Please wait a minute...
Acta Physico-Chimica Sinica  2008, Vol. 24 Issue (07): 1287-1291    DOI: 10.3866/PKU.WHXB20080728
Note     
Electrochemical Properties of CuF2 Films Fabricated by Pulsed Laser Deposition
ZHANG Hua; ZHOU Yong-Ning; WU Xiao-Jing; FU Zheng-Wen
Shanghai Key Laboratory of Molecular Catalysts and Innovative Materials, Institute of Laser Chemistry, Department of Chemistry, Fudan University; Department of Material Science, Fudan University, Shanghai 200433, P. R. China
Download:   PDF(1615KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)      

Abstract  Nanostructured CuF2 thin films were prepared by pulsed laser deposition on stainless steel substrates. The charge and discharge curves showed a high reversible capacity of 540 mAh·g-1, corresponding to 2.0 Li per CuF2. The cyclic voltammograms showed that a new couple of reduction and oxidation peaks at 2.2 and 2.8 V (vs Li/Li+) appeared for the first time. The components and structure of the films after charging and discharging were characterized by ex-situ high-resolution transmission electron microscopy and selected area electron diffraction measurements. Electrochemical reaction mechanism of nanostructured CuF2 thin films with lithium was revealed, in which the reversible decomposition and formation of LiF driven by transition metal Cu were involved.

Key wordsCuF2      Thin film      Pulsed laser deposition      Lithiumion battery     
Received: 18 January 2008      Published: 09 May 2008
MSC2000:  O646.2  
Corresponding Authors: FU Zheng-Wen     E-mail: zhengwen@sh163.net
Cite this article:

ZHANG Hua; ZHOU Yong-Ning; WU Xiao-Jing; FU Zheng-Wen. Electrochemical Properties of CuF2 Films Fabricated by Pulsed Laser Deposition. Acta Physico-Chimica Sinica, 2008, 24(07): 1287-1291.

URL:

http://www.whxb.pku.edu.cn/Jwk_wk/wlhx/10.3866/PKU.WHXB20080728     OR     http://www.whxb.pku.edu.cn/Jwk_wk/wlhx/Y2008/V24/I07/1287

[1] ZHEN Xu, GUO Xue-Jing. Synthesis and Lithium Storage Performance of Three-Dimensional Mesostructured ZnCo2O4 Cubes[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(4): 845-852.
[2] YI Qing-Hua, ZHAO Jie, LOU Yan-Hui, ZOU Gui-Fu, LIU Zhong-Fan. Design and Growth of High-Quality Multifunctional Thin Films by Polymer-Assisted Deposition[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(2): 314-328.
[3] WU Hai-Fei, CHEN Yao, XU Shan-Hu, YAN Yong-Hong, SI Jian-Xiao, TAN Yong-Sheng. Molecular Beam Epitaxy Growth and Surface Structural Characteristics of PbTe(111) Thin Film[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(2): 419-425.
[4] WAN Xiu-Mei, WANG Li, GONG Xiao-Qing, LU Dan-Feng, QI Zhi-Mei. Detection Sensitivity to Benzo[a]pyrene of Nanoporous TiO2 Thin-Film Waveguide Resonance Sensor[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(12): 2523-2531.
[5] NIU Xiao-Ye, DU Xiao-Qin, WANG Qin-Chao, WU Xiao-Jing, ZHANG Xin, ZHOU Yong-Ning. AlN-Fe Nanocomposite Thin Film:A New Anode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(12): 2517-2522.
[6] SONG Er-Long, LAN Lin-Feng, LIN Zhen-Guo, SUN Sheng, SONG Wei, LI Yu-Zhi, GAO Pei-Xiong, ZHANG Peng, PENG Jun-Biao. Preparation of Indium-Zinc-Oxide Thin Film Transistors by Hot-Pressing Sintering Target[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(10): 2092-2098.
[7] CHEN Jun-Jun, SHI Cheng-Wu, ZHANG Zheng-Guo, XIAO Guan-Nan, SHAO Zhang-Peng, LI Nan-Nan. 4.81%-Efficiency Solid-State Quantum-Dot Sensitized Solar Cells Based on Compact PbS Quantum-Dot Thin Films and TiO2 Nanorod Arrays[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(10): 2029-2034.
[8] ZHANG Xue, HAN Yang, CHAI Shuang-Zhi, HU Nan-Tao, YANG Zhi, GENG Hui-Juan, WEI Hao. Advances in Cu2ZnSn(S,Se)4 Thin Film Solar Cells[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(6): 1330-1346.
[9] XIA Ji-Ye, DONG Guo-Dong, TIAN Bo-Yuan, YAN Qiu-Ping, HAN Jie, QIU Song, LI Qing-Wen, LIANG Xue-Lei, PENG Lian-Mao. Contact Resistance Effects in Carbon Nanotube Thin Film Transistors[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(4): 1029-1035.
[10] HU Xue-Mei, GAO Xiang-Dong, LI Xiao-Min, GU Zheng-Ying, SHI Ying, WU Yong-Qing. Microstructure and Band Gap Modulation of SrSn1-xCoxO3 Epitaxial Thin Films via Pulsed Laser Deposition[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(4): 828-833.
[11] LI Zhan-Guo, ZHANG Yu-Ting, XIE Qiang, LI Heng-Li, SUN Li-Jing, SONG Xiao-Feng, WANG Li-Juan. NO2 Sensors Based on p-6P Heterogametic Induction Growth of Copper Phthalocyanine Thin Films[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(4): 1005-1011.
[12] SHI Nai-En, SONG Chuan-Yuan, ZHANG Jun, HUANG Wei. Preparation and Optoelectronic Applications of Two-Dimensional Nanocrystals Based on Metallo-Porphyrins[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(10): 2447-2461.
[13] WANG Li, SHI Hong, LIU Hui-Hui, SHAO Xiang, WU Kai. STM Study of CaO(001) Model Catalytic Thin Films Prepared on Mo(001) Surface[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(1): 183-194.
[14] SUN Xiao-Fei, XU You-Long, ZHENG Xiao-Yu, MENG Xiang-Fei, DING Peng, REN Hang, LI Long. Triple-Cation-Doped Li3V2(PO4)3 Cathode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2015, 31(8): 1513-1520.
[15] QIAO Zhi, XIE Xin-Jian, XUE Jun-Ming, LIU Hui, LIANG Li-Min, HAO Qiu-Yan, LIU Cai-Chi. Optimization of Intrinsic Silicon Passivation Layers in nc-Si:H/c-Si Silicon Heterojunction Solar Cells[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2015, 31(6): 1207-1214.