Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
Acta Phys Chim Sin >> 2010,Vol.26>> Issue(06)>> 1570-1574     doi: 10.3866/PKU.WHXB20100620         中文摘要
CATALYSIS AND SURFACE STRUCTURE
High Activity of Pd/Graphene Catalysts for Ethanol Electrocatalytic Oxidation
WEN Zhu-Liang, YANG Su-Dong, SONG Qi-Jun, HAO Liang, ZHANG Xiao-Gang
School of Chemical and Material Engineering, Jiangnan University, Wuxi 214122, Jiangsu Province, P. R. China; College of Material Science and Technology, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 210016, P. R. China
Full text: PDF (976KB) HTML Export: BibTeX | EndNote (RIS)

Graphite oxide (GO) was prepared from graphite powder by Hummers'liquid oxidation method. The graphene nanosheets supporting Pd catalysts were prepared by a one-step chemical reduction method. X-ray diffraction (XRD) and transmission electron microscopy (TEM) measurements were used to characterize the particle size and crystallinity of the catalysts. The Pd nanoparticles were well dispersed on the surface of the graphene nanosheets with particle sizes of 3-5 nm. The electrocatalytic oxidation of ethanol was studied by electrochemically active surface area (EASA), cyclic voltammetry(CV), chronoamperometry(CA), and chronopotentiometry(CP) measurements. It was found that the Pd/graphene composites had better catalytic activity than the Pd/Vulcan XC-72 catalysts toward ethanol oxidation in alkaline media.Keywords: Graphene   Palladium   Ethanol electrocatalytic oxidation   Catalytic activity  
Received: 2009-12-16 Accepted: 2010-02-09 Publication Date (Web): 2010-04-27
Corresponding Authors: SONG Qi-Jun, ZHANG Xiao-Gang Email: qsong@jiangnan.edu.cn; azhangxg@163.com


Cite this article: WEN Zhu-Liang, YANG Su-Dong, SONG Qi-Jun, HAO Liang, ZHANG Xiao-Gang. High Activity of Pd/Graphene Catalysts for Ethanol Electrocatalytic Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26 (06): 1570-1574.    doi: 10.3866/PKU.WHXB20100620
1. JIANG Jin-Long, ZHANG Xia, DU Jin-Fang, WANG Qiong, DAI Jian-Feng, WEI Zhi-Qiang.Electrochemical Deposition and Field Emission Properties of Graphene/Diamond-Like Carbon Nanocomposite Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1839-1843
2. JIA Yong-Chang, WANG Shu-Yuan, MENG Lian, LU Ji-Qing, LUO Meng-Fei.Effects of Zr Addition on CO and CH4 Catalytic Oxidation over PdO/PdO/Ce1-xPdxO2-δ Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1801-1809
3. LI Yuan-Yuan, ZHAO Xin-Xin, MI Yi-Ming, SUN Gai-Li, WU Jian-Bao, WANG Li-Li.Effect of Y on the Properties of Graphene for Hydrogen Storage[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1658-1665
4. ZHANG Heng, YU Hui-Mei, XU Chao-He, ZHANG Ming-Hui, PAN Xiu-Hong, GAO Yan-Feng.A Study of Graphene Oxidation Using Thermal Analysis-Mass Spectrometry Combined with Pulse Thermal Analysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1634-1638
5. GUAN Yu-Qiao, SONG Juan, SUN Wei, ZHANG Qin, TANG Chao, LI Xue, FENG Xiao-Miao, QIAN Yan, TAO You-Tian, CHEN Shu-Fen, WANG Lian-Hui, HUANG Wei.One-Step Synthesis of Spirobi[fluorene] and Spiro[fluorene-9,9'-xanthene] Derivatives and Their Applications in Organic Light-Emitting Devices: Performance Enhancement and Related Optical Phenomena[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1534-1542
6. BIAN Shao-Wei, XU Ling-Li, GUO Mei-Xia, SHAO Fu, LIU Si.Fabrication of Graphene/Cotton and MnO2/Graphene/Cotton Composite Fabrics as Flexible Electrodes for Electrochemical Capacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1199-1206
7. WANG Han, WANG Xiao-Min.Effect of Preparation Conditions on the Optical Properties of PEI-Functionalized Graphene Quantum Dots[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1267-1272
8. ZHOU Xiao, SUN Min-Qiang, WANG Geng-Chao.Synthesis and Supercapacitance Performance of Graphene-Supported π-Conjugated Polymer Nanocomposite Electrode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 975-982
9. LI Bao-Qing, YUAN Wen-Hui, LI Li.Adsorption of Pb2+ and Cd2+ on Graphene Nanosheets Prepared Using Thermal Exfoliation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 997-1004
10. LIU Qing-Bin, YU Cui, HE Ze-Zhao, WANG Jing-Jing, LI Jia, LU Wei-Li, FENG Zhi-Hong.Epitaxial Graphene on Sapphire Substrate by Chemical Vapor Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 787-792
11. ZHAO Sheng-Jun, ZHANG Wei, DENG Hui-Ning, LIU Wei.Layer-by-Layer Assembly of Graphene Oxide and Polyelectrolyte Composite Membranes for Monovalent Cation Separation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 723-727
12. NING Yan-Xiao, FU Qiang, BAO Xin-He.Applications of PEEM/LEEM in Dynamic Studies of Surface Physics and Chemistry of Two-Dimensional Atomic Crystals[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 171-182
