Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
Acta Phys Chim Sin >> 2004,Vol.20>> Issue(04)>> 428-431     doi: 10.3866/PKU.WHXB20040421         中文摘要
Preparation and Catalytic Activity of Au/SnO2 for Low-temperature CO Oxidation
Wang Shu-Rong;Wu Shi-Hua;Shi Juan;Zheng Xiu-Cheng;Huang Wei-Ping
Department of Chemistry, Nankai University, Tianjin 300071
Full text: PDF (1454KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)
Three Au/SnO2 catalysts with different gold loading were prepared via deposition-precipitation method, and characterized by XRD and UV-Vis. The effects of pH of deposition solution, Au loading and pretreatment condition on the catalytic activity of Au/SnO2 catalysts for low-temperature CO oxidation were investigated. The results showed that (1) the mean Au particle size of Au/SnO2 catalyst prepared at pH=9~10 deposition condition was the smallest among the samples obtained at different deposition pH; (2) the catalytic activity decreased with the increase of Au loading; (3) among the 2%Au/SnO2 catalyst samples calcined at different temperatures in air for 4 h, the catalytic activity of the sample calcined at 473 K was the highest; (4) the catalyst samples pretreated at low temperature in H2 exhibited higher activity, and the activity of the sample obtained at 373 K for 2 h was the highest among all Au/SnO2 samples in this work.

Keywords: Au/SnO2 catalyst   Deposition-precipitation method   Catalytic activity   Low-temperature CO oxidation  
Received: 2003-09-23 Accepted: 2003-11-28 Publication Date (Web): 2004-04-15
Corresponding Authors: Wu Shi-Hua Email: jackmxd808@163.com


Cite this article: Wang Shu-Rong;Wu Shi-Hua;Shi Juan;Zheng Xiu-Cheng;Huang Wei-Ping. Preparation and Catalytic Activity of Au/SnO2 for Low-temperature CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20 (04): 428-431.    doi: 10.3866/PKU.WHXB20040421
1. LIU Na, ZHANG Hui, XUE Nian-Hua, DING Wei-Ping.Influence of Tungsten Loadings on the 1-Butene Metathesis Reaction over W/SiO2/Al2O3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 933-940
2. ZHANG Xiao-Qing, XU Yan YAN, YANG Chun-Hui, ZHANG Yan-Ping, YIN Yong-Xiang, SHANG Shu-Yong.In-situ Co-Precipitation of Ni-Mg-Al-LDH Catalytic Precursor on γ-Al2O3 for Dry Reforming of Methane: Synthesis and Evaluation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 948-954
3. PAN Jian-Ming, YANG Wei, SUN Hai-Biao, ZHENG Xiang, LI Guo-Hua.Preparation and Electrocatalytic Activity of Tungsten Carbide-Montmorillonite Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 998-1006
4. WANG Yu-Qiao, WANG Pan-Pan, LU Jing, BAI Yi-Chao, GU Yun-Liang, SUN Yue-Ming.Dye-Sensitized Solar Cells Based on MWCNT/TiO2 Counter Electrode and Thiolate/Disulfide Non-Iodine Redox Couple[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 448-456
5. YU Wei-Ling, ZUO Hui-Wen, LU Chun-Hai, LI Yi, ZHANG Yong-Fan, CHEN Wen-Kai.Nitrous Oxide Decomposition Catalyzed by Au19Pd and Au19Pt Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 425-434
6. QI Qi, WANG Yu-Qiao, WANG Sha-Sha, QI Hao-Nan, WEI Tao, SUN Yue-Ming.Preparation of Reduced Graphene Oxide/TiO2 Nanocomposites and Their Photocatalytic Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2332-2340
7. YU Chang-Lin, WEI Long-Fu, LI Jia-De, HE Hong-Bo, FANG Wen, ZHOU Wan-Qin.Preparation and Characterization of GO/Ag3PO4 Composite Photocatalyst and Its Visible Light Photocatalytic Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1932-1938
8. LIN Cai-Fang, CHEN Xiao-Ping, CHEN Shu, SHANGGUAN Wen-Feng.Preparation of NiS-Modified Cd1-xZnxS by a Hydrothermal Method and Its Use for the Efficient Photocatalytic H2 Evolution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 153-158
9. SU Jia, LU Shan, WANG Sha-Sha, ZHANG Xue-Hua, FU Yu-Bin, HE Tao.Influence of pH Values on the Structure and Performance of a Polypyrrole Counter Electrode for Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1487-1494
