Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
Acta Phys Chim Sin >> 2003,Vol.19>> Issue(08)>> 689-694     doi: 10.3866/PKU.WHXB20030803         中文摘要
The Influence of Porous Structure of Activated Carbons Used as Supercapacitor Electrode Materials on Its Properties
Zhuang Xin-Guo;Yang Yu-Sheng;Ji You-Ju;Yang Dong-Ping;Tang Zhi-Yuan
Beijing Chemical Defense Institute, Beijing 100083;Continental Battery Beijing Limited Company, Beijing 100176;School of Chemical Engineering and Technology, Tianjin University, Tianjin 300072
Full text: PDF (1659KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)
The phenolformaldehyde resin activated carbon without ‘ink bottle’ porous structure was first introduced to study the influence of porous structure on capacitance of electrode material. The relation between the porous structure of the activated carbon and its electric double-layer capacitance, and the effect of its pore size distribution on discharge rates were discussed by means of nitrogen gas adsorption, AC impedance spectroscopy and constant current discharge techniques. The capacitance of activated carbons is attributed to both external surface (pore diameter > 2.0 nm) and micropore surface (pore diameter < 2.0 nm), but mainly to the latter. The capacitance on the microporous surface is 21.4 μF•cm-2, on the external surface < 10 μF•cm-2. Possibly the space charge layer exists on the interface in series with electric double layer, which makes the capacitance on the external surface much smaller than the usual capacitance. The activated carbon with larger micropore has larger specific capacitance and higher discharge rate.

Keywords: Supercapacitor   Phenolformaldehyde resin activated carbon   Porous structure   Property   Capacitance  
Received: 2002-12-31 Accepted: 2003-03-12 Publication Date (Web): 2003-08-15
Corresponding Authors: Zhuang Xin-Guo Email: xgzhuang@eyou.com


Cite this article: Zhuang Xin-Guo;Yang Yu-Sheng;Ji You-Ju;Yang Dong-Ping;Tang Zhi-Yuan. The Influence of Porous Structure of Activated Carbons Used as Supercapacitor Electrode Materials on Its Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19 (08): 689-694.    doi: 10.3866/PKU.WHXB20030803
1. HUANG Jia-Jun, DONG Zhi-Jun, ZHANG Xu, YUAN Guan-Ming, CONG Ye, CUI Zheng-Wei, LI Xuan-Ke.Effects of Structure on Electrochemical Performances of Ribbon-Shaped Mesophase Pitch-Based Graphite Fibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1699-1707
2. GUO Xing-Zhong, DING Li, YU Huan, SHAN Jia-Qi, YANG Hui.Construction and Preparation Mechanism of Hierarchically Porous SiO2 Monoliths[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1727-1733
3. DAWUT Gulbahar, LU Yong, ZHAO Qing, LIANG Jing, TAO Zhan-Liang, CHEN Jun.Quinones as Electrode Materials for Rechargeable Lithium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1593-1603
4. BIAN Shao-Wei, XU Ling-Li, GUO Mei-Xia, SHAO Fu, LIU Si.Fabrication of Graphene/Cotton and MnO2/Graphene/Cotton Composite Fabrics as Flexible Electrodes for Electrochemical Capacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1199-1206
5. WANG Han, WANG Xiao-Min.Effect of Preparation Conditions on the Optical Properties of PEI-Functionalized Graphene Quantum Dots[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1267-1272
6. YANG Zu-Guang, HUAWei-Bo, ZHANG Jun, CHEN Jiu-Hua, HE Feng-Rong, ZHONG Ben-He, GUO Xiao-Dong.Enhanced Electrochemical Performance of LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 Cathode Materials at Elevated Temperature by Zr Doping[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1056-1061
7. HAN Chuan-Hong, GENG Pei-Pei, GUO Yan, CHEN Xiao-Xiao, GUO Xiao-Dong, ZHANG Jun-Hong, LIU Jie, WEI Xi-Lian.Thermoresponsive Properties of a Mixed Aqueous Solution of Cationic Surfactant and Organic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 863-871
8. CAI Li-Li, WEN Yue-Hua, CHENG Jie, CAO Gao-Ping, YANG Yu-Sheng.Synthesis and Electrochemical Performance of a Benzoquinone-Based Polymer Anode for Aqueous Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 969-974
9. ZHOU Xiao, SUN Min-Qiang, WANG Geng-Chao.Synthesis and Supercapacitance Performance of Graphene-Supported π-Conjugated Polymer Nanocomposite Electrode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 975-982
10. KOU Jian-Wen, WANG Zhao, BAO Li-Ying, SU Yue-Feng, HU Yu, CHEN Lai, XU Shao-Yu, CHEN Fen, CHEN Ren-Jie, SUN Feng-Chun, WU Feng.Layered Lithium-Rich Cathode Materials Synthesized by an Ethanol-Based One-Step Oxalate Coprecipitation Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 717-722
11. WANG Yong-Fang, ZUO Song-Lin.Electrochemical Properties of Phosphorus-Containing Activated Carbon Electrodes on Electrical Double-Layer Capacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 481-492
12. LIN You-Cheng, ZHONG Xin-Xian, HUANG Han-Xing, WANG Hong-Qiang, FENG Qi-Peng, LI Qing-Yu.Preparation and Application of Polyaniline Doped with Different Sulfonic Acids for Supercapacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 474-480
13. LI Ya-Jie, NI Xing-Yuan, SHEN Jun, LIU Dong, LIU Nian-Ping, ZHOU Xiao-Wei .Preparation and Performance of Polypyrrole/Nitric Acid Activated Carbon Aerogel Nanocomposite Materials for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 493-502
14. LIU Jie-Xiang, REN Ji-Hui, ZHAO Qiao, SHI Ting-Jing, LIU Zhi-Fang, LUO Zhao, ZHANG Xiao-Guang.Preparation and Characterization of Chlorpyrifos/Cyclodextrin Complex Intercalation into ZnAl-Layered Double Hydroxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 558-564
15. HU Wei, WANG Yun, SHANG Hong-Yan, XU Hai-Di, ZHONG Lin, CHEN Jian-Jun, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Effects of Zr Addition on the Performance of the Pd-Pt/Al2O3 Catalyst for Lean-Burn Natural Gas Vehicle Exhaust Purification[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1771-1779
16. SUN Xue-Mei, GAO Li-Jun.Preparation and Electrochemical Properties of Carbon-Coated CoCO3 as an Anode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1521-1526
17. SHI Xia-Xing, LIAO Shi-Xuan, YUAN Bing, ZHONG Yan-Jun, ZHONG Ben-He, LIU Heng, GUO Xiao-Dong.Facile Synthesis of 0.6Li2MnO3-0.4LiNi0.5Mn0.5O2 with Hierarchical Micro/Nanostructure and High Rate Capability as Cathode Material for Li-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1527-1534
18. WANG Qian-Wen, DU Xian-Feng, CHEN Xi-Zi, XU You-Long.TiO2 Nanotubes as an Anode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1437-1451
19. SHI Chen-Yang, HE Hui-Bin, HONG Zan-Fa, ZHAN Hong-Bing, FENG Miao.Effect of HCl Post-Treatment on Morphology of Hydrothermally Prepared Titanate Nanomaterials with Optical Limiting Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1430-1436
20. LI Zhen-Jiang, MA Feng-Lin, ZHANG Meng, SONG Guan-Ying, MENG A-Lan.Preparation, Field Emission Characteristics and First-Principles Calculations of La-Doped or N-Doped SiC Nanowires[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1191-1198
21. CHEN Yang, ZHANG Zi-Lan, SUI Zhi-Jun, LIU Zhi-Ting, ZHOU Jing-Hong, ZHOU Xing-Gui.Preparation and Electrochemical Performance of Ni(OH)2 Nanowires/ Three-Dimensional Graphene Composite Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1105-1112
22. LIANG Yi, LU Yun, YAO Wei-Shang, ZHANG Xue-Tong.Polyimide Aerogels Crosslinked with Chemically Modified Graphene Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1179-1185
23. ZHANG Ji-Bin, HUAWei-Bo, ZHENG Zhuo, LIU Wen-Yuan, GUO Xiao-Dong, ZHONG Ben-He.Preparation and Electrochemical Performance of Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 Cathode Material for High-Rate Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 905-912
24. PAN Jian-Ming, YANG Wei, SUN Hai-Biao, ZHENG Xiang, LI Guo-Hua.Preparation and Electrocatalytic Activity of Tungsten Carbide-Montmorillonite Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 998-1006
25. LI Zhao-Hui, LI Shi-Jiao, ZHOU Jin, ZHU Ting-Ting, SHEN Hong-Long, ZHUO Shu-Ping.Preparation and Supercapacitive Performance of N, S Co-Doped Activated Carbon Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 676-684
26. LIANG Chu, LIANG Sheng, XIA Yang, HUANG Hui, GAN Yong-Ping, TAO Xin-Yong, ZHANG Wen-Kui.Progress in the Mg(NH2)2-2LiH Material for Hydrogen Storage[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 627-635
27. LI Yang, XIE Hua-Qing, LI Jing.Hydrothermal Synthesis of Al-Doped α-MnO2 Nanotubes and Their Electrochemical Performance for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 693-699
28. YANG Shuo, XU Gui-Yin, HAN Jin-Peng, BING Huan, DOU Hui, ZHANG Xiao-Gang.Nitrogen-Doped Porous Carbon Derived from Dopamine-Modified Polypyrrole and Its Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 685-692
29. LI Xian-Hua, ZHANG Lei-Gang, WANG Xue-Xue, YU Qing-Bo.PANI/g-C3N4 Composites Synthesized by Interfacial Polymerization and Their Thermal Stability and Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 764-770
30. LI Xiang-Qi, FAN Qing-Fei, LI Guang-Li, HUANG Yao-Han, GAO Zhao, FAN Xi-Mei, ZHANG Chao-Liang, ZHOU Zuo-Wan.Syntheses of ZnO Nano-Arrays and Spike-Shaped CuO/ZnO Heterostructure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 783-792
31. WANG Yu-Qiao, WANG Pan-Pan, LU Jing, BAI Yi-Chao, GU Yun-Liang, SUN Yue-Ming.Dye-Sensitized Solar Cells Based on MWCNT/TiO2 Counter Electrode and Thiolate/Disulfide Non-Iodine Redox Couple[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 448-456
32. MIAO Yan-Qin, GAO Zhi-Xiang, WU Yu-Ling, DU Xiao-Gang, LI Yuan-Hao, LIU Hui-Hui, JIA Hu-Sheng, WANG Hua, LIU Xu-Guang.Antimicrobial Drug Levofloxacin Applied to an Organic Light-Emitting Diode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 552-558
33. OUYANG Mi, HUANG Sen-Biao, HAN Yan-Gang, Lü Xiao-Jing, YANG Yuan, DAI Yu-Yu, Lü Yao-Kang, ZHANG Cheng.Enhanced Electrochromic Performance of Ordered Porous Monolayer PBTB Film Using Amine-Modified Polystyrene Spheres as a Template[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 476-482
34. ZHANG Yuan-Hang, WANG Zhi-Yuan, SHI Chun-Sheng, LIU En-Zuo, HE Chun-Nian, ZHAO Nai-Qin.Synthesis of Uniform Nickel Oxide Nanoparticles Embedded in Porous Hard Carbon Spheres and Their Application in High Performance Li-Ion Battery Anode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 268-276
35. QIAN Yang, XU Jiang.Properties of Zr Nanocrystalline Coating on Ti Alloy Bipolar Plates in Simulated PEMFC Environments[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 291-301
36. WU Yan-Bo, BI Jun, WEI Bin-Bin.Preparation and Supercapacitor Properties of Double-Perovskite La2CoNiO6 Inorganic Nanofibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 315-321
