Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
Acta Phys Chim Sin >> 1995,Vol.11>> Issue(05)>> 442-446     doi: 10.3866/PKU.WHXB19950512         中文摘要
Studies on Catalytic Dehydrogenation of Methanol to Formaldehyde
Li Qing-Shui, Lin Yu-Qin, Liao Yuan-Yan
Department of Chemistry,Institute of Physical Chenistry,Xiamen University,Xiamen 361005
Full text: PDF (857KB) HTML Export: BibTeX | EndNote (RIS)

Effects of various factors on the reaction conversion were calculated by the application of self-programmed software and thermodynamic data; Activities and selectivities of various ZnO/silica-based catalysts were compared; Reaction mechanism based on thermodynamic equilibrium and products distribution of the reactions was also discussedKeywords: Methanol   Formaldehyde   Dehydrogenation   Catalyst   Reaction mechanism  
Received: 1994-02-16 Accepted: 1994-04-08 Publication Date (Web): 1995-05-15
Corresponding Authors: Li Qing-Shui Email:


Cite this article: Li Qing-Shui, Lin Yu-Qin, Liao Yuan-Yan. Studies on Catalytic Dehydrogenation of Methanol to Formaldehyde[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11 (05): 442-446.    doi: 10.3866/PKU.WHXB19950512
1. YANG Zhen, LIU Hai, HE Yuan-Hang.Molecular Dynamics Simulations of Femtosecond Laser Ablation of Energetic Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 1977-1982
2. WUAi-Ming, XIA Guo-Feng, SHEN Shui-Yun, YIN Jie-Wei, MAO Ya, BAI Qing-You, XIE Jing-Ying, ZHANG Jun-Liang.Recent Progress in Non-Aqueous Lithium-Air Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 1866-1879
3. LU Shan-Fu, PENG Si-Kan, XIANG Yan.Perspectives on the Research Progress of Bipolar Interfacial Polyelectrolyte Membrane Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 1859-1865
4. LIU Zhao-Xin, LI Wei-Bin.Catalytic Activity and Deactivation of Toluene Combustion on Rod-Like Copper-Manganese Mixed Oxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1795-1800
5. LI Hong-Mei, LAN Li, CHEN Shan-Hu, LIU Da-Yu, WANG Wei, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Preparation of CeO2-ZrO2-Al2O3 with a Composite Precipitant and Its Supported Pd-Only Three-Way Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1734-1746
6. GU Yong-Bing, CAI Qiu-Xia, CHEN Xian-Lang, ZHUANG Zhen-Zhan, ZHOU Hu, ZHUANG Gui-Lin, ZHONG Xing, MEI Dong-Hai, WANG Jian-Guo.Theoretical Insights into Role of Interface for CO Oxidation on Inverse Al2O3/Au(111) Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1674-1680
7. HU Si, ZHANG Qing, GONG Yan-Jun, ZHANG Ying, WU Zhi-Jie, DOU Tao.Deactivation and Regeneration of HZSM-5 Zeolite in Methanol-to-Propylene Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1785-1794
8. CHANG Jin-Fa, XIAO Yao, LUO Zhao-Yan, GE Jun-Jie, LIU Chang-Peng, XING Wei.Recent Progress of Non-Noble Metal Catalysts in Water Electrolysis for Hydrogen Production[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1556-1592
9. TIAN Chun-Xia, YANG Jun-Shuai, LI Li, ZHANG Xiao-Hua, CHEN Jin-Hua.New Methanol-Tolerant Oxygen Reduction Electrocatalyst——Nitrogen-Doped Hollow Carbon Microspheres@Platinum Nanoparticles Hybrids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1473-1481
10. LIU Xiao-Long, LI Xiao-Xia, HAN Song, QIAO Xian-Jie, ZHONG Bei-Jing, GUO Li.Initial Reaction Mechanism of RP-3 High Temperature Oxidation Simulated with ReaxFF MD[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1424-1433
11. ZHAO Jun-Feng, SUN Xiao-Li, HUANG Xu-Ri, LI Ji-Lai.A Theoretical Study on the Reactivity and Charge Effect of PtRu Clusters toward Methanol Activation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1175-1182
12. ZUO Hui-Wen, LU Chun-Hai, REN Yu-Rong, LI Yi, ZHANG Yong-Fan, CHEN Wen-Kai.Pt4 Clusters Supported on Monolayer Graphitic Carbon Nitride Sheets for Oxygen Adsorption: A First-Principles Study[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1183-1190
13. YANG Zhen, HE Yuan-Hang.Pyrolysis of Octanitrocubane via Molecular Dynamics Simulations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 921-928
14. LIU Jian-Hong, Lü Cun-Qin, JIN Chun, WANG Gui-Chang.First-Principles Study of Effect of CO to Oxidize Methanol to Formic Acid in Alkaline Media on PtAu(111) and Pt(111) Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 950-960
15. YANG Yi, LUO Lai-Ming, DU Juan-Juan, ZHANG Rong-Hua, DAI Zhong-Xu, ZHOU Xin-Wen.Hollow Pt-Based Nanocatalysts Synthesized through Galvanic Replacement Reaction for Application in Proton Exchange Membrane Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 834-847
16. ZHANG Tian-Lei, YANG Chen, FENG Xu-Kai, WANG Zhu-Qing, WANG Rui, LIU Qiu-Li, ZHANG Peng, WANG Wen-Liang.Theoretical Study on the Atmospheric Reaction of HS with HO2: Mechanism and Rate Constants of the Major Channel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 701-710
17. WANG Quan-De.Skeletal Mechanism Generation for Methyl Butanoate Combustion via Directed Relation Graph Based Methods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 595-604
18. QIN Yu-Cai, GAO Xiong-Hou, SHI Li-Fei, ZHANG Li, DUAN Lin-Hai, SONG Li-Juan.Discrimination of the Mass Transfer Performance of In situ Crystallization FCC Catalysts by the Frequency Response Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 527-535
19. ZHANG Pei-Zhi, YE Mei-Jun, HU Wei-Lian, WU Jun.Kinetics of Acid-Catalyzed Smiles Rearrangement of 2,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyloxy-N-arylbenzylamine Derivatives[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 422-428
20. LUO Liu-Xuan, SHEN Shui-Yun, ZHU Feng-Juan, ZHANG Jun-Liang.Formic Acid Oxidation by Pd Monolayers on Pt3Ni Nanocubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 337-342
21. CHANG Xiao-Xia, GONG Jin-Long.On the Importance of Surface Reactions on Semiconductor Photocatalysts for Solar Water Splitting[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 2-13
22. HUANG Wei-Xin, QIAN Kun, WU Zong-Fang, CHEN Shi-Long.Structure-Sensitivity of Au Catalysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 48-60
23. LI Shu-Shuang, TAO Lei, ZHANG Qi, LIU Yong-Mei, CAO Yong.Recent Advances in Nano-Gold-Catalyzed Green Synthesis and Clean Reactions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 61-74
24. LIU Zhi-Hua, YU Chang-Chun, YANG Pan, LI Ran-Jia, ZHOU Hong-Jun, XU Chun-Ming.Effect of Thorium on Fischer-Tropsch Synthesis Performance over Impregnated and Eggshell Co/SiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(Suppl): 90-94
25. ZENG Xiao-Lan, WANG Yan.Mechanism and Regioselectivity of Addition Reactions of CH3OH to Germasilenes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1699-1707
26. ZHANG Xiao-Dong, WANG Yin, YANG Yi-Qiong, CHEN Dan.Recent Progress in the Removal of Volatile Organic Compounds by Mesoporous Silica Materials and Supported Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1633-1646
27. SHANG Ming-Feng, DUAN Pei-Quan, ZHAO Tian-Tian, TANG Wen-Chao, LIN Rui, HUANG Yu-Ying, WANG Jian-Qiang.In Situ XAFS Methods for Characterizing Catalyst Structure in Proton Exchange Membrane Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1609-1614
28. ZHAO Jia, LIU Li-Feng, ZHANG Ying.Synthesis of Silver Nanoparticles Loaded onto a Structural Support and Their Catalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1549-1558
29. TIAN Wen-Jie, WANG Hong, YIN Zhen, YANG Ying, LI Jian-Xin.Preparation of Nano-Manganite Loaded Titanium Electocatalytic Membrane for the Catalytic Oxidation of Benzyl Alcohol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1567-1574
30. HU Si, ZHANG Qing, YIN Qi, ZHANG Ya-Fei, GONG Yan-Jun, ZHANG Ying, WU Zhi-Jie, DOU Tao.Catalytic Conversion of Methanol to Propylene over HZSM-5 Modified by NaOH and (NH4)2SiF6[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1374-1382
31. ZHENG Zhao-Lei, LIANG Zhen-Long.Reduced Chemical Kinetic Model of a Gasoline Surrogate Fuel for HCCI Combustion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1265-1274
32. ZHAO Jun-Feng, SUN Xiao-Li, LI Ji-Lai, HUANG Xu-Ri.Theoretical Study of Methanol C―H and O―H Bond Activation by PtRu Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1077-1085
33. LI Min-Jie, DIAO Ling, KOU Li, LI Zhong-Gao, LU Wen-Cong.Hydroxyl Radical Reaction with the Guanine-Cytosine Base Pair: A Density Functional Theory Study[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1007-1014
34. ZHANG Xiao-Qing, XU Yan YAN, YANG Chun-Hui, ZHANG Yan-Ping, YIN Yong-Xiang, SHANG Shu-Yong.In-situ Co-Precipitation of Ni-Mg-Al-LDH Catalytic Precursor on γ-Al2O3 for Dry Reforming of Methane: Synthesis and Evaluation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 948-954
35. LI Li, HE Xiao-Li, QIN Tao, DAI Fu-Tao, ZHANG Xiao-Hua, CHEN Jin-Hua.Dual-Sacrificial Template Synthesis of One-Dimensional Tubular Pt-Mn3O4-C Composite with Excellent Electrocatalytic Performance for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 927-932
36. YAO Xiao-Jiang, GONG Ying-Tao, LI Hong-Li, YANG Fu-Mo.Research Progress of Ceria-Based Catalysts in the Selective Catalytic Reduction of NOx by NH3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 817-828
37. REN Qing-Hua, SHEN Xiao-Yan.Reaction Mechanism for the Iron-Catalyzed Biaryl Cross-Coupling of Aryl Grignard Reagents[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 852-858
38. ZHENG Dong, YU Wei-Ming, ZHONG Bei-Jing.RP-3 Aviation Kerosene Surrogate Fuel and the Chemical Reaction Kinetic Model[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 636-642
39. ZHAO Feng-Wei, SHEN Mei-Yu, WANG Lin, DU Chang-Hai.Preparation of Amorphous Co-B/γ-Al2O3 Catalyst and Its Performance in Catalytic Liquid Phase Hydrogenation of Ethyl Lactate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 527-532
40. YU Wei-Ling, ZUO Hui-Wen, LU Chun-Hai, LI Yi, ZHANG Yong-Fan, CHEN Wen-Kai.Nitrous Oxide Decomposition Catalyzed by Au19Pd and Au19Pt Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 425-434
41. WANG Bao-Wei, LIU Si-Han, HU Zong-Yuan, LI Zhen-Hua, MA Xin-Bin.Effect of H2S Concentration on MoO3/Al2O3 and CoO-MoO3/Al2O3 Catalysts for Sulfur-Resistant Methanation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 545-551
42. ZHANG Jie-Jing, WANG Yu-Xin, XU Li.Simulation of Sphere-Microstructure Model of the Catalyst Layer in a PEMFC[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 489-497
43. CHEN Hong, WANG Shi-Xian, ZHAO Wan-Long, ZHANG Neng-Neng, ZHENG Ying-Ping, SUN Yue-Ming.Preparation of Pt/TiO2 Nanofibers and Their Electrocatalytic Activity towards Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 302-308
44. ZHANG Jie, ZHANG Jiang-Hao, ZHANG Chang-Bin, HE Hong.Complete Catalytic Oxidation of Ethanol over MnO2 with Different Crystal Phase Structures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 353-359
45. ZHANG Jie-Jing, WANG Yu-Xin, ZHANG Jian-Feng, XU Li.Simulation of Orientated Catalyst Layer in PEMFC Using a Microstructure Lattice Model[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2316-2323
46. FENG Chang, DENG Xiao-Yan, NI Xiao-Xiao, LI Wei-Bing.Fabrication of Carbon Dots Modified Porous ZnO Nanorods with Enhanced Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2349-2357
47. TANG Qing-Long, GENG Chao, LI Ming-Kun, LIU Hai-Feng, YAO Ming-Fa.Laser-Induced Fluorescence Measurements of Formaldehyde and OH Radicals in Dual-Fuel Combustion Process in Engine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2269-2277
48. YANG Yi, YANG Zheng-Zheng, XU Hai-Di, XU Bao-Qiang, ZHANG Yan-Hua, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Influence of La on CeO2-ZrO2 Catalyst for Oxidation of Soluble Organic Fraction from Diesel Exhaust[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2358-2365
49. HAN Yong, XU Qian, JU Huan-Xin, ZHU Jun-Fa.Growth, Electronic Structure and Thermal Stability of Ni on ZrO2(111) Thin Film Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2151-2157
50. GAO Hai-Li, LI Xiao-Long, HE Wei, GUO Rui-Ting, CHAI Bo.One-Step Synthesis of Reduced Graphene Oxide Supported Pt Nanoparticles and Its Electrocatalytic Activity for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2117-2123
51. ZHANG Lan-Lan, SONG Yu, LI Guo-Dong, ZHANG Shao-Long, SHANG Yun-Shan, GONG Yan-Jun.ZSM-5 Zeolite with Micro-Mesoporous Structures Synthesized Using Different Templates for Methanol to Propylene Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2139-2150
52. MA Yi-Ran, ZHOU Wei, CAO Wei, ZHENG Jin-Long, GUO Lin.Preparation of Hierarchical Ni@CuS Composites and the Application of the Enhanced Catalysis for 4-Nitrophenol Reduction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1949-1955
53. LI Ling-Ling, JANIK J. Michael, NIE Xiao-Wa, SONG Chun-Shan, GUO Xin-Wen.Reaction Mechanism of Methylation of 4-Methylbiphenyl with Methanol over H-ZSM-5 Zeolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 56-66
54. LI Jia-Heng, AO Ping, LI Xiao-Qing, XU Xiang-Sheng, XU Xiao-Xiao, GAO Xiang, YAN Xin-Huan.Removal of Volatile Organic Compounds at Low Temperature by a Self-Assembled Pt/γ-Al2O3 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 173-180
55. WU Ying-Quan, WANG Si-Chen, XIE Hong-Juan, GAO Jun-Wen, TIAN Shao-Peng, HAN Yi-Zhuo, TAN Yi-Sheng.Influence of Cu on the K-LaZrO2 Catalyst for Isobutanol Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 166-172
56. GAO Wen-Xiu, WANG Hong-Lei, LI Shen-Min.Molecular Dynamics Simulation Study of Structural and Transport Properties of Methanol-Water Mixture in Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1625-1633
57. LI Jian-Mei, LIU Jian, REN Li-Wei, LIU Qing-Long, ZHAO Zhen, WEI Yue-Chang, DUAN Ai-Jun, JIANG Gui-Yuan.Selective Oxidation of Ethane to Aldehydes over Potassium-Promoted SBA-15-Supported Molybdenum Oxide Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1736-1744
58. XIAO Bo, LIU Shou-Qing.Photocatalytic Oxidation of Ammonia via an Activated Carbon-Nickel Ferrite Hybrid Catalyst under Visible Light Irradiation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1697-1705
59. DONG Wen-Da, ZHU He-Jun, DING Yun-Jie, PEI Yan-Peng, DU Hong, WANG Tao.Effect of Trace Amounts of Li Doping on Performance of Co/AC Catalysts for Syntheses of Mixed Linear α-Alcohols[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1745-1751
60. Lü Jiao-Long, LI Feng-Li, LI Xin-Gang.NOx Storage Reduction Performance of Coupled BaFeO3-x+Cu-ZSM-5 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1550-1558
61. HOU Hong-Ying.Recent Research Progress in Alkaline Polymer Electrolyte Membranes for Alkaline Solid Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1393-1407
62. ZHU Jin-Xin, SHEN Mei-Qing, Lü Liang-Fang, WANG Jun, WANG Jian-Qiang.Effects of Two Different CeO2 Materials on Lean NOx Trap Performance below 300 ℃[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1559-1566
63. ZHAO Jian, ZHOU Wei, MA Jian-Xin.Effect of CO2 Pretreatment Operation Conditions on the Catalytic Performance and Structure of Ni-Co Bimetallic Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1325-1331
64. FAN Ren-Jie, LIN Rui, HUANG Zhen, ZHAO Tian-Tian, MA Jian-Xin.Preparation and Characterization of Pt Catalysts Supported on Cobalt-Polypyrrole-Carbon for Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1259-1266
65. WANG Li, MA Jun-Hong.Synthesis and Electrocatalytic Properties of Pt Nanoparticles on Nitrogen-Doped Reduced Graphene Oxide for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1267-1273
66. GAO Lin-Xin, JIANG Xin, GUO Sen.MnOx/CeO2/SiO2 Catalysts Prepared by Adsorption Phase Reaction Technique for Selective Catalytic Reduction of NOx at Low-Temperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1303-1308
67. GAO Peng, LI Feng, ZHAO Ning, WANG Hui, WEI Wei, SUN Yu-Han .Preparation of Cu/Zn/Al/(Zr)/(Y) Catalysts from Hydrotalcite-Like Precursors and Their Catalytic Performance for the Hydrogenation of CO2 to Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1155-1162
68. XU Qiong, ZHANG Tian-Lei, Lü Wen-Bin, WANG Rui, WANG Zhi-Yin, WANG Wen-Liang, WANG Zhu-Qing.Theoretical Study on the effect of a Single Water Molecule on the H2O2+Cl Gas Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1061-1070
69. BA Yan-Tao, HOU Ling-Yun, MAO Xiao-Fang, WANG Feng-Shan.Construction and Analysis of a Chemical Kinetic Model for Monomethylhydrazine/Nitrogen Tetroxide Reactions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1042-1048
