Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
Acta Phys Chim Sin >> 2005,Vol.21>> Issue(05)>> 565-568     doi: 10.3866/PKU.WHXB20050521         中文摘要
Microstructure and Electrochemical Properties of Amorphous Mg-Fe-Ni Hydrogen Storage Electrode Material
XIAO Xue-Zhang; CHEN Chang-Pin; WANG Xin-Hua; CHEN Li-Xin; WANG Li; GAO Lin-Hui
College of Materials Science and Chemical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou    310027
Full text: PDF (1656KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)
The amorphous Mg-Fe-Ni composites have been synthesized by mechanical ball-milling. The microstructure and electrochemical properties of the composites were characterized by XRD, SEM and electrochemical testing. The electrochemical properties of the composites vary greatly with the amount of Mg content and Ni introduced. For the (xMg+Fe)+200% (mass fraction) Ni (x=2, 3) composites, it is found that the maximal discharge capacity increases with increasing Mg content in the composites. The maximal discharge capacities of the composites with x=2, 3 were 391.9 mA•h•g-1 and 480.8 mA•h•g-1, respectively. The result also indicates that, for the ball-milled (3Mg+Fe)+y% Ni (y=50, 100, 200) composites, with increasing Ni content in the composites, the discharge capacity increases first and then decreases, and reaches a maximum value of 519.5 mA•h•g-1 as y=100. In contrast, the discharge capacity of nickel-free (3Mg+Fe) composite is just 23.8 mA•h•g-1. The microstructure analysis shows that the composites are mix structure composed two single phases with Mg and Fe for the nickel-free composite even after being milled for 120 h, but no new phase is formed. The composites milled with the addition of nickel powder could easily form Mg-Fe amorphous structure. Besides, the nickel powder in the composites plays a role of electro-catalysis, hereby the electrochemical properties of the Mg-Fe-Ni composites are effectively improved.

Keywords: Hydrogen storage electrode material   Mechanical alloying   Amorphous   Electrochemical properties   Microstructure  
Received: 2004-10-08 Accepted: 2004-12-02 Publication Date (Web): 2005-05-15
Corresponding Authors: CHEN Chang-Pin Email: cpchen@zju.edu.cn


Cite this article: XIAO Xue-Zhang; CHEN Chang-Pin; WANG Xin-Hua; CHEN Li-Xin; WANG Li; GAO Lin-Hui. Microstructure and Electrochemical Properties of Amorphous Mg-Fe-Ni Hydrogen Storage Electrode Material[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21 (05): 565-568.    doi: 10.3866/PKU.WHXB20050521
1. DAWUT Gulbahar, LU Yong, ZHAO Qing, LIANG Jing, TAO Zhan-Liang, CHEN Jun.Quinones as Electrode Materials for Rechargeable Lithium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1593-1603
2. TANG Wei, WANG Jing.Enhanced Gas Sensing Mechanisms of Metal Oxide Heterojunction Gas Sensors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1087-1104
3. CAI Li-Li, WEN Yue-Hua, CHENG Jie, CAO Gao-Ping, YANG Yu-Sheng.Synthesis and Electrochemical Performance of a Benzoquinone-Based Polymer Anode for Aqueous Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 969-974
4. LIU Lin, LI Zhi-Sheng, HU Hui-Dong, SONG Wei-Li.Insight into Macroscopic Metal-Assisted Chemical Etching for Silicon Nanowires[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 1019-1028
5. KOU Jian-Wen, WANG Zhao, BAO Li-Ying, SU Yue-Feng, HU Yu, CHEN Lai, XU Shao-Yu, CHEN Fen, CHEN Ren-Jie, SUN Feng-Chun, WU Feng.Layered Lithium-Rich Cathode Materials Synthesized by an Ethanol-Based One-Step Oxalate Coprecipitation Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 717-722