13. YANG Jing-He, YANG Duo, TANG Pei, MA Ding.Liquid-Phase Heterogeneous Catalytic Reactions by Metal-Free Graphene-Based Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 75-84
14. CHEN Xu-Dong, CHEN Zhao-Long, SUN Jing-Yu, ZHANG Yan-Feng, LIU Zhong-Fan.Graphene Glass: Direct Growth of Graphene on Traditional Glasses[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 14-27
15. WANG Jun, LI Li, WEI Zi-Dong.Density Functional Theory Study of Oxygen Reduction Reaction on Different Types of N-Doped Graphene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 321-328
16. GU Ze-Xing, TU Chang-Neng, WANG Yun, YANG Ji-Jun, LIU Ning, LIAO Jia-Li, YANG Yuan-You, TANG Jun.Preparation of Carbon Aerogels and Adsorption of Uranium(VI) from Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(Suppl): 95-100
17. ZHAO Meng-Yao, YANG Xue-Ping, YANG Xiao-Ning.Molecular Dynamics Simulation of Water Molecules in Confined Slit Pores of Graphene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1489-1498
18. JIAO Jin-Zhen, LI Shi-Hui, HUANG Bi-Chun.Preparation of Manganese Oxides Supported on Graphene Catalysts and Their Activity in Low-Temperature NH3-SCR[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1383-1390
19. CHEN Yang, ZHANG Zi-Lan, SUI Zhi-Jun, LIU Zhi-Ting, ZHOU Jing-Hong, ZHOU Xing-Gui.Preparation and Electrochemical Performance of Ni(OH)2 Nanowires/ Three-Dimensional Graphene Composite Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1105-1112
20. LIANG Yi, LU Yun, YAO Wei-Shang, ZHANG Xue-Tong.Polyimide Aerogels Crosslinked with Chemically Modified Graphene Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1179-1185
21. PAN Jian-Ming, YANG Wei, SUN Hai-Biao, ZHENG Xiang, LI Guo-Hua.Preparation and Electrocatalytic Activity of Tungsten Carbide-Montmorillonite Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 998-1006
22. LIU Na, ZHANG Hui, XUE Nian-Hua, DING Wei-Ping.Influence of Tungsten Loadings on the 1-Butene Metathesis Reaction over W/SiO2/Al2O3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 933-940
23. ZHANG Xiao-Qing, XU Yan YAN, YANG Chun-Hui, ZHANG Yan-Ping, YIN Yong-Xiang, SHANG Shu-Yong.In-situ Co-Precipitation of Ni-Mg-Al-LDH Catalytic Precursor on γ-Al2O3 for Dry Reforming of Methane: Synthesis and Evaluation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 948-954
24. XU Jing, YANG De-Zhi, LIAO Xiao-Zhen, HE Yu-Shi, MA Zi-Feng.Electrochemical Performances of Reduced Graphene Oxide/Titanium Dioxide Composites for Sodium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 913-919
25. LEI Guang-Ping, LIU Chao, XIE Hui.Molecular Simulation of Adsorption and Separation Performances for CO2/CH4 Mixtures in Graphene/Nanotube Hybrid Structures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 660-666
26. YU Jian-Hua, FAN Min-Guang, LI Bin, DONG Li-Hui, ZHANG Fei-Yue.Preparation and Photocatalytic Activity of Mixed Phase TiO2-Graphene Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 519-526
27. WANG Yu-Qiao, WANG Pan-Pan, LU Jing, BAI Yi-Chao, GU Yun-Liang, SUN Yue-Ming.Dye-Sensitized Solar Cells Based on MWCNT/TiO2 Counter Electrode and Thiolate/Disulfide Non-Iodine Redox Couple[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 448-456
28. LI Wen-You, HE Yun-Qiu, LI Yi-Ming.Photoelectric Properties of Graphene Oxide Film Prepared with the Electrochemical Method Using Varying Levels of Reduction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 457-466
29. YU Wei-Ling, ZUO Hui-Wen, LU Chun-Hai, LI Yi, ZHANG Yong-Fan, CHEN Wen-Kai.Nitrous Oxide Decomposition Catalyzed by Au19Pd and Au19Pt Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 425-434
30. WEN Bo-Yao, SUN Cheng-Zhen, BAI Bo-Feng.Molecular Dynamics Simulation of the Separation of CH4/CO2 by Nanoporous Graphene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 261-267
31. YANG Jun-Li, WU Cong-Ling, LI Yuan-Hao, LI Wan-Li, MIAO Yan-Qin, GUO Kun-Peng, LIU Hui-Hui, WANG Hua, WU Yong-An.Effect of Graphene Oxide Doped PEDOT:PSS as a Hole Injection Layer on the Luminescence Performance of Organic Light-Emitting Diodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 377-383
32. QI Qi, WANG Yu-Qiao, WANG Sha-Sha, QI Hao-Nan, WEI Tao, SUN Yue-Ming.Preparation of Reduced Graphene Oxide/TiO2 Nanocomposites and Their Photocatalytic Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2332-2340
33. GAO Hai-Li, LI Xiao-Long, HE Wei, GUO Rui-Ting, CHAI Bo.One-Step Synthesis of Reduced Graphene Oxide Supported Pt Nanoparticles and Its Electrocatalytic Activity for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2117-2123
34. MA Hui-Ling, ZHANG Long, ZHANG You-Wei, LIU Di, SUN Chao, ZENG Xin-Miao, ZHAI Mao-Lin.γ-Ray Induced Reduction of Graphene Oxide in Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 2016-2022