70. YANG Zheng-Zheng, YANG Yi, ZHAO Ming, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang .Enhanced Sulfur Resistance of Pt-Pd/CeO2-ZrO2-Al2O3 Commercial Diesel Oxidation Catalyst by SiO2 Surface Cladding[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1187-1193
71. WANG Guan-Nan, CHEN Li-Min, GUO Yuan-Yuan, FU Ming-Li, WU Jun-Liang, HUANG Bi-Chun, YE Dai-Qi.Effect of Chromium Doping on the Catalytic Behavior of Cu/ZrO2/CNTs-NH2 for the Synthesis of Methanol from Carbon Dioxide Hydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 923-931
72. MA Zhong, YUAN Xian-Xia, XIA Xiao-Yun, DU Juan, LI Lin, MA Zi-Feng.Effects of pH on the Properties of Mo-Modified Pt/C Synthesized by Microwave-Assisted Method as Catalyst for Electro-Oxidation of Ethanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 973-979
73. AO Ping, XU Xiang-Sheng, XU Xiao-Xiao, LI Jia-Heng, YAN Xin-Huan.Low-Temperature Total Oxidation of Toluene over Assembled Pt/TiO2 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 950-956
74. FU Ping-Feng, ZHANG Peng-Yi.Low-Temperature Electrostatic Self-Assembly of Noble Metals on TiO2 Nanostructured Films with Enhanced Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 965-972
75. JIANG Feng, REN Qing-Hua.Reaction Mechanism for the Ni-Catalyzed Reductive Cross-Coupling of Aryl Halides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 821-828
76. TAN Hai-Yan, WU Jin-Ping.Performance of a Metal-Organic Framework MIL-53(Al)-Supported Cobalt Catalyst in the CO Catalytic Oxidation Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 715-722
77. WANG Chun, KANG Jian-Xin, WANG Li-Li, CHEN Ting-Wen, LI Jie, ZHANG Dong-Feng, GUO Lin.Synthesis of Quasi-Concave Pt-Ni Nanoalloys via Overgrowth and Their Catalytic Performance towards Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 708-714
78. TANG Wei, WANG Jing, YAO Peng-Jun, DU Hai-Ying, SUN Yan-Hui.Preparation, Characterization and Gas Sensing Mechanism of ZnO-Doped SnO2 Nanofibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 781-788
79. GUO Zhang-Long, HUANG Li-Qiong, CHU Wei, LUO Shi-Zhong.Effects of Promoter on NiMgAl Catalyst Structure and Performance for Carbon Dioxide Reforming of Methane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 723-728
80. LIU Jian-Xin, WANG Yun-Fang, WANG Ya-Wen, FAN Cai-Mei.Synthesis, Regeneration and Photocatalytic Activity under Visible-Light Irradiation of Ag/Ag3PO4/g-C3N4 Hybrid Photocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 729-737
81. ZHANG Shao-Long, ZHANG Lan-Lan, WANG Wu-Gang, MIN Yuan-Yuan, MATong, SONG Yu, GONG Yan-Jun, DOU Tao.Methanol to Propylene over Nanosheets of HZSM-5 Zeolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 535-543
82. JIN Hao, SUN Xiao-Dan, DONG Shu, WU Yi-Zhi, SUN Su-Hua, LIU Jie, ZHU Hui-Hong, YANG Guang, YI Xiao-Dong, FANG Wei-Ping.Influence of Cs Substitution on the Structural Properties and Catalytic Performance of Ni-H3PW12O40/SiO2 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 527-534
83. ZHANG Hai-Xin, CHEN Shu-Wei, CUI Xing-Yu, PAN Da-Hai, QIN Zhang-Feng, WANG Jian-Guo.Effect of Ce Promoter on Catalytic Performance of V/SiO2 in Oxidative Dehydrogenation of Ethylbenzene with Carbon Dioxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 351-358
84. XU Li, PAN Guo-Shun, LIANG Xiao-Lu, LUO Gui-Hai, ZOU Chun-Li, LUO Hai-Mei.Electrocatalytic Activity of Fe-N/C-TsOH Catalyst for the Oxygen Reduction Reaction in Alkaline Media[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 318-324
85. SUN Meng-Meng, CAO Yi, LAN Li, ZOU Sha, FANG Zhi-Tao, CHEN Yao-Qiang.Selective Catalytic Oxidation of Ammonia to Nitrogen over Iron and Copper Bimetallic Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2300-2306
86. HAN Tao, HUANG Wei, WANG Xiao-Dong, TANG Yu, LIU Shuang-Qiang, YOU Xiang-Xuan.Study of Ce-Cu-Co/CNTs Catalysts for the Synthesis of Higher Alcohols and Ethanol from Syngas[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2127-2133
87. XU Kun, FENG Jie, CHU Qi, ZHANG Li-Li, LI Wen-Ying.Density Functional Theory Study of Thiophene Hydrodesulfurization on γ-Mo2N(100) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2063-2070
88. LI Jiang-Bing, MA Hong-Fang, ZHANG Hai-Tao, SUN Qi-Wen, YING Wei-Yong, FANG Ding-Ye.Comparison of FeMn, FeMnNa and FeMnK Catalysts for the Preparation of Light Olefins from Syngas[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1932-1940
89. JIAO Zhi-Feng, DONG Li-Li, GUO Xiao-Ning, JIN Guo-Qiang, GUO Xiang-Yun, WANG Xiao-Min.Methane Catalytic Combustion over Ni/SiC, Fe/SiC and Co/SiC Modified by Zr0.5Ce0.5O2 Solid Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1941-1946
90. YANG Bing-Jian, WANG Hong, Li Lei, HUANG Bo-Wen, LIAO Xiao-Zhen, HE Yu-Shi, MA Zi-Feng.Influence of Calcination Temperature on Performances of Co-N/C Electrocatalysts for Li/O2 Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 150-156
91. LIN Xing-Yi, MA Jun-Tao, CHEN Chong-Qi, ZHAN Ying-Ying, ZHENG Qi.Influence of Copper Species on Performance of Cu/Fe2O3 Catalysts for Water Gas Shift Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 157-163
92. PANG Bin, XIE Mao-Zhao, JIA Ming, LIU Yao-Dong.Improved Phenomenological Soot Model for Multicomponent Fuel Based on Variations in PAH Characteristics with Fuel Type[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2523-2533
93. ZENG Xiu-Lin, HUANG Shan-Qi-Song, JU Xue-Hai.Density Functional Theory Study of the Gas-Phase Reaction of U+ with CO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2308-2312
94. ZHANG Tian-Lei, WANG Wei-Na, LIU Chang, LU Na, CHEN Miao, GUO Sha, WANG Wen-Liang.Computational Study of the Reaction Mechanism and Kinetics of CH3CHC(CH3)COOCH3 Ozonolysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2313-2320
95. WAN Dong, WANG Guang-Hua, LI Wen-Bing, CHEN Kun, SHU Guang.Synthesis of Fe-Al Pillared Bentonite and Heterogeneous Fenton Degradation of Orange Ⅱ[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2429-2436
96. CAO Chong-Jiang, LIU Xiao-Geng, JU Xing-Rong, CHEN Xiao-Rong.Design, Synthesis and Characterization of Pt/Fe Bimetallic Fischer-Tropsch Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2475-2480
97. ZENG Yong-Ping, SHI Rong, YANG Zheng-Hua.Ab Initio Molecular Dynamics Simulations of Structural Properties of Be2+ in Water, Methanol and Ethanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2180-2186
98. HAO Ai-Xiang, YU Yang, CHEN Hai-Bo, MAO Chun-Peng, WEI Shi-Xin, YIN Yu-Sheng.Effect of Surface Promoters-Modifying on Catalytic Performance of Cu/ZnO/Al2O3 Methanol Synthesis Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 2047-2055
99. DU Shu-Qing, YUAN Yu-Feng, TU Wei-Xia.Microwave-Hydrothermal Synthesis and Photocatalytic Activity of Zn2GeO4 Nanoribbons[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 2062-2068
100. LI Jia, XU Wen-Li, HU Jing, LING Min, YAO Jian-Hua.Hydrolysis Reaction Mechanismof 2, 4-Dichlorophenoxy Acetic Acid Metabolism[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1923-1930
101. HOU Ruo-Bing, TANG Zong-Xiang, FAN You-Jun, YI Xiang-Hui, WANG Bei-Bei, SUN Yan-Li.Radicals Created fromthe Reactions of 2’-Deoxyadenosine-5’-monophosphate with Hydroxyl Radical[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1937-1944
102. ZHAO Tian-Tian, LIN Rui, ZHANG Lu, CAO Chui-Hui, MA Jian-Xin.Effects of Pt Content on the Catalytic Performance of Co@Pt/C Core-Shell Structured Electrocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1745-1752
103. SHANG Yang, CHEN Yang, SHI Zhan-Bin, ZHANG Dong-Feng, GUO Lin.Synthesis and Visible Light Photocatalytic Activities of Au/Cu2O Heterogeneous Nanospheres[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1819-1826
104. LV Ling-Ling, WANG Xiao-Fang, ZHU Yuan-Cheng, LIU Xin-Wen, YUAN Kun, WANG Yong-Cheng.Spin-Orbit Coupling and Zero-Field Splitting in Dioxygen Activation by Non-Heme Iron(III)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1673-1680
105. CHEN Peng-Peng, WANG Jing, ZHANG Chun-Li, HAO Yu-Wen, DU Hai-Ying.Preparation of Electrospun In2O3/CdO Composite and Its Formaldehyde-Sensing Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1827-1836
106. ZHOU Yang, LIU Wei-Ming, HU Xian-Chao, CHU You-Qun, MA Chun-An.Nano-WO3 Composite Materials as Electro-Catalyst for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1487-1493
107. GUO Li-Mei KUANG Yuan-Jiang YANG Xiao-Dan YU Yan-Long YAO Jiang-Hong CAO Ya-An.Investigation on Photocatalytic Reduction of CO2into CH4 Using SrB2O4/SrCO3Composite Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1558-1565
108. XIE Hu-Jun, MOU Wang-Shu, LIN Fu-Rong, XU Jie-Hui, LEI Qun-Fang, FANG Wen-Jun.Radical Scavenging Activity of Myricetin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1421-1432
109. JIANG He-Yan, WU Zhi-Feng, CHEN Hua.Asymmetric Hydrogenation of Aromatic Ketones Catalyzed by Cinchona-Modified Ir/SiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1572-1581
110. CHENG Hai-Long, XU Jing-Mei, WANG Zhe, REN Chun-Li, BAI Hong-Wei, ZHAO Cheng-Ji, ZHANG Hui-Xuan.Sulfonated Poly(aryl ether ketone) on Side Chain/Sulfonated Poly(vinyl alcohol) Composite Proton Exchange Membrane for Direct Methanol Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1515-1523
111. LI Ling-Ling, Janik J. Michael, NIE Xiao-Wa, SONG Chun-Shan, GUO Xin-Wen.Reaction Mechanism of Toluene Methylation with Dimethyl Carbonate or Methanol Catalyzed by H-ZSM-5[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1467-1478
112. CAO Yin-Liang, LI Zhi-Lin, WANG Feng, LIU Jing-Jun, JI Jing, WANG Jian-Jun, ZHANG Liang-Hu, QIN Shi-Yong.Electrochemical Preparation of Ni-Sn Active Cathode and Its Electrocatalytic Hydrogen Evolution Reaction Mechanisms in Alkaline Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1479-1486
113. ZHENG Dong, ZHANG Yun-Peng, ZHONG Bei-Jing.Chemical Kinetic Model for Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Formation during Gasoline Surrogate Fuel Combustion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1154-1160
114. ZHANG Jin-Gui, QIAN Wei-Zhong, TANG Xiao-Ping, SHEN Kui, WANG Tong, HUANG Xiao-Fan, WEI Fei.Influence of Catalyst Acidity on Dealkylation, Isomerization and Alkylation in MTA Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1281-1288
115. XU Yong, JIANG Pei-Wen, LI Quan-Xin.Carbon Nanofibers-Supported Ni Catalyst for Hydrogen Production from Bio-Oil through Low-Temperature Reforming[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 1041-1047
116. ZHONG Bei-Jing, XIONG Peng-Fei, YANG Fan, YU Ya-Wei.Thermal and Chemical Effects of Hydrogen in Catalytic Ignition of n-Butane/Air Mixture[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 897-902
117. YAO Fang-Fang, WU Bao-Shan, ZHOU Li-Ping, GAO Jun-Hu, LI Ying, LI Yong-Wang.Effect of Alcohol Addition on Fischer-Tropsch Synthesis over Cobalt-Based Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 1063-1072
118. CUI Ying, KUANG Yin-Jie, ZHANG Xiao-Hua, LIU Bo, CHEN Jin-Hua.Spontaneous Deposition of Pt Nanoparticles on Poly(diallyldimethylammonium chloride)/Carbon Nanotube Hybrids and Their Electrocatalytic Oxidation of Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 989-995
119. ZHANG Po, HUANG Ming, CHU Wei, LUO Shi-Zhong, LI Tong.Effect of Silver Content on Catalytic Performances of SiO2-Supported Silver Tungstophoric Acid for the Synthesis of Polytetrahydrofuran[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 770-776
120. ZHAO Jian, ZHOU Wei, XU Jun-Ke, MA Jian-Xin.Effect of Pretreatment Routes on the Performance and Structure of Ni-Co Bimetallic Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 806-812
121. WANG Chen, WEI Zi-Zhang, LÜ Yong-Kang, XING Bin, WANG Gui-Chang.Theoretical Investigation of Structure-Sensitivity of Styrene Epoxidation on Ag(111) and Ag(110) Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 723-730
122. CHEN Ao-Ang, XU Xiang-Sheng, HUA Yan-Xiang, GU Hui-Zi, YAN Xin-Huan.Fe3O4 Modified Alumina Supported Ruthenium Catalyst for Novel In-situ Liquid Phase Catalytic Hydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 799-805
123. LI Shang, WANG Jia-Tang, CHEN Rui-Xin, ZHAO Wei, QIAN Liu, PAN Mu.Catalytic Performance of Heat-Treated Fe-Melamine/C and Fe-g-C3N4/C Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 792-798
124. WANG Feng, YAN Shu-Jun, YONG Xiao-Jing, LUO Chun-Tao, ZHANG Qing, WEN Peng-Yu, GONG Yan-Jun, DOU Tao.Effects of Na+ in Dilution Steam and Coke Deposition on Catalytic Performance of Methanol-to-Propylene Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 358-364
125. ZHOU Yang, CHU You-Qun, LIU Wei-Ming, MA Chun-An.Nano-WO3 Modified Carbon Nanotube Supported Pt and Their Electrocatalytic Activity for Methanol Electro-Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 287-292
126. QIU Yi-Xiang, WAN Ming-Da, CHEN Xian-Yang, WANG Shu-Guang.Reaction Mechanisms of Ethylene Hydrogenation Catalyzed by Gold(I) Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 279-286
127. CAO Chun-Hui, LIN Rui, ZHAO Tian-Tian, HUANG Zhen, MA Jian-Xin.Preparation and Characterization of Core-Shell Co@Pt/C Catalysts for Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 95-101
128. CAO Jian-Yu, TANG Jia-Li, SONG Ling-Zheng, XU Juan, WANG Wen-Chang, Chen Zhi-Dong.Functionalization of Activated Carbon with EDTA and Its Effect on Electrocatalytic Performance of Carbon Supported Pd Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 144-150
129. YUAN Wen-Hui, LIU Xiao-Chen, LI Li.Improving Photocatalytic Performance for Hydrogen Generation over Co-Doped ZnIn2S4 under Visible Light[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 151-156
130. GU Lai-Yuan, GAO Bao-Jiao, FANG Xiao-Lin.Characterization of Immobilized Composite Catalysts of Cationic Metalloporphyrin and Heteropoly Anion in Oxidation of Ethyl Benzene by Molecular Oxygen[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 191-198
131. WANG Yan, ZENG Xiao-Lan.1,2- and 1,4-Addition Reactions between Silabenzenes and HX (X=F, OH, NH2)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2831-2838
132. WANG Wan-Li, MA Zi-Feng.Synthesis and Characteristics of Pt/graphene by Co-Reduction Method for Oxygen Reduction Reactions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2879-2884
133. WANG Ding, TIAN Guo-Cai.Simulation Study of the Effect ofMethanol on the Structure and Properties of 1-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate Ionic Liquid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2558-2566
134. JIN Tao, XU Di, DIAO Peng, XIANG Min.Preparation and Photoelectrocatalytic Water Oxidation Properties of FeO(OH)-TiO2/CoPi Composite Photoanodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2276-2284
135. ZHENG Hua-Rong, ZHANG Jin-Shui, WANG Xin-Chen, FU Xian-Zhi.Modification of Carbon Nitride Photocatalysts by Copolymerization with Diaminomaleonitrile[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2336-2342
136. CHEN Wen-Long, LIU Hai-Chao.Relationship between the Structures of Metal Oxide Catalysts and Their Properties in Selective Oxidation of Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2315-2326
137. ZHENG Ning, ZHU Chun-Mei, SUN Bin, SHI Zu-Jin, LIU Yan, WANG Yuan.Nanocomposite Cathode Catalyst with High Methanol Tolerance and Durability[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2263-2268
138. ZHOU Xin-Wen, GAN Ya-Li, SUN Shi-Gang.Studies of Oxidation Processes of Methanol on Hollow CoPt Nanospheres and In situ Electrochemical Fourier Transform Infrared Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2071-2076
139. YANG Fang, XU Xiang-Sheng, GU Hui-Zi, CHEN Ao-Ang, YAN Xin-Huan.Heterogeneously Catalyzed One-Pot Synthesis of N-alkyl anilines from Nitroaromatics by Assembled Pt3Sn/Al2O3 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2141-2147
140. YAO Min, HU Si, WANG Jian, DOU Tao, WU Yong-Ping.Size Effect of HZSM-5 Zeolite on Catalytic Conversion of Methanol to Propylene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2122-2128
141. SUN Yi-Fei, LI Guang-Chao, PAN Xin-Di, HUANG Chuan-Jing, WENG Wei-Zheng, WAN Hui-Lin.Oxidative Dehydrogenation of Propane to Propylene over Mesoporous Alumina Supported Ni-Co Oxide Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2135-2140
142. LIU Jian-Guo, DING Ming-Yue, WANG Tie-Jun, MA Long-Long.Structure and Performance of Cu-Fe Bimodal Support for Higher Alcohol Syntheses[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1964-1970
