Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
Acta Phys Chim Sin >> 2010,Vol.26>> Issue(01)>> 79-86     doi: 10.3866/PKU.WHXB20100131         中文摘要
CATALYSIS AND SURFACE STRUCTURE
Influence of Sol-Gel and Dip-Hydrothermal Preparation Methods on Structure and Performance of TiO2/AC Photocatalysts
XU Xin, WANG Xiao-Jing, HU Zhong-Hua, LIU Ya-Fei, WANG Chen-Chen, ZHAO Guo-Hua
Department of Chemistry, Tongji University, Shanghai 200092, P. R. China; School of Sciences, Hebei University of Science and Technology, Shijiazhuang 500018, P. R. China
Full text: PDF (2186KB) HTML Export: BibTeX | EndNote (RIS)

TiO2 catalysts deposited on activated carbon (TiO2/AC) were prepared by sol-gel and dip-hydrothermal methods to investigate the effect of preparation methods on the structure and catalytic performance of TiO2/AC catalysts. The samples were characterized by scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy, and nitrogen adsorption. Results show that the TiO2 produced by the sol-gel method consists of irregular fragments coated onto the carbon surface and that the dip-hydrothermal method leads to nanorods being deposited onto the AC surface. The mesoporous and microporous specific surface areas of the TiO2/AC samples prepared by the dip-hydrothermal method were larger than those of the sol-gel samples, and the diameters of the TiO2 particles prepared by the former method were smaller. The performance of the TiO2/AC composite photocatalysts was evaluated by the degradation of methyl orange (MO). We found that 600 ℃ was the optimal temperature for the calcination of TiO2. Furthermore, the photocatalytic activities of TiO2/AC samples prepared by the dip-hydrothermal method were obviously better than those prepared by the sol-gel method.Keywords: TiO2   Photocatalysis   Activated carbon support   Sol-gel method   Dip-hydrothermal method  
Received: 2009-07-27 Accepted: 2009-09-14 Publication Date (Web): 2009-12-02
Corresponding Authors: HU Zhong-Hua Email: huzh@tongji.edu.cn


Cite this article: XU Xin, WANG Xiao-Jing, HU Zhong-Hua, LIU Ya-Fei, WANG Chen-Chen, ZHAO Guo-Hua. Influence of Sol-Gel and Dip-Hydrothermal Preparation Methods on Structure and Performance of TiO2/AC Photocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26 (01): 79-86.    doi: 10.3866/PKU.WHXB20100131
1. ZHAO Fei, SHI Lin-Qi, CUI Jia-Bao, LIN Yan-Hong.Photogenerated Charge-Transfer Properties of Au-Loaded ZnO Hollow Sphere Composite Materials with Enhanced Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 2069-2076
2. MENG Ying-Shuang, AN Yi, GUO Qian, GE Ming.Synthesis and Photocatalytic Performance of a Magnetic AgBr/Ag3PO4/ZnFe2O4 Composite Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 2077-2083
3. LUO Bang-De, XIONG Xian-Qiang, XU Yi-Ming.Improved Photocatalytic Activity for Phenol Degradation of Rutile TiO2 on the Addition of CuWO4 and Possible Mechanism[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1758-1764
4. CHEN Bo-Cai, SHEN Yang, WEI Jian-Hong, XIONG Rui, SHI Jing.Research Progress on g-C3N4-Based Z-Scheme Photocatalytic System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1371-1382
5. ZHU Kai-Jian, YAO Wen-Qing, ZHU Yong-Fa.Preparation of Bismuth Phosphate Photocatalyst with High Dispersion by Refluxing Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1519-1526
6. ZUO Hui-Wen, LU Chun-Hai, REN Yu-Rong, LI Yi, ZHANG Yong-Fan, CHEN Wen-Kai.Pt4 Clusters Supported on Monolayer Graphitic Carbon Nitride Sheets for Oxygen Adsorption: A First-Principles Study[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1183-1190
7. HU Li-Fang, HE Jie, LIU Yuan, ZHAO Yun-Lei, CHEN Kai.Structural Features and Photocatalytic Performance of TiO2-HNbMoO6 Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 737-744
8. WANG Yan-Juan, SUN Jia-Yao, FENG Rui-Jiang, ZHANG Jian.Preparation of Ternary Metal Sulfide/g-C3N4 Heterojunction Catalysts and Their Photocatalytic Activity under Visible Light[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 728-736
9. ZHUANG Jian-Dong, TIAN Qin-Fen, LIU Ping.Bi2Sn2O7 Visible-Light Photocatalysts: Different Hydrothermal Preparation Methods and Their Photocatalytic Performance for As(Ⅲ) Removal[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 551-557
10. HU Hai-Feng, HE Tao.Controllable Modulation of Morphology and Photocatalytic Performance of ZnO Nanomaterials via pH Adjustment[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 543-550
11. CHANG Xiao-Xia, GONG Jin-Long.On the Importance of Surface Reactions on Semiconductor Photocatalysts for Solar Water Splitting[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 2-13
12. GUO Qing, ZHOU Chuan-Yao, MA Zhi-Bo, REN Ze-Feng, FAN Hong-Jun, YANG Xue-Ming.Fundamental Processes in Surface Photocatalysis on TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 28-47
13. TONG La-Ga, LIU Jin-Yan, WANG Cen-Chen, RONG Hua, LI Wei.Preparation of Micro/Nano ZnO Pompons and Their Catalytic Activity for the Solar Degradation of Organic Dyes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1615-1620
14. JIANG Xiao-Jia, JIA Jian-Ming, LU Han-Feng, ZHU Qiu-Lian, HUANG Hai-Feng.Preparation and Characterization of Sr/TiO2 Catalysts with Different Structures and High Photocatalytic Activity under Visible Light[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1399-1405
15. HUANG Yan, FU Min, HE Tao.Synthesis of g-C3N4/BiVO4 Nanocomposite Photocatalyst and Its Application in Photocatalytic Reduction of CO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1145-1152
16. LIU Xing, LI Yue-Xiang, PENG Shao-Qin, LAI Hua.Progress in Visible-Light Photocatalytic Hydrogen Production by Dye Sensitization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 612-626
17. YU Jian-Hua, FAN Min-Guang, LI Bin, DONG Li-Hui, ZHANG Fei-Yue.Preparation and Photocatalytic Activity of Mixed Phase TiO2-Graphene Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 519-526
18. LI Xiao-Jin, SHENG Jia-Yi, CHEN Hai-Hang, XU Yi-Ming.Improved Photocatalytic Degradation of Phenol over β-Bi2O3 Modified Bi2WO6 and Possible Mechanism[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 540-544
19. ZU Guo-Qing, SHEN Jun, WANG Wen-Qin, ZOU Li-Ping, XU Wei-Wei, ZHANG Zhi-Hua.Preparation of Heat-Resistant, Core/Shell Nanostructured TiO2/SiO2 Composite Aerogels and Their Photocatalytic Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 360-368
20. QI Qi, WANG Yu-Qiao, WANG Sha-Sha, QI Hao-Nan, WEI Tao, SUN Yue-Ming.Preparation of Reduced Graphene Oxide/TiO2 Nanocomposites and Their Photocatalytic Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2332-2340
21. FENG Chang, DENG Xiao-Yan, NI Xiao-Xiao, LI Wei-Bing.Fabrication of Carbon Dots Modified Porous ZnO Nanorods with Enhanced Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2349-2357
22. HE Zhi-Qiao, TONG Li-Li, ZHANG Zhi-Peng, CHEN Jian-Meng, SONG Shuang.Ag/Ag2WO4 Plasmonic Catalyst for Photocatalytic Reduction of CO2 under Visible Light[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2341-2348
23. LIU Chun-Mei, ZHANG Guo-Ying, ZHANG Xin, XU Yan-Yan, GAO Dong-Zhao.Hydrothermal Synthesis of Ag3PO4 Polyhedrons with Oriented {110} Facets and Visible-Light-Driven Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1939-1948
24. YU Chang-Lin, WEI Long-Fu, LI Jia-De, HE Hong-Bo, FANG Wen, ZHOU Wan-Qin.Preparation and Characterization of GO/Ag3PO4 Composite Photocatalyst and Its Visible Light Photocatalytic Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1932-1938
25. LIN Cai-Fang, CHEN Xiao-Ping, CHEN Shu, SHANGGUAN Wen-Feng.Preparation of NiS-Modified Cd1-xZnxS by a Hydrothermal Method and Its Use for the Efficient Photocatalytic H2 Evolution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 153-158