37. LU Jian-Jian, YING Zong-Rong, LIU Xin-Dong, ZHAO Shuang-Sheng.Preparation of Cross-Linked Porous Carbon Nanofiber Networks by Electrospinning Method and Their Electrochemical Capacitive Behaviors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2099-2108
38. SHEN Wei, TIAN Wen-Wen, QI Zheng-Jian, SUN Yue-Ming.Photoelectric Properties of Novel Amide-Functionalized Ir(III) Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2174-2182
39. HAN Xiao-Mei, WU Yan-Bo, ZHAO Heng-Yan, BI Jun, WEI Bin-Bin.Preparation and Supercapacitor Properties of Carbon-Coated SnO2 Hollow Fibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2220-2228
40. MA Hui-Ling, ZHANG Long, ZHANG You-Wei, LIU Di, SUN Chao, ZENG Xin-Miao, ZHAI Mao-Lin.γ-Ray Induced Reduction of Graphene Oxide in Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 2016-2022
41. YANG Jie-Yang, HUANG Zhang-Gen, HAN Xiao-Jin, JING Wen, ZENG Ze-Quan.Effect of Activated Carbon Pore Structure on the Adsorption of Pb(II) from Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1956-1962
42. ZHANG Dong-Feng, ZHANG Yan, ZHANG Hua, QI Juan-Juan, SHANG Yang, GUO Lin.Cavity-Tunable Cu2O Spherical Nanostructures and Their NO2 Gas Sensing Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 2005-2010
43. HAO Xue-Liang, ZHAO Jin-Ge, GAO Jian-Rong, HAN Liang.Synthesis and Photoelectric Properties of Carbazole Sensitizing Dyes Based on a Benzoic Acid Acceptor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1977-1984
44. YI Chao, XIONG Xin-Bo, ZOU Zhi-Biao, LI Jun-Jie, HUANG Tuo, LI Bin, MA Jun, ZENG Xie-Rong.Fabrication of Nickel-Based Composite Film Electrode for Supercapacitors by a New Method of Anodization/GCD[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 99-104
45. SU Shuo-Jian, NULI Yan-Na, FEILURE Tuerxun, YANG Jun, WANG Jiu-Lin.Effects of Cathode Current Collectors on the Electrochemical Performance of Rechargeable Magnesium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 111-120
46. WANG Jian-De, PENG Tong-Jiang, XIAN Hai-Yang, SUN Hong-Juan.Preparation and Supercapacitive Performance of Three-Dimensional Reduced Graphene Oxide/Polyaniline Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 90-98
47. WANG Li-Li, XING Rui-Guang, ZHANG Bang-Wen, HOU Yuan.Preparation and Electrochemical Properties of Functionalized Graphene/Polyaniline Composite Electrode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1659-1666
48. FEILURE Tuerxun, ZULIPIYA Shadike, NULI Yan-Na, YANG Jun, WANG Jiu-Lin.Pyrazolyl Magnesium Halide/Tetrahydrofuran Solutions for Rechargeable Magnesium Battery Electrolytes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1634-1640
49. ZHANG Jian-Fang, WANG Yan, SHEN Tian-Kuo, SHU Xia, CUI Jie-Wu, CHEN Zhong, WU Yu-Cheng.Visible Light Photocatalytic Performance of Cu2O/TiO2 Nanotube Heterojunction Composites Prepared by Pulse Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1535-1542
50. ZHU Jin-Xin, SHEN Mei-Qing, Lü Liang-Fang, WANG Jun, WANG Jian-Qiang.Effects of Two Different CeO2 Materials on Lean NOx Trap Performance below 300 ℃[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1559-1566
51. HUA Wei-Bo, ZHENG Zhuo, LI Long-Yan, GUO Xiao-Dong, LIU Heng, SHEN Chong-Heng, WU Zhen-Guo, ZHONG Ben-He, HUANG Ling.Synthesis of Nanostructured LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 by Ammonia-Evaporation-Induced Synthesis and Its Electrochemical Properties as a Cathode Material for a High-Power Li-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1481-1486
52. XU Ling-Ling, ZHANG Xiao-Hua, CHEN Jin-Hua.Synthesis and Electrochemical Supercapacitive Properties of Nitrogen-Doped Mesoporous Carbons[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1274-1280
53. ZHOU Ying, WANG Dao-Long, XIAO Nan, HOU Yu-Chen, QIU Jie-Shan.Influence of Heat Treatment Temperature on the Structure and Electrochemical Performance of Asphaltene-Based B/N Co-Doped Porous Carbons[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1127-1133
54. ZHANG Xuan-Xuan, RAN Fen, FAN Hui-Li, KONG Ling-Bin, KANG Long.Hydrothermal Synthesis and Electrochemical Measurements of Interconnected Porous Carbon/MnO2 Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 881-890
55. YUWEN Li-Hui, XUE Bing, WANG Lian-Hui.Synthesis of High Quality CdTe Quantum Dots in Aqueous Solution Using Multidentate Polymer Ligands under Microwave Irradiation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 994-1000
56. LÜ Wen-Jie, HU Yao-Feng, ZHAN Bi-Cai, LIU Zhen-Hai, SHANG Ya-Zhuo, WANG Hua-Lin, LIU Hong-Lai.Study on Mechanism of Surfactant Influencing on Sludge Dewatering Performance:Molecular Dynamics Simulations of the Interaction between Gemini Surfactant and Polyelectrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 811-820
57. LI Li, HU Zhong-Ai, YANG Yu-Ying, WU Hong-Ying, CUI Lu-Juan.Synthesis of a MnO2/NiCo2O4 Composite by Electrostatic Self-Assembly and Its Electrochemical Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 899-907
58. CHEN Lai, CHEN Shi, HU Dao-Zhong, SU Yue-Feng, LI Wei-Kang, WANG Zhao, BAO Li-Ying, WU Feng.Crystal Structure and Electrochemical Performance of Lithium-Rich Cathode Materials xLi2MnO3·(1-x)LiNi0.5Mn0.5O2 (x=0.1-0.8)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 467-475
59. SUN Xian-Zhong, ZHANG Xiong, HUANG Bo, MA Yan-Wei.Effects of Separator on the Electrochemical Performance of Electrical Double-Layer Capacitor and Hybrid Battery-Supercapacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 485-491
60. PEI Juan, HAO Yan-Zhong, SUN Bao, LI Ying-Pin, FAN Long-Xue, SUN Shuo, WANG Shang-Xin.Heterojunction Interface Modification and Its Effect on the Photovoltaic Performance of Hybrid Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 397-407
61. YU Hui-Mei, PAN Xiu-Hong, ZHANG Ming-Hui, LIU Yan, YU Jian-Ding.Thermal and Mechanical Properties of Nd3+/Yb3+ Co-Doped Titanate Glass with Upconversion Emissions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 227-231
62. BIAN Pei-Wen, NULI Yan-Na, Zainapuguli, YANG Jun, WANG Jiu-Lin.Benzenethiolate-Based Solutions for Rechargeable Magnesium Battery Electrolytes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 311-317
63. HE Yuan-Yuan, ZHANG Jin-Jiang, ZHAO Jian-Wei.Influence of Graphene with Different Oxidation Degrees on Nickel Hydroxide Pseudocapacitor Characterization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 297-304
64. CHEN Chan-Juan, HU Zhong-Ai, HU Ying-Ying, LI Li, YANG Yu-Ying, AN Ning, LI Zhi-Min, WU Hong-Ying.SnO2/Graphite Nanosheet Composite Electrodes and Their Application in Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2256-2262
65. WANG Jia-Sheng, HAN Shu-Min, LI Yuan, SHEN Na, ZHANG Wei.Hydriding/Dehydriding Properties of an MgH2+20%(w) MgTiO3 Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2323-2327
66. LU Miao, LIU Jian-Yun, CHENG Jian, WANG Shi-Ping, YANG Jian-Mao.Functionalized Graphene/Activated Carbon Composite Electrodes for Asymmetric Capacitive Deionization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2263-2271
67. WANG Zhan-Qi, ZHOU Zhi-Ming, ZHANG Rui, LI Li, CHENG Zhen-Min.Selective Hydrogenation of Phenylacetylene over Pd-Cu/γ-Al2O3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2315-2322
68. SUN Xian-Zhong, HUANG Bo, ZHANG Xiong, ZHANG Da-Cheng, ZHANG Hai-Tao, MA Yan-Wei.Experimental Investigation of Electrochemical Impedance Spectroscopy of Electrical Double Layer Capacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2071-2076
69. SUN Yan-Bo, YANG Bin, AN Zhe, YU Chun-Lei, XUE Yao-Hong, LIU Hong.Multiscale Simulation Strategy for Preparing Polyurethane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2035-2042
70. WANG Jian-De, PENG Tong-Jiang, SUN Hong-Juan, HOU Yun-Dan.Effect of the Hydrothermal Reaction Temperature on Three-Dimensional Reduced Graphene Oxide's Appearance, Structure and Super Capacitor Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2077-2084
71. TANG Jia-Yong, CAO Pei-Qi, FU Yan-Bao, LI Peng-Hui, MA Xiao-Hua.Synthesis of a Mesoporous Manganese Dioxide-Graphene Composite by a Simple Template-Free Strategy for High-Performance Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1876-1882
72. ZHANG Chuan-Xiang, ZHANG Xiao-Xue, TAO Hai-Jun.Synthesis and Electrochemical Properties of MoS2/Graphene Composites with Petal-Shaped Microspheres[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1963-1969
73. SU Chang, HUANG Qi-Fei, XU Li-Huan, ZHANG Cheng.Preparation and Performances of C-LiFePO4/Polytriphenylamine Composite as Cathode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 88-94
74. ZHAO Na, HU Xiao-Ling, GUAN Ping, SONG Ren-Yuan, TIAN Tian, ZHANG Xiang-Rong.Preparation of Erythromycin-Imprinted Polymeric Microspheres by Emulsion Polymerization and Their Adsorption Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 121-128
75. HU Zhi, HUANG Xiao-Wei, CHEN Yang-Hui.Synthesis and Properties of SmBaCo2O5+δ Cathode Material via EDTA-Glycine Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2585-2591
76. MA Guo-Fu, MU Jing-Jing, ZHANG Zhi-Guo, SUN Kan-Jun, PENG Hui, LEI Zi-Qiang.Preparation of Polypyrrole/Sodium Alginate Nanospheres and Their Application for High-Performance Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2385-2391
77. LING Huan-Huan, LI Nan, YANG Fan, JI Xin, XIA Yong, CAO Du, QI Zheng-Jian.Photoelectric Properties of Novel Substituted 2-Phenyl-1H-imidazole[4,5-f][1,10]phenanthrene Ruthenium(II) Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2465-2474
78. LI Wen, REN Ying-Hui, ZHAO Feng-Qi, ZHANG Xian-Bo, MA Hai-Xia, XU Kang-Zhen, WANG Bo-Zhou, SONG Ji-Rong, HU Rong-Zu.Effects of Lead Complex-Based BTATz on Thermal Behaviors, Non-Isothermal Reaction Kinetics and Combustion Properties of DB/RDX-CMDB Propellants[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2087-2094
79. SONG Hui, XU Xian-Zhi, LI Fen.Numerical Simulation of Discharge Process and Failure Mechanisms of Zinc Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1961-1974
80. HUANG Bo, SUN Xian-Zhong, ZHANG Xiong, ZHANG Da-Cheng, MA Yan-Wei.Organic Electrolytes for Activated Carbon-Based Supercapacitors with Flexible Package[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1998-2004
81. ZHAO Tian-Tian, LIN Rui, ZHANG Lu, CAO Chui-Hui, MA Jian-Xin.Effects of Pt Content on the Catalytic Performance of Co@Pt/C Core-Shell Structured Electrocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1745-1752
82. LI Le, HE Yun-Qiu, CHU Xiao-Fei, LI Yi-Ming, SUN Fang-Fang, HUANG He-Zhou.Hydrothermal Synthesis of Partially Reduced Graphene Oxide-K2Mn4O8 Nanocomposites as Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1681-1690
83. SHI Qin, MEN Chun-Yan, LI Juan.Preparation and Electrochemical Capacitance Properties of Graphene Oxide/Polypyrrole Intercalation Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1691-1697