143. YANG Shu, YANG Xiao-Mei, XIE Xiao-Guang.Theoretical Study of Gas-Phase Reaction of YS+ (1Σ+, 3Φ) with COS: YS++COS→YS2++CO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1892-1898
144. YANG Xiao-Yan, SUN Song, DING Jian-Jun, ZHANG Yi, ZHANG Man-Man, GAO Chen, BAO Jun.Preparation, Structure and Performance of [CuO-ZnO-Al2O3]/ [HZSM-5] Core-Shell Bifunctional Catalysts for One-Step Synthesis of Dimethyl Ether from CO2+H2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1957-1963
145. ZHANG Rong-Bin, LIANG Lei, ZENG Xian-Rong, SHANG Jin-Yan, WANG Tao, CAI Jian-Xin.Catalytic Properties of Ni /MWCNT and La-Promoted Ni /MWCNT for Methanation of Carbon Dioxide Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1951-1956
146. ZHENG Bin, ZHANG An-Feng, LIU Min, DING Fan-Shu, DAI Cheng-Yi, SONG Chun-Shan, GUO Xin-Wen.Properties of the Nano-Particle Fe-based Catalyst for the Hydrogenation of Carbon Dioxide to Hydrocarbons[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1943-1950
147. ZHU Qiu-Feng, ZHANG Rong-Jun, HE De-Hua.Effect of CaO Modification on Performance of CuZnAlZr Catalyst in Synthesis of Higher Alcohols from Synthesis Gas[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1461-1466
148. WANG Fang, WANG Cai-Hong, LI Da-Zhi.Novel Method of Controlling Formation of Hot-Spot over Gold Catalysts for CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1455-1460
149. ZHOU Ju-Fa, ZHAO Ming, PENG Na, YANG Zheng-Zheng, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Performance Effect of Pt/MOx-SiO2 (M=Ce, Zr, Al) Catalysts for CO and C3H8 Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1448-1454
150. CHEN Peng-Peng, WANG Jing, YAO Peng-Jun, DU Hai-Ying, LI Xiao-Gan.Synthesis and Gas Sensitivity of In2O3/CdO Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1539-1544
151. ZHANG Ming-Bo, GONG Li-Dong.Evolution of the Molecular Face during the Reaction Process of F-+CH3Cl→CH3F+Cl-[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1120-1126
152. WANG Wei-Yan, ZHANG Xiao-Zhe, YANG Yun-Quan, YANG Yan-Song, PENG Hui-Zuo, LUO He-An.Preparation of La-Ni-Mo-B Amorphous Catalyst and Its Catalytic Properties for Hydrodeoxygenation of Phenol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1243-1251
153. CHEN Yong-Dong, WANG Lei, TANG Shui-Hua, CAO Hong-Yan, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Effect of Ce0.45Zr0.45Y0.07La0.03O1.95/La-Ba-Al2O3 Mass Ratio on the Activity of Fe-Based Monolithic Catalysts for the Combustion of Thin Methane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1237-1242
154. LI Tian-Tian, WANG Chao-Yang, XING Li-Dan, LI Wei-Shan, PENG Bin, XU Meng-Qing, GU Feng-Long, HU She-Jun.Reaction Mechanism of 1,4-Dimethoxy Benzene as an Overcharge Protection Additive[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 818-822
155. NIE Su-Lian, ZHAO Yan-Chun, FAN Jie-Wen, TIAN Jian-Niao, NING Zhen, LI Xiao-Xiao.Highly Active Pd-Co3O4/MWCNTs Catalysts for Methanol Electrocatalytic Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 871-876
156. XUE Meng-Wei, ZHOU Yu-Ming, ZHANG Yi-Wei, HUANG Li, LIU Xuan, DUAN Yong-Zheng.Effects of Mg Addition on Catalytic Performance of PtNa/Sn-ZSM-5 in Propane Dehydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 928-934
157. JIANG Li-Long, MA Yong-De, CAO Yan-Ning, YANG Yang, WEI Ke-Mei.Modified Bauxite Supported Ruthenium Catalysts for Hydrogen Evolution in the Water-Gas Shift Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 674-680
158. WANG Li-Geng, YUAN Ting, LI Yuan, SHI Wei, NI Zhe-Ming.Interlayer Reaction of Thiosulfate in a Confined Region of Layered Double Hydroxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 273-282
159. WANG Fang, WANG Cai-Hong, LIU Guo-Xia.Preferential Oxidation of CO over Photoreduced Pt/TiO2 Catalysts in H2-Rich Stream[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 445-449
160. WU Gui-Sheng, MAO Dong-Sen, LU Guan-Zhong, CAO Yong, FAN Kang-Nian.In situ Infrared Characterization of Methanol Adsorption on ZrO2 Modified Cu Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 433-436
161. LI Ai-Chang, LI Gui-Hua, ZHENG Yan, FENG Ling-Ling, ZHENG Yan-Jun.Photocatalytic Property and Reaction Mechanism of (Ni-Mo)/TiO2 Nano Thin Film Evaluated with Congo Red[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 457-464
162. CHEN Xiao-Yun, LU Dong-Fang, HUANG Jin-Feng, LU Yan-Feng, ZHENG Jian-Qiang.Preparation and Properties of N-F Co-Doped TiO2 Photocatalyst with Wide Range Light Response and Multipore Structure from Ionic Liquid-Water Mixture Solvent[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 161-169
163. GUO Xiao-Ming, MAO Dong-Sen, LU Guan-Zhong, WANG Song.Preparation of CuO-ZnO-ZrO2 by Citric Acid Combustion Method and Its Catalytic Property for Methanol Synthesis from CO2 Hydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 170-176
164. XU Zong-Ping, ZHAO Yan-Ying, WANG Hui-Gang, ZHENG Xu-Ming.Resonance Raman Spectroscopy and Density Functional Theory Investigations on the Excited State Structural Dynamics of N-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde and Its Solvent Effect[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 65-72
165. FAN Yu-Qian, SHAO Hai-Bo, WANG Jian-Ming, LIU Liang, ZHANG Jian-Qing, CAO Chu-Nan.Discharge Performance of Alkaline Sulfide Fuel Cells Using Non-Precious Anode Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 90-94
166. YIN Shi-Bin, LUO Lin, JING Sheng-Yu, ZHU Qiang-Qiang, QIANG Ying-Huai.Effect of Intermittent Microwave Heating on the Performance of Catalysts for Oxygen Reduction Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 85-89
167. XU San-Kui, LI Li-Min, GUO Nan-Nan, SU Yun-Lai, ZHANGPeng.Hydrogenation of Glucose Using Ru/Activated Carbon Catalysts: Effects of Modification Methods on Surface Properties of Activated Carbon[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 177-183
168. LI Qing-Wu, WEI Zi-Dong, CHEN Si-Guo, QI Xue-Qiang, LIU Xiao, DING Wei, MAYu.PtSnCo/C Anode Catalyst for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2857-2862
169. ZENG Yong-Ping, ZHU Xiao-Min, YANG Zheng-Hua.Car-Parrinello Molecular Dynamics Simulations of Microstructure Properties of Liquid Water, Methanol and Ethanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2779-2785
170. YE Qing, HUO Fei-Fei, YAN Li-Na, WANG Juan, CHENG Shui-Yuan, KANG Tian-Fang.Highly Active Au/α-MnO2 Catalysts for the Low-Temperature Oxidation of Carbon Monoxide and Benzene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2872-2880
171. LI Ben-Xia, WANG Yan-Fen, LIU Tong-Xuan.Adjustable Synthesis and Visible-Light Responsive Photocatalytic Performance of V2O5·xH2O-BiVO4 Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2946-2952
172. MAO Dong-Sen, GUO Qiang-Sheng, YU Jun, HAN Lu-Peng, LU Guan-Zhong.Effect of Cerium Addition on the Catalytic Performance of Cu-Fe/SiO2 for the Synthesis of Lower Alcohols from Syngas[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2639-2645
173. GUO Hai-Jun, XIONG Lian, LUO Cai-Rong, DING Fei, CHEN Xin-De, CHEN Yong.Effect of Fe/Co Mass Ratio on Catalytic Performances of Cu-Fe-Co Based Catalysts for Mixed Alcohols Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2632-2638
174. WU Xiao-Jing, DAI Yun, ZHANG Nan, LI Jing.Analysis and Assignment of the Fluorescence Spectra of a Salt/Methanol System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2535-2540
175. WANG Song, MAO Dong-Sen, GUO Xiao-Ming, LU Guan-Zhong.Dimethyl Ether Synthesis from CO2 Hydrogenation over CuO-TiO2-ZrO2/HZSM-5 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2651-2658
176. LIU Jian, ZHAO Zhen, WANG Hong-Xuan, DUAN Ai-Jun, JIANG Gui-Yuan.Selective Oxidation Performance of Propane over Supported Vanadium Oxide Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2659-2664
177. RAO Gui-Shi, CHENG Mei-Qin, ZHONG Yan, DENG Xiao-Cong, YI Fei, CHEN Zhi-Ren, ZHONG Qi-Ling, FAN Feng-Ru, REN Bin, TIAN Zhong-Qun.Preparation of High Catalytic Platinum Hollow Nanospheres and Their Electrocatalytic Performance for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2373-2378
178. DANG Dai, GAO Hai-Li, PENG Liang-Jin, SU Yun-Lan, LIAO Shi-Jun, WANG Ye.Preparation of High Performance Core-Shell PdRu@Pt/CNT Electrocatalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2379-2384
179. WANG Cai-Cai, LI Jian-Hui, SUN Yi-Fei, ZHU Xiao-Quan, HUANG Chuan-Jing, WENG Wei-Zheng, WAN Hui-Lin.Synthesis and Catalytic Performances of Mesoporous CeNiO Catalysts for the Oxidative Dehydrogenation of Propane to Propene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2421-2426
180. ZHU Yuan-Qiang, GUO Jian-Chun, YE Zhong-Bin.AuClx (x=1, 3)-Catalyzed Benzannulation Mechanisms between 2-Propynyl-hypnone and Benzyne[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2043-2050
181. LU Sheng-Yong, HUANG Yi-Long, WANG Qiu-Lin, LI Xiao-Dong, YAN Jian-Hua.Photocatalytic Degradation of Gaseous 1,2-Dichlorobenzene over TiO2/AC Photocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2191-2199
182. XIONG Peng-Fei, ZHONG Bei-Jing, YANG Fan.Heterogeneous Mechanism of C1-C4 on a Platinum Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2200-2208
183. FU Rong, ZHENG Jun-Sheng, WANG Xi-Zhao, MA Jian-Xin.Effect of the Reduction Heat-Treatment Condition on the Performance of Pt-Fe/C Alloy Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2141-2147
184. XU Yong, YAN Shi-Zhi, YE Tong-Qi, ZHANG Zhao, LI Quan-Xin.Dimethyl Ether Production from Biomass Char and CO2-Rich Bio-Syngas[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1926-1932
185. WANG Xi-Zhao, FU Rong, ZHENG Jun-Sheng, Ma Jian-Xin.Platinum Nanoparticles Supported on Carbon Nanofibers as Anode Electrocatalysts for Proton Exchange Membrane Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1875-1880
186. XU Qun-Jie, LI Jin-Guang, LI Qiao-Xia.Preparation of Mesoporous Carbon at Different Temperatures as a Catalyst Support for Direct Methanol Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1881-1885
187. FANG Yu-Zhu, JIANG Fang-Ting, LU Yong.Electrocatalytic Performance of Self-Supporting CNTs/SMF-Ni Hybrid Electrodes for the Aerobic Oxidation of p-MT to p-MBA[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1854-1858
188. XU Ling, SHEN Xiao-Xu, XIAO Qiang, ZHONG Yi-Jun, YE Su-Fang, YE Xiang-Rong, ZHU Wei-Dong.Preparation, Characterization and Catalytic Properties of Pd/Fe3O4-MCNT Magnetically Recyclable Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1956-1960
189. WEN Sheng, GONG Chun-Li, TSAI Fang-Chang, YEH Jen-Taut.Properties of SPES/AlOOH Composite Proton Exchange Membranes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1886-1892
190. SHI Heng-Chao, WANG Wen-Chun, YANG De-Zheng, HUO Yan, JIA Li.Effect of OH Radicals on Formaldehyde Removal in Dielectric Barrier Discharge[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1979-1984
191. ZHAO Jing, SUN Yue, LI Yong-Jun, LIANG Ren.Preparation of ‘Sandwich-Like’ Au/Pt Composite Multilayer Films for Methanol Electrooxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1868-1874
192. ZHANG Li-Zhi, YANG Hao-Lin, ZHAO Dai-Qing, JIANG Li-Qiao.Influence of Methanol Addition on the Two Stage Combustion of a Dimethyl Ether/Air Mixture[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1560-1566
193. SHEN Shan-Shan, LU Wen-Cong, ZHANG Liang-Miao, YUE Bao-Hua, HAN Ling, ZHANG Hao.Fabrication of Mesoporous NiAl2O4 Nanorods and Their Catalytic Properties for Toluene Hydrocracking[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1743-1750
194. YING Hong, WANG Zhi-Yong, GUO Zheng-Duo, SHI Zu-Jin, YANG Shang-Feng.Reduced Graphene Oxide-Modified Bi2WO6 as an Improved Photocatalyst under Visible Light[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1482-1486
195. LI Jing-Hong, ZHOU Dan-Hong, REN Jue.Theoretical Study of Ethylene Dimerization on the Ga/HZSM-5 Zeolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1393-1399
196. HUANG Ying-Heng, TONG Zhang-Fa, WEI Teng-You, LI Bin.Reaction Kinetics of the Intermediate in Synthesis of LiCoPO4 by Solid-State Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1325-1334
197. YE Tong-Qi, ZHANG Zhao-Xia, XU Yong, YAN Shi-Zhi, ZHU Jiu-Fang, LIU Yong, LI Quan-Xin.Higher Alcohol Synthesis from Bio-Syngas over Na-Promoted CuCoMn Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1493-1500
198. DENG Ping, ZHANG Hai-Dong, JIANG Jun-Hao, JIANG Qi-Hua.Reaction Mechanism for Propylene Carbonate Prepared by KI/NH3 Catalysis from Propylene Oxide and CO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1386-1392
199. HE Sheng-Nan, CUI Ya-Juan, YAO Yan-Ling, FANG Rui-Mei, SHI Zhong-Hua, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Effects of Alkaline Earth Metal on Performance of ZrO2-Al2O3 Support and Pd-Rh Close-Coupled Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1157-1162
200. YANG Zhi-Qiang, MAO Dong-Sen, WU Ren-Chun, YU Jun, WANG Qian.Preparation of CuO-Ce0.6Zr0.4O2 by Microwave Heating Decomposition and Its Catalytic Property for CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1163-1168
201. DU Yu-Dong, ZHAO Wei-Na, GUO Xin, ZHANG Yong-Fan, CHEN Wen-Kai.Adsorption and Dissociation of Methanol on Perfect FeS2(100) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1075-1080
202. LI Jun-Nan, PU Min, HE Shu-Heng, HE Jing, EVANS David G..Reaction Mechanism of Acetylene Hydrogenation Catalyzed by Pd8 Cluster[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 793-800
203. SONG Lei, YU Feng, WU Li-Xia, ZHOU Xiao-Guo, LIU Shi-Lin.Anionic Production Pathways Involved in the Reaction between OH- and CH2ClF[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 801-807
204. ZHANG Qing-Feng, ZHENG Zhao-Lei, HE Zu-Wei, WANG Ying.Reduced Chemical Kinetic Model of Toluene Reference Fuels for HCCI Combustion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 530-538
205. LIU Chun-Yan, XU Bin, TANG Ya-Wen, CAO Gao-Ping, YANG Yu-Sheng, LU Tian-Hong.Electrocatalytic Performance of Pd Catalyst Supported on Macropore Carbon for Oxidation of Formic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 604-608
206. LI Xiao-Yan, LIU Qun, ZHENG Shi-Jun, MENG Ling-Peng.Mechanisms and Kinetics of the HOSO+NO Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 564-570
207. XU Jun-Ke, SHEN Li-Hong, ZHOU Wei, MA Jian-Xin.Mechanism of Biogas Reforming for Hydrogen Production over Ni-Co Bimetallic Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 697-704
208. WANG Jia-Yong, BI Si-Wei, ZHAO Jun-Feng.Reaction Mechanisms between (Cl-nacnac)Pt(H) and a Terminal Alkyne[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 571-576
209. DING Xiao-Chun, CHEN Xiu, ZHOU Jian-Hua, WANG Tao, SUN Dun, HE Jian-Ping.Pt-Ni Catalyst Supported on CMK-5 for the Electrochemical Oxidation of Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 711-716
210. HU Jian-Ping, WANG Jun, TANG Dian-Yong, FU Qin-Chao, ZHANG Yuan-Qin.Reaction Mechanisms of CO Oxidation Catalyzed by Binary Copper Group Cluster Anions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 329-336
211. YE Qing, ZHAO Jian-Sheng, LI Dong-Hui, ZHAO Jun, CHENG Shui-Yuan, KANG Tian-Fang.Au/SnO2 and M-Au (M=Pt, Pd)/SnO2 Bimetallic Catalysts for the Low-Temperature Catalytic Oxidation of CO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 169-176
212. WANG Xi-Zhao, ZHENG Jun-Sheng, FU Rong, MA Jian-Xin.Pulse-Microwave Assisted Chemical Reduction Synthesis of Pt/C Catalyst and Its Electrocatalytic Oxygen Reduction Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 85-90
213. ZHAO Yan-Chun, ZHAN Lu, TIAN Jian-Niao, NIE Su-Lian, NING Zhen.N-Doped Amorphous Carbon Supported Pd Catalysts for Methanol Electrocatalytic Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 91-96
214. ZHAO Fu-Zhen, ZENG Peng-Hui, JI Sheng-Fu, YANG Xiao, LI Cheng-Yue.Catalytic Combustion of Toluene over CuxCo1?x/Al2O3/FeCrAl Monolithic Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3285-3290
215. HOU Ling-Yun, YANG Jin, MA Xue-Song, LIU Wei.Effects of Species in Vitiation Air on Methane-Fueled Supersonic Combustion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3150-3156
216. GAO Hai-Li, LIAO Shi-Jun, ZENG Jian-Huang, LIANG Zhen-Xing, XIE Yi-Chun.Preparation and Characterization of Platinum-Decorated Ru/C Catalyst with High Performance and Superior Poison Tolerance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3193-3198