6. LI Ya-Jie, NI Xing-Yuan, SHEN Jun, LIU Dong, LIU Nian-Ping, ZHOU Xiao-Wei .Preparation and Performance of Polypyrrole/Nitric Acid Activated Carbon Aerogel Nanocomposite Materials for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 493-502
7. SUN Xue-Mei, GAO Li-Jun.Preparation and Electrochemical Properties of Carbon-Coated CoCO3 as an Anode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1521-1526
8. SHI Xia-Xing, LIAO Shi-Xuan, YUAN Bing, ZHONG Yan-Jun, ZHONG Ben-He, LIU Heng, GUO Xiao-Dong.Facile Synthesis of 0.6Li2MnO3-0.4LiNi0.5Mn0.5O2 with Hierarchical Micro/Nanostructure and High Rate Capability as Cathode Material for Li-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1527-1534
9. WANG Qian-Wen, DU Xian-Feng, CHEN Xi-Zi, XU You-Long.TiO2 Nanotubes as an Anode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1437-1451
10. LI Hao, DENG Yong-Hong, ZHANG Xiao-Hong, QIU Xue-Qing.Influence of Temperature on Microstructure and Physicochemical Properties of Alkali Lignin in Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1118-1128
11. ZHAO Feng-Wei, SHEN Mei-Yu, WANG Lin, DU Chang-Hai.Preparation of Amorphous Co-B/γ-Al2O3 Catalyst and Its Performance in Catalytic Liquid Phase Hydrogenation of Ethyl Lactate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 527-532
12. LI Hao, DENG Yong-Hong, QIU Xue-Qing.Influence of Acetylation on the Microstructure of Alkali Lignin in Tetrahydrofuran[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 128-136
13. SU Shuo-Jian, NULI Yan-Na, FEILURE Tuerxun, YANG Jun, WANG Jiu-Lin.Effects of Cathode Current Collectors on the Electrochemical Performance of Rechargeable Magnesium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 111-120
14. WANG Li-Li, XING Rui-Guang, ZHANG Bang-Wen, HOU Yuan.Preparation and Electrochemical Properties of Functionalized Graphene/Polyaniline Composite Electrode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1659-1666
15. FEILURE Tuerxun, ZULIPIYA Shadike, NULI Yan-Na, YANG Jun, WANG Jiu-Lin.Pyrazolyl Magnesium Halide/Tetrahydrofuran Solutions for Rechargeable Magnesium Battery Electrolytes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1634-1640
16. ZHANG Jian-Fang, WANG Yan, SHEN Tian-Kuo, SHU Xia, CUI Jie-Wu, CHEN Zhong, WU Yu-Cheng.Visible Light Photocatalytic Performance of Cu2O/TiO2 Nanotube Heterojunction Composites Prepared by Pulse Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1535-1542
17. HUA Wei-Bo, ZHENG Zhuo, LI Long-Yan, GUO Xiao-Dong, LIU Heng, SHEN Chong-Heng, WU Zhen-Guo, ZHONG Ben-He, HUANG Ling.Synthesis of Nanostructured LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 by Ammonia-Evaporation-Induced Synthesis and Its Electrochemical Properties as a Cathode Material for a High-Power Li-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1481-1486
18. ZHOU Ying, WANG Dao-Long, XIAO Nan, HOU Yu-Chen, QIU Jie-Shan.Influence of Heat Treatment Temperature on the Structure and Electrochemical Performance of Asphaltene-Based B/N Co-Doped Porous Carbons[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1127-1133
19. LI Li, HU Zhong-Ai, YANG Yu-Ying, WU Hong-Ying, CUI Lu-Juan.Synthesis of a MnO2/NiCo2O4 Composite by Electrostatic Self-Assembly and Its Electrochemical Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 899-907
20. CHEN Lai, CHEN Shi, HU Dao-Zhong, SU Yue-Feng, LI Wei-Kang, WANG Zhao, BAO Li-Ying, WU Feng.Crystal Structure and Electrochemical Performance of Lithium-Rich Cathode Materials xLi2MnO3·(1-x)LiNi0.5Mn0.5O2 (x=0.1-0.8)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 467-475
21. BIAN Pei-Wen, NULI Yan-Na, Zainapuguli, YANG Jun, WANG Jiu-Lin.Benzenethiolate-Based Solutions for Rechargeable Magnesium Battery Electrolytes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 311-317