35. YU Chang-Lin, WEI Long-Fu, LI Jia-De, HE Hong-Bo, FANG Wen, ZHOU Wan-Qin.Preparation and Characterization of GO/Ag3PO4 Composite Photocatalyst and Its Visible Light Photocatalytic Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1932-1938
36. LIN Cai-Fang, CHEN Xiao-Ping, CHEN Shu, SHANGGUAN Wen-Feng.Preparation of NiS-Modified Cd1-xZnxS by a Hydrothermal Method and Its Use for the Efficient Photocatalytic H2 Evolution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 153-158
37. WANG Jian-De, PENG Tong-Jiang, XIAN Hai-Yang, SUN Hong-Juan.Preparation and Supercapacitive Performance of Three-Dimensional Reduced Graphene Oxide/Polyaniline Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 90-98
38. WANG Li-Li, XING Rui-Guang, ZHANG Bang-Wen, HOU Yuan.Preparation and Electrochemical Properties of Functionalized Graphene/Polyaniline Composite Electrode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1659-1666
39. LIU Jian-Hua, LIU Bin-Hong, LI Zhou-Peng.Fe3O4/Graphene Composites with a Porous 3D Network Structure Synthesized through Self-Assembly under Electrostatic Interactions as Anode Materials of High-Performance Li-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1650-1658
40. LI Jie-Bing, YI Yu, SHI Peng-Hui, WANG Qian, LI Deng-Xin, ASIF Hussain, YANG Ming.Facile Synthesis of Graphene-Cobalt Hydroxide Nanocomposite and Application in Degradation of Acid Orange 7[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1720-1726
41. PENG San, GUO Hui-Lin, KANG Xiao-Feng.Preparation of Nitrogen-Doped Graphene and Its Electrocatalytic Activity for Oxygen Reduction Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1778-1786
42. SU Jia, LU Shan, WANG Sha-Sha, ZHANG Xue-Hua, FU Yu-Bin, HE Tao.Influence of pH Values on the Structure and Performance of a Polypyrrole Counter Electrode for Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1487-1494
43. LI Qing-Zhou, LI Yu-Hui, LI Ya-Juan, LIU You-Nian.One-Step Hydrothermal Preparation and Electrochemical Performance of Graphene/Sulfur Cathode Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1474-1480
44. ZHANG Jing-Bo, LI Pan, YANG Hui, ZHAO Fei-Yan, TANG Guang-Shi, SUN Li-Na, LIN Yuan.Preparation of a Highly Efficient PbS Electrode and Its Application in Quantum Dots-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1495-1500
45. ZHAO Wei-Rong, SHI Qiao-Meng, LIU Ying.Performance, Deactivation and Regeneration of SnO2/TiO2 Nanotube Composite Photocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1318-1324
46. WANG Li, MA Jun-Hong.Synthesis and Electrocatalytic Properties of Pt Nanoparticles on Nitrogen-Doped Reduced Graphene Oxide for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1267-1273
47. MI Chuan-Tong, LIU Guo-Ping, WANG Jia-Jia, GUO Xin-Li, WU San-Xie, YU Jin.First-Principles Calculations of the Adsorption of Au, Ag and Cu Atoms on Defected Graphene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1230-1238
48. YIN Hai-Feng, ZHANG Hong, YUE Li.Near-Infrared Plasmon Study on N-Doped Hexagonal Graphene Nanostructures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1049-1054
49. YANG Yu-Wen, FENG Gang, LU Zhang-Hui, HU Na, ZHANG Fei, CHEN Xiang-Shu.In situ Synthesis of Reduced Graphene Oxide Supported Co Nanoparticles as Efficient Catalysts for Hydrogen Generation from NH3BH3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1180-1186
50. CHEN Hui, CHEN Dan, XIE Wei-Miao, ZHENG Xiang, LI Guo-Hua.Preparation and Electrocatalytic Activity of Tungsten Carbide and Tungsten-Iron Carbide Composite with Core-Shell Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 891-898
51. REN Cheng-Jun, ZHOU Li-Na, SHANG Hong-Yan, CHEN Yao-Qiang.Pd-MnOx/γ-Al2O3 Monolithic Catalysts Prepared by Impregnation Method and Effect of Different Supports on Ground-Level Ozone Decomposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 957-964
52. FU Ping-Feng, ZHANG Peng-Yi.Low-Temperature Electrostatic Self-Assembly of Noble Metals on TiO2 Nanostructured Films with Enhanced Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 965-972
53. GUO Zhang-Long, HUANG Li-Qiong, CHU Wei, LUO Shi-Zhong.Effects of Promoter on NiMgAl Catalyst Structure and Performance for Carbon Dioxide Reforming of Methane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 723-728
54. SUN Jin, LIANGWan-Zhen.Effects of External Field and Nanoribbon Length on the Electronic Structure and Properties of Graphene Nanoribbons[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 439-445
55. ZHANG Qing-Qing, LI Rong, ZHANG Meng-Meng, GOU Xing-Long.Synthesis and Electrochemical Lithium Storage Performance of WO3 Nanorods/Graphene Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 476-484