26. JIN Rui-Rui, YOU Ji-Guang, ZHANG Qian, LIU Dan, HU Shao-Zheng, GUI Jian-Zhou.Preparation of Fe-Doped Graphitic Carbon Nitride with Enhanced Visible-Light Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1706-1712
27. CHEN Ai-Min, BO Ying-Ying, SHAO Chen-Yi, WANG Jing, HU Jun.Synthesis of Single-Crystalline Cu3B2O6/CuB2O4 and Their Photocatalytic Degradation of Methylene Blue under Visible-Light Irradiation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1713-1719
28. ZHANG Jian-Fang, WANG Yan, SHEN Tian-Kuo, SHU Xia, CUI Jie-Wu, CHEN Zhong, WU Yu-Cheng.Visible Light Photocatalytic Performance of Cu2O/TiO2 Nanotube Heterojunction Composites Prepared by Pulse Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1535-1542
29. TIAN Hong, WANG Hui-Xiang, SHI Wei-Mei, XU Yao.Microwave-Assisted Solvothermal Synthesis of In-Si Co-Modified TiO2 Photocatalysts with Enhanced Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1543-1549
30. ZHAO Wei-Rong, SHI Qiao-Meng, LIU Ying.Performance, Deactivation and Regeneration of SnO2/TiO2 Nanotube Composite Photocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1318-1324
31. FU Ping-Feng, ZHANG Peng-Yi.Low-Temperature Electrostatic Self-Assembly of Noble Metals on TiO2 Nanostructured Films with Enhanced Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 965-972
32. LIU Jian-Xin, WANG Yun-Fang, WANG Ya-Wen, FAN Cai-Mei.Synthesis, Regeneration and Photocatalytic Activity under Visible-Light Irradiation of Ag/Ag3PO4/g-C3N4 Hybrid Photocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 729-737
33. SHENG Jia-Yi, LI Xiao-Jin, XU Yi-Ming.Effect of Sintering Temperature on the Photocatalytic Activity of Flower-Like Bi2WO6[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 508-512
34. WANG Jing-Sheng, WANG En-Jun, YU Yan-Long, GUO Li-Mei, CAO Ya-An.Visible Light Photocatalytic Activity of an In-Doped TiO2 Thin Film with a Three-Dimensional Ordered Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 513-519
35. LAN Ben-Yue, SHI Hai-Feng.Review of Systems for Photocatalytic Conversion of CO2 to Hydrocarbon Fuels[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2177-2196
36. CHEN Wei, WANG Hui, CHEN Xiao-Ping, MAO Li-Qun, SHANGGUAN Wen-Feng.Photocatalytic Overall Water Splitting on Perovskite H1.9K0.3La0.5Bi0.1Ta2O7 with Pt/WO3 under the Z Scheme System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2101-2106
37. GE Ming, TAN Mian-Mian, CUI Guang-Hua.Synthesis of Ag3PO4/BiVO4 Composite Photocatalyst and Its Photocatalytic Degradation of Dyes under Visible Light Irradiation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2107-2112
38. LIN Xue, GUO Xiao-Yu, WANG Qing-Wei, CHANG Li-Min, ZHAI Hong-Ju.Hydrothermal Synthesis and Efficient Visible Light Photocatalytic Activity of Bi2MoO6/BiVO4 Heterojunction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2113-2120
39. LIU Su-Qin, WANG Song, DAI Gao-Peng, LU Jun, LIU Ke.Enhanced Visible-Light Photocatalytic Activity and Stability of Nano-Sized Ag2CO3 Combined with Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2121-2126
40. CUI Hai-Qin, JING Li-Qiang, XIE Ming-Zheng, LI Zhi-Jun.Hydrogenated Rutile TiO2 Nanorods and Their Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1903-1908
41. GU Yong-Qin, WANG Bo, GU Xiu-Quan, ZHAO Yu-Long, QIANG Ying-Huai, ZHANG Shuang, ZHU Lei.Preparation and Characterization of Co3(PO4)2/Ag3PO4 Nanocomposites for Visible-Light Photocatalysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1909-1915
42. DONG Li-Li, WANG Ying-Yong, TONG Xi-Li, JIN Guo-Qiang, GUO Xiang-Yun.Synthesis and Characterization of Boron-Doped SiC for Visible Light Driven Hydrogen Production[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 135-140
43. XING Wei-Nan, NI Liang, YAN Xue-Sheng, LIU Xin-Lin, LUO Ying-Ying, LU Zi-Yang, YAN Yong-Sheng, HUO Peng-Wei.Preparation of C@CdS/Halloysite Nanotube Composite Photocatalyst Using One-Step Pyrolytic Method and Its Photodegradation Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 141-149
44. LUAN Yun-Bo, FENG Yu-Jie, WANG Wen-Xin, XIE Ming-Zheng, JING Li-Qiang.Synthesis of BiOBr-TiO2 Nanocrystalline Composite by Microemulsion-Like Chemical Precipitation Method and Its Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2655-2660
45. HUANG Xian-Dan, LI Li, WEI Qiu-Ying, ZHANG Wen-Zhi, LU Lu.Preparation of Three-Dimensionally Ordered Macroporous Composite Bi2O3/TiO2 and Its Photocatalytic Degradation of Crystal Violet under Multiple Modes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2615-2623
46. ZHAO Xue-Ting, DONG Yong-Chun, CHENG Bo-Wen, KANG Wei-Min.Coordination Kinetics of Fe3+ with Membranes Based on Modified PAN Nanofibers with Different Diameters, and Catalytic Effect of Their Complexes on Decomposition of Organic Dye[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2513-2522
47. GUI Ming-Sheng, WANG Peng-Fei, YUAN Dong, TANG Miao-Miao.Preparation and Visible Light Photocatalytic Activity of 3D-NiO/Bi7.47Ni0.53O11.73 Photocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2608-2614
48. DU Shu-Qing, YUAN Yu-Feng, TU Wei-Xia.Microwave-Hydrothermal Synthesis and Photocatalytic Activity of Zn2GeO4 Nanoribbons[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 2062-2068
49. SHANG Yang, CHEN Yang, SHI Zhan-Bin, ZHANG Dong-Feng, GUO Lin.Synthesis and Visible Light Photocatalytic Activities of Au/Cu2O Heterogeneous Nanospheres[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1819-1826
50. LI Bo, LÜ Gong Xuan.Highly Active and Stable Catalyst for Visible Light Hydrogen Production Based on Oxidative Quenching of Eosin Y[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1778-1784
51. LV Yong-Gang, LI Zhi-Jun, WU Li-Zhu, WANG Peng, FU Li-Min, ZHANG Jian-Ping.Application of Time-Resolved Coherent Anti-Stokes Raman Scattering Technique on the Study of Photocatalytic Hydrogen Production Kinetics[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1632-1638
52. LIN Xue, YU Li-Li, Yan Li-Na, GUAN Qing-Feng, Yan Yong-Sheng, ZHAO Han.Controllable Synthesis and Photocatalytic Activity of Spherical, Flowerlike and Threadlike Bismuth Vanadates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1771-1777
53. WANG Yang, SHAO Xiang, WANG Bing.Preparation, Characterization and Photocatalytic Activity of Cr-Doped Rutile TiO2(110) Single Crystal Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1363-1369
54. WANG Xiang, LI Ren-Gui, XU Qian, HAN Hong-Xian, LI Can.Roles of (001) and (101) Facets of Anatase TiO2 in Photocatalytic Reactions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1566-1571
55. GUO Li-Mei KUANG Yuan-Jiang YANG Xiao-Dan YU Yan-Long YAO Jiang-Hong CAO Ya-An.Investigation on Photocatalytic Reduction of CO2into CH4 Using SrB2O4/SrCO3Composite Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1558-1565
56. LIN Pei-Bin, YANG Yu, CHEN Wei, GAO Han-Yang, CHEN Xiao-Ping, YUAN Jian, SHANGGUAN Wen-Feng.Hydrothermal Synthesis and Activity of NiS-PdS/CdS Catalysts for Photocatalytic Hydrogen Evolution under Visible Light Irradiation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1313-1318
57. YANG Han-Pei, ZHANG Ying-Chao, FU Xiao-Fei, SONG Shuang-Shuang, WU Jun-Ming.Surface Modification of CNTs and Improved Photocatalytic Activity of TiO2-CNTs Heterojunction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1327-1335
58. LONG Mei, CONG Ye, LI Xuan-Ke, CUI Zheng-Wei, DONG Zhi-Jun, YUAN Guan-Ming.Hydrothermal Synthesis and Photocatalytic Activity of Partially Reduced Graphene Oxide/TiO2 Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1344-1350
59. HUANG Hai-Feng, JIA Jian-Ming, LU Han-Feng, ZHANG Hong-Hua, PAN Lie-Qun.Effect of Designed Zr/Ti Molar Ratio on the Photocatalytic Activity of Sr-Zr-Ti Mixed Oxide Catalysts under Visible Light[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1319-1326
