Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
Acta Phys Chim Sin >> 1995,Vol.11>> Issue(08)>> 724-729     doi: 10.3866/PKU.WHXB19950811         中文摘要
The Study of Propane Aromatization over ZnHZSM-5:Activation of Propane
Cheng Mo-Jie,Wang Jiang-Mai,Yang Ya-Shu,Li Can
State Key Laboratory of Catalysis,Dalian Institute of Chemical Physics,Academic Sinica,Dalian 116023
Full text: PDF (1052KB) HTML Export: BibTeX | EndNote (RIS)

The IR spectra of hydroxyl and probe molecule CO and the aromatization of propane were investigated over HZSM-5, ZnHZSM-5 and ZnNaHZSM-5.The IR spectra showed that the relative band intensity of strong acidic hydroxyl groups at 3610cm-1 decreased by Zn2+ ion exchange and sodium hydroxide impregnatin, which indicated that Zn2+ and Na+ cations had occupied the cation centers in the zeolite. The band appearing at 2232cm-1 in CO IR spectra demonstrated that Zn2+ cations were a sort of strong lewis acid. The greatly improvement of propane conversion and aromatics selectivity after Zn2+ incorporation into HZSM-5, the decreasing of propane conversion and the increasing of propane selectivity and yield from sodium hydroxide impregnation depicted that zinc species directly participate in propane dehydrogenation. In conclusion, zinc lewis acid sites are the activation centers for propane dehydrogenation, on which propane could be hetero-cracking activated and directly dehydrogenated.Keywords: ZnHZSM-5   Propane;Aromatization   Dehydrogenation   Activation  
Received: 1994-06-11 Accepted: 1995-04-03 Publication Date (Web): 1995-08-15
Corresponding Authors: Cheng Mo-Jie Email:


Cite this article: Cheng Mo-Jie,Wang Jiang-Mai,Yang Ya-Shu,Li Can. The Study of Propane Aromatization over ZnHZSM-5:Activation of Propane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11 (08): 724-729.    doi: 10.3866/PKU.WHXB19950811
1. LONG Jin-Xing, YUAN Zheng-Qiu, MA Hao, SHU Ri-Yang, LI Xue-Hui.Catalytic Synthesis of Trimethylolpropane in the Presence of Basic Ionic Liquid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 337-343
2. YU Qiu-Jie, ZHOU Bin, ZHANG Zhi-Hua, LIU Guang-Wu, DU Ai.Antimony-Doped Tin Oxide Aerogel Based on Epoxide Additional Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 500-507
3. ZHANG Jin-Gui, QIAN Wei-Zhong, TANG Xiao-Ping, SHEN Kui, WANG Tong, HUANG Xiao-Fan, WEI Fei.Influence of Catalyst Acidity on Dealkylation, Isomerization and Alkylation in MTA Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1281-1288
4. GUO Xing-Zhong, LI Wen-Yan, ZHU Yang, NAKANISHI Kazuki, KANAMORI Kazuyoshi, YANG Hui.Macroporous SiO2 Monoliths Prepared via Sol-Gel Process Accompanied by Phase Separation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 646-652
5. XU Wei-Wei, DU Ai, TANG Jun, CHEN Ke, ZOU Li-Ping, ZHANG Zhi-Hua, SHEN Jun, ZHOU Bin.Rapid Preparation of Highly Doped CuO/SiO2 Composite Aerogels[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2958-2964
6. LU Huai-Qian, SHI Lei, HE Chong, WENG Wei-Zheng, HUANG Chuan-Jing, WAN Hui-Lin.Highly-Dispersed NiO Nanoparticles on SBA-15 for Oxidative Dehydrogenation of Propane to Propylene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2697-2704
7. SUN Yi-Fei, LI Guang-Chao, PAN Xin-Di, HUANG Chuan-Jing, WENG Wei-Zheng, WAN Hui-Lin.Oxidative Dehydrogenation of Propane to Propylene over Mesoporous Alumina Supported Ni-Co Oxide Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2135-2140
8. XUE Meng-Wei, ZHOU Yu-Ming, ZHANG Yi-Wei, HUANG Li, LIU Xuan, DUAN Yong-Zheng.Effects of Mg Addition on Catalytic Performance of PtNa/Sn-ZSM-5 in Propane Dehydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 928-934
9. LIU Jian, ZHAO Zhen, WANG Hong-Xuan, DUAN Ai-Jun, JIANG Gui-Yuan.Selective Oxidation Performance of Propane over Supported Vanadium Oxide Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2659-2664
