Please wait a minute...
Acta Physico-Chimica Sinica  1996, Vol. 12 Issue (05): 418-422    DOI: 10.3866/PKU.WHXB19960507
Article     
Study on Photophysical Behaviors of Styryl Pyrazine Derivatives
Li Ze-Min,Wu Shi-Kang
Institute of Photographic Chemistry,Academia Sinica,Beijing 100101
Download:   PDF(981KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)      

Abstract  

A series of styryl pyrazine derivatives with different electron donating or withdrawing substituents were synthesized. The absorption and emission spectra of these compounds in different polar or viscous medium were obtained. Results indicate that cooperation of photo-isomerization and 'negative solvatokinetic' effect leads to lower fluorescence quantum yields of these compounds. Properties of substituents have great influence on the photophysical and photochendcal behavior of the synthesized pyrazine derivatives.Key wordsPyrazine      Photophysics      Proximity effect      Isomerization     
Received: 04 September 1995      Published: 15 May 1996
Corresponding Authors: Wu Shi-Kang   
Cite this article:

Li Ze-Min,Wu Shi-Kang. Study on Photophysical Behaviors of Styryl Pyrazine Derivatives. Acta Physico-Chimica Sinica, 1996, 12(05): 418-422.

URL:

http://www.whxb.pku.edu.cn/10.3866/PKU.WHXB19960507     OR     http://www.whxb.pku.edu.cn/Y1996/V12/I05/418

[1] LIU Dan-Yang, WANG Wan-Luo, XU Shou-Hong, LIU Hong-Lai. Photo-Responsivity of Azobenzene-Containing Glycolipid within Liquid-Gas Interface[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(4): 836-844.
[2] LIU Yan-Ping, WU Yi-Shi, FU Hong-Bing. Recent Progress in Singlet Exciton Fission[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(8): 1880-1893.
[3] WANG Xin, ZHANG Yu-Jin, WANG Chuan-Kui. Optical Properties and Responsive Mechanism of Carbazole-Based Two-Photon Fluorescent Probes for the Detection of Hypochlorite[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(12): 2913-2920.
[4] WEI Chuan-Dong, GE Guo-Ping, LI Chun-Yan, LEI Ke-Wei, LIANG Hong-Ze, YU Gang, LIU Zhi-Wei. Crystal Structure and Photophysical Properties of an Iridium(Ⅲ) Pyrazine Complex[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2015, 31(1): 17-22.
[5] YUAN Shu-Wei, LÜ Rong, YU An-Chi. Photoisomerization Kinetics of IR125 and HDITCP in Ionic Liquids with Different Cation Alkyl Chain Lengths[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2014, 30(5): 987-993.
[6] MEI Qun-Bo, WENG Jie-Na, TONG Bi-Hai, TIAN Ru-Qiang, JIANG Yuan-Zhi, HUA Qing-Fang, HUANG Wei. Progress in the Application of Diazine Compounds in Optoelectronic Functional Materials[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2014, 30(4): 589-607.
[7] YU Hai-Ling, ZHANG Meng-Ying, HONG Bo, CHENG Zhi Qiang, WANG Jiao, TIAN Dong-Mei, QIU Yong-Qing. Nonlinear Optical Properties of Green Fluorescent Protein Chromophore Coupled Diradicals[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2013, 29(12): 2543-2550.
[8] ZHANG Jin-Gui, QIAN Wei-Zhong, TANG Xiao-Ping, SHEN Kui, WANG Tong, HUANG Xiao-Fan, WEI Fei. Influence of Catalyst Acidity on Dealkylation, Isomerization and Alkylation in MTA Process[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2013, 29(06): 1281-1288.
[9] LI Ling-Ling, NIE Xiao-Wa, SONG Chun-Shan, GUO Xin-WenP. Isomerization Mechanismof Xylene Catalyzed by H-ZSM-5 Molecular Sieve[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2013, 29(04): 754-762.
[10] MA Chi-Cheng, PU Min, WEI Min, LI Jun-Nan, LI Zhi-Hong. Two Possible Photoreaction Pathways on the L-Valine Optical Isomerization[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2012, 28(08): 1830-1836.
[11] LI Yan-Feng, ZHU Ji-Qin, LIU Hui, HE Peng, WANG Peng, TIAN Hui-Ping. Theoretical Study of the Double-Bond Isomerization of 1-Hexene to cis-2-Hexene over ZSM-5 Zeolite[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2011, 27(05): 1081-1088.
[12] SONG Hua, DONG Peng-Fei, ZHANG Xu. Effect of Al Content on the n-Pentane Isomerization of the Solid Superacid Pt-SO2-4 /ZrO2-Al2O3[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2010, 26(08): 2229-2234.
[13] SHEN Qian, GAN Lin, LIU Song, CAO Yang, WANG Zhen-Xing, HUI Jing-Shu, GUO Xue-Feng. Reversible Photomodulation of Organic Transistor Performance by Conformation-Induced Capacitive Coupling[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2010, 26(07): 1941-1946.
[14] YU Xiao-Hang, GE Guo-Ping, ZHANG Guo-Lin, GUO Hai-Qing. Synthesis and Photoluminescence of Iridium(III) Diazine Complex Modified with a Carbazyl Group[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2010, 26(04): 1184-1190.
[15] WANG Luo-Xin, YI Chang-Hai, ZOU Han-Tao, XU Jie, XU Wei-Lin. cis-trans Isomerization of Azobenzene Confined inside an Armchair (8,8) Single-Walled Carbon Nanotube[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2010, 26(01): 149-154.