84. WU Hong-Ying, WANG Huan-Wen.Synthesis and Characterization of NiCo2O4 Nanoflower/Activated Carbon Fiber Composite and Its Supercapacitor Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1501-1506
85. QIAN Jia-Sheng, LIU Ming-Xian, GAN Li-Hua, LÜ Yao-Kang, CHEN Ling-Yan, YE Rui-Jie, CHEN Long-Wu.Synthesis and Electrochemical Performance of Microporous Carbon Using a Zinc(II)-Organic Coordination Polymer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1494-1500
86. YANG Han-Pei, ZHANG Ying-Chao, FU Xiao-Fei, SONG Shuang-Shuang, WU Jun-Ming.Surface Modification of CNTs and Improved Photocatalytic Activity of TiO2-CNTs Heterojunction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1327-1335
87. CHEN Hong-Li, DING Jian, WANG Yi-Meng.Synthesis of Hierarchical MgO-Containing Silicalite-1 Zeolites with High Hydrothermal Stability[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 1035-1040
88. HANG Li-Hua, CHEN Shan-Hu, ZHANG Qiu-Li, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Influence of Composition of Ageing System on Performance of Ce0.65Zr0.35O2 Oxygen Storage Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 1097-1106
89. YANG Bin, WU Hui, HU Song-Wei, LÜ Hui-Ling, SONG Ye, ZHU Xu-Fei.Fabrication and Performance of Electrolytic-Electrochemical Hybrid Capacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 1013-1020
90. LIU Qin, KANG Zhi-Xin, FANG Gang.Preparation and Properties of Polymeric Nano Composite Filmon Surface of Sintered NdFeB Permanent Magnet[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 821-828
91. ZHAO Feng-Qi, ZHANG Heng, AN Ting, ZHANG Xiao-Hong, YI Jian-Hua, XU Si-Yu, WANG Ying-Lei.Preparation, Characterization and Combustion Catalytic Action of Bismuth/Zirconium Gallate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 777-784
92. ZHANG Po, HUANG Ming, CHU Wei, LUO Shi-Zhong, LI Tong.Effect of Silver Content on Catalytic Performances of SiO2-Supported Silver Tungstophoric Acid for the Synthesis of Polytetrahydrofuran[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 770-776
93. DENG Jie, TAO Jie, WU Tao, TAO Hai-Jun.Growth Mechanism and Characterization of Flexible TiO2 Nanowhisker Films Hydrothermally Synthesized in Dilute Alkaline Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 858-866
94. XIONG Li-Long, XU You-Long, TAO Tao.Synthesis and Electrochemical Characterization of Ge4+, Sn4+ Doped Spinel LiMn2O4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 763-769
95. YANG Gui-Jun, WANG Shen-Rui, ZHANG Yong-Chang, WANG Gang, CHEN Hui-Yuan, NAN Hui, LIN Hong.Effect of pH Values on Performance of Trollius Chinensis Pigment Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 539-545
96. XU Gui-Yin, DING Bing, NIE Ping, LUO Hong-Jun, ZHANG Xiao-Gang.Preparation and Electrochemical Performance of Carbon Nanotubes/ Graphene Oxide/Sulfur Complex Cathode Material[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 546-552
97. HU Ying-Ying, HU Zhong-Ai, ZHANG Ya-Jun, LU Ai-Lian, XU Huan, ZHANG Zi-Yu, YANG Yu-Ying, LI Li, WU Hong-Ying.Synthesis and Electrochemical Characterization of RuO2·xH2O/Graphite Nanosheet Composite Array Electrodes for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 305-310
98. HONG Xiao-Ting, WU Xiao-Hui, MO Ming-Yue, LUO Zhi-Ping, HUI Kwan San, CHEN Hong-Yu, LI Lai-sheng, HUI Kwun Nam, ZHANG Qiu-Yun.Synthesis and Electrochemical Capacitive Performances of Novel Hierarchically Micro-Meso-Structured Porous Carbons Fabricated Using Microporous Rod-Like Hydroxyapatites as a Template[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 298-304
99. CHEN Chong, CHEN Xiang-Ying, XIE Dong-Hua.Synthesis of Nitrogen Doped Porous Carbons from Sodium Carboxymethyl Cellulose and the Capacitive Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 102-110
100. WANG Hong-Zhi, GAO Cui-Xia, ZHANG Peng, YAO Su-Wei, ZHANG Wei-Guo.Synthesis and Electrochemical Performance of Graphene/Polyaniline[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 117-122
101. CHEN Fu-Xiao, FAN Wei-Qiang, ZHOU Teng-Yun, HUANG Wei-Hong.Core-Shell Nanospheres (HP-Fe2O3@TiO2) with Hierarchical Porous Structures and Photocatalytic Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 167-175
102. LI Li-Xiang, TAO Jing, GENG Xin, AN Bai-Gang.Preparation and Supercapacitor Performance of Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes from Polyaniline Modification[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 111-116
103. CAO Chun-Hui, LIN Rui, ZHAO Tian-Tian, HUANG Zhen, MA Jian-Xin.Preparation and Characterization of Core-Shell Co@Pt/C Catalysts for Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 95-101
104. LIANG Gui-Jie, ZHONG Zhi-Cheng, XU Jie, ZHANG Zeng-Chang, CHEN Mei-Hua, LI Zai-Fang, HE Ping, HOU Qiu-Fei.Quasi-Solid State Dye-Sensitized Solar Cells Based on the Novel Crosslinked Polymer Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2852-2860
105. ZHU Fu-Liang, ZHAO Jing-Xin, CHENG Yong-Liang, LI Hai-Bao, YAN Xing-Bin.Magnetic and Electrochemical Properties of NiCo2O4 Microbelts Fabricated by Electrospinning[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2874-2878
106. LIU Meng, GUO Xiang-Fei, WANG Jing-Ming, JIANG Lei.Behavior of Bubbles on Electrodes with Hierarchical Microporous Structures and Different Wettability[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2931-2938
107. SUN Xiao-Fei, XU You-Long, LIU Yang-Hao, LI Lu.Optimizing the Hydrothermal Synthesis of Micro-Sized Olivine LiFePO4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2885-2892
108. HU Si, ZHANG Qing, XIA Zhi, GONG Yan-Jun, XU Jun, DENG Feng, DOU Tao.Catalytic Conversion of Methanol to Propylene over (NH4)2SiF6-Modified Nanosized HZSM-5 Zeolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2705-2712
109. ZhONG Hao-Xiang, ZHAO Chun-Bao, LUO Hao, ZHANG Ling-Zhi.Novel Organosilicon Ionic Liquid Based Electrolytes for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2641-2647
110. JIN Jing, XU Xiao-Ting, CONG Sheng-Mei, LI Lei, ZHANG Guang-Ning, NIU Shu-Yun.Syntheses, Structures and Photoelectron Property of a Series of Cu(II/I) Coordination Polymers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2549-2557
111. SU Peng, GUO Hui-Lin, PENG San, NING Sheng-Ke.Preparation of Nitrogen-Doped Graphene and Its Supercapacitive Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2745-2753
112. DAI Yu-Hua, LI Xiao-Jie, FANG Yan-Yan, SHI Qiu-Fei, LIN Yuan, YANG Ming-Shan.Influence of Polymer Gel Electrolyte on the Performance of Dye-Sensitized Solar Cells Analyzed by Electrochemical Impedance Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2669-2675
113. WANG Xian-Zhong, KANG Wan-Li, MENG Xiang-Can, FAN Hai-Ming, XU Hai, HUANG Jing-Wei, FU Jian-Bin, ZHANG Yi-Nuo.Ultra-Low Interfacial Tension in High Salinity Reservoir Driven by Synergistic Interaction of Zwitterionic and Anionic Surfactants[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2285-2290
114. HUANG Wen, ZHAO Jin, KANG Qi, XU Kaichen, YU Zhen, WANG Jian, MA Yan-Wen, HUANG Wei.Preparation of Three-Dimensional Carbon Microtube/Carbon Nanotube Composites and Their Application in Supercapacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2269-2275
115. WANG Zhen-Po, LIU Wen, WANG Yue, ZHAO Chun-Song, ZHANG Shu-Ping, CHEN Ji-Tao, ZHOU Heng-Hui, ZHANG Xin-Xiang.Synthesis and Characterization of Mg and Ti Ions Co-Doped Lithium Iron Phosphate and Its Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2084-2090
116. JI Ping-Li, WANG Jin-Gang, ZHU Xiao-Li, KONG Xiang-Zheng.Preparation of Silver Doped TiO2 Hollow Nanoparticles and Characterization of Their Structures and Photocatalytic Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2155-2161
117. LI Qiang, ZHAO Hui, JIANG Rui, GUO Li-Fan.Synthesis and Electrochemical Properties of La1.6Sr0.4Ni1-xCuxO4 as Cathode Materials for Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2065-2070
118. FAN Hai-Bin, ZHANG Dong-Feng, GUO Lin.Fabrication, Formation Mechanism and the Photocatalytic Properties of Hierarchical Porous Hematite Networks[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2214-2220
119. YUE Ming-Bo, YANG Na, WANG Yi-Meng.Synthesis of Shaped ZSM-5 Zeolites by Dry-Gel Conversion with Seed Gel as Directing Agent[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2115-2121
120. FU Xiao-Ting, JIA Fan, LI Wen-Bin, CHEN Ming-Ming, WANG Cheng-Yang.Preparation and Electrochemical Performance of Microporous Carbon Microspheres Obtained from Potato Starch[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1906-1912
121. LAN Zhi-Qiang, XIAO Xiao, SU Xin, CHEN Jie-Shi, GUO Jin.Effect of Doping with Aluminium on the Electronic Structure and Hydrogen Storage Properties of Mg2Ni Alloy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1877-1884
122. SHEN Bao-Shou, FENG Wang-Jun, LANG Jun-Wei, WANG Ru-Tao, TAI Zhi-Xin, YAN Xing-Bin.Nitric Acid Modification of Graphene Nanosheets Prepared by Arc- Discharge Method and Their Enhanced Electrochemical Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1726-1732
123. LI Xiao-Ning, BAI Shou-Li, YANG Wen-Sheng, CHEN Ai-Fan, SUN Li-Na, LIN Yuan, ZHANG Jing-Bo.Electron Transport Properties of One-Dimensional Structural SnO2 Belts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1797-1802
124. PING Li-Na, ZHENG Jia-Ming, SHI Zhi-Qiang, WANG Cheng-Yang.Electrochemical Performance of Lithium Ion Capacitors Using Li+-Intercalated Mesocarbon Microbeads as the Negative Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1733-1738
125. HU Wen-Liang, XU Gang, MA Jian-Wei, XIONG Bin, SHI Ji-Fu.Optical and Phase Transition Properties of TixV1-xO2 Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1533-1538
126. WANG Yu, DONG Hui, GENG Liang, YU Gang, ZHU Yue-Xiang, XIE You-Chang.Facile Synthesis of Bimodal Mesoporous Carbon with Thin Pore Walls[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1525-1532
127. SHEN Li-Ying, WU Xiao-Ming, HUA Yu-Lin, DONG Mu-Sen, YIN Shou-Gen, ZHENG Jia-Jin.Improving the Efficiency of Blue Organic Light-Emitting Diodes by Employing Cs-Derivatives as the n-Dopant[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1497-1501
128. CHEN Peng-Peng, WANG Jing, YAO Peng-Jun, DU Hai-Ying, LI Xiao-Gan.Synthesis and Gas Sensitivity of In2O3/CdO Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1539-1544
129. PANG Ran, ZUO Yu, TANG Yu-Ming, XIONG Jin-Ping.Electrochemical Impedance Spectroscopy Study of Failure Process of an Epoxy/Fluorocarbon Coating System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1146-1152
130. GAO Yu-Fei, MENG Qing-Yuan, ZHANG Lu, LIU Jia-Qiu, JING Yu-Hang.Molecular Dynamics Simulation of Thermal Transport Properties for Boron Nitride Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1077-1084
131. ZHU Fu-Liang, CHEN Yuan-Feng, CHENG Yong-Liang, ZHU Yu-Qing, YAN Xing-Bin.Fabrication and Magnetic Properties of Electrospun Zinc Ferrite Hollow Fibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1265-1268