217. ZHENG Hai-Ying, XIE Guan-Qun, WANG Xiao-Xia, JIN Ling-Yun, LUO Meng-Fei.Selective Hydrogenation of Crotonaldehyde over ZrO2-Supported Pt Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3273-3277
218. TIAN Tao, QIAN Wei-Zhong, TANG Xiao-Ping, YUN Song, WEI Fei.Deactivation of Ag/ZSM-5 Catalyst in the Aromatization of Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3305-3309
219. LIU Hai-Ying, MENG Fan-Cui, LI Ping, DING Shi-Liang.Effects of CH3OH and NH3 on the Hydrolytic Deamination Mechanismof Adenine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 3067-3072
220. MENG Gen, KONG De-Jin, QI Xiao-Lan, XU Zhong-Qiang.Carbon Deposition on a Toluene Disproportionation and Transalkylation Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 3017-3022
221. GONG Chun-Li, ZHOU Yi, YAN Li-Cheng, WEN Sheng, ZHENG Gen-Wen.Properties of SPES/PWA/SiO2 Composite Proton Exchange Membranes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2967-2974
222. GAN Li-Hua, LIU Ming-Xian, CHEN Long-Wu, HU Jun, LIU Hong-Lai.Effect of Catalysts on the Morphologies of Carbon Materials Synthesized by an Emulsion Templating Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2666-2671
223. LONG Jun-Ying, MA Lan, HE De-Hua.1-Octene Hydroformylation Using Supported Amorphous Co-B Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2719-2725
224. CI Cheng-Gang, DUAN Xue-Mei, LIU Jing-Yao, SUN Chia-Chung.Photodissociation Mechanism of Cyanogen Azide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2787-2792
225. FU Jing, LIN Rui, LüHong, WANG Xiao-Lei, MA Jian-Xin, QIAO Jin-Li.Preparation and Properties of Poly(vinyl alcohol)/Poly(vinyl pyrrolidone) Composites for Solid Alkaline Electrolyte Membranes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2653-2658
226. YU Xiao-Chun, LIN Ke, HU Nai-Yin, ZHOU Xiao-Guo, LIU Shi-Lin.Effects of Salts on theMicrostructure ofMethanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2473-2480
227. XU Hai-Di, QIU Chun-Tian, ZHANG Qiu-Lin, LIN Tao,GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Influence of Tungsten Oxide on Selective Catalytic Reduction of NOx with NH3 over MnOx -CeO2 /ZrO2-TiO2Monolith Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2449-2454
228. WU Li-Xia, YU Feng, LIU Jing, DAI Jing-Hua, ZHOU Xiao-Guo, LIU Shi-Lin.Ab initioMolecular Dynamics Investigation on the Production Channels for the Reaction of O- with CH3F[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2331-2336
229. LIU Yu-Liang, YOU Cui-Rong, LI Yang, HE Tao, ZHANG Xiang-Qin, SUO Zhang-Huai.Preparation of Au@TiO2 Catalyst Using Escherichia Coil as the Template and Its Oxidation Reaction Activity toward CO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2455-2460
230. SONG Hua, DONG Peng-Fei, ZHANG Xu.Effect of Al Content on the n-Pentane Isomerization of the Solid Superacid Pt-SO2-4 /ZrO2-Al2O3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2229-2234
231. YUAN Peng, LIU Zhong-Yi, SUN Hai-Jie, LIU Shou-Chang.Influence of Calcination Temperature on the Performance of Cu-Al-Ba Catalyst for Hydrogenation of Esters to Alcohols[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2235-2241
232. MAO Dong-Sen, GUO Qiang-Sheng, MENG Tao.Effect of Magnesium Oxide Modification on the Catalytic Performance of Nanoscale HZSM-5 Zeolite for the Conversion of Methanol to Propylene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2242-2248
233. ZHAO Yan-Chun, LAN Huang-Xian, DENG Bin-Bin, TIAN Jian-Niao, YANG Xiu-Lin, WANG Feng-Yang.Electrocatalytic Oxidation of Methanol with Poly Functionalized Multiwalled Carbon Nanotubes Supported Pt Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2255-2260
234. XU Qun-Jie, ZHOU Xiao-Jin, LI Qiao-Xia, LI Jin-Guang.Preparation and Electrochemical Properties of Ternary Catalyst PtRuCo/C for Direct Methanol Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2135-2138
235. WANG Hua-Yu, ZHANG Chang-Bin, HE Hong, WANG Lian.Preparation o fMagnetic Sulfonated Carbon-Based Solid Acid Catalysts for the Hydrolysis of Cellulose[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1873-1878
236. ZHAO Rong-Li, LIN Ke, ZHOU Xiao-Guo, LIU Shi-Lin.Solubility of Poly(N-isopropylacrylamide) in Aqueous Methanol from Raman Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1915-1922
237. ZHANG Sheng-Hong, ZHANG Hong-Peng, LI Wei-Zhen, ZHANG Wei, HUANG Hua, LIU Hai-Chao.Effects of Zirconia Crystallite Phases on the Structures of MoOx/ZrO2 Catalysts and Their Properties in the Selective Oxidation of Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1879-1886
238. SHEN Bin, WANG Yong-An, WANG Zhi-Fei, ZHANG Ling.Catalytic Activity of an Oxime Carbapalladacycle Complex Grafted onto Superparamagnetically Mesoporous Nanoparticles for the Heck Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1860-1866
239. YAO Wei, GUO Yang-Long, LU Guan-Zhong, GUO Yun, WANG Yan-Qin, ZHANG Zhi-Gang, HE Dan-Nong.Gas Phase Epoxidation of Propylene over a Modified Ag/α-Al2O3 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1579-1584
240. LIU Yi-Wu, YU Huan, ZHANG Xiao-Ming, SUO Ji-Shuan.Direct Gas-Phase Epoxidation of Propylene over Au/Ti-MCM-41(H) Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1585-1592
241. LI Li, WANG Yi-Jing, WANG Ya-Ping, REN Qiu-Li, JIAO Li-Fang, YUAN Hua-Tang.Effect of Ni Content in Co1-xNixB Catalysts on Hydrogen Generation during Hydrolysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1575-1578
242. LIU Xiao-Ming, NI Zhe-Ming, YAO Ping, XU Qian, MAO Jiang-Hong, WANG Qiao-Qiao.Comparison of Three Reaction Mechanisms for the Water Gas Shift Reaction on Au(111) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1599-1606
243. ZHANG Ai-Ping, ZHANG Jin-Zhi.Syntheses and Activities of Visible-Light-Driven Cu/BiVO4 Composite Photocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1337-1342
244. SUN Dun, HE Jian-Ping, ZHOU Jian-Hua, WANG Tao, DI Zhi-Yong, DING Xiao-Chun.Galvanic Replacement Strategy for a Core-Shell Like Ni-Pt Electrocatalyst with High Pt Utilization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1219-1224
245. DING Liang-Xin, WANG Shi-Rui, ZHENG Xiao-Long, CHEN Yu, LU Tian-Hong, CAO Dian-Xue, TANG Ya-Wen.Effect of Carbon Modification on Electrocatalytic Performance of Carbon Supported Pd Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1311-1316
246. AN Xiao-Sha, CHEN De-Jun, ZHOU Zhi-You, WANG Qiang, FAN You-Jun, SUN Shi-Gang.Rare Earth Eu Doped PtRu/C Catalysts and Their Properties for Methanol Electrooxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1207-1213
247. GUO Xiang-Yun, JIN Guo-Qiang, WANG Ying-Yong.Preparations and Catalytic Applications of High Surface Area Silicon Carbide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1143-1150
248. CHEN Jingguang G, QI Sui-Tao, HUMBERT Michael P, MENNING Carl A, ZHU Yue-Xiang.Rational Design of Low-Temperature Hydrogenation Catalysts: Theoretical Predictions and Experimental Verification[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 869-876
249. ZONG Wei-Zheng, ZHU Yong-Fa.Preparation of Single-Chamber Solid Oxide Fuel Cell by Co-Pressing and Direct Forming Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 827-832
250. ZHANG Sheng-Hong, LIU Hai-Chao.Relationship between the Structures of Metal Oxide Catalysts and Their Properties in Selective Oxidation of Light Alkanes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 895-907
251. LIU Bo-Jie, LI Xue-Yi, CHEN Wei, LIU Ren-Xiao, GE Guang-Lu.Surface Ligand Exchange and Phase Transfer of Iron Oxide Magnetic Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 784-788
252. WU Yan-Ni, LIAO Shi-Jun.Shortened Carbon Nanotubes as Supports to Prepare High-Performance Pt/SCNT and PtRu/SCNT Catalysts for Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 669-674
253. ZHAO Yi, DONG Dong-Dong, BI Si-Wei.Mechanism of the Model Reaction between CpRu(PH3)2SH and HNCS[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 745-750
254. MAO Dong-Sen, GUO Qiang-Sheng, MENG Tao, LU Guan-Zhong.Effect of Hydrothermal Treatment on the Acidity and Catalytic Performance of Nanosized HZSM-5 Zeolites for the Conversion of Methanol to Propene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 338-344
255. YANG Zhi-Bin, ZHANG Yu-Wen, ZHANG Yun-Yan, DING Wei-Zhong, SHEN Pei-Jun, LIU Yong, ZHOU Yu-Ding, HUANG Shao-Qing.Hydrogen Production fromCoke Oven Gas byMethane Reforming: Thermodynamic Analysis and Experimental Study[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 350-358
256. WANG Huan, ZHAO Shu-Feng, LAN Yang-Chun, LIU Xiao, LU Jia-Xing.Electrochemical Reduction Reaction Mechanism of Cinnamonitrile[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 277-282
257. XU Hui-Yuan, CHU Wei, DENG Si-Yu.Preparation of Copper-Cobalt-Silicon Catalysts for Higher Alcohol Synthesis by Glow Discharge Plasma[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 345-349
258. HUO Quan, DOU Tao, GONG Yan-Jun, ZHAO Zhen, DENG Feng, YU Zhi-Wu, PAN Hui-Fang.Synthesis and Desulfurization Performance of Nanocrystal-Assembled Zeolite L with a Hierarchical Pore Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 378-384
259. GAO Yin-Yi, CAO Dian-Xue, WANG Gui-Ling, YIN Cui-Lei.Catalytic Behavior of NiCo2O4 for H2O2 Electroreduction in Alkaline Medium[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 29-33
260. WU Jia-Man, JIANG He-Yan, FU Hai-Yan, CHEN Hua, LI Rui-Xiang, LI Xian-Jun.Asymmetric Hydrogenation of Benzalacetone Catalyzed by (1S,2S)-DPEN Modified 3%Ir/SiO2/2TPP Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2461-2466
261. LIU Jian, ZHAO Zhen, ZHANG Zhe, XU Chun-Ming, DUAN Ai-Jun, JIANG Gui-Yuan.Selective Oxidation of Ethane over SBA-15 Mesoporous Zeolite Supported Vanadium-Based Oxide Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2467-2474
262. YANG Gai-Xiu, CHEN Ting-Ting, TANG Ya-Wen, LU Tian-Hong.Electrocatalytic Performance of Silicotungstic Acid Modified Carbon Supported Pd Catalyst for Oxidation of Fomic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2450-2454
263. LIU Rui-Hui, ZHANG Cun-Man, MA Jian-Xin.Al2O3-Modified Fe2O3 Based Gold Catalysts with Good Thermal Stability[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2261-2269
264. CAO Yong, JIAO Qing-Ze, ZHAO Yun.Synthesis of N-doped and Undoped Carbon Nanotubes on Fe/MgO Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2380-2384
265. CAI Wan-Fei, WANG Xiao-Hui, LI Lai-Cai, TIAN An-Min.Mechanism for the CuX-Catalyzed (X=I, Br) Intramolecular O-Arylation Reaction of N-(ortho-chlorophenyl)benzamide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2101-2106
266. ZHAO Yan-Chun, LAN Huang-Xian, TIAN Jian-Niao, YANG Xiu-Lin, WANG Feng-Yang.Electrocatalytic Oxidation of Methanol on Pt Nanoparticles Supported on Porous Poly(N-acetylaniline) Nanofibrils[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2050-2054
267. WANG Yan-Kun, ZHANG Jian-Min, LAN Meng.Temperature Effects on ZnO Film Electrodeposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 1998-2004
268. XING Li-Qiong, QIAN Lin, BI Qing-Yuan, HE Jun, WANG Yue-Juan, ZHOU Li-Yang, CHEN Ke-Feng, LU Ji-Qing, LUO Meng-Fei.Effect of Cr Species in CrOx-Y2O3 Catalyst on Chlorine/Fluorine Exchange Reactions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1928-1932
269. FANG Xiang, SHEN Pei-Kang.Mechanism of Ethanol Electrooxidation on Pd Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1933-1938
270. WEI Qing, XU Bao-En, SUN Cui-Hong, LI Xiao-Yan, MENG Ling-Peng, REN Lei.Reaction Mechanism and Topological Analysis of Electronic Density for the Reaction of HNCS with Cl[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1623-1628
271. WANG Fang, LIU Jun-Hua, YIN Yuan-Qi, XU Xian-Lun.Palygorskite Supported Platinum Catalysts with High Activity and Selectivity for the Liquid-Phase Hydrogenation of para-Chloronitrobenzene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1678-1682
272. AI Xin-Peng, YUE Bao-Hua, WANG Xue-Guang, YANG Jun, LU Xiong-Gang, DING Wei-Zhong.Catalytic Conversion of Tar Components in Hot Coke Oven Gas over Ni/MgO-Al2O3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1517-1522
273. LI Lei, ZHAN Ying-Ying, CHEN Chong-Qi, SHE Yu-Sheng, LIN Xing-Yi, ZHENG Qi.Effect of CeO2 Support Preparaed with Different Methods on the Activity and Stability of CuO/CeO2 Catalysts for the Water-Gas Shift Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1397-1404
274. LIU Chang, XUE Li, HE Hong.Influence of Alkaline Earth Metals on Cobalt-Cerium Composite Oxide Catalysts for N2O Decomposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1033-1039
275. CAO Yong-Qiang, LONG Hui-Jin, CHEN Yong-Mei, CAO Ya-An.Photocatalytic Activity of TiO2 Films with Rutile/Anatase Mixed Crystal Structures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1088-1092
276. CAI Li, WANG Kang-Cai, ZHAO Ming, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Application of Ultrasonic Vibrations in the Preparation of Ce-Zr-La/Al2O3 and Supported Pd Three-Way-Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 859-863
277. NI Zhe-Ming, MAO Jiang-Hong, PAN Guo-Xiang, XU Qian, LI Xiao-Nian.Mechanism of Palladium-Catalyzed Methanol Decomposition for Hydrogen Production[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 876-882
278. LI Xue-Ling, YUE Bao-Hua, WANG Xue-Guang, YU Fei, KONG Ling-Hua, LU Xiong-Gang, DING Wei-Zhong.Preparation of NiO/MgxSi1-xOy Catalysts and Their Application in Catalytic Cracking of Tar Components in Hot Coke Oven Gas[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 762-766
279. YANG Hong-Yan, GUO Pan-Pan, LI Wei-Shan.Electrodeposition Preparation and Activity of CO-Resistant Catalyst Pt-HxWO3 for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 719-723
280. WANG Jian-She, GUO Xun, SONG Cheng-Ying, WANG Liu-Cheng, ZHAO Jian-Hong, QIU Xin-Ping.Promoting Methanol Electro-Oxidation through Fabricating Pore Structure in Pt/CNTs Catalyst Layer by Dissolving Away Premixed La2O3 Particles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 767-772
281. WANG Jian-Li, WANG Kang-Cai, CAO Hong-Yan, CHEN Yong-Dong, LIU Zhi-Min, ZHU Yi, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Low Temperature Catalytic Combustion of Cooking Fume over Pt/γ-Al2O3/CexZr1-xO2 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 689-693
282. XU Lei; WU Shu-Jie; ZHANG Wen-Xiang; JIA Ming-Jun; LIU Gang.Vapour Phase ortho-Selective Alkylation of Phenol with Methanol over Fe-Zr Oxide Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 242-246
283. KE Xi; CUI Guo-Feng; SHEN Pei-Kang.Stability of Pd-Fe Alloy Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 213-217
284. WANG Yan; ZENG Xiao-Lan; WANG Ling.Diels-Alder Reactions between Silabenzenes and Dienophiles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 371-376
285. QIAN Lin; XING Li-Qiong; BI Qing-Yuan; LI Hong-Fang; CHEN Ke-Feng; ZHANG Xue-Liang; LU Ji-Qing; LUO Meng-Fei.Characterization and Performance of CrOx-Y2O3 Catalysts for the Synthesis of 1,1,1,2-Tetrafluoroethane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 336-340
286. CHEN Xin, LI Ying.Cycloaddition Reaction Mechanism between Dichloromethylene Germylene and Methanethial[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(12): 2229-2235
287. ZHANG Nuo-Wei, HUANG Chuan-Jing, KUANG Fei-Ping, GAO Xiao-Xiao, WENG Wei-Zheng, WAN Hui-Lin.Effect of a Mg Promoter on the Structure and Catalytic Performance of a Co/Mg/HZSM-5 Catalyst for the Partial Oxidation of Methane to Syngas[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(12): 2165-2171
288. XIAO Li-Hua, SUN Kun-Peng, XU Xian-Lun.Catalytic Combustion of Methane over CeO2-MOx (M=La3+, Ca2+) Solid Solution Promoted Pd/γ-Al2O3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 2108-2113
289. GAO Li-Guo; SONG Xiao-Li; CHEN Xiao-Xia; WANG Yong-Cheng.C—S Activation of CS2 by Y+ in Gas Phase[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 2083-2088
290. HU Yuan-Fang; LI Yue-Xiang; PENG Shao-Qin; LV Gong-Xuan; LI Shu-Ben.Photocatalytic Properties of Composite of SiO2 and Pt-Cd0.53Zn0.47S Solid Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 2071-2076
291. MAO Jiang-Hong; NI Zhe-Ming; PAN Guo-Xiang; XU Qian.Mechanism of the Copper-Catalyzed Water Gas Shift Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 2059-2064