10. ZHANG Jing-Bo, LI Pan, YANG Hui, ZHAO Fei-Yan, TANG Guang-Shi, SUN Li-Na, LIN Yuan.Preparation of a Highly Efficient PbS Electrode and Its Application in Quantum Dots-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1495-1500
11. ZHAO Wei-Rong, SHI Qiao-Meng, LIU Ying.Performance, Deactivation and Regeneration of SnO2/TiO2 Nanotube Composite Photocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1318-1324
12. FU Ping-Feng, ZHANG Peng-Yi.Low-Temperature Electrostatic Self-Assembly of Noble Metals on TiO2 Nanostructured Films with Enhanced Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 965-972
13. CHEN Hui, CHEN Dan, XIE Wei-Miao, ZHENG Xiang, LI Guo-Hua.Preparation and Electrocatalytic Activity of Tungsten Carbide and Tungsten-Iron Carbide Composite with Core-Shell Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 891-898
14. GUO Zhang-Long, HUANG Li-Qiong, CHU Wei, LUO Shi-Zhong.Effects of Promoter on NiMgAl Catalyst Structure and Performance for Carbon Dioxide Reforming of Methane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 723-728
15. WANG Jing-Sheng, WANG En-Jun, YU Yan-Long, GUO Li-Mei, CAO Ya-An.Visible Light Photocatalytic Activity of an In-Doped TiO2 Thin Film with a Three-Dimensional Ordered Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 513-519
16. WANG Jia-Sheng, HAN Shu-Min, LI Yuan, SHEN Na, ZHANG Wei.Hydriding/Dehydriding Properties of an MgH2+20%(w) MgTiO3 Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2323-2327
17. LIN Xue, GUO Xiao-Yu, WANG Qing-Wei, CHANG Li-Min, ZHAI Hong-Ju.Hydrothermal Synthesis and Efficient Visible Light Photocatalytic Activity of Bi2MoO6/BiVO4 Heterojunction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2113-2120
18. GUO Li-Mei KUANG Yuan-Jiang YANG Xiao-Dan YU Yan-Long YAO Jiang-Hong CAO Ya-An.Investigation on Photocatalytic Reduction of CO2into CH4 Using SrB2O4/SrCO3Composite Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1558-1565
19. YAN Wei-Ping, WANG De-Jun, CHEN Li-Ping, LU Yong-Chun, XIE Teng-Feng, LIN Yan-Hong.Properties and Photoelectrocatalytic Activity of In2O3-Sensitized ZnO Nanorod Array[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 1021-1027
20. WANG Sha-Sha, LU Shan, SU Jia, GUO Zheng-Kai, LI Xue-Min, ZHANG Xue-Hua, HE Sheng-Tai, HE Tao.Influences of Polymerization Time on Structure and Properties of Polyaniline Counter Electrodes in Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 516-524
21. GUO Li-Mei, KUANG Yuan-Jiang, YANG Xiao-Dan, YU Yan-Long, YAO Jiang-Hong, CAO Ya-An.Photocatalytic Reduction of CO2 into CH4 Using SrB2O4 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 397-402
22. LI Guo-Hua, CHEN Dan, ZHENG Xiang, XIE Wei-Miao, CHENG Yuan.Preparation and Electrocatalytic Activity of WC/W2C Nanocomposite with Core-Shell Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2077-2083
23. YANG Wei-Hua, YANG Wu-Tao, LIN Xiao-Yan.Preparation and Characterization of a Novel Bi-Doped PbO2 Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 831-836
24. WU Xiao-Qin, ZONG Rui-Long, ZHU Yong-Fa.Enhanced MnO2 Nanorods to CO and Volatile Organic Compounds Oxidative Activity by Platinum Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 437-444
25. HU Xian-Chao, CHEN Dan, SHI Bin-Bin, LI Guo-Hua.Preparation of Tungsten Carbide and Titania Nanocomposite and Its Electrocatalytic Activity for Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2863-2871
26. WANG Xi-Zhao, FU Rong, ZHENG Jun-Sheng, Ma Jian-Xin.Platinum Nanoparticles Supported on Carbon Nanofibers as Anode Electrocatalysts for Proton Exchange Membrane Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1875-1880
27. CHEN Jin-Yi, LI Nian, LI Jing, ZHU Liang, PENG Chang-Jun.Synthesis and Visible Light Photocatalytic Activity of Cross-Linked Sodium Rectorite/Cu2O Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 932-938