132. PAN He, TENG Shu-Hua, DING Cui-Cui.Preparation and Tribological Properties of Self-Assembled Composite Films on Silicon Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 917-922
133. CHE Qian, ZHANG Fang, ZHANG Xiao-Gang, LU Xiang-Jun, DING Bing, ZHU Jia-Jia.Preparation of Ordered Mesoporous Carbon/NiCo2O4 Electrode and Its Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 837-842
134. XUE Meng-Wei, ZHOU Yu-Ming, ZHANG Yi-Wei, HUANG Li, LIU Xuan, DUAN Yong-Zheng.Effects of Mg Addition on Catalytic Performance of PtNa/Sn-ZSM-5 in Propane Dehydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 928-934
135. WANG Zhao, WU Feng, SU Yue-Feng, BAO Li-Ying, CHEN Lai, LI Ning, CHEN Shi.Preparation and Characterization of xLi2MnO3·(1-x)Li[Ni1/3Mn1/3Co1/3]O2 Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 823-830
136. LIU Dong, SHEN Jun, LI Ya-Jie, LIU Nian-Ping, LIU Bin.Pore Structures of Carbon Aerogels and Their Effects on Electrochemical Supercapacitor Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 843-849
137. LIU Qiu-Ping, HUANG Hui-Juan, ZHOU Yang, DUAN Yan-Dong, SUN Qing-Wen, LIN Yuan.Photovoltaic Performance of Dye-Sensitized Solar Cells Based on Al-Doped TiO2 Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 591-595
138. DAI Jian-Feng, GAO Hui-Fang, WANG Jun-Hong, FU Bi.Preparation and Magnetic Properties of La-Co Co-Doped M-Type Strontium Ferrite Nanofibres[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 729-732
139. ZHAO Lei, WANG An-Bang, WANG Wei-Kun, YU Zhong-Bao, CHEN Shi, YANG Yu-Sheng.Preparation and Electrochemical Performance of Aminoanthraquinone Derivative as Cathode Materials in Rechargeable Lithium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 596-602
140. SUN Ya-Ping, FAN Xin-Zhuang, LU Yong-Hong, XU Hai-Bo.Electrocatalytic Performance and Pseudo-Capacitive Characteristics of Modified Graphite Electrode with Fe3+/Fe2+ in H2SO4 Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 603-608
141. JIN Yu, CHEN Hong-Yuan, CHEN Ming-Hai, LIU Ning, LI Qing-Wen.Carbon Nanotube/Polyaniline/Graphene Composite Paper and Its Electrochemical Capacitance Behaviors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 609-614
142. GAO Ping, TAN Zhuo, CHENG Fu-Quan, ZHOU Heng-Hui, TAN Song-Ting.Effect of Doping with Ti4+ Ion on the Electrochemical Performance of LiFe0.6Mn0.4PO4/C[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 338-342
143. ZHANG Guo-Liang, ZHAO Dan, GUO Pei-Zhi, WEI Zhong-Bin, ZHAO Xiu-Song.Glycerol-Assisted Synthesis and Electrochemical Properties of Co3O4 Nanowires[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 387-392
144. ZHU Jian-Bo, XU You-Long, WANG Jie, WANG Jing-Ping.Electropolymerization and Characterization of Fast Charge-Discharge PPy/F-SWNTs Composite Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 373-380
145. MAO Jing, DAI Ke-Hua, ZHAI Yu-Chun.High Rate Capability and Cycling Stability of Li1.07Mn1.93O4 Nanoflakes Synthesized via Gel-Combustion Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 349-354
146. SUN Xian-Zhong, ZHANG Xiong, ZHANG Da-Cheng, MA Yan-Wei.Activated Carbon-Based Supercapacitors Using Li2SO4 Aqueous Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 367-372
147. CHEN Yang, WANG Cheng-Guo, ZHAO Wei.Fabrication of a Self-Healing Pure SiC Coating by a Two-Step Technique[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 239-244
148. XIAO Yi-Hong, YANG Huang-Gen, CAI Guo-Hui, ZHENG Yong, ZHENG Ying, WEI Ke-Mei.Influence of Reductive Treatment on the Performance of CeO2-ZrO2-Al2O3 Composite Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 245-250
149. YANG Jun-Fang, CHENG Ji-Gui, FAN Yu-Meng, WANG Rui, GAO Jian-Feng.Preparation, Structure and Properties of Pr1.2Sr0.8NiO4 Cathode Materials for Intermediate-Temperature Solid Oxide Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 95-99
150. BAO Jin-Zhen, WANG Sen-Lin.Preparation of the Ni/NiCo2O4 Composite Electrode and Its Properties toward the Oxygen Evolution Reaction in Alkaline Media[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2849-2856
151. GUO Pei-Zhi, JI Qian-Qian, ZHANG Li-Li, ZHAO Shan-Yu, ZHAO Xiu-Song.Preparation and Characterization of Peanut Shell-Based Microporous Carbons as Electrode Materials for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2836-2840
152. ZHANG Xiao-Yan, SUN Ming-Xuan, SUN Yu-Jun, LI Jing, SONG Peng, SUN Tong, CUI Xiao-Li.Photoelectrochemical Properties of Graphene Oxide Thin Film Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2831-2835
153. SHI Ji-Cheng, XU Hong-Feng, LU Lu, FU Jie.Synthesis and Characterization of Nd2Fe14B/PANI and Its Function during the Oxygen Transfer Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2625-2631
154. WANG Xi-Wen, JIANG Fang-Ting, SUO Quan-Ling, FANG Yu-Zhu, LU Yong.Self-supporting Macroscopic Carbon/Ni-Fiber Hybrid Electrodes Prepared by Catalytic Chemical Vapor Deposition Using Various Carbonaceous Compounds and Their Capacitive Deionization Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2605-2612
155. LIU Li, TIAN Fang-Hua, WANG Xian-You, ZHOU Meng.Electrochemical Behavior of LiV3O8 in Aqueous Li2SO4 Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2600-2604
156. LIU Yan, WEI Zhong-Ling, YANG Fu-Wei, ZHANG Zhao.Anodizing of AZ91D Magnesium Alloy in Borate-Terephthalic Acid Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2385-2392
157. XUE Rong, YAN Jing-Wang, TIAN Ying, YI Bao-Lian.Lanthanum Doped Manganese Dioxide/Carbon Nanotube Composite Electrodes for Electrochemical Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2340-2346
158. LU Xiang-Jun, DOU Hui, YANG Su-Dong, HAO Liang, ZHANG Fang, ZHANG Xiao-Gang.Fabrication and Electrochemical Capacitive Behavior of Freestanding Graphene/Polyaniline Nanofibre Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2333-2339
159. YAN Hui, ZHANG Huan, ZHANG Ding, ZHU Zhi, QI Lu.Hydrothermal Synthesis of Spherical Li4Ti5O12 as Anode Material for High Power Lithium-Ion Secondary Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2118-2122
160. MIN Shi-Xiong, Lü Gong-Xuan.Preparation of CdS/Graphene Composites and Photocatalytic Hydrogen Generation from Water under Visible Light Irradiation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2178-2184
161. PENG Tian-You, KE Ding-Ning, ZENG Peng, ZHANG Xiao-Hu, FAN Ke.Preparation and Photoelectrochemical Performance of BiVO4 Film Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2160-2166
162. TONG Xin, CHEN Rui, CHEN Tie-Hong.Photocatalytic Activity of TiO2 with Micrometer-Sized Macropores[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1941-1946
163. JIN Jing, GONG Yuan-Yuan, WU Han-Qing, LI Lei, NIU Shu-Yun.Crystal Structure and Surface Photoelectric Property of Mn(II) Coordination Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1587-1594
164. ZHANG Zi-Yu, HU Zhong-Ai, YANG Yu-Ying, WANG Huan-Wen, CHANG Yan-Qin, CHEN Yan-Li, LEI Zi-Qiang.Ce-Doped Mn3O4 and Its Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1673-1678
165. CAO Guo-Fei, LIAO Yi, ZHANG Xiao-Hua, CHEN Jin-Hua.Preparation and Characterization of Peasecod-Based Activated Carbons as Electrode Materials for Electrochemical Double-Layer Capacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1679-1684
166. ZHOU Jin, LI Wen, XING Wei, ZHUO Shu-Ping.Capacitive Performance of Tunable Ordered Mesoporous Carbons in Organic and H2SO4 Electrolytes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1431-1438
167. LI Miao-Miao, SHEN Rui-Qi, LI Feng-Sheng.Molecular Dynamics Simulation of Binding Energies, Mechanical Properties and Energetic Performance of the RDX/BAMO Propellant[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1379-1385
168. LI Zhao, XU Ju-Liang, LI Xu-Yan, GUO Li-Fang, LI Jin, JIANG Yi-Ming.Preparation of Manganese Dioxide for Electrodes of Supercapacitors Based on Duplex Stainless Steel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1424-1430
169. FANG Fang, LI Yong-Tao, SONG Yun, ZHA Jun, ZHAO Bin, SUN Da-Lin.LiMn(BH4)3/2LiCl Composite Synthesized by Reactive Ball-Milling and Its Dehydrogenation Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1537-1542
170. YAO Zhen-Dong, WEI Wei, WANG Jiu-Lin, YANG Jun, NULI Yan-Na.Review of Sulfur-Based Cathodes for High Performance Lithium Rechargeable Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1005-1016
171. FAN Xin-Zhuang, LU Yong-Hong, KONG Xiang-Feng, XU Hai-Bo, WANG Jia.Pseudo-Capacitive and Electrocatalytic Properties of Electrochemically Modified Graphite Electrode in Different Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 887-892
172. KONG De-Shuai, WANG Jian-Ming, PI Ou-Yang, SHAO Hai-Bo, ZHANG Jian-Qing.Electrochemical Fabrication and Pseudocapacitive Performance of a Porous Nanostructured Nickel-Based Complex Film Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 764-768
173. MI Juan, WANG Yu-Ting, GAO Peng-Cheng, LI Wen-Cui.Effects of Thermal Treatment on the Electrochemical Behavior of Manganese Dioxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 893-899
174. SU Chang, LU Guo-Qiang, XU Li-Huan, ZHANG Cheng, MA Chun-An.Synthesis and Properties of Spindle-Shaped LiFePO4 for the Cathode Material of Lithium Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 609-614
175. LIU Chun-Yan, XU Bin, TANG Ya-Wen, CAO Gao-Ping, YANG Yu-Sheng, LU Tian-Hong.Electrocatalytic Performance of Pd Catalyst Supported on Macropore Carbon for Oxidation of Formic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 604-608
176. YU Li-Qiu, CHEN Shu-Li, CHANG Sha, LI Yun-Hu, GAO Yin-Yi, WANG Gui-Ling CAO Dian-Xue.Supercapacitance of NiCo2O4 Nanowire Arrays Grown on Nickel Foam[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 615-619
177. LI Wen, ZHOU Jin, XING Wei, ZHUO Shu-Ping, Lü Yi-Min.Preparation of Microporous Carbon Using a Zeolite HY Template and Its Capacitive Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 620-626
178. SUN Gang-Wei, SONG Wen-Hua, LIU Xiao-Jun, QIAO Wen-Ming, LING Li-Cheng.Asymmetric Capacitance Behavior Based on the Relationship between Ion Dimension and Pore Size[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 449-454
179. TIAN Ying, YAN Jing-Wang, XUE Rong, YI Bao-Lian.Influence of Electrolyte Concentration and Temperature on the Capacitance of Activated Carbon[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 479-485
180. ZHANG Hai-Jun, ZHANG Xiao-Gang, YUAN Chang-Zhou, GAO Bo, SUN Kang, FU Qing-Bin, LU Xiang-Jun, JIANG Jian-Chun.Preparation of Water Soluble Chitosan-Based Porous Carbon/NiO Composites and Their Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 455-460
181. DENG An-Qiang, FAN Jing-Bo, QIAN Ke-Nong, LUO Yong-Chun.Effect of Heat Treatment on the Structure and Properties of La4MgNi19 Hydrogen Storage Electrode Alloys[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 103-107