22. CHEN Chan-Juan, HU Zhong-Ai, HU Ying-Ying, LI Li, YANG Yu-Ying, AN Ning, LI Zhi-Min, WU Hong-Ying.SnO2/Graphite Nanosheet Composite Electrodes and Their Application in Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2256-2262
23. SU Chang, HUANG Qi-Fei, XU Li-Huan, ZHANG Cheng.Preparation and Performances of C-LiFePO4/Polytriphenylamine Composite as Cathode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 88-94
24. HU Zhi, HUANG Xiao-Wei, CHEN Yang-Hui.Synthesis and Properties of SmBaCo2O5+δ Cathode Material via EDTA-Glycine Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2585-2591
25. WU Wei, JIANG Fang-Ming, ZENG Jian-Bang.Reconstruction of LiCoO2 Cathode Microstructure and Prediction of Effective Transport Coefficients[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2361-2370
26. ZENG Yong-Ping, SHI Rong, YANG Zheng-Hua.Ab Initio Molecular Dynamics Simulations of Structural Properties of Be2+ in Water, Methanol and Ethanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2180-2186
27. ZHAO Tian-Tian, LIN Rui, ZHANG Lu, CAO Chui-Hui, MA Jian-Xin.Effects of Pt Content on the Catalytic Performance of Co@Pt/C Core-Shell Structured Electrocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1745-1752
28. QIAN Jia-Sheng, LIU Ming-Xian, GAN Li-Hua, LÜ Yao-Kang, CHEN Ling-Yan, YE Rui-Jie, CHEN Long-Wu.Synthesis and Electrochemical Performance of Microporous Carbon Using a Zinc(II)-Organic Coordination Polymer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1494-1500
29. CAO Yin-Liang, LI Zhi-Lin, WANG Feng, LIU Jing-Jun, JI Jing, WANG Jian-Jun, ZHANG Liang-Hu, QIN Shi-Yong.Electrochemical Preparation of Ni-Sn Active Cathode and Its Electrocatalytic Hydrogen Evolution Reaction Mechanisms in Alkaline Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1479-1486
30. LIU Yong-Li, LIU Huan, LI Wei, ZHAO Qian, QI Yang.Effect of Substrate Temperature on the Growth and Microstructure of ZnO Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 631-638
31. CAO Chun-Hui, LIN Rui, ZHAO Tian-Tian, HUANG Zhen, MA Jian-Xin.Preparation and Characterization of Core-Shell Co@Pt/C Catalysts for Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 95-101
32. ZHU Fu-Liang, ZHAO Jing-Xin, CHENG Yong-Liang, LI Hai-Bao, YAN Xing-Bin.Magnetic and Electrochemical Properties of NiCo2O4 Microbelts Fabricated by Electrospinning[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2874-2878
33. LI Qiang, ZHAO Hui, JIANG Rui, GUO Li-Fan.Synthesis and Electrochemical Properties of La1.6Sr0.4Ni1-xCuxO4 as Cathode Materials for Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2065-2070
34. WANG Wei-Yan, ZHANG Xiao-Zhe, YANG Yun-Quan, YANG Yan-Song, PENG Hui-Zuo, LUO He-An.Preparation of La-Ni-Mo-B Amorphous Catalyst and Its Catalytic Properties for Hydrodeoxygenation of Phenol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1243-1251
35. WANG Zhao, WU Feng, SU Yue-Feng, BAO Li-Ying, CHEN Lai, LI Ning, CHEN Shi.Preparation and Characterization of xLi2MnO3·(1-x)Li[Ni1/3Mn1/3Co1/3]O2 Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 823-830
36. LIU Dong, SHEN Jun, LI Ya-Jie, LIU Nian-Ping, LIU Bin.Pore Structures of Carbon Aerogels and Their Effects on Electrochemical Supercapacitor Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 843-849
37. ZHAO Lei, WANG An-Bang, WANG Wei-Kun, YU Zhong-Bao, CHEN Shi, YANG Yu-Sheng.Preparation and Electrochemical Performance of Aminoanthraquinone Derivative as Cathode Materials in Rechargeable Lithium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 596-602
38. YANG Jun-Fang, CHENG Ji-Gui, FAN Yu-Meng, WANG Rui, GAO Jian-Feng.Preparation, Structure and Properties of Pr1.2Sr0.8NiO4 Cathode Materials for Intermediate-Temperature Solid Oxide Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 95-99