56. WANG Jing-Sheng, WANG En-Jun, YU Yan-Long, GUO Li-Mei, CAO Ya-An.Visible Light Photocatalytic Activity of an In-Doped TiO2 Thin Film with a Three-Dimensional Ordered Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 513-519
57. LIU Xiao-Qiang, TIAN Zhi-Yue, CHU Wei, XUE Ying.CH4, CO2 and H2OAdsorption on Nonmetallic Atom-Decorated Graphene Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 251-256
58. WANG Jia-Sheng, HAN Shu-Min, LI Yuan, SHEN Na, ZHANG Wei.Hydriding/Dehydriding Properties of an MgH2+20%(w) MgTiO3 Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2323-2327
59. LU Miao, LIU Jian-Yun, CHENG Jian, WANG Shi-Ping, YANG Jian-Mao.Functionalized Graphene/Activated Carbon Composite Electrodes for Asymmetric Capacitive Deionization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2263-2271
60. LIN Xue, GUO Xiao-Yu, WANG Qing-Wei, CHANG Li-Min, ZHAI Hong-Ju.Hydrothermal Synthesis and Efficient Visible Light Photocatalytic Activity of Bi2MoO6/BiVO4 Heterojunction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2113-2120
61. TANG Jia-Yong, CAO Pei-Qi, FU Yan-Bao, LI Peng-Hui, MA Xiao-Hua.Synthesis of a Mesoporous Manganese Dioxide-Graphene Composite by a Simple Template-Free Strategy for High-Performance Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1876-1882
62. LI Wen-Zhang, LIU Yang, LI Jie, YANG Ya-Hui, CHEN Qi-Yuan.Synthesis and Interfacial Electron Transfer of a Composite Film of Graphene and Tungsten Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1957-1962
63. CHEN Qiang, NULI Yan-Na, GUOWei, YANG Jun, WANG Jiu-Lin, GUO Yu-Guo.PTMA/Graphene as a Novel Cathode Material for Rechargeable Magnesium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2295-2299
64. WANG Xue-Bao, LI Jin-Qing, LUO Yun-Jun.Effect of Drying Methods on the Structure and Thermal Decomposition Behavior of Ammonium Perchlorate/Graphene Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2079-2086
65. LI Le, HE Yun-Qiu, CHU Xiao-Fei, LI Yi-Ming, SUN Fang-Fang, HUANG He-Zhou.Hydrothermal Synthesis of Partially Reduced Graphene Oxide-K2Mn4O8 Nanocomposites as Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1681-1690
66. SHI Qin, MEN Chun-Yan, LI Juan.Preparation and Electrochemical Capacitance Properties of Graphene Oxide/Polypyrrole Intercalation Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1691-1697
67. SUN Chao, YAN Liu-Ming, YUE Bao-Hua.Improvement of Surface Structure and Enhancement of Conductivity of LiFePO4 Surface by Graphene and Graphene-Like B-C-N Coating[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1666-1672
68. ZHU Qi-Rong, LI Hui-Qin, LI Ning, CHAI Jing, GAO Run-Gang, LIANG Qi.Nanotribological and Wear Properties of Graphene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1582-1587
69. GUO Li-Mei KUANG Yuan-Jiang YANG Xiao-Dan YU Yan-Long YAO Jiang-Hong CAO Ya-An.Investigation on Photocatalytic Reduction of CO2into CH4 Using SrB2O4/SrCO3Composite Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1558-1565
70. LONG Mei, CONG Ye, LI Xuan-Ke, CUI Zheng-Wei, DONG Zhi-Jun, YUAN Guan-Ming.Hydrothermal Synthesis and Photocatalytic Activity of Partially Reduced Graphene Oxide/TiO2 Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1344-1350
71. YAN Wei-Ping, WANG De-Jun, CHEN Li-Ping, LU Yong-Chun, XIE Teng-Feng, LIN Yan-Hong.Properties and Photoelectrocatalytic Activity of In2O3-Sensitized ZnO Nanorod Array[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 1021-1027
72. WANG Qiang, HUANG Li-Ping, YU Hong-Tao, QUAN Xie, CHEN Guo-Hua.Recent Developments of Graphene Electrodes in Bioelectrochemical Systems[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 889-896
73. XU Jing, ZHU Yong-Fa.Elimination of Bisphenol A from Water via Graphene Oxide Adsorption[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 829-836
74. TANG Peng, XIAO Jian-Jian, ZHENG Chao, WANG Shi, CHEN Run-Feng.Graphene-Like Molybdenum Disulfide and Its Application in Optoelectronic Devices[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 667-677
75. XU Gui-Yin, DING Bing, NIE Ping, LUO Hong-Jun, ZHANG Xiao-Gang.Preparation and Electrochemical Performance of Carbon Nanotubes/ Graphene Oxide/Sulfur Complex Cathode Material[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 546-552
76. WANG Sha-Sha, LU Shan, SU Jia, GUO Zheng-Kai, LI Xue-Min, ZHANG Xue-Hua, HE Sheng-Tai, HE Tao.Influences of Polymerization Time on Structure and Properties of Polyaniline Counter Electrodes in Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 516-524
77. GAN Yong-Ping, QIN Huai-Peng, HUANG Hui, TAO Xin-Yong, FANG Jun-Wu, ZHANG Wen-Kui.Preparation and Photocatalytic Activity of Rutile TiO2-Graphene Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 403-410