292. LI Xiao-Hui, LIU Shou-Xin.Characterization of Visible Light Response N-F Codoped TiO2 Photocatalyst Prepared by Acid Catalyzed Hydrolysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 2019-2024
293. JIANG Shi-Yu; TENG Bo-Tao; LU Ji-Qing; LIU Xue-Song; YANG Pei-Fang; YANG Fei-Yong; LUO Meng-Fei.A Density Functional Theory Study of Formaldehyde Adsorption on CeO2(111) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 2025-2031
294. LI Lai-Cai; WANG Yi-Wei; TIAN An-Min.Adsorption of Methanol on the Pt-Mo(111)/C Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 2013-2018
295. ZHONG Yi-Jun; XU Xiao-Hua; XIAO Qiang; JIANG Li; ZHU Wei-Dong; MA Chun-An.Selective Oxidation of Carbon Monoxide and Ethene Mixture on Zeolite NaA Membranes Coated Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(10): 1875-1878
296. CAI Fan; ZHANG Bin-Bin; LIN Jing; ZHANG Guo-Yu; FANG Wei-Ping; YANG Le-Fu.CaO as a Solid Base Catalyst for Transesterification of Soybean Oil[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(10): 1817-1823
297. CHANG Xiao-Tu, WANG Jian-Ming, SHAO Hai-Bo, WANG Jun-Bo, ZENG Xiao-Xu, ZHANG Jian-Qing, CAO Chu-Nan.Corrosion and Anodic Behaviors of Pure Aluminumin a Novel Alkaline Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1620-1624
298. LIU Yan-Zhi, HE Li-Hong, YUAN Kun, LV Ling-Ling, WANG Yun-Pu.Structures and Electronic Properties of HOCl…HCOCl Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1625-1630
299. TANG Ya-Wen; MA Guo-Xian; ZHOU Yi-Ming; BAO Jian-Chun; LU Lu-De; LU Tian-Hong.Electrocatalytic Oxidation of Ethanol on Pt/C Catalysts with Different Pt Particle Sizes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1615-1619
300. CHEN Yu-Juan; HU Zhong-Hua; WANG Xiao-Jing; ZHAO Guo-Hua; LIU Ya-Fei; LIU Wei.Influence of Pore Size and Surface Area of Activated Carbon on the Performance of TiO2/AC Photocatalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1589-1596
301. HAN Yi-Ping; LUO Peng; CAI Chen-Xin; LU Tian-Hong.Electrocatalytic Performance of Ultrafine Ir Catalyst for Oxidation of Ammonia[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1729-1732
302. ZHENG Bo; LI He-Xian; WANG Guo-Chang; LIU Kun; YUAN Wei; LI He; LIANG Bo.Supramolecular Complexation in Water-Methanol Mixtures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(08): 1503-1506
303. WANG Jun-Xia; YU Feng; LIU Jing; LIU Shi-Lin; ZHOU Xiao-Guo.Reaction Mechanism of Hydroxyl Anion with Benzene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(08): 1393-1399
304. LIN Tao; ZHANG Qiu-Lin; LI Wei; GONG Mao-Chu; XING Yi-Xun; CHEN Yao-Qiang.Monolith Manganese-Based Catalyst Supported on ZrO2-TiO2 for NH3-SCR Reaction at Low Temperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1127-1131
305. XU Bao-En; LI Xiao-Yan; ZENG Yan-Li; MENG Ling-Peng; ZHANG Ping; LIU Zhan-Rong.Reaction Mechanisms and Topological Studies of Electronic Density on the Reaction of CH3SH with CN·Radical[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1245-1251
306. LI Jin-Wei; ZHAN Ying-Ying; LIN Xing-Yi; ZHENG Qi.Influence of Calcination Temperature on Properties of Au/Fe2O3 Catalysts for Low Temperature Water Gas Shift Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(06): 932-938
307. ZHANG Rui-Min; FAN Guang-Yin; LI Cheng; WANG Ying-Ying; LI Rui-Xiang; CHEN Hua; LI Xian-Jun.Hydrogenation of Quinoline over Ru/ZrO2·xH2O[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(06): 965-970
308. XU Hui-Yuan; CHU Wei; SHI Li-Min; ZHANG Hui; ZHOU Jun.Preparation of Copper-Cobalt Catalyst by Glow Discharge Plasma for Lower Alcohols Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(06): 1085-1089
309. LIN Ming-Gui; FANG Ke-Gong; LI De-Bao; SUN Yu-Han.Effect of Zn and Mn Promoters on Copper-Iron Based Catalysts for Higher Alcohol Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(05): 833-838
310. ZHENG Gen-Wen; GONG Chun-Li; WEN Sheng; XIE Xiao-Lin.Preparation and Performances of Sulfonated Poly(ether imide) and Poly (ether sulfone) Blends for Proton Exchange Membrane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(05): 855-860
311. ZHU Rong-Shu; GUO Ming-Xin; OUYANG Feng.Reaction of NO over Iridium Catalysts with Excess Oxygen[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(05): 909-914
312. TIAN Yan; HE Tian-Jing; CHEN Dong-Ming; LIU Fan-Chen.Reaction Mechanism and Kinetics for the Reaction of ·OH+CH3CN[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(04): 587-594
313. WEN Li; LIN Zhong-Yu; ZHOU Jian-Zhang; GU Ping-Ying; FU Jin-Kun; LIN Zhong-Hua.Au/γ-Al2O3 Catalyst Prepared from Octanethiolate Monolayer Protected Au Nanoparticles for CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(04): 581-586
314. BULGAN G.; LIANG Shu-Hui; TENG Fei; YAO Wen-Qing; ZHU Yong-Fa.Effect of Ce Doping on the Structure and Catalytic Activity of La1-xCexCoO3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(02): 205-210
315. LIANG Ying; LIAO Dai-Wei.Effects of pH on the PtRu/C Catalyst Prepared by Microwave-assisted Ethylene Glycol Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(02): 317-322
316. LIU Fu-Sheng; JI Ren; WU Min; SUN Yue-Ming.Hydrogen Production from Water Splitting Using Perylene Dye-Sensitized Pt/TiO2 Photocatalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1899-1904
317. JIN Ling-Yun; LU Ji-Qing; LUO Meng-Fei; XIE Guan-Qun; HE Mai.CeO2-Y2O3 Washcoat and Supported Pd Catalysts for the Combustion of Volatile Organic Compounds (VOCs)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(11): 1691-1695
318. ZHANG Li-Juan; DONG Wen-Ping; GUO Jia-Xiu; YUAN Shu-Hua; ZHANG Lei; GONG Mao-Chu; CHEN Yao-Qiang.Performance of La-Ba Co-modified Alumina Prepared by Peptizing Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(11): 1738-1742
319. YANG Peng; FAN Guang-Yin MA Xiao-Yan; LI Rui-Xiang; LI Xian-Jun.Study on Selective Hydrogenation of Avermectin to Ivermectin over Ir/γ-Al2O3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(10): 1537-1542
320. YI Jian-Hua; ZHAO Feng-Qi; XU Si-Yu; GAO Hong-Xu; HU Rong-Zu; HAO Hai-Xia; PEI Qing; GAO Yin.Nonisothermal Thermal Decomposition Reaction Kinetics of Double-base Propellant Catalyzed with Lanthanum Citrate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(09): 1316-1320
321. ZHANG Jing; LU Fu-Gong; XU Yong; YANG Xue-Feng; ZHU Ai-Min.Chemical Kinetics of the Removal of Formaldehyde in Dielectric Barrier Discharges[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(09): 1425-1431
322. BULGAN G.; TENG Fei; LIANG Shu-Hui; YAO Wen-Qing; ZHU Yong-Fa.Effect of Cu Doping on the Structure and Catalytic Activity of LaMnO3 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(09): 1387-1392
323. WAN Hai-Jun; WU Bao-Shan; AN Xia; TAO Zhi-Chao; LI Ting-Zhen; XIANG Hong-Wei; LI Yong-Wang.Structural Properties, Reduction and Carburization Behaviors of Fe/Cu/K/Al2O3 Catalyst for Fischer-Tropsch Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(08): 1151-1156
324. LI Jing-Yi; MA Jun-Hua; BAI Tu-Ya; SUYOU Le-Ma.Effect of Fluoride Ion on the Photocatalytic Degradation of Sulforhodamine B on TiO2/Bentonite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(08): 1213-1218
325. DENG Hui-Ning; WANG Yu-Xin.Preparation and Properties of Proton Conducting Composite Membranes from Sulfonated Poly(phthalazinone ether keton) and Phosphotungstic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(08): 1235-1240
326. XU Hui-Yuan; CHU Wei; CI Zhi-Min.Effect of Glow Discharge Plasma on Copper-based Catalysts for Methanol Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1042-1046
327. ZHAO Meng; WANG Jin-Xing; FENG Cai-Hui; ZOU Bo; CHEN Cheng; WANG Zhu-Yi; WU Feng-Qing; ZOU Le-Hui.Preparation and Gas Sensing Properties to Formaldehyde of TiO2/Ag2O Nanocrystalline[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1003-1006
328. DANG Wang-Juan; HE Jian-Ping; ZHOU Jian-Hua; JI Ya-Jun; LIU Xiao-Lei; MEI Tian-Qing; LI Hu-Lin.Dispersion and Electrocatalytic Performance of Platinum Nanoparticles Supported on Ordered Mesoporous Carbon[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1085-1089
329. ZHENG Hai-Tao; LI Yong-Liang; LIANG Jian-Ying; SHEN Pei-Kang.Methanol Oxidation on Pd-based Electrocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 993-996
330. YAN Zong-Cheng; CHEN Li; WANG Hong-Lin.Glow Discharge Plasma Electrolysis of Methanol Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(06): 835-840
331. HU Qi-Shan; LIU Jun-Ling; LI Lai-Cai; TIAN An-Min.Reaction Mechanism of the Activation of Ethane via Cobalt AtomCatalysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(06): 916-920
332. LI Hong-Jian; CHEN Gang; LI Zhong-Hua; ZHOU Chao.Synthesis and Photocatalytic Decomposition of Water under Visible Light Irradiation of La2Ti2-xCoxO7 with Pyrochlore Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(05): 761-764
333. CHEN Xiao-Yun; LIU Shou-Xin.Preparation and Characterization of S-doped Ti1-xSyO2 Photocatalyst withWide Range Light Response[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(05): 701-708
334. LI Lan-Lan; WEI Zi-Dong; YAN Can; LUO Yi-Hui; YIN Guang-Zhi; SUN Cai-Xin.Methanol Oxidation on a Pt ElectrodeModified by Underpotential Deposition of Ru[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(05): 723-727
335. ZHAO Wen-Xia; HU Man-Cheng; LI Shu-Ni; JIANG Yu-Cheng; ZHANG Xiao-Lei; HU Lei; CHEN Huai-Jun.The Solubility of Ternary SystemRbBr/CsBr-CH3OH/C2H5OH-H2O at Different Temperatures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(05): 695-700
336. XUE Li; HE Hong.Catalytic Decomposition of N2O over Co-M(M=La, Ce, Fe, Mn, Cu, Cr) Composite Oxide Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(05): 664-670
337. LIU Yong; MENG Ming; YAO Jin-Song; ZHA Yu-Qing.Preparation and Characterization of the Multi-component Mesoporous Mixed Oxide La-Mn-Ce-O Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(05): 641-646
338. HUANG Ke-Long; LIU Ren-Sheng; YANG You-Ping; LIU Su-Qin; WANG Li-Ping.Shape-controlled Synthesis and Formation Mechanism of Co3O4 by Solvothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(05): 655-658
339. FANG Shu-Mei; OU Yan; LIN Jing-Dong; LIAO Dai-Wei.Preparation of Cu/Sr3Ti2O7 and Its Photocatalytic Activity of Watersplitting for Hydrogen Evolution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(04): 601-604
340. LIU De-Rong; XIONG Wei; YANG Chao-Fen; WANG Jin-Bo; CHEN Hua; LI RUI-Xiang; LI Xian-Jun.Asymmetric Hydrogenations of Acetophenone and Its Derivatives over RuRh/γ-Al2O3 Modified by (1S, 2S)-DPEN and PPh3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(04): 479-483
341. WU Wei; CAO Jie-Ming; CHEN Yu; LU Tian-Hong.Preparation of High-alloying Pt-Ru/CMK-3 Catalysts in THF-H2O-EtOH Ternary Solution System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(04): 559-564
342. TIAN Meng-Kui; JIANG Li; SHANGGUAN Wen-Feng; WANG Shi-Jie2;OUYANG Zi-Yuan.Electronic Structures of the Visible-light Driven Photocatalysts K4Ce2Ta10O30, K4Ce2Nb10O30 and Their Solid Solution Compounds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(04): 466-472
343. ZHANG Cheng-Gen;LI Wen-Zuo;HUANG Ming-Bao.Reaction of Methyl Alcohol with Thionyl Chloride in Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(03): 399-403
344. YANG Li-Juan;MENG Ling-Peng;ZENG Yan-Li;ZHENG Shi-Jun
.Quantum Chemistry and Electron Density Topological Study on the Reaction of CH2NH(s) with O(3P) Atom[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(03): 311-316

345. ZHANG Shu-Dong;ZHU Xiang-Jun;WANG Yan;KONG Xiang-He.Multiphoton Ionization Mass Spectrum of Methanol Clusters and Ab Initio Calculations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(03): 379-383
346. LIU Le-Yan;GENG Zhi-Yuan;ZHAO Cun-Yuan;WANG Yong-Cheng;LI Zhao-Hui .Gas-phase Reaction Mechanism of Allyl anion with N2O[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(02): 217-222
347. DENG Hui-Ning;WANG Yu-Xin .Sulfonated Poly(phthalazinones) Membranes For Direct Methanol Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(02): 187-191
348. LI Jing-Yi;SIQIN Gao-Wa;LIU Li-Na.Photocatalytic Degradation of Organic Pollutants on TiO2/Bentonite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(01): 16-20
349. HUANG Mian-Yan;CHEN Hua-Yan;GUO Jian-Zhao;WANG Zhi-Tao;XU Li;WANG Yu-Xin.Methanol Resistant Poly(Ether Sulfone)/Sulfonated Poly(Ether Ether Ketone) Blend Proton Exchange Membrane for DMFC[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(01): 44-49
350. GUO Jia-Xiu;YUAN Shu-Hua;GONG Mao-Chu;ZHANG Lei;WU Dong-Dong;ZHAO Ming;CHEN Yao-Qiang.Influence of Ce0.35Zr0.55La0.10O1.95 Solid Solution on the Performance of Pt-Rh Three-way Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(01): 73-78
351. CAI Yu-Fen;LIU Jun-Min;LIAO Shi-Jun.Preparation, Characterization and Electrocatalytic Properties of Promoted PtMoSi/C Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(01): 92-97
352. SHEN Pei-Kang;WANG Sheng-Long;HU Zhi-Yi;LI Yong-Liang;ZENG Rong;HUANG Yue-Qiang.Hydrogen Production by Alcohol Electrolysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(01): 107-110
353. ZHANG Cheng-Hua;YANG Yong;TAO Zhi-Chao;LI Ting-Zhen;WAN Hai-Jun;XIANG Hong-Wei;LI Yong-Wang .Effects of Cu and K on Co-precipitated FeMn/SiO2 Catalysts for Fischer-Tropsch Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(11): 1310-1316
354. ZONG Ye;WANG Yu;LIN Chang-Jian .Preparation and Characterization of a High Loading Nano PtRu/C Catalysts in DMFC[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(11): 1305-1309
355. JIA Li-Tao;FANG Ke-Gong;CHEN Jian-Gang;SUN Yu-Han .Effect of Pretreatment Atmosphere on the Structure of the Co-ZrO2 Catalyst Prepared by Precipitation Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(11): 1404-1408
356. LIN Qi;FU Hai-Yan;YUAN Mao-Lin;CHEN Hua;LI Xian-Jun.Carbonylation of Aryl Halide Catalyzed by Active-carbon Supported Ionic Liquid-phase Palladium Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(10): 1272-1276
357. CHU Dao-Bao;YIN Xiao-Juan;FENG De-Xiang;LIN Hua-Shui;TIAN Zhao-Wu.Electrocatalytic Oxidation of Ethanol on Pt/nanoTiO2-CNT Complex Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(10): 1238-1242
358. YUAN Li-Xia;YANG Guo-Ying;SUN De-Sheng;WANG Zun-Yao;CHI Qing-Qing.Theoretical and Experimental Study on the Reaction Mechanism of Br2+Cl2=2BrCl[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(10): 1191-1195
359. ZHAO Ying-Guo;ZHOU Xiao-Guo;YU Feng;DAI Jing-Hua;LIU Shi-Lin.Investigation of the Mechanism of the Reaction between Atomic Oxygen Radical Anion and Benzene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(09): 1095-1100
360. LI De-Bao;QI Hui-Jie;LI Wen-Huai;SUN Yu-Han;ZHONG Bing.Surficial Structure and Charge Effects of Ni Promoted K2CO3/MoS2 Catalysts for Higher Alcohols Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(09): 1132-1136
361. YANG Xiao-Wei;GUO Jun-Jie;WANG Xiao-Min;LIU Xu-Guang;XU Bing-She .Study on Characterizations and Growth Mechanism of Pt/Onion-like Fullerenes Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(08): 967-971
362. FANG Hua;CAI Li;LIU Ping;ZHAO Ming;ZHANG Li-Juan;GONG Mao-Chu;CHEN Yao-Qiang .Selective Catalytic Reduction of NO by CH4 on Platinum-Based Monolith Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(08): 1004-1009
363. LIU Jun-Ling;SHANG Jing; WANG Pei-Yi; LI Lai-Cai1;TIAN An-Min.Theory of the Reaction Mechanismfor CH3CHF Radical and HNCO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(08): 921-925
364. JIN Guo-Jie;GUO Yang-Long;LIU Xiao-Hui;YAO Wei;GUO Yun;WANG Yun-Song;YUAN Fang;LU Guan-Zhong.In situ FT-IR Study on the Direct Gas Phase Epoxidation of Propylene over Ag-MoO3 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(07): 809-814
365. ZHANG Yi-Wei;ZHOU Yu-Ming;QIU An-Ding;WANG Yu;XU Yi;WU Pei-Cheng.Effect of Na Addition on Catalytic Performance of PtSn/ZSM-5 Catalyst for Propane Dehydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(06): 672-678
366. ZHANG Xue-Hong;TANG Xing-Hua;CHENG Xin-Sun.Synthesis and Application of Ce-doped Mesoporous TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(05): 532-537
367. CHEN Xiao-Yun;LIU Shou-Xin;CHEN Xi;SUN Cheng-Lin.Characterization and Activity of TiO2 /wAC Composite Photocatalyst Prepared by Acid Catalyzed Hydrolysis Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(05): 517-522