39. ZENG Yong-Ping, ZHU Xiao-Min, YANG Zheng-Hua.Car-Parrinello Molecular Dynamics Simulations of Microstructure Properties of Liquid Water, Methanol and Ethanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2779-2785
40. ZHANG Xiao-Yan, SUN Ming-Xuan, SUN Yu-Jun, LI Jing, SONG Peng, SUN Tong, CUI Xiao-Li.Photoelectrochemical Properties of Graphene Oxide Thin Film Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2831-2835
41. LIU Li, TIAN Fang-Hua, WANG Xian-You, ZHOU Meng.Electrochemical Behavior of LiV3O8 in Aqueous Li2SO4 Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2600-2604
42. YAN Hui, ZHANG Huan, ZHANG Ding, ZHU Zhi, QI Lu.Hydrothermal Synthesis of Spherical Li4Ti5O12 as Anode Material for High Power Lithium-Ion Secondary Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2118-2122
43. PENG Tian-You, KE Ding-Ning, ZENG Peng, ZHANG Xiao-Hu, FAN Ke.Preparation and Photoelectrochemical Performance of BiVO4 Film Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2160-2166
44. QIU Wei, REN Cheng-Jun, GONG Mao-Chu, HOU Yun-Ze, CHEN Yao-Qiang.Structure, Surface Properties and Photocatalytic Activity of TiO2 and TiO2/SiO2 Catalysts Prepared at Different pH Values[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1487-1492
45. WU Mei-Xia, LI Wei, ZHANG Ming-Hui, TAO Ke-Yi.Preparation and Characterization of NiB Amorphous Alloy Modified Using Chitosan[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 953-958
46. DENG An-Qiang, FAN Jing-Bo, QIAN Ke-Nong, LUO Yong-Chun.Effect of Heat Treatment on the Structure and Properties of La4MgNi19 Hydrogen Storage Electrode Alloys[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 103-107
47. ZHANG Lei-Yong, HE Shui-Jian, CHEN Shui-Liang, GUO Qiao-Hui, HOU Hao-Qing.Preparation and Electrochemical Properties of Polyaniline/Carbon Nanofiber Composite Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3181-3186
48. ZHANG Qiao-Bao, FENG Zeng-Fang, HAN Nan-Nan, LIN Ling-Ling, ZHOU Jian-Zhang, LIN Zhong-Hua.Preparation and Photoeletrochemical Performance of CdS Quantum Dot Sensitized ZnO Nanorod Array Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2927-2934
49. LONG Jun-Ying, MA Lan, HE De-Hua.1-Octene Hydroformylation Using Supported Amorphous Co-B Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2719-2725
50. LUO Yong-Chun, ZHANG Tie-Jun, WANG Duo, KANG Long.Influence of Ball-Milling on Hydrogen Storage and Electrochemical Properties of (Ti Cr)0.497V0.42Fe0.083/30%(w) (LaRMg)(NiCoAl)3.5 Alloy Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2397-2404
51. YANG Su-Xia, LI Yuan, LIU Zhi-Ping, YANG Shu-Qin, HAN Shu-Min.Effect of Partial Substitution of Cu by Fe on the Phase Structure and Electrochemical Property of Low-Co AB5 Type Hydrogen Storage Alloys[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2144-2150
52. JIANG Lei, HUANG Hui, WANG Chun-Tao, ZHANG Wen-Kui, GAN Yong-Ping, TAO Xin-Yong.Photoelectrochromic Properties of TiO2-xNx/NiO Bilayer Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 299-303
53. WANG Wei-Kun, ZHANG Yong-Yong, WANG An-Bang, YU Zhong-Bao, HAN Min-Fang, YANG Yu-Sheng.Electrochemical Performance of 1,4,5,8-Tetrahydroxy-9,10-anthraquinone as Cathode Material in Lithium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 47-50
54. LU Hua-Quan, WU Feng, SU Yue-Feng, LI Ning, CHEN Shi, BAO Li-Ying.Electrochemical Performance of LiNi0.5Mn0.5O2 as Cathode Material for Lithium-Ion Batteries Prepared by Oxalate Co-Precipitation Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 51-56