78. ZOU Hui, NI Xiang, PENG Sheng-Lin, OUYANG Jun, CHEN Yu, OUYANG Fang-Ping.First-Principles Study of Graphene-Based Biomolecular Sensor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 250-254
79. GUO Li-Mei, KUANG Yuan-Jiang, YANG Xiao-Dan, YU Yan-Long, YAO Jiang-Hong, CAO Ya-An.Photocatalytic Reduction of CO2 into CH4 Using SrB2O4 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 397-402
80. CAO Jian-Yu, TANG Jia-Li, SONG Ling-Zheng, XU Juan, WANG Wen-Chang, Chen Zhi-Dong.Functionalization of Activated Carbon with EDTA and Its Effect on Electrocatalytic Performance of Carbon Supported Pd Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 144-150
81. WANG Hong-Zhi, GAO Cui-Xia, ZHANG Peng, YAO Su-Wei, ZHANG Wei-Guo.Synthesis and Electrochemical Performance of Graphene/Polyaniline[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 117-122
82. WANG Wan-Li, MA Zi-Feng.Synthesis and Characteristics of Pt/graphene by Co-Reduction Method for Oxygen Reduction Reactions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2879-2884
83. LI Song-Mei, WANG Bo, LIU Jian-Hua, YU Mei, AN Jun-Wei.Synthesis and Microwave Absorption Properties of Nickel Nanoparticles-Graphene Composites with Different Morphologies[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2754-2760
84. SU Peng, GUO Hui-Lin, PENG San, NING Sheng-Ke.Preparation of Nitrogen-Doped Graphene and Its Supercapacitive Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2745-2753
85. LING Xi, ZHANG Jin.Investigation of the Adsorption Behavior of PbPc on Graphene by Raman Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2355-2362
86. ZHANG Yan-Feng, GAO Teng, ZHANG-Yu, LIU Zhong-Fan.Controlled Growth of Graphene on Metal Substrates and STM Characterizations for Microscopic Morphologies[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2456-2464
87. FAN Cheng-Wei, ZHANG Xin, CHEN Sheng, WANG Hai-Fang, CAO Ao-Neng.Solution-Processable, Highly Conductive, Permanently Rippled Graphene Sheets[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2465-2470
88. LI Guo-Hua, CHEN Dan, ZHENG Xiang, XIE Wei-Miao, CHENG Yuan.Preparation and Electrocatalytic Activity of WC/W2C Nanocomposite with Core-Shell Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2077-2083
89. XIE Ting, LIU Hao-Wen, YANG Han-Min.Control Synthesis of Branched Palladium Nanostructures and the Catalytic Activity on Hydrogenation Reaction of Nitrobenzene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2209-2213
90. JIN Rong-Rong, LI Li-Fang, XU Xue-Feng, LIAN Ying-Hui, ZHAO Fan.Layered Double Hydroxide Supported Palladium Nanoparticles for Electrocatalytic Oxidation of Hydrazine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1929-1935
91. ZHANG Jun-Jun, ZHANG Zhen-Hua, GUO Chao, LI Jie, DENG Xiao-Qing.Electronic Transport Properties for a Zigzag-Edged Triangular Graphene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1701-1706
92. SHEN Bao-Shou, FENG Wang-Jun, LANG Jun-Wei, WANG Ru-Tao, TAI Zhi-Xin, YAN Xing-Bin.Nitric Acid Modification of Graphene Nanosheets Prepared by Arc- Discharge Method and Their Enhanced Electrochemical Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1726-1732
93. RAN Ke, CHEN Qing, ZUO Jian-Min.Fabrication and Structure Characterization of Quasi-2-Dimensional Amorphous Carbon Structures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1551-1555
94. ZHANG Xiao, YANG Rong, WANG Chen, HENG Cheng-Lin.Cell Biocompatibility of Functionalized Graphene Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1520-1524
95. LIU Bo, SUN Hong-Juan, PENG Tong-Jiang.Factor Group Analysis of Molecular Vibrational Modes of Graphene and Density Functional Calculations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 799-804
96. YANG Wei-Hua, YANG Wu-Tao, LIN Xiao-Yan.Preparation and Characterization of a Novel Bi-Doped PbO2 Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 831-836
97. JIN Yu, CHEN Hong-Yuan, CHEN Ming-Hai, LIU Ning, LI Qing-Wen.Carbon Nanotube/Polyaniline/Graphene Composite Paper and Its Electrochemical Capacitance Behaviors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 609-614
98. XIE Peng-Yang, ZHUANG Gui-Lin, LÜ Yong-An, WANG Jian-Guo, LI Xiao-Nian.Enhanced Bonding between Noble Metal Adatoms and Graphene with Point Defects[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 331-337
99. WU Xiao-Qin, ZONG Rui-Long, ZHU Yong-Fa.Enhanced MnO2 Nanorods to CO and Volatile Organic Compounds Oxidative Activity by Platinum Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 437-444
100. XU Ke, SHEN Lai-Fa, MI Chang-Huan, ZHANG Xiao-Gang.Synthesis and Electrochemical Performance of Graphene Modified LiFePO4 Cathode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 105-110