368. HUANG Ming-Qiang;HAO Li-Qing;ZHOU Liu-Zhou;GU Xue-Jun;WANG Zhen-Ya;FANG Li;ZHANG Wei-Jun.Chemical Composition and Reaction Mechanisms for Secondary Organic Aerosol from Photooxidation of Ethylbenzene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(05): 596-601
369. WANG Zhou-Cheng;HUANG Long-Men;TANG Yi;NI Yong-Jin;LIN Chang-Jian.Preparation of Co-YSZ/HAp Nano-composite Coating on Ti Substrate by Electrochemical Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(05): 590-595
370. LI Li;WU Gang;YE Qing;DENG Wei;XU Bo-Qing.Electrochemical Modification of Pt/C Catalyst by Silicomolybdic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(04): 419-423
371. SUN Bo;MENG Xiang-Ju;WANG Shi-Chao;SUN Shu-Qing;XIAO Feng-Shou.High-throughput Color-screening of Heterogeneous Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(04): 441-444
372. LÜ Ling-Ling; WANG Yong-Cheng.Theoretical Studies on the Reaction Mechanism of Au+(1S, 3D) and N2O(1Σ+)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(03): 265-269
373. CHEN Ling; WANG Xin-dong; GUO Min.The Effect of NdOx as Co-catalyst for the Electro-oxidation of Methanol on PtRu/C[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(02): 141-145
374. CHEN Yu; TANG Ya-wen; Kong Ling-yong; LIU Chang-peng; XING Wei; LU Tianhong.Effect of Surface Modification Extent of Carbon Nanotubes on Electrocatalytic Performance of Carbon Nanotubes Supported Pt catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(01): 119-123
375. CHANG Jie; TENG Bo-tao; XIANG Hong-wei; LI Yong-wang; SUN Yu-han.UBI-QEP Analysis for the Mechanism of Fischer-Tropsch Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(11): 1223-1228
376. GAO Li-guo; WANG Yong-cheng; GENG Zhi-yuan; CHEN Xiao-xia; LÜ Lingling; DAI Guo-liang; WANG Dongmei.Theoretical Study of the Reaction of Sc+ and Ti+ with CS2 in Gas Phase[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(10): 1102-1107
377. WANG Zhen-bo; YIN Ge-ping; SHI Peng-fei.The Influence of Three Groups of Pt-Ru/C Catalyst’s Precursors on Its Performance for Direct Methanol Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(10): 1156-1160
378. LI Li; XU Bo-qing.Electrooxidation of CO Adsorbed on PtMo/C Catalyst:Effect of Catalyst Preparation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(10): 1132-1137
379. LIU Hong-yan; WANG Zun-yao; LIU Shu-shen.Theoretical Study on the Reaction Mechanism of Cl2+2HI=2HCl+I2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(09): 961-966
380. SONG Wen-yu; ZHAO Rong-hui; JIANG Qing-mei.Catalyzed Oxidation of Tetrahydrofurfuryl Alcohol by Cerium(Ⅳ) in Aqueous Sulphuric Acid Medium[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(08): 929-933
381. TANG Tian-di; CHEN Jiu-ling; LI Yong-dan.Treatment of the Carbon Nanofiber Surfaces in Mixed Concentrated HNO3-H2SO4 and the Catalytic Activity of Supported Pd-Pt for Naphthalene Hydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(07): 730-734
382. ZHANG Wen-yu; DONG Qing-nian; ZHAO Ning; WEI Wei; SUN Yu-han.The Reaction Mechanism for the Synthesis of 1-methoxy-2-propanol on MgO Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(06): 653-657
383. WANG Yong; LI Hao-Ran; WU Tao; WANG Cong-Min; HAN Shi-Jun.Reaction Mechanism Study for the Synthesis of Alkylimidazolium-based Halide Ionic Liquids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(05): 517-522
384. CHEN Yu; TANG Ya-Wen; LIU Chang-Peng; XING Wei; LU Tian-Hong.Research Progress on Proton Exchange Membranes for Direct Methanol Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(04): 458-462
385. JIA Yu-Xiang; GUO Xiang-Yun.Monte Carlo Simulation of Adsorption Process of CO and H2 in Supercritical Fluids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(03): 306-309
386. ZHOU Jun-Hong;ZENG Yan-Li;MENG Ling-Peng;ZHENG Shi-Jun.Reaction Mechanisms and Topological Studies of Electron Density on the Reaction of ClO and ClO Radical[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(02): 166-172
387. LIU Jian;ZHAO Zhen;XU Chun-Ming.The Structures of VOx/ZrO2 and K-VOx/ZrO2 Catalysts and Their Catalytic Performances for Diesel Soot Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(02): 156-160
388. YANG Xiao-Guang;DONG Peng;ZHOU Ya-Song;LIU Tao;ZHANG Jing;XIEYa-Ning;HU Tian-Dou.The Local Structure of Titania-Silica Composite Oxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(01): 33-37
389. Deng Hui-Ning;Li Lei;Xu Li;Wang Yu-Xin.Comparison on Properties of Membranes for Direct Methanol Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(11): 1372-1375
390. Wang Yong-Cheng;Dai Guo-Liang;Geng Zhi-Yuan;Lü Ling-Ling;Wang Dong-Mei.A Density Functional Theory (DFT) Study on the Reaction of Ozone with Ethylene Radicals[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(09): 1071-1077
391. Li Chun-Lin;Fu Yi-Lu.Effect on the Carbon Deposit in CO2 Reforming of CH4 over Ni/Ce-Zr-Al-Ox Catalyst by Adding Steam[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(08S): 906-910
392. Zhao Xin-Sheng.The Mechanisms on the Heterogeneous Reactions in Atmospheric Ozone Depletion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(08S): 936-938
393. Ding Wan-Jian;Fang Wei-Hai;Liu Ruo-Zhuang.Mechanisms of Unimolecular Reactions for Ground-state Pyruvic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(08S): 911-916
394. Song Wen-Yu;Li Hong-Bian;Liu Hong-Mei.Kinetics and Mechanism of Iridium (III) Catalyzed Oxidation of Isobutyl Alcohol by Cerium(IV) in Aqueous Sulphuric Acid Medium[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(08): 801-805
395. Xue Ke-Yi;Gao Qing-Yu;Liu Bing;Xu Liang-Qin.Dependence of the H2O2-Na2S2O3 Reaction on pH and [H2O2]0/[Na2S2O3]0[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(07): 772-775
396. Liu Ying-Xin;Wei Zuo-Jun;Chen Ji-Xiang;Zhang Ji-Yan;Li Xin-Xue;Wei Xiong-Hui.Sol-gel Preparation,Characterization and Hydrogenation Property of Silica Supported Ni Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(07): 780-784
397. Zhang Hai-Zhou;Zhao Rong-Ming;Zhan Yong-Gong;Cai Bing-Xin.Investigation of VPO Catalyst Transforming Gaseous Cyclohexane into Maleic Anhydride and Acetic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(07): 745-748
398. Hu Ji-Ming;Zhang Jian-Qing;Zhang Jin-Tao;Cao Chu-Nan.Electrochemical Activities of IrO2 Electrodes in Small Organic Molecules Containing Aqueous Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(07): 740-744
399. Su Yu-Zhi;Guo Shi-Heng;Xiao Yi-Zhi;Xiao Min;Yang Qi-Qin.Electrode Kinetics of 2,2’-diaminophenyloxydisulfide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(05): 518-523
400. Yun Hong;Chen Jian-Hua;Zhang Hui;Lin Jing-Dong;Chen Hong-Bo;Lin Chang-Jian.The Effects of ZrO2 on Cu-ZnO-ZrO2 Catalysts for Hydrogen Generation by Steam Reforming of Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(05): 550-553
401. Yun Hong;Zhang Hui;Chen Jian-Hua;Chen Hong-Bo;Lin Chang-Jian.The Intermediate State and Mechanism of the Steam Reforming of Methanol over CuO-ZnO-ZrO2 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(05): 524-528
402. Peng Cheng;Cheng Xuan;Zhang Ying;Chen Ling;Fan Qing-Bai.Comparison of Methanol Electrooxidation on Carbon Supported Pt and PtRu Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 436-439
403. Zhai Zhi-Cai;Bai Yun-Shan;Wang Zun-Yao;Wang Lian-Sheng.The Reaction Mechanism of Br2+2HI=2HBr+I2 by Density Functional Theory[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 400-404
404. Wang Shu-Rong;Wu Shi-Hua;Shi Juan;Zheng Xiu-Cheng;Huang Wei-Ping.Preparation and Catalytic Activity of Au/SnO2 for Low-temperature CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 428-431
405. Zhang Jin-Long;Zhao Wen-Juan;Chen Hai-Jun;Xu Hua-Sheng;Chen Ai-Ping;Anpo Masa-Kazu.Study of Loaded Photocatalysts by Precious Metals on the Photocatalytic Reactivity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 424-427
406. Yi Xiao-Dong;Lin Hong;He Yi-Ming;Huang Chuan-Jing;Weng Wei-Zheng;Wan Hui-Lin.Selective Oxidation of Propane over Mo-V-Zr-O Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(03): 309-312
407. Han Shi-Tong;Xi Hai-Ling;Fu Xian-Zhi;Wang Xu-Xu;Ding Zheng-Xin;Lin Zhi-Cong;Su Wen-Yue.Study on the Photocatalytic Degradation of a Simulate Agent (2-CEES) of Mustard Gas[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(03): 296-301
408. Nie Chun-Fa;Suo Ji-Shuan.Synthesis,Characterization and Catalytic Applications of Asymmetric Hydrogenation Catalyst Immobilized on Hybrid MCM-41[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(02): 149-153
409. Zhou Hai-Hui;Jiao Shu-Qiang;Chen Jin-Hua;Wei Wan-Zhi;Kuang Ya-Fei.Electrocatalytic Oxidation of Methanol on Nano-fibular Polyaniline Electrode Modified with Pt Microparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(01): 9-14
410. Zhong Qi-Ling;Zhang Xiao-Hong;Su Xiao-Qiong;Zhang Lei;Liu Yue-Long;Ren Bin;Tian Zhong-Qun.The Investigation of Electro-oxidation Behavior and In-situ Surface Enhanced Raman Spectrum of Isosafrole on Rough Pt[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(01): 94-97
411. Ma Guo-Xian;Tang Ya-Wen;Yang Hui;Zhou Yi-Ming;Xing Wei;Lu Tian-Hong.Electrocatalytic Activity of Pt/C Catalyst Prepared with Solid Phase Reaction Method for Ethanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(11): 1001-1004
412. Li Chun-Lin;Fu Yi-Lu;Bian Guo-Zhu.Surface Basicity and Catalytic Performance on Ni/Ce-Zr-Al-O Catalyst for CO2+CH4 Reforming[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(10): 902-906
413. He Chong-Heng;Wang Ren.The Properties of Pd Catalysts Prepared by Sol-gel Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(10): 952-956
414. Wang Fang;Wu Feng;Yang Kai.Effect of Phthalocyanine Compounds on the Performance of MH/Ni Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(09): 854-857
415. Liang Xin-Yi;Zhang Li-Ming;Ding Hong-Yuan;Qin Yong-Ning.Supported Catalyst LaCoO3/γ-Al2O3 Prepared by Impregnating under Ultrasound[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(07): 666-669
416. Li Lai-Cai;Tian An-Min.Quantum Study on the Reaction Mechanism of CH3(2A′) Radicals with Ozone Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(07): 626-629
417. Liao Chuan-Ping;Gu Ming-Yuan.Mechanism for the Reduction of Dichromate in the Polymerization of Aniline[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(07): 580-583
418. Li Yong-Hong;Chen Li-Ping;Xu Wen-Yuan;Hong San-Guo.Reaction Mechanism of the Gas-phase Elimination of 2-bromopropionic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(05): 389-392
419. Xu Run;Ma Zhong-Yi;Yang Cheng;Wei Wei;Sun Yu-Han.Effect of Manganese Promoter on the CuFeZrO2 Catalyst for Higher Alcohols Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(05): 423-427
420. Zhao Yong-Xiang;Qin Xiao-Qin;Hou Xi-Cai;Xu Xian-Lun;Liu Dian-Sheng.Preparation,Characterization and Properties of Selective Hydrogenation on Ni-based Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(05): 450-454
421. Chen Wei;Sun Shi-Gang;Si Di;Chen Sheng-Pei.Electrocatalytic Properties of Agglomerates of Pt Nanoparticles in Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(05): 441-444
422. Piao Ling-Yu;Li Yong-Dan.Structure of Carbon Nanotubes from Decomposition of Methane on an Aerogel Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(04): 347-351
423. Li Xu-Guang;Han Fei;Xing Wei;Tang Ya-Wen;Lu Tian-Hong.Influence of Methanol on the Kinetics of Oxygen Reduction on Pt/C and CoPcTc/C[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(04): 380-384
424. Li Li;Wang Heng-Xiu;Xu Bo-Qing;Li Jin-Lu;Xing Wei;Mao Zong-Qiang.Studies on PEMFC Electrocatalysts: Physicochemical Characterization of Homemade Pt/C Electrocatalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(04): 342-346
425. Li Xiao-Ping;Liu Zhi-Hong;Gao Shi-Yang;Hu Man-Cheng;Xia Shu-Ping;.The Kinetics of Dissolution and Phase Transformation of 2MgO•2 B2O3•MgCl2•14H2O in Water at 87 ℃[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(02): 181-184
426. Zhang Xin-Rong;Shi Peng-Fei.Catalytic Production of Hydrogen from Steam Reforming of Methanol on CeO2 Promoted Cu/Al2O3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(01): 85-89
427. Wang Jin;Chen Hong-Bo;Yun Hong;Lin Jing-Dong;Yi Jun;Zhang Hong-Bin;Liao Dai-Wei.Study on Rh-ZnO/MWNTs Catalyst for Methanol Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(01): 65-69
428. Ling Lan;Wang Xu-Xu;Weng Hao;Yang Qing;Fu Xian-Zhi.Modification of CoMo/TiO2-Al2O3 Catalyst by Gas Phase Fluorination[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(01): 70-74
429. Liu Yue;Liu Jia-Wen;Yang Xiao-Zhen.Cationic Reaction Mechanism for Ethylene Polymerization of New Nickel Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(12): 1068-1070
430. Chen Song-Zhe;Zhong Shun-He.The Photo Stimulated Surface Reaction of Synthesis of Methanol from Carbon Dioxide and Water on Cu/TiO2-NiO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(12): 1099-1103
431. Wei Zi-Dong;Miki Atsushi;Ohmori Tadayoshi;Osawa Masatoshi.Methanol Electroxidation on Upd - Sn Modified Platinum Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(12): 1120-1124
432. Wang Jun-Wei;Xu Jin-Guang;Tian Zhi-Jian;Xu Yun-Peng;Xu Zhu-Sheng;Lin Li-Wu.Effect of Introduction of Ba, Mn on Thermal Stability and Catalytic Activity to Methane Combustion of Al2O3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(11): 1018-1022
433. Zhang Xin;Wan Hui-Lin;Weng Wei-Zheng;Yi Xiao-Dong.The Effect of MoO3 in Ag-Mo-P-O Catalysts on Oxidative Dehydrogenation of Propane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(10): 878-883
434. Chen Di-Zhao;Liang Yi-Zeng;Xu Cheng-Jian.Rank Analysis on Two-dimensional Kinetic Data and Its Related Application[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(10): 924-929
435. Zhang Wen-Hua;Peng Jiang-Jie;Ma Yun-Sheng;Hao Li-Qing;Zhuang Shu-Xian.Catalytic Reduction of SO2 by CO on Sulfided CoMo/ Al2O3-TiO2 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(10): 901-906
436. Guo Xia;Xu Hui;Guo Rong.The Fluorescence Quenching of Anthracene by Phenothiazine in Sodium Dodecyl Sulfate / Benzyl Alcohol / Water Microemulsion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(06): 500-503
437. Li Hui-Ying;Feng Wen-Lin;Ji Yong-Qiang;Xu Zhen-Feng;Lei Ming.The Reaction Path and Variational Rate Constant of the Hydrogen Abstraction Reaction CH2O+O[3P]→CHO+OH[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(05): 446-450
438. Wang Wei-Ping;Xi Jing-Yu;Wang Zhi-Fei;Lü Gong-Xuan;Zhao Pu.Partial Oxidation of Ethanol to Hydrogen over Ni-Fe Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(05): 426-431
439. Yang Yong-Lai;Xu Heng-Yong;Li Wen-Zhao.Promotion Effects of CeO2 and Pd on Ni/γ-Al2O3 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(04): 321-325
440. Zhang Jun-Ling;Ren Jie;Chen Jian-Gang;Sun Yu-Han.Effect of Manganese Promoter on the Performance of Co/Al2O3 Catalysts for FischerTropsch Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(03): 260-263
441. Liu Zhao-Qiong;Ma Jun;Zhang Zhao-Liang;Yang Xi-Yao.The Mechanism of SO2, NO and CO Reaction over Sn0.5Ti0.5O2 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(03): 193-196
442. Huang Wei-Ping;Zheng Xiu-Cheng;Zhang Shou-Min;Qiu Xiao-Hang;Li Bao-Qing;Wu Shi-Hua.Structure and Activity of Polymer Immobilized Co-Pd Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(03): 243-247
443. Yang Cheng;Dong Qing-Nian;Zhang Jing;Ren Jie;Sun Yu-Han;Xie Ya-Ning;Hu Tian-Dou.The Structural Effect of CeO2 and La2O3 Modified Pd/γ-Al2O3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(02): 170-174
444. He Ming-Feng;Kang Zhe-Wen;Feng Tao;Han Xiao-Jun.Optimum Configuration of Bicatalysts for A-B2 Reactions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(02): 137-141
445. Zhao-Ri Ge-Tu;Li Wen-Zhao;Yu Chun-Ying;Xu Heng-Yong;Kieffer,Roger.Propane Oxidative Dehydrogenation on Molybdenum Doped LaVO4 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(01): 1-4
446. Xi Jing-Yu;Wang Zhi-Fei;Wang Wei-Ping;Lü Gong-Xuan.In-situ XPS Study for Reaction Mechanism of Methanol Decomposition over Cu-Ni/Zn Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(01): 82-86
447. Shi Huai-Bin;Shao Chun-Lin;Yu Zeng-Liang.Mechanism of the Reaction between Low Energy N and CH3COCH3 with D2O as Solvent[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(11): 986-990