182. ZHOU Xin-Wen, ZHANG Rong-Hua, SUN Shi-Gang.Magnetic Properties of CoPt Nanorods with Different Structures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3360-3364
183. ZHANG Lei-Yong, HE Shui-Jian, CHEN Shui-Liang, GUO Qiao-Hui, HOU Hao-Qing.Preparation and Electrochemical Properties of Polyaniline/Carbon Nanofiber Composite Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3181-3186
184. ZHANG Fang, YUAN Chang-Zhou, ZHANG Xiao-Gang, ZHANG Luo-Jiang, XU Ke.5-Sulfosalicylic Acid-Assisted Hydrothermal Synthesis and Supercapacitive Properties of Co-Ni Layered Double Hydroxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3175-3180
185. ZHANG Xiao-Bo, CHEN Ming-Hai, ZHANG Xiao-Gang, LI Qing-Wen.Preparation of Porous Carbon Nanofibers by Electrospinning and Their Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3169-3174
186. ZHANG Jing-Jing, GAO Hong-Wei, WEI Tao, WANG Chao-Jie.Molecular Design of 3,3′-Azobis-1,2,4,5-tetrazine-Based High-Energy Density Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3337-3344
187. WAN Qun-Yi, FAN Shuan-Shi, YUE Xian-Jun, LANG Xue-Mei, XU Wen-Dong, LI Jing, FENG Chun-Hua.Improved Capacitive Performance of Polypyrrole Doped with 9,10-Anthraquinone-2-sulfonic Acid Sodium Salt[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2951-2956
188. ZHANG Qiao-Bao, FENG Zeng-Fang, HAN Nan-Nan, LIN Ling-Ling, ZHOU Jian-Zhang, LIN Zhong-Hua.Preparation and Photoeletrochemical Performance of CdS Quantum Dot Sensitized ZnO Nanorod Array Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2927-2934
189. HE Yong, TANG Zi-Long, ZHANG Zhong-Tai.Preparation and Electrochemical Performance of H2Ti2O5·H2O/Cr2O3 Nanotubes as AnodeMaterials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2962-2966
190. LONG Jun-Ying, MA Lan, HE De-Hua.1-Octene Hydroformylation Using Supported Amorphous Co-B Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2719-2725
191. LUO Yong-Chun, ZHANG Tie-Jun, WANG Duo, KANG Long.Influence of Ball-Milling on Hydrogen Storage and Electrochemical Properties of (Ti Cr)0.497V0.42Fe0.083/30%(w) (LaRMg)(NiCoAl)3.5 Alloy Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2397-2404
192. WU Na, DING Chao, YANG Rong-Jie, HAO Jian-Wei.Effect of Sepiolite on the Combustion and Thermal Decomposition of Intumescent Flame Retardant Polypropylene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2429-2436
193. TIAN Ying, YAN Jing-Wang, LIU Xiao-Xue, XUE Rong, YI Bao-Lian.Electrochemical Capacitance of Composites with MnOx Loaded on the Surface of Activated Carbon Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2151-2157
194. YANG Su-Xia, LI Yuan, LIU Zhi-Ping, YANG Shu-Qin, HAN Shu-Min.Effect of Partial Substitution of Cu by Fe on the Phase Structure and Electrochemical Property of Low-Co AB5 Type Hydrogen Storage Alloys[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2144-2150
195. ZHANG Wei-Min, YANG Zhen-Dong, LIU Jia, SUN Zhong-Xi.Determination of Acid-Base Equilibrium Constants on Aqueous Mesoporous Silica Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2109-2114
196. CHAO Wen-Liu, WAN Yong, WANG Yun-Xia, LIU Chang-Song.Tribological Properties of Cu-Doped TiO2 Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2317-2322
197. ZHAO Yan-Chun, LAN Huang-Xian, DENG Bin-Bin, TIAN Jian-Niao, YANG Xiu-Lin, WANG Feng-Yang.Electrocatalytic Oxidation of Methanol with Poly Functionalized Multiwalled Carbon Nanotubes Supported Pt Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2255-2260
198. HUANG Yong-Xia, LAI Yue-Kun, LIN, Long-Xiang, SUN Lan, LIN Chang-Jian.Electrochemical Construction and Biological Performance of Micropatterned CaP Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2057-2060
199. ZHANG Jing, KONG Ling-Bin, CAI Jian-Jun, YANG Zhen-Sheng, LUO Yong-Chun, KANG Long.Novel Polypyrrole/Mesoporous Carbon Nanocomposite Electrode for an Electrochemical Hybrid Capacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1515-1520
200. LI Qiao-Ling, CHANG Chuan-Bo, JING Hong-Xia, YANG Xiao-Feng.Synthesis and Magnetic Property of Shape-Controlled Nano-SrFe12O19[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1699-1704
201. LI Li-Min, LIU En-Hui, LI Jian, YANG Yan-Jing, SHEN Hai-Jie, HUANG Zheng-Zheng, XIANG Xiao-Xia.Polyaniline-Based Carbon for a Supercapacitor Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1521-1526
202. ZHAO Di, HUANG Qing, JIN Xian-Bo, WEI Xian-Jun, CHEN George Z..Capacitance at the Electrode/Ionic Liquid Interface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1239-1248
203. JI Qian-Qian, GUO Pei-Zhi, ZHAO Xiu-Song.Preparation of Chitosan-Based Porous Carbons and Their Application as Electrode Materials for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1254-1258
204. ZONG Wei-Zheng, ZHU Yong-Fa.Preparation of Single-Chamber Solid Oxide Fuel Cell by Co-Pressing and Direct Forming Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 827-832
205. XIONG Li-Zhi, HE Ze-Qiang.A New Rheological Phase Route to Synthesize Nano-LiVOPO4 Cathode Material for LithiumIon Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 573-577
206. JIANG Liu-Feng, ZHONG Chuan-Rong, XU Min, PENG Xiu-Hua.Solution Properties and Microstructure of Branched Acrylamide-Based Copolymers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 535-540
207. ZHANG Qiong, HE Yun-Qiu, CHEN Xiao-Gang, HU Dong-Hu, LI Lin-Jiang, YIN Ting, JI Ling-Li.Intercalated Structure and Photocatalytic Properties of TiO2-Graphite Oxide Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 654-662
208. TAO Li, YANG Yan-Zhen, SHI Cheng-Wu, WU Yu-Cheng, WU Xiao-Yan.Improved Preparation of Benzothiazolium Iodides and Their Application in Dye Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 578-582
209. LIU Tian-Qing, TANG Yao, YU Ke-Wei.Study on Lecithin/Amino Acid/H2O Micelle and Liposome Systems by Capacitance Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 311-316
210. JIANG Lei, HUANG Hui, WANG Chun-Tao, ZHANG Wen-Kui, GAN Yong-Ping, TAO Xin-Yong.Photoelectrochromic Properties of TiO2-xNx/NiO Bilayer Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 299-303
211. ZANG Yang, HAO Xiao-Gang, WANG Zhong-De, ZHANG Zhong-Lin, LIU Shi-Bin.Copolymerization and Capacitive Performance of Composite Carbon Nanotubes/Polyaniline/Nickel Hexacyanoferrate Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 291-298
212. WANG Wei-Kun, ZHANG Yong-Yong, WANG An-Bang, YU Zhong-Bao, HAN Min-Fang, YANG Yu-Sheng.Electrochemical Performance of 1,4,5,8-Tetrahydroxy-9,10-anthraquinone as Cathode Material in Lithium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 47-50
213. LU Hua-Quan, WU Feng, SU Yue-Feng, LI Ning, CHEN Shi, BAO Li-Ying.Electrochemical Performance of LiNi0.5Mn0.5O2 as Cathode Material for Lithium-Ion Batteries Prepared by Oxalate Co-Precipitation Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 51-56
214. YANG Gai-Xiu, CHEN Ting-Ting, TANG Ya-Wen, LU Tian-Hong.Electrocatalytic Performance of Silicotungstic Acid Modified Carbon Supported Pd Catalyst for Oxidation of Fomic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2450-2454
215. PANG Xu, MA Zheng-Qing, ZUO Lie.Sn Doped MnO2 Electrode Material for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2433-2437
216. YUAN Na, CHENG Gang, WANG De-Kun, AN Yan-Qing, DU Zu-Liang, WU Si-Xin.Preparation of ZnS Nanobundles by SBA-15 Template and Their Photoelectric Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2575-2580
217. HU Song-Qing, HU Jian-Chun, SHI Xin, ZHANG Jun, GUO Wen-Yue.QSAR and Molecular Design of Imidazoline Derivatives as Corrosion Inhibitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2524-2530
218. ZHU Cheng-Fei, WANG Gang, XUE Jin-Hua, OUYANG Ping-Kai.Structure and Performance of Ca, Ba Doping Sm0.5Sr0.5CoO3 Cathode for Intermediate Temperature-Solid Oxide Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2211-2217
219. FU Qing-Bin, GAO Bo, SU Ling-Hao, YUAN Chang-Zhou, LU Xiang-Jun, ZHANG Xiao-Gang.Preparation of Polypyrrole/Benzenesulfonic Functionalized Multi-Walled Carbon Nanotubes Induced by Hydrogen Bonding and Their Electrochemical Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2199-2204
220. LI Zhen-Hua, JIANG Yuan, ZHAO Pei, SHANG Xue-Fu, YANG Hui, WANG Miao.Synthesis of Single-Walled Carbon Nanotube Films with Large Area and High Purity by Arc-Discharge[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2395-2398
221. SUN Zhe, LIU Kai-Yu, ZHANG Hai-Feng, LI Ao-Sheng, XU Xiao-Cun.Study on Meso-C/MnO2 Asymmetric Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 1991-1997
222. SHI Zhong-Feng, JIN Jing, LI Lei, XING Yong-Heng, NIU Shu-Yun.Syntheses, Structures, and Surface Photoelectric Properties of Co-btec Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2011-2019
223. WANG Tao, ZHOU Jian-Hua, WANG Dao-Jun, SUN Dun, DI Zhi-Yong, HE Jian-Ping.Syntheses and Infrared Emissivities of Ordered Mesoporous C-Al2O3 Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2155-2160
224. FU Mao-Hua, HUANG Ke-Long, LIU Su-Qin, LIU Jian-Sheng, LI Yong-Kun.Effect of Lithium Difluoro(oxalato)borate on the High-Temperature Performance of LiFePO4/Graphite Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 1985-1990
225. ZHAO Yan-Chun, LAN Huang-Xian, TIAN Jian-Niao, YANG Xiu-Lin, WANG Feng-Yang.Electrocatalytic Oxidation of Methanol on Pt Nanoparticles Supported on Porous Poly(N-acetylaniline) Nanofibrils[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2050-2054
226. LI Zhen-Quan, ZHANG Lei, YAN Feng, ZHANG Lu, ZHAO Sui, YU Jia-Yong.Surface Dilational Properties of N-Acyltaurate Amphiphiles with Aromatic Side Chains[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1939-1944
227. YIN Xiao-Guang, ZHANG Qi-Kai, LIU Jin-Ku, ZHONG Xin-Hua, CHAI Rui, LIAN Jia-Song, CHAI Chun-Fang.Polishing Property of α-Al2O3 Nanoflakes Prepared by Self-Burning Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1443-1448
228. SUN Zhi-Quan, LU Hai-Yan, REN Xiu-Bin, HUANG Wei-Min, DONG Yan-Jie, LIN Hai-Bo.Performances of Ti/SnO2-Sb2O5 Anodes Prepared by Brush Coating Thermal Decomposition Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1385-1390
229. YANG Shu-Ming, KOU Hui-Zhi, WANG Ling, WANG Hong-Jun, FU Wen-Hong.Photoelectrochemical Properties of N3 Sensitized Ho3+ Modified TiO2 Nanocrystalline Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1219-1224
230. ZHU Cheng-Fei, WANG Gang, XUE Jin-Hua, WANG Xiao-Jun.Structure and Properties of Sm0.5Sr0.5Co0.4M0.6O3(M=Co,Mn, Fe) as IT-SOFCs Cathodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1179-1184
231. SU Zhi, XU Mao-Wen, YE Shi-Hai, WANG Yong-Long.Doping of Layered LiMnO2 as Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries and Their Electrochemical Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1232-1238