101. ZHANG Xiao-Yan, SUN Ming-Xuan, SUN Yu-Jun, LI Jing, SONG Peng, SUN Tong, CUI Xiao-Li.Photoelectrochemical Properties of Graphene Oxide Thin Film Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2831-2835
102. TANG Jun, KANG Chao-Yang, LI Li-Min, XU Peng-Shou.Direct Graphene Growth by Depositing Carbon Atoms on Si Substrate Covered by SiC Buffer Layers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2953-2959
103. HU Xian-Chao, CHEN Dan, SHI Bin-Bin, LI Guo-Hua.Preparation of Tungsten Carbide and Titania Nanocomposite and Its Electrocatalytic Activity for Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2863-2871
104. YANG Xiao-Wei, HE Yu-Shi, LIAO Xiao-Zhen, MA Zi-Feng.Improved Graphene Film by Reducing Restacking for Lithium Ion Battery Applications[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2583-2586
105. LU Xiang-Jun, DOU Hui, YANG Su-Dong, HAO Liang, ZHANG Fang, ZHANG Xiao-Gang.Fabrication and Electrochemical Capacitive Behavior of Freestanding Graphene/Polyaniline Nanofibre Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2333-2339
106. CHEN Meng-Nan, ZHANG Dong-Yun, THOMPSON Levi T., MA Zi-Feng.Hydrogen Production from Steam Reforming of Ethanol over Pd Promoted ZnO/Al2O3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2185-2190
107. YUAN Wen-Hui, LI Bao-Qing, LI Li.Superior Graphene for Hydrogen Adsorption Prepared by the Improved Liquid Oxidation-Reduction Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2244-2250
108. MIN Shi-Xiong, Lü Gong-Xuan.Preparation of CdS/Graphene Composites and Photocatalytic Hydrogen Generation from Water under Visible Light Irradiation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2178-2184
109. WANG Xi-Zhao, FU Rong, ZHENG Jun-Sheng, Ma Jian-Xin.Platinum Nanoparticles Supported on Carbon Nanofibers as Anode Electrocatalysts for Proton Exchange Membrane Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1875-1880
110. YUE Jun-Pei, YANG Fang-Zu, TIAN Zhong-Qun, ZHOU Shao-Min.Electrocrystallization of Pd-Ni Alloys on Glassy Carbon Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1446-1450
111. YING Hong, WANG Zhi-Yong, GUO Zheng-Duo, SHI Zu-Jin, YANG Shang-Feng.Reduced Graphene Oxide-Modified Bi2WO6 as an Improved Photocatalyst under Visible Light[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1482-1486
112. ZHANG Yi, CHEN Biao, YANG Zu-Pei, ZHANG Zhi-Jun.Controlled Synthesis and Characterization of the Structure and Property of Fe3O4 Nanoparticle-Graphene Oxide Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1261-1266
113. SUN Da-Li, PENG Sheng-Lin, OUYANG Jun, OUYANG Fang-Ping.Electronic Transport Properties of Graphene Nanoribbons with Nanoholes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1103-1107
114. CHEN Jin-Yi, LI Nian, LI Jing, ZHU Liang, PENG Chang-Jun.Synthesis and Visible Light Photocatalytic Activity of Cross-Linked Sodium Rectorite/Cu2O Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 932-938
115. SU Ya-Ling, LI Yi, DU Ying-Xun, LEI Le-Cheng.Visible-Light-Driven Catalytic Properties and First-Principles Study of Fluorine-Doped TiO2 Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 939-945
116. LI Yun-Xia, WEI Zi-Dong, ZHAO Qiao-Ling, DING Wei, ZHANG Qian, CHEN Si-Guo.Preparation of Pt/Graphene Catalyst and Its Catalytic Performance for Oxygen Reduction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 858-862
117. YANG Yong-Hui, SUN Hong-Juan, PENG Tong-Jiang, HUANG Qiao.Synthesis and Structural Characterization of Graphene-Based Membranes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 736-742
118. DAI Xian-Qi, LI Yan-Hui, ZHAO Jian-Hua, TANG Ya-Nan.Effects of Vacancy and Boron Doping on Si Adsorption on Graphene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 369-373
119. HAO Ping, GAO Yun-Yan, OU Zhi-Ze, LI Yi, WANG Zhong-Li, WANG Xue-Song.Preparation of Aminopyridine Grafted Carbon Nanotube and Its Interaction with Horseradish Peroxidase[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 233-240
120. ZHAO Yan-Chun, ZHAN Lu, TIAN Jian-Niao, NIE Su-Lian, NING Zhen.N-Doped Amorphous Carbon Supported Pd Catalysts for Methanol Electrocatalytic Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 91-96
121. LI Huan-Zhi, TANG Ya-Wen, LU Tian-Hong.Effect of NH4+ on the Electrocatalytic Performance of Carbon Supported Pd Catalyst for Formic Acid Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3199-3202
122. YANG Zhi-Qiang, MAO Dong-Sen, GUO Qiang-Sheng, GU Lei.Effect of Preparation Method on the Activity of CuO/CeO2-ZrO2 Catalysts for Low Temperature CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3278-3284