60. LIU Su-Qin, DAI Gao-Peng, LIANG Ying, LIU Hua-Jun, LIANG Gui-Jie.Fabrication and Visible-Light Photocatalytic Activity of In situ Carbon and Nitrogen Co-Doped TiO2 Hollow Sphere[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 585-589
61. ZHU Yan-Yan, LIU Yan-Fang, LÜ Yan-Hui, WANG Hua, LING Qiang, ZHU Yong-Fa.Reflux Preparation and Photocatalytic Performance of Bismuth Phosphate Nanorods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 576-584
62. GAN Yong-Ping, QIN Huai-Peng, HUANG Hui, TAO Xin-Yong, FANG Jun-Wu, ZHANG Wen-Kui.Preparation and Photocatalytic Activity of Rutile TiO2-Graphene Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 403-410
63. GUO Li-Mei, KUANG Yuan-Jiang, YANG Xiao-Dan, YU Yan-Long, YAO Jiang-Hong, CAO Ya-An.Photocatalytic Reduction of CO2 into CH4 Using SrB2O4 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 397-402
64. LIN Xue, GUAN Qing-Feng, LIU Ting-Ting, ZHANG Yao, ZOU Chun-Jie.Controllable Synthesis and Photocatalytic Activity of Bi4Ti3O12 Particles with Different Morphologies[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 411-417
65. YUAN Wen-Hui, LIU Xiao-Chen, LI Li.Improving Photocatalytic Performance for Hydrogen Generation over Co-Doped ZnIn2S4 under Visible Light[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 151-156
66. DING Zhi-Zhong, DONG Yong-Chun, LI Bing, LI Miao.Preparation of Grafted PTFE Fiber Metallic Complexes and Their Photocatalytic Degradation Abilities[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 157-166
67. CHEN Fu-Xiao, FAN Wei-Qiang, ZHOU Teng-Yun, HUANG Wei-Hong.Core-Shell Nanospheres (HP-Fe2O3@TiO2) with Hierarchical Porous Structures and Photocatalytic Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 167-175
68. CHEN Wei, GAO Han-Yang, YANG Yu, LIN Pei-Bin, YUAN Jian, SHANGGUAN Wen-Feng, SU Jia-Chun, SUN Yang-Zhou.Polymerizable Complex Synthesis of Protonated Form of Layered Perovskite K0.5La0.5Bi2Ta2O9 for Water Splitting into Hydrogen[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2911-2916
69. LONG Ming-Ce, WAN Lei, ZENG Ceng, LIU Yi-Yi, CHEN Yuan-Yuan.Enhanced Visible Light Activity of BiVO4 by Treating in HCl Aqueous Solution and Its Mechanism[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2917-2923
70. YANG Xiao-Hong, TONG Qin, LIU Chang, LIU Jin-Ku, HE Wen-Zhi, LI Guang-Ming.Photocatalytic Properties of Aluminum Doped Zinc Oxide Nanocrystals Controlled Prepared via a Synergistic Ultrasonic/Hydrothermal Technique[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2713-2720
71. ZHENG Hua-Rong, ZHANG Jin-Shui, WANG Xin-Chen, FU Xian-Zhi.Modification of Carbon Nitride Photocatalysts by Copolymerization with Diaminomaleonitrile[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2336-2342
72. FAN Hai-Bin, ZHANG Dong-Feng, GUO Lin.Fabrication, Formation Mechanism and the Photocatalytic Properties of Hierarchical Porous Hematite Networks[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2214-2220
73. WEN Wen, GAO Xiao-Ya, SONG Zhi-Ying, HAN Dong, WANG Juan, ZHU Mei-Xia, ZHANG Ai-Ping.Preparation of Magnetic Targeted Fe3O4-TiO2Nanoparticles and Their Photocatalytic Killing Effect on Hepatoma Carcinoma Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2221-2230
74. JI Ping-Li, WANG Jin-Gang, ZHU Xiao-Li, KONG Xiang-Zheng.Preparation of Silver Doped TiO2 Hollow Nanoparticles and Characterization of Their Structures and Photocatalytic Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2155-2161
75. DAI Gao-Peng, LIU Su-Qin, PENG Rong, LUO Tian-Xiong.Fabrication of Bi2O3/Bi2O3 Nanotube Arrays with High Visible-Light Photocatalytic Activity by Impregnation-Decomposition Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2169-2174
76. LI Hui-Quan, CUI Yu-Min, WU Xing-Cai, HUA Lin, HONG Wen-Shan.Structure and Properties of BiOI/TiO2 (A) Photocatalysts with Different Bi/Ti Molar Ratios[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1985-1991
77. LIN Xue, Lü Peng, GUAN Qing-Feng, LI Hai-Bo, LI Hong-Ji, CAI Jie, ZOU Yang.Visible Light Photocatalytic Properties of Bi3.25La0.75Ti3O12 Nanowires[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1978-1984
78. ZHAO Peng-Jun, WU Rong, HOU Juan, CHANG Ai-min, GUAN Fang, ZHANG Bo.One-Step Hydrothermal Synthesis and Visible-Light Photocatalytic Activity of Ultrafine Cu-Nanodot-Modified TiO2 Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1971-1977
79. BI Dong-Qin, XU Yi-Ming.Influence of Iron Oxide Doping on the Photocatalytic Degradation of Organic Dye X3B over Tungsten Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1777-1782
80. LIN Xue, GUAN Qing-Feng, LI Hai-Bo, LI Hong-Ji, BA Chun-Hua, DENG Hai-De.Bi3.25Nd0.75Ti3O12 Nanostructures: Controllable Synthesis and Visible-Light Photocatalytic Activities[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1481-1488
81. LIU Yan-Fang, MA Xin-Guo, YI Xin, ZHU Yong-Fa.Controllable Synthesis and Photocatalytic Performance of Bismuth Phosphate Nanorods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 654-660
82. YU Chang-Lin, CAO Fang-Fang, SHU Qing, BAO Yu-Long, XIE Zhi-Peng, YU Jimmy C, YANG Kai.Preparation, Characterization and Photocatalytic Performance of Ag/BiOX (X=Cl, Br, I) Composite Photocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 647-653
83. GAO Yue-Jun, XU Yi-Ming.Effect of Fluoride Doping and Adsorption on the Photocatalytic Activity of TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 641-646
84. LI Ai-Chang, LI Gui-Hua, ZHENG Yan, FENG Ling-Ling, ZHENG Yan-Jun.Photocatalytic Property and Reaction Mechanism of (Ni-Mo)/TiO2 Nano Thin Film Evaluated with Congo Red[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 457-464
85. LI Cao-Long, CHEN Wei, YUAN Jian, SHANGGUAN Wen-Feng.Hydrogen Evolution by Photocatalytic Steam Reforming of Methane over Pt/TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 450-456
86. CHEN Xiao-Yun, LU Dong-Fang, HUANG Jin-Feng, LU Yan-Feng, ZHENG Jian-Qiang.Preparation and Properties of N-F Co-Doped TiO2 Photocatalyst with Wide Range Light Response and Multipore Structure from Ionic Liquid-Water Mixture Solvent[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 161-169
87. YANG Xiao-Hong, LIU Chang, LIU Jin-Ku, ZHU Zi-Chun.Facile Synthesis of Assembly HAP Nanoribbon Spheres and the Synergized Action of Its Photocatalytic Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2939-2945
88. LI Ben-Xia, WANG Yan-Fen, LIU Tong-Xuan.Adjustable Synthesis and Visible-Light Responsive Photocatalytic Performance of V2O5·xH2O-BiVO4 Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2946-2952
89. CHEN Shu-Hai, XU Yao, LÜ Bao-Liang, WU Dong.Microwave-Assisted Hydrothermal Synthesis of Ag-Loaded Titania Nanotubes and Their Photocatalytic Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2933-2938
90. YAN Shi, HUANG Qin-Dong, LIN Jing-Dong, YUAN You-Zhu, LIAO Dai-Wei.Photocatalytic Activity of Cobalt Doped Titania for H2 Evolution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2406-2410
91. CUI Bai, LIN Hong, ZHAO Xiao-Chong, LI Jian-Bao, LI Wen-Di.Visible Light Induced Photocatalytic Activity of ZnCo2O4 Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2411-2415
92. LU Sheng-Yong, HUANG Yi-Long, WANG Qiu-Lin, LI Xiao-Dong, YAN Jian-Hua.Photocatalytic Degradation of Gaseous 1,2-Dichlorobenzene over TiO2/AC Photocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2191-2199
93. TONG Xin, CHEN Rui, CHEN Tie-Hong.Photocatalytic Activity of TiO2 with Micrometer-Sized Macropores[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1941-1946
94. LI You-Ji, CHEN Wei, LI Lei-Yong.Effects of Surface Areas and Adsorption Strength on the Photoactivity and Decomposition Kinetics of Acid Red 27 over TiO2-Coated/Activated Carbon Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1751-1756