232. HU Jie, YUAN An-Bao, WANG Yu-Qin, WANG Xiu-Ling.Improved Cyclability of Nano-MnO2/CNT Composite Supercapacitor Electrode Derived fromRoom-Temperature Solid Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 987-993
233. ZHANG Fei-Feng, ZHANG Jiu-Xing, LU Qing-Mei, ZHANG Xin, LIU Yan-Qin.Preparation and Electrical Transport Properties of Ca2.9M0.1Co4O9 (M=Ag, La, Ba) Oxide Composite System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 1009-1012
234. GAO Hong-Quan, LAI Yan-Qing, ZHANG Zhi-An, LIU Ye-Xiang.Electrochemical Behaviors of New Lithium Salt LiBC2O4F2 in EC+DMC Solvents[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 905-910
235. CAI Li, WANG Kang-Cai, ZHAO Ming, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Application of Ultrasonic Vibrations in the Preparation of Ce-Zr-La/Al2O3 and Supported Pd Three-Way-Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 859-863
236. XU Hai-Qing, LIU Xiu-Ning, WANG Yu-Qiao, WANG Hua-Lin, SUN Yue-Ming.Electro-Catalytic Performance of Composite Oxide Sn-Sb-Mn/Ceramic Particle Electrode System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 840-846
237. CAO You-Ming, WANG Zhi-Yong, SHI Zu-Jin, GU Zhen-Nan.Preparation and Catalytic Properties of SWNTs-Supported Pd Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 825-828
238. XU Hai, HE Feng, YANG Bing, ZHANG Hou-Yu, LIU Sui-Jun, GU Xin, LIU Dan-Dan, LIU Xiao-Dong, YU Jing-Sheng, MA Yu-Guang.Ground, Excited Structures and Photoelectronic Properties of Poly(p-phenylenevinylene) Oligomers with Biphenyl Bridge[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 869-875
239. WU Feng, WANG Meng, SU Yue-Feng, CHEN Shi.Surface Modification of LiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2 by TiO2-Coating[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 629-634
240. JIANG Qi, ZHAO Xiao-Feng, HUANG Bin, DU Bing, ZHAO Yong.Effect of the Activated Carbon Reactivation on Its Electrochemical Capacitance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 757-761
241. CHEN Chang-Feng, JIANG Rui-Jing, ZHANG Guo-An, ZHENG Shu-Qi.Analysis of the Space Charge Capacitance of Bipolar Semiconductor Passive Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 463-469
242. CHEN Ran, GONG Yan-Jun, LI Qiang, DOU Tao, ZHAO Zhen, XU Qing-Hu.Direct Synthesis and Characteristics of NH4-βZeolite with Hierarchical Pore Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 539-544
243. DU Bing, JIANG Qi, ZHAO Xiao-Feng, LIN Sun-Zhong, MU Pei-Shan, ZHAO Yong.Preparation of PPy/CNTs Composite Based on the Electrostatic Absorption Effect[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 513-518
244. WANG Fei-Yu; GAO Bao-Jiao; WANG Rui-Xin.Simultaneous Synthesis and Linkage of Porphyrin onto Side Chain of Copolymer P(GMA-co-MMA)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 341-346
245. CHEN Li; ZHANG Xiao-Gang; YUAN Chang-Zhou; CHEN Sheng-Yao.Electrochemical Properties of Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)/Manganese Oxide Synthesized by Interfacial Polymerization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 304-308
246. JIA Yan-Min; LIU Fei-Ye; XIAO Xue-Zhang; HANG Zhou-Ming; LEI Yong-Quan; CHEN Li-Xin.Microstructure and Electrochemical Properties of V2.1TiNi0.4Zr0.06Cu0.03M0.10 (M=Cr, Co, Fe, Nb, Ta) Hydrogen Storage Alloys[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 247-252
247. GAO Qiang; LIU Ya-Fei; HU Zhong-Hua; ZHENG Xiang-Wei; WEN Zu-Biao.Electrochemical Properties of Manganese Oxide Surface-Modified Activated Carbon Electrode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 229-236
248. LUO Yong-Chun; MAO Song-Ke; YAN Ru-Xu; KONG Ling-Bin; KANG Long.Synthesis of AlH3 by a Ball-Milling Solid-Phase Chemical Reaction and Its Hydrogen Desorption Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 237-241
249. YANG Xiao-Hong; LUO Chong-Xiao; LIU Jin-Ku; WANG Jian-Dong; CHEN Lei.Induced Synthesis and Optical Properties of Nanoparticle HgS Chains[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(01): 173-177
250. FU Yi-Zheng; LIU Ya-Qing; MEI Lin-Yu; LAN Yan-Hua.Molecular Dynamics Simulation on Binding Energies and Mechanical Properties of HTPB and Different Crystal Faces of Al[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(01): 187-190
251. WANG Tao, HE Jian-Ping, ZHANG Chuan-Xiang, ZHOU Jian-Hua, GUO Yun-Xia, CHEN Xiu, DI Zhi-Yong, SUN Dun, WANG Dao-Jun.Preparation and Electrochemical Properties of Ordered Mesoporous C/NiO Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(12): 2314-2320
252. HUANG Hong, FAN Hai-Hua, WANG He-Zhou, TIAN Yu-Peng.Two-Photon Absorption Properties Dependent on Symmetry of Pyridinium Group and Cationic Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(12): 2149-2152
253. MA Xue-Hui; ZHAO Yan-Bao; WU Zhi-Shen.Preparation of Surface-Modified Hollow LaF3 Nanoparticles and Their Tribological Performances[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 2037-2041
254. ZHANG Wei; CUI Xiao-Li; JIANG Zhi-Yu.Effect of Composite Modes on Photoelectrochemical Properties of MWCNTs/TiO2 Nanocomposite Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 1975-1980
255. XIAO Gao-Feng; MA Xue-Hui; ZHAO Yan-Bao; WU Zhi-Shen.Preparation and Tribological Properties of Flower-like Indium Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(10): 1864-1868
256. SU Bi-Tao; ZUO Xian-Wei; HU Chang-Lin; LEI Zi-Qiang.Synthesis and Electromagnetic Properties of Polyaniline/CoFe2O4 Nanocomposite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(10): 1932-1936
257. HUO Wei-Liang; LIU Qing-Feng; LIU Qian; ZHU Li-Hui; WANG Li.Application of Combinatorial Material Chip Method in Screening of Anticorrosion Zn-Al Alloy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1703-1708
258. LIU Fei-Ye; CHEN Li-Xin; LI Lu; JIA Yan-Min; LEI Yong-Quan.Microstructure and Electrochemical Properties of V2.1TiNi0.4Zr0.06Cux (x=0-0.12) Hydrogen Storage Alloys[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1694-1698
259. JIANG Qi; ZHANG Qian; DU Bing; ZHAO Xiao-Feng; ZHAO Yong.Preparation and Electrochemical Properties of CNTs-PANI Composite Material via Finite Field Polymerization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1719-1723
260. ZHANG Hui; ZHU Li-Qun; LI Wei-Ping; LIU Hui-Cong.Sonochemical Fabrication and Electrochemical Performance of Electrode Materials Containing Rare Earth Yttrium[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(08): 1425-1431
261. LI Ming-Li, XU Ming-Xia, LIANG Hui, LI Xiao-Lei, XU Ting-Xian.Preparation and Dielectric Properties of Mn-Doped Ba0.6Sr0.4TiO3-MgTiO3 Composite Ceramics[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(08): 1405-1410
262. LIU Ya-Fei; HU Zhong-Hua; XU Kun; ZHENG Xiang-Wei; GAO Qiang.Surface Modification and Performance of Activated Carbon Electrode Material[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1143-1148
263. ZHAO Xia; OU Xiu-Qin; LIANG Guang-Chuan; WANG Li; XU Sheng-Zhao.Effect of Pyrolytic Reaction Conditions on Surface Free Energy of LiFePO4/C Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1326-1328
264. ZHENG Chun-Man; LIU Shi-Li; LI Xiao-Dong; WANG Hao; ZHAO Da-Fang.Properties and Mechanism of High Temperature Resistance of Continuous SiC(Al) Fibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(06): 971-976
265. WEN Qing; LIU Zhi-Min; CHEN Ye; LI Kai-Feng; ZHU Ning-Zheng.Electrochemical Performance of Microbial Fuel Cell with Air-Cathode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(06): 1063-1067
266. YE Xiang-Guo; ZHANG Xiao-Gang; MI Hong-Yu; YANG Su-Dong.Hydrothermal Microemulsion Synthesis of Co3O4 with Different Morphologies and Their Electrochemical Capacitance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(06): 1105-1110
267. YU Huang-Zhong; PENG Jun-Biao.Annealing Treatment Effect on Photoelectric Properties of P3HT:PCBMBlend System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(05): 905-908
268. XIAO Xue-Zhang; CHEN Li-Xin; FAN Xiu-Lin; GE Hong-Wei; LI Shou-Quan; YING Tiao; WANG Xin-Hua; CHEN Chang-Pin
.Influence of Ti-Zr Catalysts on Reversible Hydrogen Storage Characteristics of NaH/Al Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(03): 423-427

269. HAN Dong; ZHANG Shu-Chao.Synthesis of Hexagonal Cone-Shaped ZnO Nanoparticles Using Solvothermal Reaction and Its Photoluminescence Property[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(03): 539-542
270. CHEN Yu-Ting; ZHANG Hai-Yan; ZHANG Guo-Qing; CHEN Yi-Ming; ZHU Qing-Feng.Influence of Addition of Carbon Nanotubes in the Hydrogen Storage Alloy Electrode on the Performance of SC High Power Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(03): 527-532
271. LIU Shou-Xin; CHEN Xiao-Yun.Effect of Pore Structure of Activated Carbon on the Photocatalytic Activity of TiO2/AC Composite Photocatalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(03): 533-538
272. SHI Zhi-Qiang; CHEN Ming-Ming; ZHAO Shuo; WANG Cheng-Yang.Structure and Electrochemical Capacitive Behavior of Novel Crystallite Carbon[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(02): 237-242
273. BEI Yi-Ling; ZHU Chen-Fu; LIU Qing-Yang; QI Gui-Bin.Addition Reaction of Pentacoordinated Silicon Compounds by R3SiX with NR’3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(02): 217-222
274. ZENG Wen-Wen; HUANG Ke-Long; YANG You-Ping; LIU Su-Qin; LIU Ren-Sheng.Solvothermal Synthesis and Capacitance Performance of Co3O4 with Different Morphologies[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(02): 263-268
275. YANG Jing; LIU Ya-Fei; CHEN Xiao-Mei; HU Zhong-Hua; ZHAO Guo-Hua.Carbon Electrode Material with High Densities of Energy and Power[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(01): 13-19
276. SUN Guo-Hua; LI Kai-Xi; FAN Hui; GU Jian-Yu; LI Qiang; LIU Yue.Eelectrochemical Performance of Capacitors Using [BMIm]BF4/Fc as Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(01): 103-108
277. LI Qing; YU Jun-Sheng; LI Lu; JIANG Ya-Dong; SUO Fan; ZHAN Xiao-Wei.Organic Light-Emitting Diodes Based on New Silole Derivatives[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(01): 133-137
278. LI Wei; Tong-Ge-La-Ge; MU Qi-Yong; QI Lu; GUO Jin.Chemical Pattern Recognition Applied to the Analysis of Effect of Technology Factors on the Properties of Li-Mn-O Spinel Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 10-13
279. CHEN Yong-Chong; XU Xing-Jun; CUI Hong-Zhi; DAI Ke-Hua; SONG Zhao-Shuang; JIANG Wei-Jun; QI Lu.Synthesis Mechanisms and Properties of Cathode Material LiNixMn2-xO4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 26-30
280. FAN Mao-Song; LEI Xiang-Li; WU Ning-Ning; QI Lu.Electrochemical Performance of LiMn2O4 Power Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 36-39
281.