55. ZHANG Ye, FAN Guang-Yin, WANG Lei, LI Rui-Xiang, CHEN Hua, LI Xian-Jun.Hydrogenation of Pyridine and Its Derivates Catalyzed by Poly(ethylene glycol)-Stabilized Amorphous RuB Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2270-2274
56. SUN Zhe, LIU Kai-Yu, ZHANG Hai-Feng, LI Ao-Sheng, XU Xiao-Cun.Study on Meso-C/MnO2 Asymmetric Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 1991-1997
57. WANG Xiao-Ya, CAO Yu-Hua, PAN Hong, SHENG Jian-Wei.Synthesis of Rhamnolipid and the Effect of pHValue on Its Surface Activity and Microemulsion Microstructures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1567-1571
58. SU Zhi, XU Mao-Wen, YE Shi-Hai, WANG Yong-Long.Doping of Layered LiMnO2 as Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries and Their Electrochemical Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1232-1238
59. GAO Hong-Quan, LAI Yan-Qing, ZHANG Zhi-An, LIU Ye-Xiang.Electrochemical Behaviors of New Lithium Salt LiBC2O4F2 in EC+DMC Solvents[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 905-910
60. YANG Fang-Zu, HUANG Ling, XU Shu-Kai, ZHOU Shao-Min.Preparation, Heat Treatment and Corrosion Behavior of Amorphous Ni-W/ZrO2 Composite Coating[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 864-868
61. DU Bing, JIANG Qi, ZHAO Xiao-Feng, LIN Sun-Zhong, MU Pei-Shan, ZHAO Yong.Preparation of PPy/CNTs Composite Based on the Electrostatic Absorption Effect[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(03): 513-518
62. JIA Yan-Min; LIU Fei-Ye; XIAO Xue-Zhang; HANG Zhou-Ming; LEI Yong-Quan; CHEN Li-Xin.Microstructure and Electrochemical Properties of V2.1TiNi0.4Zr0.06Cu0.03M0.10 (M=Cr, Co, Fe, Nb, Ta) Hydrogen Storage Alloys[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 247-252
63. ZHANG Wei; CUI Xiao-Li; JIANG Zhi-Yu.Effect of Composite Modes on Photoelectrochemical Properties of MWCNTs/TiO2 Nanocomposite Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 1975-1980
64. LIU Fei-Ye; CHEN Li-Xin; LI Lu; JIA Yan-Min; LEI Yong-Quan.Microstructure and Electrochemical Properties of V2.1TiNi0.4Zr0.06Cux (x=0-0.12) Hydrogen Storage Alloys[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1694-1698
65. JIANG Qi; ZHANG Qian; DU Bing; ZHAO Xiao-Feng; ZHAO Yong.Preparation and Electrochemical Properties of CNTs-PANI Composite Material via Finite Field Polymerization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1719-1723
66. ZHENG Yi-Xiong; YAO Shi-Bing; ZHOU Shao-Min.Electrooxidation of Ethanol at Ni-B Amorphous Alloy Electrode and Measurements of Kinetic Parameters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1643-1649
67. HAN Yi; LI Wei; ZHANG Ming-Hui; TAO Ke-Yi.Synthesis and Magnetic Property of Fe-B Amorphous Alloy Nanowires by Inducing DC Magnetic Field[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(06): 927-931
68. WEN Qing; LIU Zhi-Min; CHEN Ye; LI Kai-Feng; ZHU Ning-Zheng.Electrochemical Performance of Microbial Fuel Cell with Air-Cathode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(06): 1063-1067
69. BULGAN G.; LIANG Shu-Hui; TENG Fei; YAO Wen-Qing; ZHU Yong-Fa.Effect of Ce Doping on the Structure and Catalytic Activity of La1-xCexCoO3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(02): 205-210
70. FAN Mao-Song; LEI Xiang-Li; WU Ning-Ning; QI Lu.Electrochemical Performance of LiMn2O4 Power Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(Supp): 36-39
71. MAN Yi; ZONG Rui-Long; ZHU Yong-Fa.Preparation and Photoelectrochemical Properties of Bi2MoO6 Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(11): 1671-1676
72. MA Xu; YAO Su-Wei; ZHANG Wei-Guo; WANG Hong-Zhi.Structure and Corrosion Behavior of Electrodeposited Fe-W-ZrO2 Nano-composite Coatings[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(10): 1617-1621