95. QIU Wei, REN Cheng-Jun, GONG Mao-Chu, HOU Yun-Ze, CHEN Yao-Qiang.Structure, Surface Properties and Photocatalytic Activity of TiO2 and TiO2/SiO2 Catalysts Prepared at Different pH Values[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1487-1492
96. CONG Ye, QIN Yun, LI Xuan-Ke, DONG Zhi-Jun, YUAN Guan-Ming, CUI Zheng-Wei.Preparation and Visible Light Photocatalytic Activity of Titanium Dioxide Coated Multiwalled Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1509-1515
97. YING Hong, WANG Zhi-Yong, GUO Zheng-Duo, SHI Zu-Jin, YANG Shang-Feng.Reduced Graphene Oxide-Modified Bi2WO6 as an Improved Photocatalyst under Visible Light[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1482-1486
98. CHEN Jin-Yi, LI Nian, LI Jing, ZHU Liang, PENG Chang-Jun.Synthesis and Visible Light Photocatalytic Activity of Cross-Linked Sodium Rectorite/Cu2O Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 932-938
99. YU Chang-Lin, YANG Kai, YU Jimmy C, PENG Peng, CAO Fang-Fang, LI Xin, ZHOU Xiao-Chun.Effects of Rare Earth Ce Doping on the Structure and Photocatalytic Performance of ZnO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 505-512
100. XIE Juan, WANG Hu, DUAN Ming.Controlled Growth of Self-Assembled ZnO Thin Films and Characterization of Their Photocatalytic Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 193-198
101. LI Guo-Xian, WANG Tao, HE Jian-Ping, ZHOU Jian-Hua, XUE Hai-Rong, MAYi-Ou, HU Yuan-Yuan.Synthesis and Infrared Emissivity of Ordered Mesoporous C-Al2O3-TiO2 Nanocomposites with a Dual Pore System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 248-254
102. WU Da-Wang, LI Shuo, CHEN Yao-Qiang, GONG Mao-Chu, ZHANG Qiu-Lin, LIU Kang-Lian, WANG Yu-Lin.Photocatalytic Degradation of Gas Phase Benzene over WO3/Bi12SiO20[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3299-3304
103. ZHANG Xiao-Ru, LIN Yan-Hong, ZHANG Jian-Fu, HE Dong-Qing, WANG De-Jun.Photoinduced Charge Carrier Properties and Photocatalytic Activity of N-Doped TiO2 Nanocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2733-2738
104. DU Huan, WANG Sheng, LIU Lian-Lian, LIU Zhong-Xiang, LI Zhen, LU Nan, LIU Fu-Sheng.Preparation, Characterization and Photocatalytic Property of p-CoO/n-CdS Compound Semiconductor Photocatalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2726-2732
105. GAO Guan-Dao, LI Jing, ZHANG Ai-Yong, AN Xiao-Hong, ZHOU Lei.Optimizational Preparation and Mesoporous Material Characteristics of a Novel Biomimetic Photocatalyst and Its Application to the Photocatalytic Degradation of Phenol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2437-2442
106. XU Ping-Chang, LIU Yang, WEI Jian-Hong, XIONG Rui, PAN Chun-Xu, SHI Jing.Solvothermal Preparation of Ag/TiO2 Nanoparticles and Their Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2261-2266
107. HU Yan-Fei, JIANG Gang, MENG Da-Qiao, KONG Fan-Jie.Phase Transition and Thermodynamic Properties of TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1664-1668
108. ZHAI Xiao-Hui, ZHAO Jun-Yan, CHAO Hui, CAO Ya-An.Light Induced Interfacial Electron Transfer in Rup2P Surface-Sensitized TiO2-Based Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1617-1622
109. LI Li, LU Dan, JI Yuan, ZHAO Yue-Hong.Preparation of Nanocomposite Ag/TiO2-ZrO2 and the Microwave Enhanced Photocatalytic Degradation of Methyl Orange[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1323-1329
110. YANG Chang-Hu, MA Zhong-Quan, LI Feng, HE Bo, YUAN Jian-Hui, ZHANG Zhen-Hua.Spectrum Analysis on Phase Transformations in TiO2 Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1349-1354
111. ZHANG Shu-Cui, JIANG Dong, TANG Tao, LI Jun-Hua, XU Yao.Synthesis and Photocatalytic Activity of Highly Dispersed TiO2/SBA-15[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1330-1336
112. XU Ling, TANG Chao-Qun, HUANG Zong-Bin.Light Absorption Properties of V-Doped Anatase TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1401-1407
113. ZHANG Ai-Ping, ZHANG Jin-Zhi.Syntheses and Activities of Visible-Light-Driven Cu/BiVO4 Composite Photocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1337-1342
114. LI Zhao-Hui, LIU Ping, FU Xian-Zhi.Wide Bandgap p-Block Metal Oxides/Hydroxides for Photocatalytic Benzene Degradation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 877-884
115. DEDG Pei-Chang, HU Jie-Zhen, WANG Hai-Zeng, SUN Bao-Wei.Hydrothermal Preparation and Photocatalytic Activity of Chlorine Doped Titanium Dioxide Supported on SiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 915-920
116. ZHAI Xiao-Hui, LONG Hui-Jin, DONG Jiang-Zhou, CAO Ya-An.Doping Mechanism of N-TiO2/ZnO Composite Nanotube Arrays and Their Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 663-668
117. ZHANG Qiong, HE Yun-Qiu, CHEN Xiao-Gang, HU Dong-Hu, LI Lin-Jiang, YIN Ting, JI Ling-Li.Intercalated Structure and Photocatalytic Properties of TiO2-Graphite Oxide Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 654-662
118. LIANG Shan, XUE Qun-Ji, CUI Yu-Hong, ZHAO Zhan-Fen.Patterning of TiO2 Thin Films Prepared from Aqueous Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 502-506
119. LI Kui-Ying, LIU Tong, ZHOU Bing-Jing, WEI Sai-Ling, YANG Wei-Yong.Transient Photovoltaic and Surface Photoacoustic Characteristics of Mesoporous Crystalline La-doped TiO2 Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 403-408
120. JIANG Lei, HUANG Hui, WANG Chun-Tao, ZHANG Wen-Kui, GAN Yong-Ping, TAO Xin-Yong.Photoelectrochromic Properties of TiO2-xNx/NiO Bilayer Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 299-303
121. WANG Meng-Ye, WANG Cheng-Lin, XIE Kun-Peng, SUN Lan, LIN Chang-Jian.Fabrication of a Spongelike Nanostructured TiO2 Filmand Its Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2475-2480
122. CHEN Xun, GENG Qiang, LIU Jun-Feng, DING Zheng-Xin, DAI Wen-Xin, WANG Xu-Xu.Influence of Conducting Substrates on the Photoinduced Hydrophilicity of TiO2 Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2237-2242
123. LI Ben-Xia, WANG Yuan-Yuan, WANG Yan-Fen.Facile Synthesis and Photocatalytic Property of CuO Nanostructure Arrays[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2366-2372
124. ZHANG Mei-Yi, HE Guang-Zhi, DING Cheng-Cheng, CHEN Hao, PAN Gang.Mechanism of Arsenate (V) Adsorption on TiO2 Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2034-2038
125. ZHOU Bo, LIU Zhi-Guo, WANG Hong-Xia, HUANG Xi-Qiang, SUI Yu, WANG Xian-Jie, LV Zhe, SU Wen-Hui.Hydrothermal Preparation and Visible Photocatalytic Activity of Flower-Like Cu2O/Cu Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1841-1846
126. ZHANG Xiao-Yan, CUI Xiao-Li.Preparation and Photocatalytic Hydrogen Evolution Performance of C-N Co-doped Nano TiO2 Photocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1829-1834
127. YANG Qiu-Yun, ZHU Yuan, TIAN Li, PEI Yan, QIAO Ming-Hua, FAN Kang-Nian.Influence of Au/TiO2 Catalyst Preparation Parameters on the Selective Hydrogenation of Crotonaldehyde[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1853-1860
128. SU Bi-Tao, SUN Jia-Xing, HU Chang-Lin, ZHANG Xiao-Hong, FEI Peng, LEI Zi-Qiang.Preparation and Characterization of Fe3+-Doped TiO2 Photocatalytic Fiber Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1561-1566
129. WANG Qi-Zhao, JIANG Li, LIU Hui, YUAN Jian, CHEN Ming-Xia, SHI Jian-Wei, SHANGGUAN Wen-Feng.Preparation and Characterization of Bi1-xGdxVO4 Photocatalyst and Its Application toWater Splitting[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1703-1707
130. HU Mei-Long, XU Sheng-Ming, BAI Chen-Guang, XU Gang, LV Xue-Wei.Preparation of Spherical TiO2 and Kinetics of Its Hydrolysis Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1511-1516
131. DU Wei-Ping, LI Zhen, LENG Wen-Hua, XU Yi-Ming.Photocatalytic Reduction of Silver Ions on Ferric Oxides and Ferric Hydroxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1530-1534