WANG Jian; QI Yu-Jun; LI Yong-Wei; QI Lu

.Discharge Performances of C/LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 46-50

282. DENG Zheng-Hua; LI Ren-Gui; WANG Lu; DENG Jia-Min; GAO Jian-Dong; MA Zhi-Gang; DU Hong-Chang; SUO Ji-Shuan.Research and Development of Separators for Lithium-ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 90-93
283. YU Jun-Sheng; SUO Fan; LI Wei-Zhi; LIN Hui; LI Lu; JIANG Ya-Dong.Influence of Electrode Materials on the Performance of NPB/Alq3 Organic Electroluminescent Devices[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(11): 1821-1826
284. YU Huang-Zhong; PENG Jun-Biao.The Influence of the Solvent and the Device Structure on Performance of the MEH-PPV:PCBM Solar Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(10): 1637-1641
285. SUN Lan; ZUO Juan; LAI Yue-Kun; NIE Cha-Geng; LIN Chang-Jian.Electrical Transport Properties of Individual TiO2 Nanowire in One Dimension[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(10): 1603-1606
286. YANG Jian-Jun; HUANG Jun-Jie; JIANG Zhi-Yu.Supercapacitance of MnO2 Thin Film Electrodes Prepared Using Jet Printing Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(09): 1365-1369
287. LI Guo-Hua; TIAN Wei; TANG Jun-Yan; MA Chun-An.Preparation and Electrocatalytic Property for Methanol Oxidation of WC/CNT Nanocomposite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(09): 1370-1374
288. LI Jia-Xin; LAI Heng; ZHANG Zhi-Cheng; ZHUANG Bin; HUANG Zhi-Gao.Electrodeposited Sm-Co Alloy Films and Their Magnetic Properties in Low Temperature Molten Salts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(08): 1301-1305
289. LIU Su-Qin; GONG Ben-Li; HUANG Ke-Long; ZHANG Ge; LI Shi-Cai.Effect of Calcination Temperature on the Compositions and Electrochemical Performance of Products in the Synthesis of LiFePO4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1117-1122
290. WEI Ying-Jin; LI Xu; WANG Chun-Zhong; ZHAN Shi-Ying; CHEN Gang.Preparation and Electrochemical Properties of Cu Doped V2O5[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1090-1094
291. FAN Xiao-Yong; ZHUANG Quan-Chao; JIANG Hong-Hong; HUANG Ling; DONG Quan-Feng; SUN Shi-Gang.Three-dimensional Porous Cu6Sn5 Alloy Anodes for Lithium-ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 973-977
292. SHE Shi-Xiong; SU Bi-Tao; YANG Yan; MIN Shi-Xiong; LEI Zi-Qiang.Preparation of Functional Polymer Nanomaterial and Its Catalytic Property[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(06): 900-904
293. WANG Jie; XU You-Long; SUN Xiao-Fei; XIAO Fang; MAO Sheng-Chun.Capacitance Properties of Porous Polypyrrole Thick Films Prepared Electrochemically by Multi-step Polymerization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(06): 877-882
294. LU Xin-Mei; WU Quan-Fu; MI Hong-Yu; ZHANG Xiao-Gang.Electrochemical Capacitance of Camphorsulfonic Acid Doped Polyaniline Microtubes Prepared at Low Temperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(06): 820-824
295. ZHANG Shu-Ping; NI Jiang-Feng; ZHOU Heng-Hui; ZHANG Zhan-Jun.Controllable Synthesis of Regular LiFePO4 Particles via Solvothermal Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(06): 830-834
296. REN Jun-Xia; ZHOU Zhen; YAN Jie.Effects of Yttrium-Doping on High-temperature Electrochemical Performances of Nickel Hydroxide Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(05): 738-742
297. ZHAO Zhen-Xing; XIA Chun-Gu; XUE Qun-Ji; LI Dian-Qing; LIU Peng-Cheng.Preparation, Structure and Properties of Spherical SiO2-Al2O3 Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(04): 549-553
298. GUO Wen-Jing;SUN Lei;ZHANG Ping-Yu;WU Zhi-Shen;ZHANG Zhi-Jun.Preparation and Antiwear Property of Monodisperse Silver Nanoparticles in Microemulsion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(03): 367-372
299. WANG Jie;XU You-Long;CHEN Xi;DU Xian-Feng;LI Xi-Fei.Effect of Doping Ions on Electrochemical Capacitance Properties of Polypyrrole Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(03): 299-304
300. DENG Hui-Ning;WANG Yu-Xin .Sulfonated Poly(phthalazinones) Membranes For Direct Methanol Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(02): 187-191
301. TANG Zhi-Yuan;YU Ming-Yuan;XUE Jian-Jun;GAO Fei;CUI Yan;LI Liang-Dong.Electrochemical Properties and Synthesis of LiNi0.01Co0.01Mn1.98O4 by SAC Route for Lithium Secondary Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(01): 134-138
302. LI Qiang;LI Kai-Xi;SUN Guo-Hua;FAN Hui;GU Jian-Yu.A New Kind of Redox Electrolyte Electrochemical Capacitor System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(12): 1445-1450
303. XIAO Xue-Zhang;CHEN Li-Xin;WANG Xin-Hua;LI Shou-Quan;CHEN Chang-Pin.Preparation and Hydrogen Storage Characteristics of Ti-NaAlH4 Complex Hydride[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(12): 1511-1515
304. HUANG Ling;JIANG Hong-Hong;KE Fu-Sheng;FAN Xiao-Yong;ZHUANG Quan-Chao;YANG Fang-Zu;SUN Shi-Gang.Structure and Properties of Three-dimensional Reticular Sn-Co Alloy Electrodes as Anode Material for Lithium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(12): 1537-1541
305. XIE Jian;ZHAO Xin-Bing;YU Hong-Ming;QI Hao;CAO Gao-Shao;TU Jiang-Ping .Preparation, Characterization and Electrochemical Li-absorption/extraction Behaviors of Nanosized Co-Sn Intermetallic Compounds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(11): 1409-1412
306. LI Chang-Yu;LÜ Zhe;LIU Li-Li;LIU Zhi-Ming;SU Wen-Hui.Preparation and Performance Test of Ni-Fe/SDC Cell Anode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(10): 1181-1184
307. ZHAO Chun-Xia;CHEN Wen;LIU Qi;TIAN Gao.Influence of HCl on the Mesostructure and Morphology of the Ordered Mesoporous Silica[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(10): 1201-1205
308. JIA Rui-Jie;WANG Pei;GUO Rui-Qian;WEI Wei;HAN Jian-Tao;PENG Bo;HUANG Wei.Preparation and Optical Properties of CdTe and 2,4,6-tri [N-(4-hydroxyphenyl)maleimide]-triazine Hybrid Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(09): 1143-1146
309. CHEN Zhe;YAN You-Wei .Combustion Synthesis and Luminescent Properties of blue-emitting Nanocrystalline Phosphor for PDP Application[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(08): 1030-1033
310. TANG Zhi-Yuan;ZHANG Xiao-Yang;LIU Yuan-Gang;LIU Yong.High Temperature Performance of Ni-MH Positive Electrode Added with Na2WO4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(07): 895-898
311. XIAO Jian-Hua;LI Xue-Hui;DENG Sha;XU Jian-Chang;WANG Le-Fu.The NOx Oxidation-Storage and Tolerance of SO2 Poison of Mn/Ba/Al2O3 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(07): 815-819
312. ZHUANG Da-Gao;ZHAO Xin-Bing;XIE Jian;TU Jian;ZHU Tie-Jun;CAO Gao-Shao.One-step Solid-state Synthesis and Electrochemical Performance of Nb-doped LiFePO4/C[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(07): 840-844
313. TANG Ding-Guo;CI Yun-Xiang;QI Lu.Influence of Thermal Initiators on the Electrochemical Performances of Gel Polymer Electrolytes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(07): 826-830
314. GUAN Hong-Bo;WANG Pei;WANG Hui;ZHAO Bi-Ying;ZHU Yue-Xiang;XIE You-Chang.Preparation of Nanometer Magnesia with High Surface Area and Study on the Influencing Factors of the Preparation Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(07): 804-808
315. HU Jun;WANG Jian-Jun;ZHOU Li-Hui;XIE Song-Hai;LIU Hong-Lai.The Mechanism of Mesoporous Phase Transition of Titanic-Silica Mesoporous Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(06): 679-683
316. CHEN Li-Xin;LI Lu;WANG Xin-Hua;DAI Fa-Bang;ZHENG Fang-Ping;LEI Yong-Quan.Phase Structures and Electrochemical Properties of V2.1TiNi0.4Zrx(x= 0~0.06) Hydrogen Storage Electrode Alloys*[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(05): 523-527
317. YI Shuang-Ping;ZHANG Hai-Yan;PEI Lei;HU Shou-Le;ZENG Guo-Xun;CHEN Jin.Effect of CNTs Treated at Different Temperatures in Nitrogen Ambient on the Electrochemical Properties of CNTs-LaNi5 Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(04): 436-440
318. LI Zhi; GONG Qian-Ming; LIANG Ji; HUANG Qi-Zhong; HUANG Bai-Yun.Study on Oxidation Properties of New ACNT/C Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(03): 316-321
319. XU Meng-Qing; ZUO Xiao-Xi; LI Wei-Shan; ZHOU Hao-Jie; LIU Jian-Sheng; YUAN Zhong-Zhi.Effect of Butyl Sultone on the Li-ion Battery Performance and Interface of Graphite Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(03): 335-340
320. WAN Jun-min; HU Zhi-wen; CHEN Wen-xing; ZHENG Shi-rui; LU Sheng-shui; ZHANG Li.Molecular Inclusion Recognition of Dihydroxybenzenes by Cellulose Fibre Grated β-cyclodextrin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(02): 244-248
321. WANG Yan; JING Zhi-hong; WU Shi-hua; HUANG Wei-ping; ZHANG Shou-min; WANG Shu-rong.The Effect of Au-doping by Different Methods on Gas-sensing Properties of α-Fe2O3 Nanopowders[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(01): 114-117
322. XU Bin; WU Feng; CHEN Ren-jie; CHEN Shi; WANG Guo-qing.Capacitance Characteristics of Carbon Nanotubes in Room Temperature Molten Salt Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(10): 1164-1168
323. TANG Zhi-yuan; LU Xing-he; ZHANG Na.The Anion-cation Multiple Doping Effect of Spinel Cathode Materials on Electrochemical Speciality[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(08): 934-938
324. ZHANG Zhen-jiang; LU Jian-mei; ZHOU Wei-qun; QI Xiu-xiu.Theoretical Studies on the Third-order Nonlinear Optical Property of Polyamic Acid and It′s Grafted Ramification[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(07): 711-715
325. LIU Chun-ling; WEN Yue-hua; CHENG Jie; GUO Quan-gui; CAO Gao-ping; LIU Lang; YANG Yu-sheng.Influence of Pore Structure of Phenolic Resin Based Activated Carbon Fibers on the Electrochemical Performance of Electrical Double-layer Capacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(07): 786-791
326. WU Mei-Yin; WANG Jian-Ming; ZHANG Jian-Qing; CAO Chu-Nan.Structure and Electrochemical Performance of Mn-substituted Nickel Hydroxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(05): 523-527
327. WEN Yue-Hua; CAO Gao-Ping; CHENG Jie; YANG Yu-Sheng.Relationship between Electrolyte Ion and Double-layer Capacitance of Carbon Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(05): 494-498
328. XIAO Xue-Zhang; CHEN Chang-Pin; WANG Xin-Hua; CHEN Li-Xin; WANG Li; GAO Lin-Hui.Microstructure and Electrochemical Properties of Amorphous Mg-Fe-Ni Hydrogen Storage Electrode Material[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(05): 565-568
329. YANG Hong-Sheng; ZHOU Xiao; ZHANG Qing-Wu.Electrochemical Performances of Supercapacitor with Polyaniline Particles with Hierarchy as Active Electrode Material[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(04): 414-418
330. TAO Bin-Wu;LIU Jian-Hua;LI Song-Mei;ZHAO Liang.Electrochemical Properties of a V2O5/C Composite in Aqueous Solution Used for Zinc Secondary Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(03): 338-342
331. WANG Xiao-Feng; RUAN Dian-Bo; WANG Da-Zhi; LIANG Ji.Hybrid Electrochemical Supercapacitors Based on Polyaniline and Activated Carbon Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(03): 261-266
332. WANG Xiao-Feng; WANG Da-Zhi; LIANG Ji.Pseudo-capacitance of Ultrafine Nickel Hydroxide Prepared by Sol-gel Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(02): 117-122
333. GE Xiu-Tao;FANG Da-Ru;LIU Xing-Qin.The Preparation and Gas-sensing Properties of Ga2O3-NiO Complex Oxide by Sol-gel Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(01): 10-15
334. Wang Wei-Kun; Wang An-Bang; Cao Gao-Ping; Yang Yu-Sheng.Electrochemical Performance of a Novel Cathode Material Phenyl Polysulfide for Lithium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(12): 1440-1444
335. Deng Hui-Ning;Li Lei;Xu Li;Wang Yu-Xin.Comparison on Properties of Membranes for Direct Methanol Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(11): 1372-1375
