific Adsorption of Anions and Surface Structure of Pt(111) Electrode on Kinetics of Dissociative Adsorption of Ethylene Glycol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 999-1003
13. WAN Li-Hua, YA Ke-Feng, LI Xiao-Sen, FAN Shuan-Shi.Molecular Dynamics Simulation of Methane Hydrate Dissociation Process in the Presence of Thermodynamic Inhibitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 486-494
14. WU Zhuang-Zhi; WANG De-Zhi; XU Bing.Preparation of Hollow MoS2 Microspheres by Addition of PEG as Template[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(10): 1927-1931
15. ZHANG Lan; ZHANG Shi-Chao.Preparation and Characterization of Poly(acrylonitrile-methoxy polyethylene glycol (350) monoacrylate-lithium acrylate)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1943-1947
16. YI Jian-Hua; ZHAO Feng-Qi; XU Si-Yu; GAO Hong-Xu; HU Rong-Zu; HAO Hai-Xia; PEI Qing; GAO Yin.Nonisothermal Thermal Decomposition Reaction Kinetics of Double-base Propellant Catalyzed with Lanthanum Citrate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(09): 1316-1320
17. YANG Su-Dong; ZHANG Xiao-Gang; HUANG Jian-Shu; SUN Jing-Yu.Pd-Ni/MWCNT Electrocatalysts for Ethylene Glycol Electro-oxidation in Alkaline Medium[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(08): 1224-1228
18. CHEN Jian; HUANG Zheng-Ren; DONG Shao-Ming; JIANG Dong-Liang.Adsorption of Polyethylene Glycol on Silicon Carbide Measured by Thermal Gravimetric and Differential Thermal Analysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(06): 926-928
19. SUN Xi-Yuan; KONG Fan-Jie; JIANG Gang; ZHU Zheng-He.Thermodynamics of Water Adsorbed on Palladium Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(05): 651-654
20. ZONG Ye;WANG Yu;LIN Chang-Jian .Preparation and Characterization of a High Loading Nano PtRu/C Catalysts in DMFC[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(11): 1305-1309
21. WU Qiu-mei; RUAN Jian-ming; ZHOU Zhong-cheng; HUANG Bai-yun.Study on the Rheological Properties of Silica /Polyethylene Glycol Non-Newtonian Flow[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(01): 48-52
22. ZHOU Xiao-shun; XU Xiaomi; ZHONG Hui-ping; LONG La-sheng; HUANG Rong-bin; XIE Zhao-xiong; ZHENG Lan-sun; MAO Bing-wei.Adsorption of Metal-Organic Complex Molecule on Au(111) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(09): 949-951
23. HOU Hai-yun; AN Xue-qin; SHEN Wei-guo.Tricritical Phenomena in Quasi-ternary Solutions of Water+Formamide+Cyclohexane+Diethylene Glycol Monobutyl Ether[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(07): 813-816
24. QU Wei-li; WU Bing; SUN Fang; GAO Ying; LU Tian-hong; LIU Chang-peng; XING Wei.Electrocatalytic Oxidation of Ethylene Glycol at Pt-WO3/C Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(07): 804-807
25. MA Hui-ru; GUAN Jian-guo; LU Guo-jun; YUAN Run-zhang.The Preparation and Characterization of PAn-PEG-PAn Rod-coil Triblock Copolymers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(06): 627-631
26. Zhong Qi-Ling;Zhang Bin;Zhang Lei;Yang Xiong-Yuan;Huang Peng.In-situ SERS of Dissociative Adsorption and Oxidation of Ethanol on Roughed Platinum Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(09): 1163-1166
27. Gao Cai;Wang Wen-Hua;Hu Tong-Ji;Xu Yi;Zhou Guo-Yan;Hua Ze-Zhao.Glass Transition and Enthalpy Relaxation Behavior of Ethylene Glycol and Its Aqueous Solution with Different Crystallinity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(07): 701-706
28. Gao Cai;Zhou Guo-Yan;Xu Yi;Hua Ze-Zhao.Freezing Properties of EG and Glycerol Aqueous Solutions Studied by DSC[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(02): 123-128
29. Liang Huan-Zhen;Kim Dong-Jin;Chung Hun S.;Zhang Jie;Yu Ke-Ning;Li Shao-Hua;Li Rui-Xing.Mechanism for the Formation of Flake Silver Powder Synthesized by Chemical Reduction in Ethylene Glycol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(02): 150-153
30. Wang Qin-Ping;Lü Dian-Zhen;Zhang Li;Sun Xue-Li;Yang Jia-Zhen.Thermodynamics of Mixed Electrolytes in Mixed Solvents of Glycol and Water[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(02): 115-119
31. Zhong Shun-He, Gao Feng, Ye Xiu-Qiang, Xiao Xiu-Fen.Study on Laser Stimulated Surface Reaction of Methanol Oxidative Coupling[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(07): 601-607
32. Wang Qing-Guo, Cai Li-Xing, Liu Bo, Li Guang-Ya, Hu Ping, Zhang Yu, Cheng Rong-Shi.Eluent Gel Permeation Chromatography Method for Study of Non-associated Multi-components Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(03): 267-269
33. Lu Jian-Li,Jiang Wen-Hua,Han Shi-Jun.Prediction of Compatibility for Polyethylene Glycol/Chitosan by Method of Viscometry[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(04): 376-379
34. He Zhan-Bo,Huang Zhi,Gu Ti-Ren.The Effects of Polyethylene Glycol on Oscillating Reactions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(08): 741-745
35. Sun Shi-Gang, Lu Guo-Qiang.Kinetics and Time Resolved FTIR Spectroscopic Characters of Dissociative Adsorption of HCOOH on Pt Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(01): 56-60
36. Wang Ze-Xin, Zhang Ji-Shu, Yu Xiao-An, Hao Ce, Chen Zong-Qi.Effect of the Ni(510) Step Surface for the Dissociative Adsorption of Hydrogen Molecule[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(10): 915-920
37. Zhai Run-Sheng, Cai Mao-Sheng, D.M.Kolb.XPS Evidence of Sulfate Anion Adsorption on Emersed Pt(111) in H2SO4 Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(08): 741-743
38. Sun Shi-Gang; Wang Jin-Jian; Mu Ji-Qian.A Dynamic Investigation of the Dissociative Adsorption of Hcooh on Pt(100) Single Crystal Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(06): 732-735
39. Sun Shi-Gang; Yang Dong-Fang; Tian Zhao-Wu.IN-SITU FTIR Studies on Adsorption and Oxidation of 1,2-Propanediol at a Platinum Electrode in Acid Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(01): 59-63
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top