132. LI Chang-Yu, LIU Shou-Xin, MA Yue.Preparation of Visible-Light Response Cu-Cu2+1O Composites by a One-Step Hydrothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1555-1560
133. LI Li, MA Yu, CAO Yan-Zhen, JI Yuan, GUO Yi-Hang.Preparation of Periodic Mesoporous H6P2W18O62/TiO2(Brij-76) Composite and Microwave Enhanced Photocatalytic Degradation of Monochlorobenzene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1461-1466
134. CHU Dao-Bao, HE Jian-Guo, HOU Yuan-Yuan, XU Mai, WANG Shu-Xi, WANG Jian, ZHA Long-Wu, ZHANG Xue-Jiao.Electrocatalytic Oxidation of Glyoxal on Ti/NanoTiO2-Pt Modified Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1434-1438
135. FENG Li-Li, ZHAO Wei, LIU Yang, JIAO Liang, LI Xing-Guo.Photocatalytic Degradation of Rhodamine B by Nanocrystalline TiO2 Loaded into MCM-41 Molecular Sieves[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1347-1351
136. MIN Shi-Xiong, WANG Fang, ZHANG Zhen-Min, HAN Yu-Qi, FENG Lei.Preparation and Photocatalytic Activity of PANI/AMTES-TiO2 Nanocomposite Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1303-1310
137. YANG Shu-Ming, KOU Hui-Zhi, WANG Ling, WANG Hong-Jun, FU Wen-Hong.Photoelectrochemical Properties of N3 Sensitized Ho3+ Modified TiO2 Nanocrystalline Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1219-1224
138. TIAN Xi-Lin, TAO Jie, TAO Hai-Jun, BAO Zu-Guo, LI Zhuan-Li, ZHANG Yan-Yan, TANG Yu-Xin.Effect of Quenching on Properties of TiO2 Nanotube Arrays[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1111-1116
139. LEI Jian-Fei, LI Wei-Shan.Photoelectrocatalytic Performance of Arrayed Porous TiO2/Ti[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1173-1178
140. CAO Yong-Qiang, LONG Hui-Jin, CHEN Yong-Mei, CAO Ya-An.Photocatalytic Activity of TiO2 Films with Rutile/Anatase Mixed Crystal Structures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1088-1092
141. CHEN Wei, DONG Xin-Fa, CHEN Zhi-Shan, CHEN Sheng-Zhou, LIN Wei-Ming.Effect of Fe3+ Doping on Photocatalytic Activity of K2La2Ti3O10 for Water Decomposition to Hydrogen under Visible Light[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1107-1110
142. SHEN Jing-Jing, LIU Chang, ZHU Yu-Dan, LI Wei, FENG Xin, LU Xiao-Hua.Photocatalytic Properties of Mesoporous TiO2 Prepared by Hydrothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 1013-1018
143. SU Rong, XUE Wei-Dong, FENG Yong, WANG Jian-Hua, YI Dan.Sensitization Mechanism of Tris(8-hydroxyquinoline)iron (III) on TiO2 Anatase (101) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 947-952
144. CHEN Qi-Li, TANG Chao-Qun.First-Principles Calculations on Electronic Structures of N/F-Doped and N-F-Codoped TiO2 Anatase (101) Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 915-920
145. WU Feng, WANG Meng, SU Yue-Feng, CHEN Shi.Surface Modification of LiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2 by TiO2-Coating[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 629-634
146. CHEN Qi-Feng, JIANG Dong, XU Yao, WU Dong, SUN Yu-Han.Visible Region Photocatalysis of Ce-Si/TiO2 Synthesized Using Sol-Gel-Hydrothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 617-623
147. HU Mei-Long, BAI Chen-Guang, XU Sheng-Ming, XU Gang, LIANG Dong.Preparation of the Size-Controlled TiO2 with Spherical Morphology[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(12): 2287-2292
148. TANG Yu-Xin, TAO Jie, ZHANG Yan-Yan, WU Tao, TAO Hai-Jun, BAO Zu-Guo.Preparation and Characterization of TiO2 Nanotube Arrays via Anodization of Titanium Films Deposited on FTO Conducting Glass at Room Temperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(12): 2191-2197
149. LI Kui-Ying; GUO Jing; LIU Tong; ZHOU Bing-Jing; LI Yue.Electron Structure and Energy Transformation Mechanism of the Surface of Porous Nanocrystalline TiO2 Doped with La[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 2096-2101
150. HU Yuan-Fang; LI Yue-Xiang; PENG Shao-Qin; LV Gong-Xuan; LI Shu-Ben.Photocatalytic Properties of Composite of SiO2 and Pt-Cd0.53Zn0.47S Solid Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 2071-2076
151. LI Xiao-Hui, LIU Shou-Xin.Characterization of Visible Light Response N-F Codoped TiO2 Photocatalyst Prepared by Acid Catalyzed Hydrolysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 2019-2024
152. ZHANG Wei; CUI Xiao-Li; JIANG Zhi-Yu.Effect of Composite Modes on Photoelectrochemical Properties of MWCNTs/TiO2 Nanocomposite Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 1975-1980
153. ZHAO Feng-Ming; SHEN Hai-Ping; CHEN Zhao-Yang; MA Chun-An.Electrocatalytic Reduction of Maleic Acid at Bundles of TiO2 Anodization Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 2139-2142
154. YIN Yu-Xin; JIN Zheng-Guo; TAN Xin; HOU Feng; ZHAO Lin.Effect of Anions on the Electrochemical Formation of TiO2 Nanotube Arrays in a Glycerol Based Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(11): 2133-2138
155. WANG Wei-Cheng, LI Shuo, WEN Yi-Yun, GONG Mao-Chu, ZHANG Lei, YAO Yan-Ling, CHEN Yao-Qiang.Synthesis and Characterization of TiO2/YFeO3 and Its Photocatalytic Oxidation of Gaseous Benzene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(10): 1761-1766
156. YU Jun, WU Gui-Sheng, MAO Dong-Sen, LU Guan-Zhong.Effect of La2O3 on Catalytic Performance of Au/TiO2 for CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(10): 1751-1755
157. CHEN Yu-Juan; HU Zhong-Hua; WANG Xiao-Jing; ZHAO Guo-Hua; LIU Ya-Fei; LIU Wei.Influence of Pore Size and Surface Area of Activated Carbon on the Performance of TiO2/AC Photocatalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1589-1596
158. LIU Ding, XU Yi-Ming.Reaction Mechanism on the Synergistic Photodegradation of Dye X3B and Photoreduction of Dichromate in the Presence of Polyoxometalate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1584-1588
159. LI Hai-Long; LUO Wu-Lin; CHEN Tao; TIAN Wen-Yu; SUN Mao; LI Chun; ZHU Di; LIU Ran-Ran; ZHAO Yu-Liang; LIU Chun-Li.Preparation and Photocatalytic Performance of Titania Nanotubes Loaded with Ag Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(08): 1383-1386
160. SUN Yi; XU Juan; CAI Wen-Bin; JIANG Zhi-Yu.Mechanism of Photokilling LoVo Cells by Nano TiO2 Photocatalytic Oxidation Combined with Immunity and Electroporation Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(08): 1359-1365
161. LIN Tao; ZHANG Qiu-Lin; LI Wei; GONG Mao-Chu; XING Yi-Xun; CHEN Yao-Qiang.Monolith Manganese-Based Catalyst Supported on ZrO2-TiO2 for NH3-SCR Reaction at Low Temperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1127-1131
162. SHI Jian; LI Jun; CAI Yun-Fa.Fabrication of C, N-Codoped TiO2 Nanotube Photocatalysts with Visible Light Response[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1283-1286
163. XU Di; GAO Ai-Mei; DENG Wen-Li.Self-Assembly and Photocatalytic Properties of Clustered and Flowerlike CdS Nanostructures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1219-1224
164. PAN Hai-Bo; WANG Fang; HUANG Jin-Ling; CHEN Nai-Sheng.Binding Characteristics of CoPc/SnO2 by In-situ Process and Photocatalytic Activity under Visible Light Irradiation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(06): 992-996
165. LI Jin-Huan; KANG Wan-Li; YAN Wen-Hua; GUO Yi-Hang; GAO Hong-Feng; LIU Zhong-He.Preparation of Eu3+ Doped Titania Nanocrystals and Photocatalytic Degradation Partially Hydrolyzed Polyacrylamide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(06): 1030-1034
166. LUO Da-Chao; ZHANG Lan-Lan; LONG Hui-Jin; CHEN Yong-Mei; CAO Ya-An.Effect of Surface Modification by Ni2+ on Photocatalysis Activity of TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(06): 1095-1099