73. WU Mei-Xia; LI Wei; ZHANG Ming-Hui; TAO Ke-Yi.Preparation and Catalytic Performance of Ni-B Amorphous Alloy Supported by Chitosan/SiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(09): 1311-1315
74. BULGAN G.; TENG Fei; LIANG Shu-Hui; YAO Wen-Qing; ZHU Yong-Fa.Effect of Cu Doping on the Structure and Catalytic Activity of LaMnO3 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(09): 1387-1392
75. LI Jia-Xin; LAI Heng; ZHANG Zhi-Cheng; ZHUANG Bin; HUANG Zhi-Gao.Electrodeposited Sm-Co Alloy Films and Their Magnetic Properties in Low Temperature Molten Salts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(08): 1301-1305
76. WEI Ying-Jin; LI Xu; WANG Chun-Zhong; ZHAN Shi-Ying; CHEN Gang.Preparation and Electrochemical Properties of Cu Doped V2O5[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1090-1094
77. LIU Su-Qin; GONG Ben-Li; HUANG Ke-Long; ZHANG Ge; LI Shi-Cai.Effect of Calcination Temperature on the Compositions and Electrochemical Performance of Products in the Synthesis of LiFePO4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1117-1122
78. SHI Qiu-Jie;LEI Jing-Xin;ZHANG Ning.Modification of Ni-B/TiO2-Al2O3(S) Amorphous Alloy Catalyst by Mo for Liquid-phase Furfural Hydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(01): 98-102
79. ZHANG Shi-Cheng;YAO Wen-Qing;ZHU Yong-Fa;SHI Li-Yi.Preparation and Photoelectrochemical Properties of Bi2WO6 Films with Visible Light Response[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(01): 111-115
80. TANG Zhi-Yuan;YU Ming-Yuan;XUE Jian-Jun;GAO Fei;CUI Yan;LI Liang-Dong.Electrochemical Properties and Synthesis of LiNi0.01Co0.01Mn1.98O4 by SAC Route for Lithium Secondary Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(01): 134-138
81. HUANG Ling;JIANG Hong-Hong;KE Fu-Sheng;FAN Xiao-Yong;ZHUANG Quan-Chao;YANG Fang-Zu;SUN Shi-Gang.Structure and Properties of Three-dimensional Reticular Sn-Co Alloy Electrodes as Anode Material for Lithium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(12): 1537-1541
82. XIE Jian;ZHAO Xin-Bing;YU Hong-Ming;QI Hao;CAO Gao-Shao;TU Jiang-Ping .Preparation, Characterization and Electrochemical Li-absorption/extraction Behaviors of Nanosized Co-Sn Intermetallic Compounds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(11): 1409-1412
83. LI Chang-Yu;LÜ Zhe;LIU Li-Li;LIU Zhi-Ming;SU Wen-Hui.Preparation and Performance Test of Ni-Fe/SDC Cell Anode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(10): 1181-1184
84. ZHUANG Da-Gao;ZHAO Xin-Bing;XIE Jian;TU Jian;ZHU Tie-Jun;CAO Gao-Shao.One-step Solid-state Synthesis and Electrochemical Performance of Nb-doped LiFePO4/C[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(07): 840-844
85. TANG Ding-Guo;CI Yun-Xiang;QI Lu.Influence of Thermal Initiators on the Electrochemical Performances of Gel Polymer Electrolytes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(07): 826-830
86. CHEN Li-Xin;LI Lu;WANG Xin-Hua;DAI Fa-Bang;ZHENG Fang-Ping;LEI Yong-Quan.Phase Structures and Electrochemical Properties of V2.1TiNi0.4Zrx(x= 0~0.06) Hydrogen Storage Electrode Alloys*[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(05): 523-527
87. YI Shuang-Ping;ZHANG Hai-Yan;PEI Lei;HU Shou-Le;ZENG Guo-Xun;CHEN Jin.Effect of CNTs Treated at Different Temperatures in Nitrogen Ambient on the Electrochemical Properties of CNTs-LaNi5 Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(04): 436-440
88. HU Guang-hui; WU Hui-huang; YANG Fang-zu.Corrosion Resistance of Electroless Ni-P Deposits and Its Relation to P Contents[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(11): 1299-1302