448. Yang Yong-Lai;Xu Heng-Yong;Li Wen-Zhao.Study on Carbon Deposition of CH4,C2H6 and C2H4 Cracking over Ni-based Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(09): 773-775
449. Liu Zhi-Jian;Cai Zun-Sheng;Ning Yu;Li Yan-Ni;Wang Gui-Chang;Zhao Xue-Zhuang.BrO-3-SO2-3-H-KMnO4 pH Oscillation Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(08): 676-681
450. Yan Qian-Gu;Luo Chun-Rong;Weng Wei-Zheng;Yang Le-Fu;Wan Hui-Lin;Wu Ting-Hua.Activation of Methane over Ni/TiO2 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(08): 733-738
451. Liu Zhen-Lin;Meng Ming;Fu Yi-Lu;Jiang Ming;Hu Tian-Dou;Xie Ya-Ning;Liu Tao.Structure Characterization of γ-Mo2N and Mo Nitrides Supported on Zeolites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(07): 631-635
452. Xi Jing-Yu;Lv Gong-Xuan;Wang Zhi-Fei.Partial Oxidation of Methanol to Hydrogen over Cu/Zn and Cu/Zn/Ni Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(07): 655-658
453. Li Chun-Yi;Shan Hong-Hong;Zhao Bo-Yi;Yang Chao-He;Zhang Jian-Fang.USY/ZnO/Al2O3 Catalyst for Gasoline Desulfurization via Catalytic Cracking[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(07): 641-644
454. Liu Gou-Sheng;Song Xing-Fu;Yu Jian-Guo;Qian Xu-Hong.Theoretical Study on the Reaction Mechanism of H2O2 with N2O[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(06): 491-495
455. Zhao Feng;Liu Ying-Jun;Li Neng;Lin Bing-Xiong.CO-NO Reaction over ABO2 Complex Oxides with Dalofossite Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(06): 511-515
456. Li Han-Sheng;Zhong Shun-He;Wang Jian-Wei;Xiao Xiu-Fen.Effect of K2O on Properties of Cu-Ni/V2O5-SiO2 Catalyst for the Synthesis of Dimethyl Carbonate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(06): 552-554
457. Zhang Zhao-Liang;Ma Jun;Yang Xi-Yao.High Effective deSOx-deNOx Integrated Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(06): 481-483
458. Xia Shu-Wei;Xia Shao-Wu;Song Zhao-Zheng.Studies on the Interaction of the Various Components in Colloidal Catalysts of Iron System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(04): 381-384
459. Ji Ya-Ying;Li Wen-Zhao;Xu Heng-Yong;Chen Yan-Xin.Study on the Ignition Process for the Catalytic Partial Oxidation of Methane to Synthesis Gas by MS-TPSR Technique[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(03): 201-205
460. Zhang Yu-Hong;Xiong Guo-Xing;Yang Wei-Shen;Fu Xian-Zhi.Preparation of MxOy-TiO2 Photocatalysts by Sol-gel Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(03): 273-277
461. Yang Jian-Jun;Li Dong-Xu;Li Qing-Lin;Zhang Zhi-Jun;Wang Han-Qing.Mechnism of Photocatalytic Oxidation of Formaldehyde[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(03): 278-281
462. Wang Zun-Yao;Xiao He-Ming;Li Jin-Shan.Mechanism of the Reactions F+Cl2->ClF +Cl and Cl′F+Cl->Cl′+ClF[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(02): 107-110
463. Chen Jian-Gang;Xiang Hong-Wei;Dong Qing-Nian;Wang Xiu-Zhi;Sun Yu-Han.H2 or CO Chemsorption on Co-based Catalysts for F-T Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(02): 161-164
464. Xue Meng-Wei, Zhang Zheng-Lin, Fan Yi-Ning, Chen Yi.Structure and Catalytic Selective Oxidation Activity of the Ultrafine Co-Ce-O Oxide Particle Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(11): 1028-1034
465. Chen Bo-Zhen, Huang Ming-Bao, Su Hong-Mei, Kong Fan-Ao.Mechanism of the CH2+O2 Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(10): 869-872
466. Zhao Ri-GeTu, Ge Qing-Jie, Li Wen-Zhao, Yu Chun-Ying, Jia Mei-Lin, Xu Heng-Yong.In Situ Electrical Conductivity Study of Ni-V-O Catalysts Used in Oxidative Dehydrogenation of Propane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(09): 798-803
467. Mu Shao-Lin, Yang Yi-Fei.Polyaniline Used as An Electron Transfer Mediator for the Catalyzed Dehydrogenating Renction of Alcohol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(09): 830-834
468. Liu Zhen-Lin, Tu Jing, Fu Yi-Lu.Correlation of the Basicity with the Adsorption of NO on Supporte Pd Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(08): 753-757
469. Zhang Yuan-Ming, Luo Wen-Jian, Pang Xian-Jie, Yang Jun, Xie Si-Juan, Zhong Bang-Ke.Selective Oxidation of t-Butanol with a Modified Heteropoly Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(08): 713-717
470. Cai Xiao-Ping, Fang De-Cai, Fu Xiao-Yuan.Reaction Mechanism of CIONO2 and O(3P)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(08): 689-693
471. Zhong Shun-He, Gao Feng, Ye Xiu-Qiang, Xiao Xiu-Fen.Study on Laser Stimulated Surface Reaction of Methanol Oxidative Coupling[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(07): 601-607
472. Zhao Zhen-Bo, Sun Wen-Dong, Yang Xiang-Guang, Ye Xing-Kai, Wu Yue.Active Components and Mechanism of Isobutane Alkylation with Butenes in the Catalytic System of HPAs+AcOH[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(07): 613-620
473. Chen Hong-Shan, Niu Jian-Zhong, Xia Chun-Gu, Li Shu-Ben.Raman Spectroscopy Characterization of Na-W-Mn/SiO2 Catalyst for Oxidative Coupling of Methane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(06): 543-546
474. Liu Hai-Bo, Hou Zhan-Jia, Liu Li-Ying, Xu Zhi-Ling, Xu Lei, Wang Wen-Cheng, Li Fu-Ming, Ye Ming-Xin.Optical Properties of Melamine Formaldehyde Resin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(06): 563-567
475. Kuang Ping-Xian, Chen Bo-Zhen, Huang Ming-Bao.Mechanism of the C(3P)H2S Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(05): 389-392
476. Wang Wei, Lin Guo-Dong, Zhang Hong-Bin, Xiong Zhi-Tao.Ag/La0.6Sr0.4MnO3 Catalysts for Deep Oxidation of CH4 and CH3OH at Low Concentrations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(04): 299-306
477. Zhong Shun-He, Li Han-Sehng, Wang Jian-Wei, Xiao Xiu-Fen.Cu-Ni/V2O5-SiO2 Catalyst for the Direct Synthesis of Dimethyl Carbonate from Carbon Dioxide and Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(03): 226-231
478. Wu Peng, He Shao-Ren.Theoretical Study on the Mechanism of [2+2] Cycloaddition of Ketenimine with Imine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(03): 243-247
479. Liao Shi-Jun, Wang Le-Fu, Yang Zhao-Xi, Liang Lu-Yi, Huang Xin-Hui.Structure and Forming Process of Catalyst SO2-4/ZrO2-SiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(03): 278-283
480. Luo He-Kuan, Li Da-Gang, Kou Yuan.Ligand and Anion Effects of Palladium Catalyst for CO/Ethylene Copolymerization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(03): 273-277
481. Zhu Yi-Xiang, Chai Yun-Zhou, Liu Zheng-Yang, Huang Su-Mei, Cheng Xiang-Ming.XRD Characterization of Interaction between Potassium Promoter and Magnetite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(02): 126-132
482. Zhang Xiao-Xin, Ma Ai-Zeng, Mu Xu-Hong, Min En-Ze, Huang Xiao-Xi, Wang Rong.Structure Characterization of the Supported Amorphous Ni-B/SiO2 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(02): 180-183
483. Meng Ling-Peng, Zheng Shi-Jun, Cai Xin-Hua.Theoretical Studies in the Reaction of Atomic O(3P) with CS2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(11): 990-996
484. Zhang Xiao-Gang, Li Yong-Wang, Zhong Bing, Peng Shao-Yi.Molecular Simulation in Hydrogen,Carbon Monoxide,Methanol and Hexane System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(11): 1036-1040
485. Liu Hai-Chao, Yang Xi-Yao, Ran Guo-Peng, Min En-Ze.Bifunctional Catalysts of Supported Cobalt-Phthalocyanine with OppositivelyCharged lons for Autoxidation of Mercaptan[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(10): 918-924
486. Wen Bin, He Ming-Yuan, Song Jia-Qing, Zong Bao-Ning, Shu Xing-Tian, Lu Yong.Study on the Reduction of NO by CO in the Presence of Oxygen[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(10): 868-871
487. Liu Dan, Chen Guang-Ju, Liu Ruo-Zhuang, Fu Xiao-Yuan.Exploration of the Mechanism of 2-bromoacetic Acid Gas-phase Elimination Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(10): 872-876
488. Sun Yan-Hua, Shen Yue-Nian, Jia Mei-Lin, Hu Rui-Sheng.The Effects of Support on Loaded Combustion Catalyst of La0.8Sr0.2MnO3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(08): 721-725
489. Deng Guo-Yang, Jes Henningsen.Quantitative Measurement of Adsorption of CH3OH on Commonly Used Mterials by Photoacoustic Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(08): 764-768
490. Chen Tong, Li Wen-Zhao, Yu Chun-Ying.Investigation of the Interaction between NiO and Support,γ-Al2O3,for Oxidative Dehydrogenation of Ethane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(07): 613-618
491. Zhang Rong, Sun Yu-Han, Peng Shao-Yi.Effect of Surface Properties on the Catalytic Performance of Cu/SiO2 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(07): 652-656
492. Zhou Zhi-Gang, Dai Qian-Huan.Theoretical Study for the Mechanism of Electrophilic Addition to Alkenes Reactions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(06): 500-505
493. Wu Gui-Sheng, Ren Jie, Sun Yu-Han.The Effect of Calcination Temperature on The Performance of Cu/ZrO2 and Cu-La2O3/ZrO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(06): 564-567
494. Jin Rong-Chao, Chen Yan-Xin, Cui Wei, Li Wen-Zhao, Yu Chun-Ying, Jiang Yi.Mechanism of Catalytic Partial Oxidation of Methane to Synthesis Gas on Nickel Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(04): 313-318
495. Shi Tu-Jin, Li Zong-He, Liu Ruo-Zhuang.Mechanism of Reaction HNCO+OH->H2O+NCO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(03): 247-252
496. Zhu Yi-Xiang, Chen Rong-Qin, Feng Lei, Wang Jun.Mossbuer Spectroscopic Studies of Fe2O3-K2O-Based Catalysts for Ethylbenzene Dehydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(03): 234-240
497. Luo He-Kuan, Li Da-Gang.Alternative Copolymerization of CO and Ethylene Catalyzed by Palladium(II)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(03): 284-288
498. Liu Ying-Jun, Zhang Ji-Jun, Li Neng, Lin Bing-Xiong.The Effect of CO2 on Catalytic Activity of Cu-Ce-O Complex Oxides for CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(02): 97-100
499. Feng Hai-Xia, Zhu Zhi-Ang, Wang Chuan-Zhong, Ruan Wen-Juan, Li Ying, Chen Rong-Ti.Kinetics on the Axial Coordination Reaction of Co(II)-2,9,16,23-tetracaboxyphthalocyanine with 2-mercaptoethanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(02): 167-172
500. Wang Yan, Fang De-Cai, Fu Xiao-Yuan.Theoretical Studies on the Mechanism of Dimerization Reactions of Thioketene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(01): 35-39
501. Hu Hai-Quan, Liu Cheng-Bu.The Reaction Mechanism of the Biradical CF2 and O3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(12): 1104-1107
502. Yuan You-Zhu, Zhang Yu, Chen Zhong, Zhang Hong-Bin, Cai Qi-Rui.Structure and Hydroformylation Performance of Supported Aqueous-phase Rh Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(11): 1013-1019
503. Xu Si-Chuan, Zhao Xin-Sheng.Investigation of the Reaction of Chlorine Nitrate on lce Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(11): 988-994
504. Fu Jin-Kun, Liu Yue-Ying, Hu Rong-Zong, Zeng Jin-Long, Xu Pian-Pian, Lin Zhong-Yu, Yao Bing-Xin, Weng Cheng-Zhou.Preparation of Highly Dispersive Supported Gold Catalyst by Microbial Reduction Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(09): 769-771
505. Jin Rong-Chao, Chen Yan-Xin, Li Wen-Zhao, Ji Ya-Ying, Qin Yong-Sheng, Jiang Yi.Ni/α-Al2O3 Catalyst for the Partial Oxidation of Methane to Syngas[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(08): 737-741
506. Zeng Jin-Long, Xu Pian-Pian, Fu Jin-Kun, Zheng Rong-Hui.A New Catalyst for Hydroxylation of Benzene to Phenol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(07): 581-584
507. Chen Hong-Bo, Yu La-Jia, Liao Dai-Wei, Lin Guo-Dong, Zhang Hong-Bin, Cai Qi-Rui.The Effect of Cr2O3 over Copper-based Catalysts for Methanol Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(06): 534-539
508. Ji Shi-Shan, Weng Duan, Tan Rui-Qin, Zhang Zhi-Qiang, Cao Li-Li.Studies of SO2 Poisoning Mechanism on La-Ce-Cu Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(06): 527-533
509. Zhao Wen-Kuan, Fang You-Ling, Dong Qing-Hua, Wang Yi-Zhong.Preparation of High Photocatalytic Activity Nano-crystalline Titanium Dioxide by High Temperature Thermo-Hydrolysis Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(05): 424-428
510. Zhang Guo-Dong.Study on the Reaction Rate and Mechanism of Ni-P Electroless Plating[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(05): 429-434
511. Bian Guo-Zhu, Fan Li, Fu Yi-Lu, Teng Yuan-Xun.Surface Acidity and Catalytic Properties of Sulfided K-Mo Based Catalysts for Mixed Alcohols Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(05): 401-406
512. Zeng Jin-Long, Xiong Zhi-Tao, Lin Guo-Dong, Yu La-Jia, Zhang Hong-Bin.Spectroscopic Characterization of Mo/HZSM-5-based Catalysts for Dehydro-aromatization of Methane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(05): 394-400
513. Yin Dong-Hong, Yin Du-Lin.Study on the Solid-state Reaction of ZnCl2 and Y Zeolites under Microwave lrradiation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(05): 448-452
514. Wang Gui-Chang, Sun Yu-Han, Zhong Bing.Simulation to the Structure Sensitive of Cu Based catalyst for Methanol Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(04): 337-342
515. Si Yong-Chao, Han Zuo-Qing, Chen Yan-Xi.Effect of Catalyst Fabrication Method on the Performance of Oxygen Electrode in PEMFC[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(04): 361-364
516. Li Ji-Tao, Zhang Wei-De, Qu Ze-Tang.Effect of CO on Methanol Synthesis from CO2 Hydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(03): 275-277
517. Wu Shi-Hua, Zhu Chang-Ying, Huang Wei-Ping, Wu Wen-Yan.Studies on the Catalytic Properties for CO Hydrogenation of Supported Cu Catalysts Prepared by SMAI Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(03): 249-253
518. Zhong Chong-Min, Wang-De-Zheng, Takashi Ushikubo, Keisuke Wada.The Adsorption of Methanol,Water and Ethylene on a Niobium Oxide Thin Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(03): 219-225
519. Sheng Chun, Zhou Shi-Yao, Li He-Xing, Deng Jing-Fa.The Crystallization Process and the Hydrogenation Activity of Ni-P/SiO2 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(02): 164-168
520. Xu Si-Chuan, Zhao Xin-Sheng.Reaction Mechanism of Chlorine Nitrate with HCl on lce Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(01): 5-7
521. Zhang Yu,Wu Fan-Xin,Zhang Hong-Bin,Lin Guo-Dong,Yuan You-Z.Hydroformylation of Propene over Carbon Nanotubes-Supported Rh-Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(12): 1057-1060
522. Qian Ying,Wang Yan,Feng Wen-Lin,Liu Ruo-Zhuang.Theoretical Calculation on the Canonical Rate Constants for the Addition Reaction of 1,3-cyclohexa-diene with Propylene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(12): 1084-1089
523. Zhang Xiao-Gang,Guo Xiang-Yun,Zhong Bing,Peng Shao-Yi.Monte Carlo Study of Methanol Clusters in Supercritical Cyclohexane System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(10): 898-903
524. Song Wei-Ping,Fu Xiao-Yuan,He Shao-Ren.Theoretical Studies on the Mechanism of Chloro-carboxylic Acids Gas-phase Elimination Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(10): 908-915
525. Han Yu-Wang,Shen Jian-Yi,Chen Yi.Microcalorimetric Study on Surface Acidity of B-P-O Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(10): 916-920
526. Li Ji-Tao,Gao Li-Zhen,Zhang Wei-De.CO Adsorption and Hydrogenation on Crystalline YBa2Cu3Ox Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(08): 700-705
527. Yang Hui,Li Chang-Zhi,Lu Tian-Hong,Xue Kuan-Hong,Sun Shi-Gang,Lu Guo-Qiang,Chen.Electrocatalytic Oxidation of Methanol on Polythionine Film Modified with Pt Microparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(06): 542-547
528. Li Zhi-Xiu,Yang Shu-Tao,Song Tian-Le,Wang Xin-Kui,Zhang Zhi-Xin,Zhou Jing-Lai.Effect of Adding Pr on Properties of VPO Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(06): 548-553
529. Wang Zhi-Xiang,Huang Ming-Bao,Liu Ruo-Zhuang.Ab initio Study on the Reaction of CH Radical with O2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(05): 385-388
530. Han Zuo-Qing,Si Yong-Chao,Chen Yan-Xi,Yang Lan-Sheng.Study on the Performance of Nafion-bonded Oxygen Electrode in PEMFC[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(05): 432-437
531. Ruan Wen-Juan,Zhu Zhi-Ang,Lin Hua-Kuan,Chen Zheng-Hua,Chen Hong-Wei,Yang Xiu-Lin.Kinetic Studies on the Formation Reaction of Zinc(II)、Cadmium(II) and Mercury(II) with Porphyrins[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(04): 335-343