167. TANG Yu-Xin; TAO Jie; TAO Hai-Jun; WU Tao; WANG Ling; ZHANG Yan-Yan; LI Zhuan-Li; TIAN Xi-Lin.Fabrication and Characterization for Transparent Electrodes of TiO2 Nanotube Arrays on Fluorine-Doped Tin Oxide-Coated Glass[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(06): 1120-1126
168. WANG Ting; JIANG Xin; WU Yan-Xiang.Crystallization of Nano TiO2 Prepared by Adsorption Phase Reaction Technique and Photo-degradation of Gaseous Toluene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(05): 817-822
169. FENG Cai-Xia; WANG Yan; JIN Zhen-Sheng; ZHANG Shun-Li.Kinetic Behavior of Visible Light Photocatalytic Oxidation of Propylene for N-Doped Nano-TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(04): 633-638
170. LU Han-Feng; ZHOU Ying; XU Bo-Qing; CHEN Yin-Fei; LIU Hua-Zhang.Effect of Gold Doping on the Photocatalytic Activity of the Anatase TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(03): 459-464
171. LIU Shou-Xin; CHEN Xiao-Yun.Effect of Pore Structure of Activated Carbon on the Photocatalytic Activity of TiO2/AC Composite Photocatalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(03): 533-538
172. WU Yu-Cheng; LIU Xiao-Lu; YE Min; XIE Ting; HUANG Xin-Min.Preparation and Properties of Carbon Nanotube-TiO2 Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(01): 97-102
173. LIN Tao; LI Wei; GONG Mao-Chu; YU Yao; DU Bo; CHEN Yao-Qiang.Prepareration of ZrO2-TiO2-CeO2 and Its Application in the Selective Catalytic Reduction of NO with NH3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1851-1856
174. LIU Fu-Sheng; JI Ren; WU Min; SUN Yue-Ming.Hydrogen Production from Water Splitting Using Perylene Dye-Sensitized Pt/TiO2 Photocatalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1899-1904
175. CHEN Qi-Yuan; TONG Hai-Xia; YIN Zhou-Lan; HU Hui-Ping; LI Jie; LIU Liang-Liang.Preparation, Characterization and Photo-catalytic Behavior of TiO2 Catalysts with Oxygen Vacancies[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1917-1921
176. YIN Yu-Xin; JIN Zheng-Guo; HOU Feng.Fabrication and Properties of TiO2 Nanotube Arrays Using Glycerol-DMSO-H2O Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(11): 1797-1802
177. ZHANG Tian-Yong; FAN Qiao-Fang; ZENG Miao; WANG Zheng; XIA Wen-Juan; CHI Li-Feng.Photocatalytic Degradation of Light Fast Scarlet BBN and Surfactant Bicomponents[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(11): 1803-1807
178. ZHANG Wei; WANG Shu-Liang; MA Yun-Qing; WANG Cui-Ping; LIU Xing-Jun.Influence of Interface Diffusion between Al Substrate and TiO2 Filmon Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(09): 1347-1352
179. WANG Ting; JIANG Xin; LI Xi.Preparation of TiO2 Nanoparticles on Surface of Different Supports by Adsorption Phase Reaction Technique[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(09): 1375-1380
180. WU Liang-Zhuan; ZHI Jin-Fang.One-step Synthesis of Anatase-Crystalline Titania Hollow Spheres in Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(08): 1173-1177
181. LI Jing-Yi; MA Jun-Hua; BAI Tu-Ya; SUYOU Le-Ma.Effect of Fluoride Ion on the Photocatalytic Degradation of Sulforhodamine B on TiO2/Bentonite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(08): 1213-1218
182. ZHOU Xue-Feng; LI Wei; ZHANG Yan; YANG Zhu-Hong; FENG Xin; LU Xiao-Hua.Hole Oxidation on TiO2 Films in Aqueous Solutions Studied by Using OTS SAMs as a Probe[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1113-1116
183. TIAN Bao-Zhu; TONG Tian-Zhong; CHEN Feng; ZHANG Jin-Long.Effect of Water Washing Treatment on the Photocatalytic Activity of Au/TiO2 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 978-982
184. ZHAO Meng; WANG Jin-Xing; FENG Cai-Hui; ZOU Bo; CHEN Cheng; WANG Zhu-Yi; WU Feng-Qing; ZOU Le-Hui.Preparation and Gas Sensing Properties to Formaldehyde of TiO2/Ag2O Nanocrystalline[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1003-1006
185. YAN Zhi-Ying; WU Li-Yan; SUN Gui-Xiang; ZHANG Ning; ZHENG Wen-Jun.Structural Characterization of Nanocrystalline TiO2 fromIonic Liquid-Water Solvent Mixture and Its Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1032-1036
186. ZHANG Xia; ZHAO Yan; ZHANG Cai-Bei; MENG Hao.Synthesis and Characterization of TiO2 Nano-crystalline with Different Morphologies by Low-temperature Hydrothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(06): 856-860
187. TAI Hui-Ling; JIANG Ya-Dong; XIE Guang-Zhong; DU Xiao-Song; CHEN Xuan.Preparation and Gas Sensitive Properties of Polyaniline/Titanium Oxide Composite Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(06): 883-888
188. LI Wei; PAN Gang; CHEN Hao; ZHANG Mei-Yi; HE Guang-Zhi; LI Jin; YANG Yu-Huan.Temperature Effects on Adsorption-Desorption Irreversibility of Zn(II) onto Anatase[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(06): 807-812
189. LI Hong-Jian; CHEN Gang; LI Zhong-Hua; ZHOU Chao.Synthesis and Photocatalytic Decomposition of Water under Visible Light Irradiation of La2Ti2-xCoxO7 with Pyrochlore Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(05): 761-764
190. WU Lun-Peng; ZHAO Lian-Hua; ZHANG Hai-Ming; ZHAO Qing-Nan.Effects of the Adsorption of Oxygen on the Photocatalytic Activity of TiO2 Films Using PhotocurrentMethod[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(05): 765-768
191. CHEN Xiao-Yun; LIU Shou-Xin.Preparation and Characterization of S-doped Ti1-xSyO2 Photocatalyst withWide Range Light Response[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(05): 701-708
192. WU Yan; YAO Wen-Qing; ZHU Yong-Fa.Interfacial Structure of Ta2O5/Si Filmand Photoactivity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(05): 625-629
193. FANG Shu-Mei; OU Yan; LIN Jing-Dong; LIAO Dai-Wei.Preparation of Cu/Sr3Ti2O7 and Its Photocatalytic Activity of Watersplitting for Hydrogen Evolution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(04): 601-604
194. TIAN Meng-Kui; JIANG Li; SHANGGUAN Wen-Feng; WANG Shi-Jie2;OUYANG Zi-Yuan.Electronic Structures of the Visible-light Driven Photocatalysts K4Ce2Ta10O30, K4Ce2Nb10O30 and Their Solid Solution Compounds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(04): 466-472
195. HAO Zhi-Xian;LIU Hui;GUO Bin;LI Hong;ZHANG Jia-Wei;GAN Li-Hua;XU Zi-Jie;CHEN Long-Wu.Sol-Gel Synthesis of Alumina Using Inorganic Salt Precursor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(03): 289-294
196. YAN Shan-Shan;WU Lian-Di;CHEN Feng;ZHANG Jin-Long.Low-temperature Preparation and Characterization of TiO2 Thin Films with a Bicrystalline Framework[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(03): 414-418
197. LI Jing-Yi;SIQIN Gao-Wa;LIU Li-Na.Photocatalytic Degradation of Organic Pollutants on TiO2/Bentonite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(01): 16-20
198. SHI Qiu-Jie;LEI Jing-Xin;ZHANG Ning.Modification of Ni-B/TiO2-Al2O3(S) Amorphous Alloy Catalyst by Mo for Liquid-phase Furfural Hydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(01): 98-102
199. ZHANG Shi-Cheng;YAO Wen-Qing;ZHU Yong-Fa;SHI Li-Yi.Preparation and Photoelectrochemical Properties of Bi2WO6 Films with Visible Light Response[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(01): 111-115
200. CHU Dao-Bao;YIN Xiao-Juan;FENG De-Xiang;LIN Hua-Shui;TIAN Zhao-Wu.Electrocatalytic Oxidation of Ethanol on Pt/nanoTiO2-CNT Complex Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(10): 1238-1242
201. FENG Chun-Bo;DU Zhi-Ping;Zhao Yong-Hong;TAI Xiu-Mei;LI Qiu-Xiao .Photocatalytic Activity of Au Modified Nano-TiO2 for NPE-10 Degradation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(08): 953-957
202. ZOU Ji-Jun;LIU Chang-Jun.Preparation of NiO/SrTiO3 with Cold Plasma Treatment for PhotocatalyticWater Splitting[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(08): 926-931
203. HAN Cheng-Hui;LIU Bing-Hua;ZHANG Hui-Liang;SHEN Jian-Yi .Characterization of TiO2–ZrO2and Isopropanol Catalysis Conversion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(08): 993-998