123. WU Xiao-Qin, ZONG Rui-Long, MU Hao-Jie, ZHU Yong-Fa.Cataluminescence Performance on Catalysts of Graphene Supported Platinum[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 3002-3008
124. ZHANG Xiao-Ru, LIN Yan-Hong, ZHANG Jian-Fu, HE Dong-Qing, WANG De-Jun.Photoinduced Charge Carrier Properties and Photocatalytic Activity of N-Doped TiO2 Nanocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2733-2738
125. SONG Li-Jun, MENG Hui-Min.Electrodeposition of Nanocrystalline Nickel Alloys and Their Hydrogen Evolution in Seawater[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2375-2380
126. HU Yao-Juan, JIN Juan, ZHANG Hui, WU Ping, CAI Chen-Xin.Graphene: Synthesis, Functionalization and Applications in Chemistry[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2073-2086
127. SHEN Bin, WANG Yong-An, WANG Zhi-Fei, ZHANG Ling.Catalytic Activity of an Oxime Carbapalladacycle Complex Grafted onto Superparamagnetically Mesoporous Nanoparticles for the Heck Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1860-1866
128. YAO Guo-Xin, SHI Bin-Bin, LI Guo-Hua, ZHENG Yi-Fan.Preparation and Electrocatalytic Activity of Tungsten Carbide and Zeolite Nanocomposite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1317-1322
129. GAN Lin, LIU Song, LI Dan-Na, GU Hang, CAO Yang, SHEN Qian, WANG Zhen-Xing, WANG Qing, GUO Xue-Feng.Facile Fabrication of the Crossed Nanotube-Graphene Junctions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1151-1156
130. GUO Yong-Fu, XUE Cheng-Shan, SHI Feng, ZHUANG Hui-Zhao, LIU Wen-Jun, SUN Hai-Bo, CAO Yu-Ping.Optical Properties of Single-Crystal GaN Nanowires Synthesized by Pd Catalysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 507-510
131. TANG Dian-Yong, HUANG Xue-Na, ZOU Ting, JIN Cheng, HU Jian-Ping, FU Qin-Chao.Geometric Structures and Electronic Properties of Small Gold-Palladium Binary Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 453-460
132. TANG Jun, LIU Zhong-Liang, KANG Chao-Yang, YAN Wen-Sheng, XU Peng-Shou, PAN Hai-Bin, WEI Shi-Qiang, GAO Yu-Qiang, XU Xian-Gang.Annealing Time Dependence of Morphology and Structure of Epitaxial Graphene on 6H-SiC(0001) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 253-258
133. WANG Meng-Ye, WANG Cheng-Lin, XIE Kun-Peng, SUN Lan, LIN Chang-Jian.Fabrication of a Spongelike Nanostructured TiO2 Filmand Its Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2475-2480
134. LI Peng, HE Chi, CHENG Jie, HAO Zheng-Ping.Catalytic Oxidation of Chlorobenzene on Composite Oxide Pd/M3AlO (M=Mg, Co, Ni, Cu, Zn) Catalysts Derived fromPd-Contained Hydrotalcite Precursors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2279-2284
135. FANG Xiang, SHEN Pei-Kang.Mechanism of Ethanol Electrooxidation on Pd Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1933-1938
136. LI Chang-Yu, LIU Shou-Xin, MA Yue.Preparation of Visible-Light Response Cu-Cu2+1O Composites by a One-Step Hydrothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1555-1560
137. CAO Yong-Qiang, LONG Hui-Jin, CHEN Yong-Mei, CAO Ya-An.Photocatalytic Activity of TiO2 Films with Rutile/Anatase Mixed Crystal Structures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1088-1092
138. CAI Li, WANG Kang-Cai, ZHAO Ming, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Application of Ultrasonic Vibrations in the Preparation of Ce-Zr-La/Al2O3 and Supported Pd Three-Way-Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 859-863
139. YU Jun-Jie; ZHU Ling; ZHOU Bo; SHAO Li-Nan; ZHANG Yu-Ting; HE Xu-Wen.N2O Catalytic Decomposition over Mixed Oxides Derived from Zn-substituted Hydrotalcite-like Compounds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 353-359
140. KE Xi; CUI Guo-Feng; SHEN Pei-Kang.Stability of Pd-Fe Alloy Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(02): 213-217
141. HUANG Yong-Li; LIU Zhi-Ping.DFT Study on Hydrogen and Sulfur Adsorption on (111) Surface of Pd, Cu, Au, and PdAu, PdCu Alloys[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(09): 1662-1668
142. SHI Yan-Hua; MENG Hui-Min; SUN Dong-Bai; YU Hong-Ying; FU Hua-Rong.Manganese Oxide Coating Electrodes Prepared by Pulse Anodic Electrodeposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(07): 1199-1206
143. LUO Da-Chao; ZHANG Lan-Lan; LONG Hui-Jin; CHEN Yong-Mei; CAO Ya-An.Effect of Surface Modification by Ni2+ on Photocatalysis Activity of TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(06): 1095-1099
144. ZHOU Jian-Hua; HE Jian-Ping; JI Ya-Jun; ZHAO Gui-Wang; ZHANG Chuan-Xiang; CHEN Xiu; WANG Tao.Influence of Hierarchical Porosity in Carbon Material on Electrocatalytic Property of Supported Pt Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(05): 839-843