89. LI Juan; FANG Zheng-ping; WANG Jian-guo; GU Aijuan; TONG Li-fang; LIU Fu.Microstructure Transformation of Multi-walled Carbon Nanotubes during Diamine Grafting Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(11): 1244-1248
90. TANG Zhi-yuan; LU Xing-he; ZHANG Na.The Anion-cation Multiple Doping Effect of Spinel Cathode Materials on Electrochemical Speciality[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(08): 934-938
91. LIU Chun-ling; WEN Yue-hua; CHENG Jie; GUO Quan-gui; CAO Gao-ping; LIU Lang; YANG Yu-sheng.Influence of Pore Structure of Phenolic Resin Based Activated Carbon Fibers on the Electrochemical Performance of Electrical Double-layer Capacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(07): 786-791
92. WU Mei-Yin; WANG Jian-Ming; ZHANG Jian-Qing; CAO Chu-Nan.Structure and Electrochemical Performance of Mn-substituted Nickel Hydroxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(05): 523-527
93. TAO Bin-Wu;LIU Jian-Hua;LI Song-Mei;ZHAO Liang.Electrochemical Properties of a V2O5/C Composite in Aqueous Solution Used for Zinc Secondary Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(03): 338-342
94. JIANG Xiao-Hong;ZHANG Xing-Tang;LI Yun-Cai;HUANG Ya-Bin;ZHANG Ping-Yu;WANG De-Jun;DU Zu-Liang.Microstructure of C60 Langmuir-Blodgett Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(02): 209-213
95. Yang Fang-Zu;Ma Zhao-Hai;Huang Ling;Xu Shu-Kai;Zhou Shao-Min.Electrodeposition, Structure and Properties of an Amorphous Ni-W-B/ZrO2 Composite Coating[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(12): 1411-1416
96. Wang Wei-Kun; Wang An-Bang; Cao Gao-Ping; Yang Yu-Sheng.Electrochemical Performance of a Novel Cathode Material Phenyl Polysulfide for Lithium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(12): 1440-1444
97. Zheng Yi-Xiong;Yao Shi-Bing;Zhou Shao-Min.Study on Antioxidation of Nanosize Ni-Mo-B Amorphous Alloy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(11): 1352-1356
98. Chang Xiao-Yan;Wang Zhi-Xing;Li Xin-Hai;Kuang Qiong;Peng Wen-Jie;Guo Hua-Jun;Zhang Yun-He.Synthesis and Performance of LiMnPO4 Used as Cathode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(10): 1249-1252
99. Wang Xiao-Min;Liu Xu-Guang;Li Tian-Bao;Zhang Yan;Xu Bing-She.Raman Spectra of Nano-structured Onion-like Fullerenes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(07): 731-734
100. Liu Jian-Ping;He Ping-Sheng.2D and Quasi-3D Patterned Microstructures of Silver Fabricated by Microcontact Printing[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(12): 1143-1145
101. Li Jian-Gang;Wan Chun-Rong;Yang Dong-Ping;Yang Zhang-Ping.Effect of Cell Temperature on the Electrochemical Reaction of LiNi3/8Co2/8Mn3/8O2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(11): 1030-1034
102. Zhang Rong-Bin;Li Feng-Yi;Yang Mei-Hua.The Effect of Support Al2O3 and Sm on the Thermal Stability of Amorphous NiB Alloy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(10): 970-973
103. Liu Rang-Su;Liu Feng-Xiang;Li Ji-Yong;Dong Ke-Jun;Zheng Cai-Xing.Effects of Thermal History of Liquid Metal Al on Its Solidification Microstructures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(09): 791-794
104. Ma Yan-Feng;Li Wei;Zhang Ming-Hui;Zhang Bao-Gui;Tao Ke-Yi.New Method of Preparing NiP and NiPB Amorphous Alloys Using Nickel Hypophosphite as Reactant[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(10): 938-942
105. Zhao Zhuan-Qing;Yao Su-Wei;Zhang Wei-Guo;Gong Zheng-Lie.Preparation and Photoelectrochemical Performance of Photoelectrode of TiO2 Film on Nickel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(05): 473-476
106. Xu Hua;Shao Jun.Molecular Dynamics Simulation of Fast Li Conduction in Fluoroborate Glasses[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(01): 10-13
