Please wait a minute...
Acta Physico-Chimica Sinica  2009, Vol. 25 Issue (08): 1490-1494    DOI: 10.3866/PKU.WHXB20090901
Article     
Hydrothermal Syntheses and Properties of LiV3-xMnxO8 as Cathode Materials for Lithium Ion Batteries
FENG Ji-Jun, LIU Xiang-Zhe, LIU Xiao-Zhen, JIANG Jian-Zhuang, ZHAO Jing
School of Chemistry and Chemical Engineering, University of Jinan, Jinan 250022, P. R. China|School of Chemistry and Chemical Engineering, Shandong University, Jinan 250100, P. R. China
Download:   PDF(1007KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)      

Abstract  

The Mn modified lithiated vanadium oxides LiV3-xMnxO8 (x=0.00, 0.01, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10) as promising cathode materials for secondary lithium batteries were prepared using a hydrothermal method. Crystalline phases were characterized by powder X-ray diffraction (XRD) and the morphology was observed by scanning electron microscopy (SEM). The electrochemical properties of the synthesized samples were investigated by galvanostatic charge and discharge at a current density of 50 mA·g-1. The effects of manganese doping on crystal stability were analyzed in terms of the material structure and electrochemical performance. The electrochemical properties were greatly improved after manganese doping. Among the doping modified materials, LiV2.94Mn0.06O8 showed the highest initial specific discharge capacity which was 295 mAh·g-1. Good cycle performance was achieved when 0.01≤x≤0.08. All the LiV3-xMnxO8 (0.01≤x≤0.08) materials maintained the specific discharge capacities of more than 120 mAh·g-1 after 20 cycles and 100 mAh·g-1 after 40 cycles thereby preserving the high charge-discharge efficiencies of no less than 93%.Key wordsLithiumion battery      Cathode material      Hydrothermal synthesis      Lithiumtrivanadate      Mn doping     
Received: 31 March 2009      Published: 03 July 2009
MSC2000:  O646  
Corresponding Authors: FENG Ji-Jun     E-mail: chm_fengjj@ujn.edu.cn
Cite this article:

FENG Ji-Jun, LIU Xiang-Zhe, LIU Xiao-Zhen, JIANG Jian-Zhuang, ZHAO Jing. Hydrothermal Syntheses and Properties of LiV3-xMnxO8 as Cathode Materials for Lithium Ion Batteries. Acta Physico-Chimica Sinica, 2009, 25(08): 1490-1494.

URL:

http://www.whxb.pku.edu.cn/Jwk_wk/wlhx/10.3866/PKU.WHXB20090901     OR     http://www.whxb.pku.edu.cn/Jwk_wk/wlhx/Y2009/V25/I08/1490

[1] HE Lei, XU Jun-Min, WANG Yong-Jian, ZHANG Chang-Jin. LiFePO4-Coated Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2 as Cathode Materials with High Coulombic Efficiency and Improved Cyclability for Li-Ion Batteries[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(8): 1605-1613.
[2] JU Guang-Kai, TAO Zhan-Liang, CHEN Jun. Controllable Preparation and Electrochemical Performance of Self-assembled Microspheres of α-MnO2 Nanotubes[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(7): 1421-1428.
[3] GAN Yong-Ping, LIN Pei-Pei, HUANG Hui, XIA Yang, LIANG Chu, ZHANG Jun, WANG Yi-Shun, HAN Jian-Feng, ZHOU Cai-Hong, ZHANG Wen-Kui. The Effects of Surfactants on Al2O3-Modified Li-rich Layered Metal Oxide Cathode Materials for Advanced Li-ion Batteries[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(6): 1189-1196.
[4] ZHEN Xu, GUO Xue-Jing. Synthesis and Lithium Storage Performance of Three-Dimensional Mesostructured ZnCo2O4 Cubes[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(4): 845-852.
[5] FANG Yong-Jin, CHEN Zhong-Xue, AI Xin-Ping, YANG Han-Xi, CAO Yu-Liang. Recent Developments in Cathode Materials for Na Ion Batteries[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(1): 211-241.
[6] HUANG Wei, WU Chun-Yang, ZENG Yue-Wu, JIN Chuan-Hong, ZHANG Ze. Surface Analysis of the Lithium-Rich Cathode Material Li1.2Mn0.54Co0.13Ni0.13NaxO2 by Advanced Electron Microscopy[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(9): 2287-2292.
[7] WUAi-Ming, XIA Guo-Feng, SHEN Shui-Yun, YIN Jie-Wei, MAO Ya, BAI Qing-You, XIE Jing-Ying, ZHANG Jun-Liang. Recent Progress in Non-Aqueous Lithium-Air Batteries[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(8): 1866-1879.
[8] LUO Wen, HUANG Lei, GUAN Dou-Dou, HE Ru-Han, LI Feng, MAI Li-Qiang. A Selenium Disulfide-Impregnated Hollow Carbon Sphere Composite as a Cathode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(8): 1999-2006.
[9] SUN Meng-Ting, HUANG Bi-Chun, MA Jie-Wen, LI Shi-Hui, DONG Li-Fu. Morphological Effects of Manganese Dioxide on Catalytic Reactions for Low-Temperature NH3-SCR[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(6): 1501-1510.
[10] HUANG Wei, WU Chun-Yang, ZENG Yue-Wu, JIN Chuan-Hong, ZHANG Ze. Electron Microscopy Study of Surface Reconstruction and Its Evolution in P2-Type Na0.66Mn0.675Ni0.1625Co0.1625O2 for Sodium-Ion Batteries[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(6): 1489-1494.
[11] YANG Zu-Guang, HUAWei-Bo, ZHANG Jun, CHEN Jiu-Hua, HE Feng-Rong, ZHONG Ben-He, GUO Xiao-Dong. Enhanced Electrochemical Performance of LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 Cathode Materials at Elevated Temperature by Zr Doping[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(5): 1056-1061.
[12] KOU Jian-Wen, WANG Zhao, BAO Li-Ying, SU Yue-Feng, HU Yu, CHEN Lai, XU Shao-Yu, CHEN Fen, CHEN Ren-Jie, SUN Feng-Chun, WU Feng. Layered Lithium-Rich Cathode Materials Synthesized by an Ethanol-Based One-Step Oxalate Coprecipitation Method[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2016, 32(3): 717-722.
[13] SUN Xiao-Fei, XU You-Long, ZHENG Xiao-Yu, MENG Xiang-Fei, DING Peng, REN Hang, LI Long. Triple-Cation-Doped Li3V2(PO4)3 Cathode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2015, 31(8): 1513-1520.
[14] SHI Xia-Xing, LIAO Shi-Xuan, YUAN Bing, ZHONG Yan-Jun, ZHONG Ben-He, LIU Heng, GUO Xiao-Dong. Facile Synthesis of 0.6Li2MnO3-0.4LiNi0.5Mn0.5O2 with Hierarchical Micro/Nanostructure and High Rate Capability as Cathode Material for Li-Ion Battery[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2015, 31(8): 1527-1534.
[15] ZHANG Ji-Bin, HUAWei-Bo, ZHENG Zhuo, LIU Wen-Yuan, GUO Xiao-Dong, ZHONG Ben-He. Preparation and Electrochemical Performance of Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 Cathode Material for High-Rate Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2015, 31(5): 905-912.