532. Li Jing,Wang Jing-Chun,Dou Bo-Sheng,Wu Yue.Preparation of Cu-Co Catalyst for Alcohols Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(03): 278-282
533. Wei Sai-Zhen,Mao Zu-Sui,Wang Lei,Chen Xiao-Feng,Zheng Yong-Ming.The Fractal Structure Investigation of Pd Film Deposited on Polyvinyl Formal[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(03): 218-223
534. Song Wei,Liang Zhen-Cheng,Qin Yong-Ning.Influence of the Method of Adding Potassium Promoter on Catalyst for Dehydrogenation of Diethylbenzene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(01): 79-82
535. Zhao Guang-Ping,Hong Pin-Jie.Studies on the Characteristics of CoFe2O4 Catalyst Prepared by Chemical Precipitation under Microwave Radiation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(01): 60-63
536. Yang Shu-Wu,Ji-Chun-Xin,Xu Jiang,Yan Wei-Hong,Zhang Yao-Jun,Ying Pin-Liang,Xin Q.TPD-MS Study of H2 and NO Adsorption Properties of γ-Mo2N[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(12): 1084-1089
537. Cai Wen-Bin,Ren Bin,Mao Bing-Wei,Quan Chao,Tian Zhong-Qun.A Preliminary Investigation of SERS Effect at Roughened Platinum Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(12): 1071-1073
538. Fu Xiang-Kai,Ma Xue-Bing,Wen Shu-Ying,Liu Chang-Hua.Study on the Crystallinity of ZGDMP and the Catalytic Activities of ZGDMP-Pd Catalysts for Hydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(12): 1079-1083
539. Chen Kai-Dong,Yan Qi-Jie.Influence of Ceria on the Structure and Catalytic Property of F-T Synthesis Fe/ZrO2 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(11): 990-994
540. Zhao Guang-Ping,Hong Pin-Jie.Special Activity of CoxNi(1-x)Fe2O4 Catalyst Prepared by Microwave-hydrothermal Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(10): 937-938
541. Zheng Jian,Chun Yuan,Dong Jia-Lu,Xu Qin-Hua.Effect of Chemical Vapour Deposition on Pt/KL Catalyst for the Aromatization of n-Hexane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(10): 939-942
542. Sheng Ying-Hong,Fang De-Cai,Fu Xiao-Yuan.Theoretical Study on the Mechanism of the Cycloaddition Reactions Between Methyleneketene and 5-methylene-1,3-dioxan-4,6-dione[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(06): 496-501
543. Yang Hui,Lu Tian-Hong,Xue Kuan-Hong,Zhou Yi-Ming,Sun Shi-Gang,Chen Sheng-Pei.Cyclic Voltammetry and in-situ FTIR Spectroscopic Studies on Electro-oxidation of Formaldehyde at a Gold Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(06): 527-531
544. Guo Yong,Zhang Guo-Qing,Yao Su-Wei,Guo He-Tong,Gong Zheng-Lie.Preparation of Nickel Phosphorous Amorphous Film Catalyst by Electrodeposition on ρ-type Silicon[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(05): 436-439
545. Pang Xian-Yong,Feng Wen-Lin,Wang Yan,Zhang Shao-Wen.Theoretical Study on the Singlet-state and the Triplet-state Mechanisms for the Reaction CH3O with NO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(05): 391-395
546. Chu Yan-Lai,Li Shu-Ben,Gong Hua,Chen Zheng-Shi.Active Phase and Reaction Mechanism of Methane Partial Oxidation on Ni-Cu-Al2O3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(05): 429-435
547. Zhou Ren-Xian,Chen Ping,Zheng Xiao-Ming,Chen Lin-Shen.The Lnteraction between Active Phase and Support and the TPR Characteristics on CuO/ZrO2 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(05): 464-467
548. Bian Guo-Zhu,Ma Yun-Sheng,Fu Yi-Lu,Xie Ya-Ning,Hu Tian-Dou.Catalytic Properties for Mixed Alcohols Synthesis and Structure of Co-K-Mo/γ-Al2O3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(05): 406-412
549. He Qing-Lin, Hu Chang-Wen, Zhang Yun-Feng, Zhang Ji-Yu, Wang En-Bo, Wang Feng-Zhi, Zhao Yong-Zhi.Study on the Synthesis,Characterization and Catalysis of Pillared Anion Clay(V)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(04): 368-371
550. Zhu Zhi-Ang, Yan Xi, Zhang Zhi-Hui, Ma Gang, Lin Hua-Kuan, Chen Rong-Ti.Thermodynamics and Kinetics of Coordination Reaction of Imidazolates with Cobalt(II) Porphyrin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(04): 372-376
551. Zhang Suo-Jiang,Han Shi-Jun,Jin Yin-Dong.Molar Conductances of NaCl and KCl in Aqueous Methanol Mixtures at 298.15K[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(01): 75-80
552. Li Da-Gang,Xia Chun-Gu,Sun Yan-Wen,Yang Wei-Man.in situ 1H NMR Study of Active Species of Hydroformylation Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(01): 71-74
553. Lu Jiong-Ping.[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(12): 1114-1119
554. Fu Xian-Zhi,Huang Hui-Zhong,Zhu Lin,Luo Sheng-Cheng,Gui Lin-Lin.Investigation of Sulfidation Processes for Hydrotreating Catalysts by[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(12): 1071-1076
555. ZHOU Ren-Xian, WEI Jian-Gen, ZHENG Xiao-Ming, WU Hong-Li, LV Guang-Lie.Study on Phase Structure, Pore Structure and catalytic Property of Out-layer ZrO2 on Alumina Base[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(12): 1097-1100
556. Li Ming-Xiu,Song Tian-Le,Yang Shu-Tao,Wang Xin-Kui,Zhang Zhi-Xin,Zhou Jing-Lai.Influence of Thulium Doped VPO Catalyst on Characterization of Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(08): 734-737
557. Liu Xin-Hua,Miao-Yin,Li Xiao-Li,Sheng Shi-Shan.Promoting Effect of La2O3 on Ni/γ-Al2O3 Methanstion Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(08): 746-750
558. Hu Yong-Ren,Zhang Lan-Xin,Xin Qin,Gao Xing-Tao,Ying Pin-Liang.Infrared Studies of the Surface Structure of Commercial Pt-Re/Al2O3 Reforming Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(07): 636-641
559. Chen Lai-Yuan,Xu Zhu-Sheng,Zhang Tao,Li Xin-Sheng,Lin Li-Wu.Structure of Mo/HZSM-5 Catalysts and Their Reactivities of Methane Dehydro-oligomerization under Non-oxidizing Conditions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(07): 601-606
560. Kang Qing-Hua,Zhong Shun-He.Mechanism of Laser Stimulated Surface Reaction of Ethanol Oxidative Coupling to 1,4-Butanediol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(06): 498-503
561. Li Jun, Li Xin-Sheng, Zhou Jian-Lue, Xin Qin, Zhang Hui, Chen Yao-Qiang, Chen Yu.Co or/and NO Adsorption on Reduced Rh2/SiO2 and Rh2-V/SiO2 Catalysts Characterized by Infrared Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(05): 401-406
562. Xu Zhi-Jin,Yan Ji-Min.Investigation on the Reaction Barriers of He+C60↔(He@C60)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(04): 346-350
563. Zhou Ren-Xian,Zheng Xiao-Ming.Effect of ZrO2 on the Oxidation of CO on Pt/Al2O3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(04): 315-319
564. Zhang Lin-Yang,Zhang Jia-Mu,W.Fuss.The Effect of Light Intensity on the Photoinduced BrC2F4Br+C2F4 Telomerization Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(04): 308-314
565. Xie Lei, Wang De-Zheng, Wei Xu-Ming, Cao Yu-Ming, Guo Xie-Xian, Ushikubo T, Wada K.The Preparation of A |Model Nb Oxide Catalyst Epitaxially Grown[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(03): 234-241
566. Zhou Ren-Xian, Zhou Lie-Hua, Zhu Bo, Zheng Xiao-Ming, Lv Guang-Lie.Effect of ZrO2 on Support Structure and Surface Oxygen Property of Pd/Al2O3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(01): 20-25
567. Li Xin-Sheng, Xin Qin, Zhang Hui, Li Jun, Zhou Jian-Lue, Chen Yao-Qiang, Chen Yu.Characterization of CO and/or NO Adsorbed on Reduced Rh-V/SiO2 Catalyst by Infraed Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(11): 1009-1014
568. Lv Gong-Xun, Li Shu-Ben, Savinov , E N, Parmon V N.Composite Sulfide Photocatalyst of CuχS·CdS Interface-Modified with Cobalt Phthalocyanine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(09): 790-795
569. Zhang Rui-Feng, Li Xing-Lin, Liu She-Tian, Yu Zuo-Long, Wu Yue.XPS Study of the Oxygen State in LaMnyCo1-yO3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(08): 720-723
570. Wang Jin-An, Li Cheng-Lie, Dai Yi-Yun, Gao Xiu-Ping.Investigated on Sulfur-transfer Catalyst(I) Composition,Structure and De-SOx Activity of Magnesium-alumina Spinel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(07): 581-584
571. Zhao Zhen, Yuan Song-Yue, Yu Zuo-Long.Role of Lithium in Multicomponent Oxide Catalysts for Oxidative Coupling of Methane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(07): 616-622
572. Chen Bao-Ji, Chen De-Zhan, Liu Feng-Ling, Ning Shi-Guang.An Ab initio Study on a New Pathway for the Synthesis of Oxirane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(07): 591-596
573. Zhang Wei-De, Zhan Rui-Yun, Ye Xing-Kai, Wu Yue.Preparation of SiO2-ligated Metallo-phthalocyanine(MPc) and it's Role in the Activation of Dioxygen[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(07): 654-657
574. Fang Shu-Nong, Jiang Ming, Fu Yi-Lu, Lin Pei-Yan, Qiao Shan, Xie Ya-Ning.The Effect of Different Calcination Temperature on the Structure of Cu/γ-Al2O3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(07): 623-627
575. Zhang Ya-Ming, Wang Yan-Ru, Shi Jun.Enthalpies of Dilution of Calcium Chloride in Aqueous Solution of Alcohols[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(06): 555-559
576. Xu Bin, Zhu Chong-Ye, Li Quan-Zhi.Surface Species of Molybdenum-Nickel Loaded Catalysts and Their Catalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(06): 543-548
577. Ruan Wen-Juan, Zhu Zhi-Ang, Huang Xiao-Qun, Chen Rong-Ti, Jiang Dong-Qing.Kinetic Study on Porphinatoiron(III) Catalyzing Decomposition of β-Carotene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(04): 312-318
578. Zhao Zhen, Yuan Song-Yue, Yu Zuo-Long.Study of Methane Oxidative Coupling over Ti-La-Li Mixed Oxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(04): 324-329
579. Ying Li-Ming, Han De-Gang, Yang Hui-Xing.Reaction Kinetics and Mechanism of the Pyrolysis of Isobutane at High Temperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(03): 223-229
580. Li Can, Zhang Hui, Wang Kai-Li, Xin Qin.FT-IR Emission Spectroscopic Studies of Surface Structure of V2O5/TiO2 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(01): 33-37
581. Ding Yun-Jie; Liang Dong-Bai; Lin Li-Wu; Li Can; Xin Qin.Investigation on Surface Metallic Active Structure of Supported Ruthenium Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(06): 760-764
582. Zhu Zhi-Ang; Huang Xiao-Qun; Chen Rong-Ti.Kinetic Study of the Electrophilic Substitution Reaction of Copper ion with Meso-tetrakis (Meta-methylphenyl) Porphyrin Cadmium (II)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(05): 635-641
583. Bian Guo-Zhu; Jiang Ming; Fu Yi-Lu; Ji Ming-Rong.Chemical States and Composition of the Surface Species of K-MoO3/γ-Al2O3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(05): 650-656
584. Zhao Bi-Ying; Wang Qiu-Xia; Tang You-Qi.Study on Dispersion of V2O5 on Surface of SiO2 and the Effect of Promoter K2SO4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(02): 187-192
585. Deng Jing-Fa; Peng Ying; Jiang An-Ren; Wang Zhi-Hong.The Catalytic Oxidation of Co Over Ba2-xSrxYCu3O7-a[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(02): 206-210
586. Zhao Bi-Ying; Xu Xian-Ping; Ma Hua-Rong; Gao Jin-Ming; Wang Rong-Qiu; Sun Dong-Hong; Tang You-Qi.A New Way to Prepare Some Supported Catalysts With Highly Specific Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(01): 8-12
587. Hu Zheng; Fan Yi-Ning; Chen Yi; Jiang Xin-Hua.Preparation and Characterization of Ni-P Ultrafine Catalyst Particles with Narrow Size Distribution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(01): 5-7
588. Li Xin-Sheng; Hou Zhen-Shan; Xin Qin; Guo Xie-Xian.Characterization of Promotions of Cobalt and Ruthenium in Sulfided Catalysis for Hydrodesulfurization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(01): 63-69
589. Jiang Xiong.An Investigation on the Cathodic Reduction of Co2+ Ions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(01): 129-133
590. Wang Yi-Xuan; Zhao Jian-Ping; Dai Ming.Vapor-Liquid Equilibrium for Some Polar Aprotic Solvents with Methanol or 1,2-Dichloroethane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(05): 636-641
591. Zhou Zhi-Hua; Hu Wei-Dong; Lu Wen-Qing; Zhou Yi-Ming; Xue Kuan-Hong.Effect of Supporting Electrolyte on the Electrochemical Oxidation Pathways of Anhydrous Methanol at Gold Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(05): 707-711
592. Xiao Tian-Cun; An Li-Dun; Zhang bing; Jiang Zhi-Cheng.Effect of Sulfur Species on H2 Adsorption on Supported Palladium Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(04): 470-475
593. Chen Yan-Xin; Li Can; Li Wen-Zhao; Chen Yi-Xuan.The Characteristic Behavior of H2 and O2 Over CeO2 and Pt/CeO2 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(04): 452-458
594. Xiao Feng-Shou; Ying Pin-Liang; Xin Qin; Guo Xie-Xian.A Characterization of Various Co-SITES on Co-Mo/Al2O3 and Ru-Co-Mo/Al2O3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(03): 321-325
595. Deng Xiang-Yang; Liu Dan-Chu.The Study on Surface Site of Catalyst for CO Hydrogenation with the Transient Analysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(02): 212-217
596. Wei Zhao-Bin; Wei Cheng-Dong; Xin Qin.Raman Spectroscopic Study of MoO3/TiO2-Al2O3 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(02): 261-265
597. Li Can; Wang Kai-Li; Xin Qin; Guo Xie-Xian.FT-IR Emission Spectroscopic Studies of Metal Oxide Catalysyts I. Experimental Respects and Reduction-reoxidation of Molybdenum Trioxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(01): 64-69
598. Wang Hai-You; Liu Jin-Bo; Fu Jin-Kun; Cai Qi-Rui.The Mechanism of Syngas Conversion to Ethanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1991,7(06): 681-687
599. Li Xin-Sheng; Hou Zhen-Shan; Wei Zhao-Bin; Xin Qin.Study on Promotion of Cobalt and Ruthenium in Reduced Catalysts for Hydrodesulfurization by IR-Spectroscopy and Chemisorption[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1991,7(06): 673-680
600. Yang Song-Qing; Jiang Han-Ying.Electrochemical Studies on Pyrite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1991,7(06): 735-739
601. Wu Shi-Hua; Zhao Wei-Jun; Yang Shu-Jun; Wang Xu-Kun; Zhang Shu-Ji; Fang Yan-Quan.Preparation of Highly Dispersed Supported Metal Catalyst VIA Solvated Metal Atom Impregnation II. Dispersions and Catalytic Properties of Supported Fe,Co,Ni Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1991,7(05): 543-548
602. Su Wen-Duan; Zhou Shao-Min; Zhou Xiao-Lin.Statistical Mechanical Treatment of Adsorbed Monolayer at Electrode/Solution Interface III. The Structure of Inner Layer Formed at the Interface of Hg/(H2O+CH3OH) Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1991,7(04): 443-448
603. Dai Jian-Bo; Bai Ling-Jun; Zhang Yi-Bao; Zang Ya-Ru; Jiang Dong-Qing; Gu Zhuo-Ying; Zhao Xue-Zhuang.Research on the Oxidation of Adrenaline——Kinetics and Mechanism of the Oxidation Reaction and the Radical Intermidate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1991,7(03): 260-269
604. Gong Hui-Hao; Wang Shou-Xiang; Xu Hai-Han.Study on the Briggs-Rauscher Type Oscillatary System Using Diacetone Alcohol as Organic Compound and Cerium (III) as Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1991,7(02): 184-190
605. Zheng Xiao-Ming; Gu Yue-Peng; Jin Song-Shou.Measurement of the Activation Energy of Oxygen Offering and Reproducing on Pt/HM,Pd/HM Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1991,7(01): 125-128
606. XU Han, TONG Ye-Xiang, LI Gao-Ren.Controllable Synthesis of Pd Nanocrystals for Applications in Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
607. ZHU Hong, LUO Ming-Chuan, CAI Ye-Zheng, SUN Zhao-Nan.Core-Shell Structured Electrocatalysts for the Cathodic Oxygen Reduction Reaction in Proton Exchange Membrane Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
608. NIE Wang-Xin, ZOU Xiu-Jing, WANG Xue-Guang, DING Wei-Zhong, LU Xiong-Gang.Preparation of Highly-Dispersed Ni-Ce-Zr Oxides over Mesoporous γ-Alumina and Their Catalytic Properties for CO2 Methanation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
609. WU Yu, LUO Jian.In Situ Growth of Pd/Ni(OH)2/nickel foam Composite Catalysts for Hydrogen Evolution Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
610. CHENG Xiao-Meng, LI Yu, CHEN Zong, LI Hong-Ping, ZHENG Xiao-Fang.A Comparative Study on the NMR Relaxation of Methanol in Sub- and Super-critical Mixtures of CO2 and Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top