204. YANG Ying;GONG Chu-Qing;XIAO Si;GONG Hong-Mei;WANG Qu-Quan;ZHONG Jia-Cheng.Influences of Titania Concentration on the Structure and the Three-order Nonlinear Optical Properties of Core-shell Ag/TiO2 Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(07): 791-796
205. ZHOU Li-Jun;YAN Shan-Shan;TIAN Bao-Zhu;CHEN Feng;ZHANG Jin-Long;HUANG Jia-Zhen.Preparation and Characterization of Anatase-Brookite TiO2 Film on the PET Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(05): 569-573
206. CHEN Xiao-Yun;LIU Shou-Xin;CHEN Xi;SUN Cheng-Lin.Characterization and Activity of TiO2 /wAC Composite Photocatalyst Prepared by Acid Catalyzed Hydrolysis Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(05): 517-522
207. LI Hui-Juan;JIANG Xiao-Yuan;ZHENG Xiao-Ming.Synthesis of TiO2/[[gamma]]r-Al2O3 and Effect of CuO Loading on NO Reduction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(05): 584-589
208. SUN Bo;MENG Xiang-Ju;WANG Shi-Chao;SUN Shu-Qing;XIAO Feng-Shou.High-throughput Color-screening of Heterogeneous Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(04): 441-444
209. CHU Dao-Bao; ZHANG Li-Yan; ZHANG Jin-Hua; ZHANG Xiu-Mei; YIN Xiao-Juan.Heterogeneous Electrocatalytic Reduction of Furfural on Nanocrystalline TiO2-CNT Complex Film Electrode in DMF Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(03): 373-377
210. YANG Jun-wei; WANG Xu-xu; DAI Wen-xin; LI Dan-zhen; FU Xian-zhi.Effect of Magnetic Field on the Photocatalytic Oxidation of Benzene and Ethylene over Pt/TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(01): 92-97
211. PANG Ying-Cong;GAN Li-Hua;HAO Zhi-Xian;XU Zi-Jie;CHEN Long-Wu.Preparation and Characterization of TiO2/SiO2 Aerogel Microspheres[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(12): 1363-1367
212. HAO Yan-Zhong;CAI Chun-Li.A Photoelectrochemical Study of the Nanostructured TiO2 /P3HT Film Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(12): 1395-1398
213. HUA Nan-ping; WU Zun-yi; DU Yu-kou; ZOU Zhi-gang; YANG Ping.Titanium Dioxide Nanoparticles Codoped with Pt and N for Photodegradation of Cl3CCOOH[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(10): 1081-1085
214. PENG Feng; CHEN Shui-hui; ZHANG Lei; WANG Hong-juan; XIE Zhi-yong.Preparation of Visible-light Response Nano-sized ZnO Film and Its Photocatalytic Degradation to Methyl Orange[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(08): 944-948
215. XIONG Yu-hua; LI Feng-yi.Degradation of Polyethylene Film by Fe3+/TiO2 Photocatalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(06): 607-611
216. SHAO Yu; DAI Wen-xin; WANG Xu-xu; DING Zheng-xin; LIU Ping; FU Xian-zhi.The Photocatalytic Property of Anodized Al2O3 Film on Al Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(06): 622-626
217. JING Li-Qiang; FU Hong-Gang; WANG De-Jun; WEI Xiao; SUN Jia-Zhong.Surface Photoinduced Charge Separation and Photocatalytic Activity of Sn Doped TiO2 Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(04): 378-382
218. LI Zhi-Jie; HOU Bo; XU Yao; WU Dong; SUN Yu-Han.Preparation and Characterization of Silica-modified Titanium Dioxide Nanoparticles by Co-precipitation Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(03): 229-233
219. WANG Gui-Yun;WANG Yan-Ji;ZHAO Xin-Qiang;SONG Bao-Jun.Synthesis and Properties of CoO/SrTiO3 for the Photocatalytic Decomposition of Water[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(01): 84-88
220. BAO Xing-Wang;ZHANG Jin-Long;LIANG Xue-Hai;HUANG Jia-Zhen;ZHANG Li-Zhong.Preparation of TiO2 Thin Films at Low Temperature and Characterization of Their Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(01): 69-73
221. Li Yue-Xiang; Wang Tian-Hui; Peng Shao-Qin1 Lü Gong-Xuan; Li Shu-Ben.Synergistic Effect of Eu3+ and Si4+ Co-doping on Photocatalytic Activity of Titanium Dioxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(12): 1434-1439
222. Chen Feng; Zhu Yi-Ping; Ma Hong-Liao; Bo Zi-Long; Zhang Jin-Long.Preparation and Characterization of TiO2--CdS-MCM-41 Nano-composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(11): 1292-1296
223. Su Wen-Yue;Zhang Yong;Wang Xu-Xu;Fu Xian-Zhi.Reaction Pathway of Photocatalytic Degradation of Methyl-tert-butyl Ether in Water[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(10): 1211-1215
224. Shen Jie;Wo Song-Tao;Cui Xiao-Li;Cai Zhen-Wei;Yang Xi-Liang;Zhang Zhuang-Jian.Photoelectrochemical Characteristics of Nano-Titanium Dioxide Thin Films Prepared by RF Magnetron Sputtering[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(10): 1191-1195
225. Li Yu;Zhang Xiao-Bin;Tao Xin-Yong;Wang You-Wen;Liu Fu;Xu Guo-Liang.Ni-Mo Bi-Metallic Oxide Catalyst for Large-scale Synthesis of Bundled Multi-walled Carbon Nanotubes by CVD[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(10): 1233-1238
226. Lian Wen-Hao;Zheng Ying;Wang Xu-Xu;Fu Xian-Zhi.Preparation and Property of a MCM-41 Surface Neopentyl-titanium and Surface Titanium Oxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(09): 1138-1143
227. Wu Yu-Qi;Lü Gong-Xuan;Li Shu-Ben.Hydrogen Production by Pt/TiO2 Anaerobic Photocatalytic Reforming Degradation of Aqueous Monoethanolamine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(07): 755-758
228. Liu Shou-Xin;Sun Cheng-Lin.Influence of Silver Deposition on the Transfer of Photogenerated Electrons for TiO2 Photocatalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(06): 621-625
229. Zhang Qi;Li Xin-Jun;Li Fang-Bai;Chang Jie.Investigation on Visible -light Activity of WOx/TiO2 Photocatalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(05): 507-511
230. Liu Shou-Xin;Sun Cheng-Lin.Mechanism of Silver Modification for the Enhanced Photocatalytic Activity of Cr(VI) Reduction on TiO2 Photocatalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 355-359
231. Zhang Jin-Long;Zhao Wen-Juan;Chen Hai-Jun;Xu Hua-Sheng;Chen Ai-Ping;Anpo Masa-Kazu.Study of Loaded Photocatalysts by Precious Metals on the Photocatalytic Reactivity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 424-427
232. Han Shi-Tong;Xi Hai-Ling;Fu Xian-Zhi;Wang Xu-Xu;Ding Zheng-Xin;Lin Zhi-Cong;Su Wen-Yue.Study on the Photocatalytic Degradation of a Simulate Agent (2-CEES) of Mustard Gas[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(03): 296-301
233. Wu Shu-Xin;Ma Zhi;Qin Yong-Ning;He Fei;Jia Li-Shan;Zhang Yan-Jun.XPS Study of Copper Doping TiO2 Photocatalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(10): 967-969
234. Ding Zheng-Xin;Hou Yi-Dong;Li Dan-Zhen;Wang Xu-Xu;Fu Xian-Zhi;Liu Ping.Effect of Morphological Structure and Photoelectric Properties on Photocatalytic Performance of TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(10): 978-981
235. Li Yue-Xiang;Lu Gong-Xuan;Li Shu-Ben;Dong Lu-Hu.Photocatalytic Production of Hydrogen with Degrading Pollutants and Characterization by in situ Infrared Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(04): 329-333
236. Zhang Min;Jin Zhen-Sheng;Wang Shou-Bin;Zhang Shun-Li;Zhang Zhi-Jun.The Photocatalytic Enhancement Effect of CO on Pd/TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(02): 100-104
237. Fan Shan-Hu;Sun Zhen-Fan;Wu Quan-Zhou;Li Yu-Guang.Adsorption and Photocatalytic Kinetics of Azo Dyes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(01): 25-29
238. Jing Li-Qiang;Sun Xiao-Jun;Cai Wei-Min;Zheng Da-Fang;Xu Yue;Xu Zhao-Peng;Xu Zi-Li;Du Yao-Guo.Study of SPS and XPS of Pd/ZnO and Ag/ZnO Composite Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(08): 754-758
239. Li Dan-Zhen;Zheng Yi;Fu Xian-Zhi.Study on the Effect and Mechanism of the Coupling between Microwave and Photocatalysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(04): 332-335
240. Zhao Wen-Kuan;Fang You-Ling.Synthesis of Photocatalytic Activity TiO2 Thin Films at LowTemperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(04): 368-371