107. Dong Jun;Shi Hong-Yun;Deng Jie;Zhang Yun-Qian.Preparation of Amerphous Alloys of Nickel with Lanthanum,Cerium by Electrodeposition and Crystallization Kinetics[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(11): 1053-1056
108. Wei Shi-Qiang;Zhang Xin-Yi;Liu Wen-Han;Wang Xiao-Guang;Yang Hong-Wei;Yan Wen-Sheng.Structural Study of Ni-B Ultrafine Amorphous Alloy during Annealed Crystallization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(08): 750-752
109. Shi Qiu-Jie, Chen Zhao-Ping, Luo Lai-Tao, Li Feng-Yi, Wang Xiang-Sheng.Studies on the Modification of Sepiolite for Amorphous NiB Alloy Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(06): 501-506
110. Yu Xing-Wen, Cao Chu-Nan, Lin Hai-Chao, Zhou Yu-Hong, Zhou De-Rui, Yin Zhong-Da.Composition,Structure and Properties of Rare Earth Metal Conversion Coating on Al6061/SiCp[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(06): 547-552
111. Zhang Xiao-Xin, Ma Ai-Zeng, Mu Xu-Hong, Min En-Ze, Huang Xiao-Xi, Wang Rong.Structure Characterization of the Supported Amorphous Ni-B/SiO2 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(02): 180-183
112. Chen Chang-Rong, Bian Guo-Zhu, Jiang Ming, Li Zhong-Rui, Wei Shi-Qiang.Preparations,Structures and Properties of Amorphous Ni-P Alloy Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(12): 1119-1122
113. Shi Qiu-Jie, Li Feng-Yi, Luo Lai-Tao.Effect of γ-Al2O3 on the Catalytic and Surface Properties of NiB Alloy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(07): 635-639
114. Liu Han-Xing, Liu Zhi-Jian, Ouyang Shi-Xi.Study on the Microstructure and Properties of SrTiO3 Synthesized by Microwave Heating[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(07): 624-629
115. Sheng Chun, Zhou Shi-Yao, Li He-Xing, Deng Jing-Fa.The Crystallization Process and the Hydrogenation Activity of Ni-P/SiO2 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(02): 164-168
116. Deng Jie,Shi Hong-Yun,Zhang Yun-Qian.Study of the Crystallization Kinetics of Titanium-Contained Alloy Amorphous Coatings by Brush Plating(II)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(03): 283-287
117. Yao Kai-Wen,Fan Yi-Ning,Kuang Wen-Xing,Chen Yi.Study on Metallic States of Co-based Ultrafine Amorphous Alloy Particles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(10): 954-956
118. Han Fu-Tian,Chen Ji-Zhou,Wang Jun-Qiao,Wu Xuan-Chi,Bin Ren-Mao.Strcuture of Oriented Non-crystalline PET Studied with Two-dimensional WAXS Intensity by Symmetrical Transmission[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(01): 39-43
119. Cai Yu-Dong,Xu Wei-Jie,Chen Nian-Yi.An Application of Self-organization Neural Network Tree to the Discrimination of Amorphous State of Trinary Fluoride[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(07): 642-645
120. Zhang Ju, Zheng Xiao-Meng, Wu Nian-Ci, Ding Yun-Jie.Study on the Chemical Preparation of Ultrafine Amorphous Ni-Co-B Alloy and their Thermal Stability[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(02): 113-117
121. Yao Ping, Shi Hong-Yun, Deng Jie, Zhang Yun-Qian, Wang Yi-Bo, Fan Shou-Rong.The Study of the Crystallization Kinetics of Titaniumcontained Noncrystalline Coats by Brush Plating(I)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(10): 959-962
122. Zhang Di-Chang; Zong Bao-Ning; Jin Ze-Ming; Tian Min; Min En-Ze.Effect of rare Earth(Y、Ce、Sm)) on Thermal Stability of Amorphous Ni-P Alloy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(03): 325-330
123. Fan Yi-Ning; Hu Zheng; Xu Zhao-Yi; Chen Yi.Studies on the Surface Properties of Ultrafine Amorphous Ni-B Alloy Particles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(03): 302-304
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top