28. SU Ya-Ling, LI Yi, DU Ying-Xun, LEI Le-Cheng.Visible-Light-Driven Catalytic Properties and First-Principles Study of Fluorine-Doped TiO2 Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 939-945
29. HAO Ping, GAO Yun-Yan, OU Zhi-Ze, LI Yi, WANG Zhong-Li, WANG Xue-Song.Preparation of Aminopyridine Grafted Carbon Nanotube and Its Interaction with Horseradish Peroxidase[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 233-240
30. YANG Zhi-Qiang, MAO Dong-Sen, GUO Qiang-Sheng, GU Lei.Effect of Preparation Method on the Activity of CuO/CeO2-ZrO2 Catalysts for Low Temperature CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3278-3284
31. ZHANG Xiao-Ru, LIN Yan-Hong, ZHANG Jian-Fu, HE Dong-Qing, WANG De-Jun.Photoinduced Charge Carrier Properties and Photocatalytic Activity of N-Doped TiO2 Nanocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2733-2738
32. SONG Li-Jun, MENG Hui-Min.Electrodeposition of Nanocrystalline Nickel Alloys and Their Hydrogen Evolution in Seawater[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2375-2380
33. WEN Zhu-Liang, YANG Su-Dong, SONG Qi-Jun, HAO Liang, ZHANG Xiao-Gang.High Activity of Pd/Graphene Catalysts for Ethanol Electrocatalytic Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1570-1574
34. YAO Guo-Xin, SHI Bin-Bin, LI Guo-Hua, ZHENG Yi-Fan.Preparation and Electrocatalytic Activity of Tungsten Carbide and Zeolite Nanocomposite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1317-1322
35. WANG Meng-Ye, WANG Cheng-Lin, XIE Kun-Peng, SUN Lan, LIN Chang-Jian.Fabrication of a Spongelike Nanostructured TiO2 Filmand Its Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2475-2480
36. LI Chang-Yu, LIU Shou-Xin, MA Yue.Preparation of Visible-Light Response Cu-Cu2+1O Composites by a One-Step Hydrothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1555-1560
37. CAO Yong-Qiang, LONG Hui-Jin, CHEN Yong-Mei, CAO Ya-An.Photocatalytic Activity of TiO2 Films with Rutile/Anatase Mixed Crystal Structures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1088-1092
38. CAI Li, WANG Kang-Cai, ZHAO Ming, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Application of Ultrasonic Vibrations in the Preparation of Ce-Zr-La/Al2O3 and Supported Pd Three-Way-Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 859-863
39. YU Jun-Jie; ZHU Ling; ZHOU Bo; SHAO Li-Nan; ZHANG Yu-Ting; HE Xu-Wen.N2O Catalytic Decomposition over Mixed Oxides Derived from Zn-substituted Hydrotalcite-like Compounds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 353-359
40. SHI Yan-Hua; MENG Hui-Min; SUN Dong-Bai; YU Hong-Ying; FU Hua-Rong.Manganese Oxide Coating Electrodes Prepared by Pulse Anodic Electrodeposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1199-1206
41. LUO Da-Chao; ZHANG Lan-Lan; LONG Hui-Jin; CHEN Yong-Mei; CAO Ya-An.Effect of Surface Modification by Ni2+ on Photocatalysis Activity of TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(06): 1095-1099
42. ZHOU Jian-Hua; HE Jian-Ping; JI Ya-Jun; ZHAO Gui-Wang; ZHANG Chuan-Xiang; CHEN Xiu; WANG Tao.Influence of Hierarchical Porosity in Carbon Material on Electrocatalytic Property of Supported Pt Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(05): 839-843
43. LIU Shou-Xin; CHEN Xiao-Yun.Effect of Pore Structure of Activated Carbon on the Photocatalytic Activity of TiO2/AC Composite Photocatalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(03): 533-538
44. CHEN Qi-Yuan; TONG Hai-Xia; YIN Zhou-Lan; HU Hui-Ping; LI Jie; LIU Liang-Liang.Preparation, Characterization and Photo-catalytic Behavior of TiO2 Catalysts with Oxygen Vacancies[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1917-1921
45. TIAN Bao-Zhu; TONG Tian-Zhong; CHEN Feng; ZHANG Jin-Long.Effect of Water Washing Treatment on the Photocatalytic Activity of Au/TiO2 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 978-982