241. Yin Feng;Lin Yuan;Lin Rui-Feng;Xiao Xu-Rui.Photocatalytic Mechanism Studies of TiO2 Particulate Suspension by IntensityModulation Photocurrent Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(01): 21-25
242. Fan Shan-Hu;Yu Xiang-Yang;Zhan She-Xia;Chen Liu-Ping;Gu Xi-Lan;Li Yu-Guang;Shi Zhong-Bing.Kinetics Modeling Study on Continuous Circulative Flow Immobilized Photocatalytic Reactor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(11): 1000-1005
243. Zhang Yu-Hong;Xiong Guo-Xing;Yang Wei-Shen;Fu Xian-Zhi.Preparation of MxOy-TiO2 Photocatalysts by Sol-gel Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(03): 273-277
244. Liu Ping;Zhou Ting-Yun;Lin Hua-Xiang;Fu Xian-Zhi.Coupling Effect for TiO2/SnO2 Compound Semiconductor Photocatalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(03): 265-270
245. Yang Jian-Jun;Li Dong-Xu;Li Qing-Lin;Zhang Zhi-Jun;Wang Han-Qing.Mechnism of Photocatalytic Oxidation of Formaldehyde[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(03): 278-281
246. Yu Jia-Guo;Zhao Xiu-Jian;Chen Wen-Mei;Lin Li;Zhang Ai-Li.Photocatalytic Activity and Hydrophilic Property of TiO2/SiO2 Composite Nanometer Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(03): 261-264
247. Liu Hong;Wu Ming;Wu He-Jin;Sun Fu-Xia;Zheng Yun;Li Wen-Zhao.Photocatalytic Activity and Electrochemical Impedance Spectroscopy of TiO2 Thermally Treated by Hydrogen[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(03): 286-288
248. Li Dan-Zhen;Zheng Yi;Fu Xian-Zhi;Liu Ping.SO2-4/TiO2 Catalyst Prepared by Microwave Method and the Research of its Photocatalytic Oxidation Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(03): 270-272
249. Shui Miao;Yue Lin-Hai;Xu Zhe-De.Photocatalytic Activity of Iron Doping TiO2 Prepared by Several Methods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(03): 282-285
250. Yan Xiu-Ru;Li Xiao-Hong;Huo Ming-Liang;Guo Wei-Wei;Gong Yong-Jin.Preparation and Photocatalytic Properties of Nanometer SnO2@TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(01): 23-27
251. Su Wen-Yue;Fu Xian-Zhi;Wei Ke-Mei.Effect of Sulfation on Structure and Photocatalytic Performance of TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(01): 28-31
252. Liu Kai, Shen Shu-Yin, Xu Hui-Jun.Interaction between Tetrasulfophthalocyanines and Collidal TiO2 andInterfacial Electron Transfer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(12): 1103-1109
253. Li Fang-Bai, Gu Guo-Bang, Li Xin-Jun, Wan Hong-Fu.Preparation,Characterization and Photo-catalytic Behavior of WO3/TiO2 Nanopowder[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(11): 997-1002
254. Zhao Yan-Bao, Zhou Jing-Fang, Lv Ying, Zhang Zhi-Jun, Dang Hong-Xin.Preparation and Characterization of PS/TiO2 Composite Nanospheres[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(11): 1035-1038
255. Yu Jia-Guo, Zhao Xiu-Jian, Zhao Qing-Nan.Preparation and Characterization of TiO2 Nnometer Thin Films by Sol-gel Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(09): 792-797
256. Li Liao-Sha, Lou Tai-Ping, Che Yin-Chang, Sui Zhi-Tong.Kinetics on the Oxidation of CaO-SiO2-Al2O3-MgO-TiOx-FeOy System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(08): 708-712
257. Shui Miao, Yue Lin-Hai, Xu Zhu-De.Effect of Lanthanum Doping on the Photocatalytic Activity of Titanium Dioxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(05): 459-463
258. Qiu Jian-Bin, Cao Ya-An, Ma Ying, Guan Zi-Sheng, Yao Jian-Nian.Effect of Substrates of Photocatalytic Activity of TiO2 Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(01): 1-4
259. Cao Ya-An, Xie Teng-Feng, Zhang Xin-Tong, Guan Zi-Sheng, Ma Ying, Wu Zhi-Yun, Bai Yu-Bai, Li Tie-Jin, Yao Jian-Nian.Investigation on Surface State of TiO2 Nanoprticulate Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(08): 680-683
260. Wang Yan-qin, Cheng Hu-Min, Ma Ji-Ming.The Photoelectrochemical Properties of Composite Titanium Dioxide and Ferric Oxide Nanocrystalline Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(03): 222-227
261. Li Yu-Guang, Porter John F, Chan Chak K.Microstructure Characteristies and Photoreactivity of Calcined P-25 TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(01): 82-86
262. Li Wei-Hua, Hao Yan-Zhong, Qiao Xue-Bin, Wang Yan-Qin, Yang Mai-Zhi, Cheng Hu-Min, Cai Sheng-Min.A Photoelectrochemistry Study of the Photosensitization of Composite Sulfides and Ru(II) Complex for TiO2 Nanoporous Film Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(09): 841-845
263. Zhang Bin, Wan Hong, Zheng Yan-Ke, Ruan Qian, Wu Nian-Zu, Xie You-Chang, Tang You-Qi.Study of Dispersion of MoO3,NiO,ZnO onto Rutile with Low Surface Area[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(05): 385-390
264. Zhao Wen-Kuan, Fang You-Ling, Dong Qing-Hua, Wang Yi-Zhong.Preparation of High Photocatalytic Activity Nano-crystalline Titanium Dioxide by High Temperature Thermo-Hydrolysis Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(05): 424-428
265. Hao Yan-Zhong, Yang Mai-Zhi, Yu Chi-Zhen, Cai Sheng-Min.Charge Transport Properties of TiO2 Nanocrystalline/Nanoporous Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(04): 309-314
266. Huang Jian-Bin, Dai Qing-Hong, Gui Lin-Lin.The Preparation of Quantum-dot CdS Doped Silica Glass by the Improved Sol-gel Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(01): 13-20
267. Fu Hong-Xiang,Lv Gong-Xuan,Li Shu-Ben.Photocatalytic Reduction of Cr6+ ion in the Presence of Organics[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1997,13(02): 106-112
268. Huang Jian-Bin,Dai Qing-Hong,Guo Guo-Lin,Gui Lin-Lin.Study on CdS/SiO2 Quantum-dot-glass Prepared by Sol-gel Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(07): 621-628
269. Wang Su-Hua,Chen De-Wen.Study on the Generated Mechanism of Carbazole Nitroxyl Radical υiα Photocatalysis Oxidation of Carbazole[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(11): 1014-1019
270. Ji Chun-Xin, Wei Zhao-Xin, Xin Qin.Study of WO3 Supported on Different Carrier by TPS[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(10): 874-881
271. Wei Zhao-Bin, Xin Qin.Studies of Titania-Alumina as Support for Molybdenum Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(10): 931-935
272. Lv Gong-Xun, Li Shu-Ben, Savinov , E N, Parmon V N.Composite Sulfide Photocatalyst of CuχS·CdS Interface-Modified with Cobalt Phthalocyanine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(09): 790-795
273. Wei Zhao-Bin, Wei Cheng-Dong, Xin Qin.Study of the Reducing and Sulfiding Process of Mo-Supported Catalyst by in situ LRS[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(05): 402-408
274. LU Yang.Recent Progress in Facet Effect of TiO2 Photocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
275. ZHU Li, MA Xin-Guo, LIU Na, XU Guo-Wang, HUANG Chu-Yun.Band Structure Modulation and Carrier Transport Process of Doped g-C3N4 with Alkali Metal[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
276. HAO Xu-Qiang, YANG Hao, JIN Zhi-Liang, XU Jing, MIN Shi-Xiong, LÜ Gong-Xuan.Quantum Confinement Effect of Graphene-Like C3N4 Nanosheets for Efficient Photocatalytic Hydrogen Production from Water Splitting[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
277. ZHAO Zong-Yan, TIAN Fan.Theoretical Study on Interfacial Structure and Properties of CdS/FeP Composite Photocatalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
278. QIU Wei-Tao, HUANG Yong-Chao, WANG Zi-Long, XIAO Shuang, JI Hong-Bing, TONG Ye-Xiang.Effective Strategies towards High-Performance Photoanode for Photoelectrochemical Water Splitting[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
279. ZHOU Li, LIU Huan-Huan, YANG Yu-Lin, QIANG Liang-Sheng.SILAR Prepared TiO2/CdS/Co-Pi Water Oxidation Photoanode and Its Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top