10. GUO Xing-Zhong, YAN Li-Qing, YANG Hui, LI Jian, LI Chao-Yu, CAI Xiao-Bo.Synthesis of Zirconia Aerogels by Ambient Pressure Drying with Propylene Oxide Addition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2478-2484
11. WANG Cai-Cai, LI Jian-Hui, SUN Yi-Fei, ZHU Xiao-Quan, HUANG Chuan-Jing, WENG Wei-Zheng, WAN Hui-Lin.Synthesis and Catalytic Performances of Mesoporous CeNiO Catalysts for the Oxidative Dehydrogenation of Propane to Propene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2421-2426
12. ZHANG Shao-Long, LI Bin, ZHANG Fei-Yue, MA Li, HAN Yan-Hua, FAN Min-Guang.Aromatization of Ethanol over Metal Modified P/HZSM-5 Zeolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1501-1508
13. DENG Ping, ZHANG Hai-Dong, JIANG Jun-Hao, JIANG Qi-Hua.Reaction Mechanism for Propylene Carbonate Prepared by KI/NH3 Catalysis from Propylene Oxide and CO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1386-1392
14. HE Sheng-Nan, CUI Ya-Juan, YAO Yan-Ling, FANG Rui-Mei, SHI Zhong-Hua, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Effects of Alkaline Earth Metal on Performance of ZrO2-Al2O3 Support and Pd-Rh Close-Coupled Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1157-1162
15. TIAN Tao, QIAN Wei-Zhong, TANG Xiao-Ping, YUN Song, WEI Fei.Deactivation of Ag/ZSM-5 Catalyst in the Aromatization of Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3305-3309
16. YAO Wei, GUO Yang-Long, LU Guan-Zhong, GUO Yun, WANG Yan-Qin, ZHANG Zhi-Gang, HE Dan-Nong.Gas Phase Epoxidation of Propylene over a Modified Ag/α-Al2O3 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1579-1584
17. LIU Yi-Wu, YU Huan, ZHANG Xiao-Ming, SUO Ji-Shuan.Direct Gas-Phase Epoxidation of Propylene over Au/Ti-MCM-41(H) Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1585-1592
18. HE Song, LIANG De-Qing, LI Dong-Liang, MA Long-Long.Decomposition Characteristics of Ethane Hydrate and Propane Hydrate by Microwave Heating[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1473-1480
19. JIANG Jin-Qiang, DAI Peng, ZONG Yi-Wu, LIU Xiao-Ya, ZHANG Sheng-Wen, CHEN Ming-Qing.Design and Synthesis of Highly Photo-Crosslinkable Coumarin Derivatives Containing Aromatic Tertiary Amine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2285-2290
20. HUANG Li-Hua; YANG Li-Li; XU Bo-Lian; FAN Yi-Ning.Catalytic Properties of PtSn/Al2O3/MCM-41 Catalysts for Propane Dehydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1297-1301
21. PEI Su-Peng; ZHANG Bin; JIAO Kun; BAO Ren-Lie; YUE Bin; HE He-Yong.Nanostructured CoMoO4 Supported on Mesoporous SBA-15 for Catalytic Oxidative Dehydrogenation of Propane to Propene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(04): 561-564
22. HE Yi-Ming; YI Xiao-Dong; HUANG Chuan-Jing; YING Fang; ZHANG Xiao-Bing; WENG Wei-Zheng; WAN Hui-Lin.Role of Te on Selective Oxidation of Propane to Acrolein over MoBiTeO/SiO2 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(06): 851-855
23. HAO Zhi-Xian;LIU Hui;GUO Bin;LI Hong;ZHANG Jia-Wei;GAN Li-Hua;XU Zi-Jie;CHEN Long-Wu.Sol-Gel Synthesis of Alumina Using Inorganic Salt Precursor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(03): 289-294
24. JIN Guo-Jie;GUO Yang-Long;LIU Xiao-Hui;YAO Wei;GUO Yun;WANG Yun-Song;YUAN Fang;LU Guan-Zhong.In situ FT-IR Study on the Direct Gas Phase Epoxidation of Propylene over Ag-MoO3 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(07): 809-814
25. ZHANG Yi-Wei;ZHOU Yu-Ming;QIU An-Ding;WANG Yu;XU Yi;WU Pei-Cheng.Effect of Na Addition on Catalytic Performance of PtSn/ZSM-5 Catalyst for Propane Dehydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(06): 672-678
26. ZHANG Wen-yu; DONG Qing-nian; ZHAO Ning; WEI Wei; SUN Yu-han.The Reaction Mechanism for the Synthesis of 1-methoxy-2-propanol on MgO Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(06): 653-657