46. YAN Zhi-Ying; WU Li-Yan; SUN Gui-Xiang; ZHANG Ning; ZHENG Wen-Jun.Structural Characterization of Nanocrystalline TiO2 fromIonic Liquid-Water Solvent Mixture and Its Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1032-1036
47. WU Yan; YAO Wen-Qing; ZHU Yong-Fa.Interfacial Structure of Ta2O5/Si Filmand Photoactivity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(05): 625-629
48. YAN Shan-Shan;WU Lian-Di;CHEN Feng;ZHANG Jin-Long.Low-temperature Preparation and Characterization of TiO2 Thin Films with a Bicrystalline Framework[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(03): 414-418
49. YANG Xi-Kun;LI Yang;HENG Gen-Hua.Structure and Catalytic Properties of PtRu Alloy Thin-film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(03): 389-393
50. TAO Yan-Xin;YU Jun-Jie;LIU Chang-Chun;HAO Zheng-Ping;ZHANG Ze-Peng .Study on N2O Catalytic Decomposition over Mixed Oxides Derived from Co-Mg/Al Hydrotalcite-like Compounds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(02): 162-168
51. HU Ji-Ming;HOU Yan-Yuan;WANG Xiao-Mei;ZHANG Jian-Qing;CAO Chun-Nan .Effect of Calcination Procedure on the Electrocatalytic Activities of Ti/IrO2 Electrodes in Acidic Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(08): 1010-1014
52. WANG Zhen-bo; YIN Ge-ping; SHI Peng-fei.The Influence of Three Groups of Pt-Ru/C Catalyst’s Precursors on Its Performance for Direct Methanol Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(10): 1156-1160
53. Peng Cheng;Cheng Xuan;Zhang Ying;Chen Ling;Fan Qing-Bai.Comparison of Methanol Electrooxidation on Carbon Supported Pt and PtRu Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 436-439
54. An Zeng-Jian;Zhou Peng;Jian Xi-Gao;Cai Tian-Xi.Catalytic Activity of Sulfonated Poly (phthalazinone ether sulfone ketone) Resin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(01): 1-3
55. Jing Li-Qiang;Sun Xiao-Jun;Cai Wei-Min;Zheng Da-Fang;Xu Yue;Xu Zhao-Peng;Xu Zi-Li;Du Yao-Guo.Study of SPS and XPS of Pd/ZnO and Ag/ZnO Composite Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(08): 754-758
56. Yu Jia-Guo;Zhao Xiu-Jian;Chen Wen-Mei;Lin Li;Zhang Ai-Li.Photocatalytic Activity and Hydrophilic Property of TiO2/SiO2 Composite Nanometer Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(03): 261-264
57. Zhao Zhen-Bo, Sun Wen-Dong, Yang Xiang-Guang, Ye Xing-Kai, Wu Yue.Active Components and Mechanism of Isobutane Alkylation with Butenes in the Catalytic System of HPAs+AcOH[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(07): 613-620
58. Wen Bin, He Ming-Yuan, Song Jia-Qing, Zong Bao-Ning, Shu Xing-Tian, Lu Yong.Study on the Reduction of NO by CO in the Presence of Oxygen[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(10): 868-871
59. Fu Xiang-Kai,Ma Xue-Bing,Wen Shu-Ying,Liu Chang-Hua.Study on the Crystallinity of ZGDMP and the Catalytic Activities of ZGDMP-Pd Catalysts for Hydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(12): 1079-1083
60. Ren Yan-Zhi, Yu Jian-Feng, Wu Tong-Hao, Wang De-Jun, Cui Yi.The Effect of Modulated Surface Band Bending on Photovoltage Spectra[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(03): 274-278
61. Zheng Guo-Dong, Yan Yan, Gao Sai, Tong Shan-Ling, Gao De.Ellectrocarboxylation of Organic Compounds with Carbon Dioxide Catalyzed by Metalloporphyrins III.Effects of Axial Ligands on Catalytic Activity of CoTPP[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(11): 1035-1039
62. Kan Jin-Qing; Mu Shao-Lin.The Study of Properties for the Polyaniline Uricase Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(03): 345-350
63. Wang Qiu-Ying; Jian Pan-Ming; Zhu Chao; Zhai Ying-Li.Studies on Silicon-Rich PrHY Zeolites of Ultrastability by IR AND 29Si MAS NMR[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(01): 50-55
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top