336. Li Song-Mei;Chen Dong-Mei;Liu Jian-Hua.

Preparation and Electromagnetic Performance of Cu/T-ZnO Whiskers Composite Powders by Electroless Copper Plating

[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(11): 1389-1393

337. Chang Xiao-Yan;Wang Zhi-Xing;Li Xin-Hai;Kuang Qiong;Peng Wen-Jie;Guo Hua-Jun;Zhang Yun-He.Synthesis and Performance of LiMnPO4 Used as Cathode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(10): 1249-1252
338. Wang Sen-Lin;Zhang Yong;Wu Hui-Huang.The Effect of Heat Treatment on the Properties of Electroless Plating Ni-Fe-P Alloy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(09): 1159-1162
339. Pang Xiu-Jiang;Gong Mao-Chu;Wang Min;Ren Yi-Gang;Zhao Ming;Chen Yao-Qiang.Effect of Precipitation Method on Properties of Oxygen Storage Materials CeO2-ZrO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(09): 1155-1158
340. Su Yue-Feng;Wu Feng;Chen Chao-Feng.Preparation of Li4Ti5O12 from Nanocrystalline TiO2 and It’s Lithiation Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(07): 707-711
341. Kong De-Sheng;Li Liang.The Semiconducting Properties of Oxide Films Formed on Chromium Studied by Capacitance Measurement[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(06): 631-636
342. Chen Hong;Chen Jin-Song;Zhou Hai-Hui;Jiao Shu-Qiang;Chen Jin-Hua;Kuang Ya-Fei.The Application of Nano-fibrous Polyaniline in Electrochemical Capacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(06): 593-597
343. Jiang Qi;Lu Xiao-Ying;Zhao Yong;Yu Zuo-Long.Effect of Microstructure’s Change on Electrochemical Capacitance of Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(05): 546-549
344. Liu Xian-Ming;Zhang Yi-He;Zhang Xiao-Gang;Fu Shao-Yun.The Supercapacitive Properties of Ni-Ru Oxide Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 417-420
345. Deng Mei-Gen;Zhang Zhi-An;Hu Yong-Da;Wang Bin-Hua;Yang Bang-Chao.Effect of Activation and Surface Modification on the Properties of Carbon Nanotubes Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 432-435
346. Tang Zhi-Yuan;Feng Ji-Jun.Studies on Spinel LiMn2-xLaxO4 Cathode Material for Lithium-ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(11): 1025-1029
347. Li Jian-Gang;Wan Chun-Rong;Yang Dong-Ping;Yang Zhang-Ping.Effect of Cell Temperature on the Electrochemical Reaction of LiNi3/8Co2/8Mn3/8O2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(11): 1030-1034
348. Li You-Ji;Cao Feng;Tian Hong-Xian;Li Xiao-Dong;Yu Yu-Xi.The Preparation and Properties of High Temperature Resistant SiC(Al) Fibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(11): 1039-1043
349. Tian Ye;He Yu;Zhu Yong-Fa;Wang Wei.Hydrothermal Synthesis of MoS2 and Its Lubricating Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(11): 1044-1048
350. Duan Chun-Ying;Zhou Jing-Fang;Wu Zhi-Shen;Dang Hong-Xin.Preparation and Characterization of the Polystyrene/silver Core-shell Structure Nanospheres[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(11): 1049-1053
351. Zhou Jian-Fang;Zhang Li-Ming;Peter S. Hui.Rheological Characteristics of Aqueous Solutions of an Amphoteric Guar Gum Derivative[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(11): 1081-1084
352. Zhang Hui;Meng Fan-Cheng;Yang Jun-Feng;Fang Liang;Liu Han-Xing;Yuan Run-Zhang.Structure and Dielectric Properties of New Niobates Sr5LnTi3Nb7O30[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(10): 948-951
353. Wei Jian-Hong;Shi Jing;Guan Jian-Guo;Yuan Run-Zhang.Surface Modification of PAn Particles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(07): 657-660
354. An Zeng-Jian;Zhou Peng;Jian Xi-Gao;Cai Tian-Xi.Sulfonated Poly (phthalazinone ether sulfone ketone) Catalyst with High Thermal Stability[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(07): 654-656
355. Ruan Sheng-Ping;Wang Jing;Zhang Li;Yang Dong;Xuan Li.Effects of Surface State of Nanocrystal PbTiO3 on Their Dielectric Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(07): 593-596
356. Wang Xiao-Feng;Wang Da-Zhi;Liang Ji.Carbon Nanotube Capacitor Materials Loaded with Different Amounts of Ruthenium Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(06): 509-513
357. Zhang Bao-Hong;Zhang Na.Research on Nanophase MnO2 for Electrochemical Supercapacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(03): 286-288
358. Chen Ji-Tao;Zhou Heng-Hui;Chang Wen-Bao;Ci Yun-Xiang.Effect of Particle Size on Lithium Intercalation Performance of Graphite Anode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(03): 278-282
359. Ruan Sheng-Ping;Dong Wei;Wu Feng-Qing;Wang Yong-Wei;Yu Tao;Peng Zeng-Hui;Xuan Li.Dielectric Properties of Nanocrystalline BaTiO3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(01): 17-20
360. Fang Liang;Zhang Hui;Yan Jun-Bing;Yang Wei-Ming.Structure and Dielectric Properties of New Tantalates Ba2LaTi2Ta3O15 (Ln=Y, La)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(01): 82-84
361. Wang Xiao-Feng;Wang Da-Zhi;Liang Ji;Liu Qing-Guo.Electrochemical Performance of RuO2/Active Carbon Composite Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(08): 750-753
362. Tang Xin-Cun;He Li-Ping;Chen Zong-Zhang;Xia Xi.Determination of the Li+ Diffusion Coefficient in Graphite By the Method of the Ratio of Potentio-charge Capacity to Galvano-charge Capacity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(08): 705-709
363. Zhao Zhuan-Qing;Yao Su-Wei;Zhang Wei-Guo;Gong Zheng-Lie.Preparation and Photoelectrochemical Performance of Photoelectrode of TiO2 Film on Nickel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(05): 473-476
364. Liang Kui;Chen Ai;Feng Zhe-Sheng;Ye Zhi-Xiang.AC Impedance Analysis of Supercapacitors Utilizing Carbon Nanotube Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(04): 381-384
365. Yu Hai-Hu;Wu Hong-Biao;Li Xiao-Fu;Zhu Yun-Zhou;Jiang De-Sheng.Self-assembly and Optical Properties of Silica Nanoparticulate Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(12): 1057-1061
366. Zhang Hui;Fang Liang;Yuan Run-Zhang.Structure and Dielectric Properties of A New Tantalate Ba3TiTa4O15[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(08): 747-749
367. Tang Zhi-Yuan;Xue Jian-Jun;Li Jian-Gang;Wang Zhan-Liang.Discharge Process of Insertion Electrodes Controlled by Lithium Ion Diffusion in Solid Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(06): 526-530
368. Weng Duan;Ding Hong-Mei;Wu Xiao-Dong;Xu Lu-Hua;Chen Zhen.Catalytic Performance of Rare Earth Nanometer Materials LaMnO3+ë[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(03): 248-251
369. Lu An-Hui;Li Wen-Cui;Zheng Jing-Tang.Preparation of PANbased Molecular Sieve ACF and Study of Surface Structure by XPS[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(03): 216-221
370. Wu Hong-Ying;Wang Xi-Gui;Xie Da-Tao;Weng Shi-Fu;Wu Jin-Guang.Structure and Luminescence Properties of Tb-doped Sibased Light-emitting[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(01): 53-58
371. Yang Han-Min, Guo Rong, Wang Min, Wang Han-qing.Structure of Triton X-100 Lamellar Liquid Crystal and its Lubrication Property[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(07): 592-595
372. Shi Qiu-Jie, Chen Zhao-Ping, Luo Lai-Tao, Li Feng-Yi, Wang Xiang-Sheng.Studies on the Modification of Sepiolite for Amorphous NiB Alloy Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(06): 501-506
373. Zhao Bo, Zhang Dao, Cao Yang, Chen Wen-Jian, Sun Zhen-Rong, Wang Zu-Geng.Analysis of the Second-order Nonlinear Optical Properties of some Chalcones[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(05): 422-425
374. Chen Chang-Rong, Bian Guo-Zhu, Jiang Ming, Li Zhong-Rui, Wei Shi-Qiang.Preparations,Structures and Properties of Amorphous Ni-P Alloy Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(12): 1119-1122
375. Cai Li-Rong, Sun Shi-Gang, Xia Sheng-Qing, Chen Fang, Zheng Ming-Sen, Chen Sheng-Pei, Lu Guo-Qiang.Particular Properties and Structure of Electrochemically Prepared Pd Film Nano-materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(11): 1023-1029
376. Zhang Rong, Sun Yu-Han, Peng Shao-Yi.Effect of Surface Properties on the Catalytic Performance of Cu/SiO2 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(07): 652-656
377. Shi Qiu-Jie, Li Feng-Yi, Luo Lai-Tao.Effect of γ-Al2O3 on the Catalytic and Surface Properties of NiB Alloy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(07): 635-639
378. Li Bao-Zong, Xu Wen-Guo, Qiu Shi-Lun, Pang Wen-Qin, Xu Ru-Ren.Simulated Calculation of High-Silica Zeolites Structure and Stability(I)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(01): 45-50
379. He Jian-Jun,Gao Ying-Hong,Bi Zhi-Chu,Shen Tao.Photo-electric Responses of Various Fluorescein Esters-Anthroic Esters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(02): 174-178
380. Cao Nai-Zhen,Shen Wan-Ci,Wen Shi-Zhu.The Characterization of the Porous Structure of Expanded Graphite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(08): 766-768
381. Lin Xian-Jie,Xu Long-Jun.Study on the Active Mechanism of Substitution and Doping on Conductivity of Polyanilines[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(02): 152-155
382. Su Wen-Duan.Properties of Solvent Molecules and the Characteristic Variations of Inner Layer Differential Capacity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(12): 1066-1070
383. Ji Wei-Jie; Shen Shi-Kong; Li Shu-Ben; Wang Hong-Li.Dispersion State of Ferric Oxide on ZrO2 and its Influence on the Catalytic Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(03): 311-318
384.

.[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(02): 281-287

385. Tang Yi; Hua Wei-Ming; Gao Zi.Pore Structure and Catalytic Behavior of Modified Y Zeolites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(05): 595-601
386. Pei Zhan-Fen; Liu Xing-Yun; Li Xuan-Wen.The Studies of Pore Structures of High-Silica Y Zeolites by N2 Adsorption[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(05): 613-618
387. Chang You-Ming; Deng Xiao-Dong.Studies on the Structures and Electrical Propertis of Iodine-Doped 3-Ethyl-5-(2-(3-Ethyl-2-Benzothiazolinylidene)-Ethylidene)-Rhodanine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(04): 540-544
388. Su Wen-Duan; Zhou Shao-Min; Zhou Xiao-Lin.Statistical Mechanical Treatment of Adsorbed Monolayer at Electrode Solution Interface IV. The Inner Layer Differential Capacity of Silver Single Crystal Electrode in Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1991,7(05): 549-552
389. Su Wen-Duan; Zhou Shao-Min; Zhou Xiao-Lin.Statistical Mechanical Treatment of Adsorbed Monolayer at Electrode/Solution Interface III. The Structure of Inner Layer Formed at the Interface of Hg/(H2O+CH3OH) Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1991,7(04): 443-448
390. DU Jun, WU Xiang-Ying, PAN Xing-Peng, YU Jiang.Oxygenation and Oxidation Desulfurization Property of CeO2/NaY Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
391. XU Li-Hong, ZHAO Dong-Yu, LI Yang, GUO Lin.Improvement of Electro-Optical Properties of Nematic Liquid Crystal Doping Zeolitic Imidazolate Framework-8[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
392. XU Juan, LIU Jia-Qin, LI Jing-Wei, WANG Yan, LV Jun, WU Yu-Cheng.Controlled Synthesis and Supercapacitive Performance of Heterostructured MnO2/H-TiO2 Nanotube Arrays[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
393. LI Ting, XIANG Shuang-Fei, DONG Wei-Fu, MA Pi-Ming, SHI Dong-Jian, CHEN Ming-Qing.Double-Network Hydrogel Consisting of Na-Montmorillonite with Enhanced Mechanical and Antimicrobial Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
394. LIANG Mei-Qing, YIN Hong-Yao, FENG Yu-Jun.Smart Aqueous Foams: State of the Art[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top