27. Yi Xiao-Dong;Lin Hong;He Yi-Ming;Huang Chuan-Jing;Weng Wei-Zheng;Wan Hui-Lin.Selective Oxidation of Propane over Mo-V-Zr-O Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(03): 309-312
28. Zhang Xin;Wan Hui-Lin;Weng Wei-Zheng;Yang Le-Fu;Yi Xiao-Dong.Role of Ce on Selective Oxidation of Propane to Acrolein over Ce-Ag-Mo-P-O Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(06): 492-497
29. Zhang Xin;Wan Hui-Lin;Weng Wei-Zheng;Yi Xiao-Dong.The Effect of MoO3 in Ag-Mo-P-O Catalysts on Oxidative Dehydrogenation of Propane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(10): 878-883
30. Zhao-Ri Ge-Tu;Li Wen-Zhao;Yu Chun-Ying;Xu Heng-Yong;Kieffer,Roger.Propane Oxidative Dehydrogenation on Molybdenum Doped LaVO4 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(01): 1-4
31. Zhang Tian-Li;Yan Ji-Min;Kong Fan-Ao.Quasiclassical Trajectory Study of Reaction of Chlorine Substituting the Primary Hydrogen of Propane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(02): 119-122
32. Zhao Ri-GeTu, Ge Qing-Jie, Li Wen-Zhao, Yu Chun-Ying, Jia Mei-Lin, Xu Heng-Yong.In Situ Electrical Conductivity Study of Ni-V-O Catalysts Used in Oxidative Dehydrogenation of Propane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(09): 798-803
33. Liu Fu-Yi, Li Cheng-Xiang, Gao Hui, Sheng Liu-Si, Zhang Yun-Wu.Photoionization of Epichlorohydrin by Synchrotron Radiation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(08): 758-763
34. Zhang Tian-Li, Xu Li-Jin, Yan Ji-Min, Kong Fan-Ao.A Quasiclassical Trajectory Study for Reaction of Chlorine with Propane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(11): 1045-1048
35. Chen Ming-Shu, Weng Wei-Zheng, Wan Hui-Lin.Mechanism of Propane and iso-butane Oxidehydrogenation on VMgO Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(10): 938-942
36. Liu Fu-Yi, Sheng Liu-Si, Qi Fei, Wu Guo-Hua, Gao Hui, Zhou Wei-Dong, Zhang Yun-Wu.Photoionization/Dissociation Channels and Mechanism of 1,2-Propylene Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(09): 845-849
37. Zeng Jin-Long, Xiong Zhi-Tao, Lin Guo-Dong, Yu La-Jia, Zhang Hong-Bin.Spectroscopic Characterization of Mo/HZSM-5-based Catalysts for Dehydro-aromatization of Methane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(05): 394-400
38. Zheng Jian,Dong Jia-Lu,Xu Qin-Hua.The Influence of Fe on the Aromatization Reactivity and Sulphur-resistance of Pt/KL Zeolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(06): 573-576
39. Zheng Jian,Chun Yuan,Dong Jia-Lu,Xu Qin-Hua.Effect of Chemical Vapour Deposition on Pt/KL Catalyst for the Aromatization of n-Hexane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(10): 939-942
40. Cheng Mo-Jie,Yang Ya-Shu.Effect of High Temperature Water Steaming on the Active Centers of ZnHZSM-5[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(08): 721-726
41. Cao Rong,Hou Zhen-Shan,Zhao Hong,He Di-Jing,Chen Wen-Hai.Propane Aromatization over Pt-Ga/HZSM-5 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(02): 114-118
42. She Li-Qin, Zhu Gao-Zhong, Wen Rui-Wu, Zhang Chang-Jun, Li Xuan-Wen, Liu Xing-Yun.Formation and Characterization of Ga Active Site in GaZSM-5 Zeolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(07): 628-634
43. She Li-Qin, Wang Duo-Cai, Li Xuan-Wen, Liu Xing-Yun, Han Ming.The States of Zinc in ZnZSM-5 Zeolites and their Catalysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(03): 247-253
44. Wang Xu-Xu; Li Xuan-Wen; Yuan Shi-Bin; She Li-Qin; Liu Xing-Yun; Sun Zuo-Min.Study on the Aromatization of Several Cycloalkanes Over ZnZSM-5[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1991,7(03): 281-288
45. Du Qi-Shi; Du Lei.The H-F Force Method to Describe the MO'S Bonding Property[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1991,7(02): 140-145
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top