145. ZHOU Yong-Hua; YE Hong-Qi.Deposition of Pd Nano-Particles in W/O Microemulsion by Chemical Demulsifying[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(03): 487-491
146. LIU Shou-Xin; CHEN Xiao-Yun.Effect of Pore Structure of Activated Carbon on the Photocatalytic Activity of TiO2/AC Composite Photocatalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(03): 533-538
147. SUN Li-Mei; CAO Dian-Xue; WANG Gui-Ling; LU Yan-Zhuo; ZHANG Mi-Lin.Electrocatalytic Reduction of Hydrogen Peroxide on Pd Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(02): 323-327
148. CHEN Qi-Yuan; TONG Hai-Xia; YIN Zhou-Lan; HU Hui-Ping; LI Jie; LIU Liang-Liang.Preparation, Characterization and Photo-catalytic Behavior of TiO2 Catalysts with Oxygen Vacancies[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(12): 1917-1921
149. TIAN Bao-Zhu; TONG Tian-Zhong; CHEN Feng; ZHANG Jin-Long.Effect of Water Washing Treatment on the Photocatalytic Activity of Au/TiO2 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 978-982
150. YAN Zhi-Ying; WU Li-Yan; SUN Gui-Xiang; ZHANG Ning; ZHENG Wen-Jun.Structural Characterization of Nanocrystalline TiO2 fromIonic Liquid-Water Solvent Mixture and Its Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(07): 1032-1036
151. WU Yan; YAO Wen-Qing; ZHU Yong-Fa.Interfacial Structure of Ta2O5/Si Filmand Photoactivity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(05): 625-629
152. YAN Shan-Shan;WU Lian-Di;CHEN Feng;ZHANG Jin-Long.Low-temperature Preparation and Characterization of TiO2 Thin Films with a Bicrystalline Framework[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(03): 414-418
153. YANG Xi-Kun;LI Yang;HENG Gen-Hua.Structure and Catalytic Properties of PtRu Alloy Thin-film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(03): 389-393
154. TAO Yan-Xin;YU Jun-Jie;LIU Chang-Chun;HAO Zheng-Ping;ZHANG Ze-Peng .Study on N2O Catalytic Decomposition over Mixed Oxides Derived from Co-Mg/Al Hydrotalcite-like Compounds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(02): 162-168
155. LIN Qi;FU Hai-Yan;YUAN Mao-Lin;CHEN Hua;LI Xian-Jun.Carbonylation of Aryl Halide Catalyzed by Active-carbon Supported Ionic Liquid-phase Palladium Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(10): 1272-1276
156. HU Ji-Ming;HOU Yan-Yuan;WANG Xiao-Mei;ZHANG Jian-Qing;CAO Chun-Nan .Effect of Calcination Procedure on the Electrocatalytic Activities of Ti/IrO2 Electrodes in Acidic Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(08): 1010-1014
157. GU Hong;XU Bo-Lian;ZHOU Jing;LI Yuan-Zhi;FAN Yi-Ning.Catalytic Properties of Supported Pd/TiO2 and Pd-Ag/TiO2 Catalysts for Selective Hydrogenation of Acetylene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(06): 712-715
158. GAO En-jun; DING Li-na; LIU Qi-tao; SUN Ya-guang.Studies on Stability of Pd(Ⅱ)Ternary Complexes and Interaction with DNA[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(10): 1091-1095
159. WANG Zhen-bo; YIN Ge-ping; SHI Peng-fei.The Influence of Three Groups of Pt-Ru/C Catalyst’s Precursors on Its Performance for Direct Methanol Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(10): 1156-1160
160. Yang Fang-Zu;Huang Ling;Xu Shu-Kai;Zhou Shao-Min.Studies on the Electrodeposition Behaviors of Palladium by the Actions of Additive[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(05): 463-467
161. Peng Cheng;Cheng Xuan;Zhang Ying;Chen Ling;Fan Qing-Bai.Comparison of Methanol Electrooxidation on Carbon Supported Pt and PtRu Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 436-439
162. Wang Shu-Rong;Wu Shi-Hua;Shi Juan;Zheng Xiu-Cheng;Huang Wei-Ping.Preparation and Catalytic Activity of Au/SnO2 for Low-temperature CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(04): 428-431
163. He Chong-Heng;Wang Ren.The Properties of Pd Catalysts Prepared by Sol-gel Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(10): 952-956
164. Guo Xiang-Yun.Formation and Growth Mechanism of Pdn Clusters Studied by the Monte Carlo Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(02): 174-176
165. An Zeng-Jian;Zhou Peng;Jian Xi-Gao;Cai Tian-Xi.Catalytic Activity of Sulfonated Poly (phthalazinone ether sulfone ketone) Resin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(01): 1-3
166. Jing Li-Qiang;Sun Xiao-Jun;Cai Wei-Min;Zheng Da-Fang;Xu Yue;Xu Zhao-Peng;Xu Zi-Li;Du Yao-Guo.Study of SPS and XPS of Pd/ZnO and Ag/ZnO Composite Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(08): 754-758
167. Xu Li-Na;Xu Hong-Fei;Zhou Kai-Chang;Xu Ai-Qun;Yue Zeng-Quan;Gu Ning;Zhang Hai-Qian;Liu Ju-Zheng;Chen Kun-Ji.Study on a New Activation Method for Initiating Electroless Plating on Alumina Powders Based on SAMs Bonded Palladium[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2002,18(03): 284-288
168. Yu Jia-Guo;Zhao Xiu-Jian;Chen Wen-Mei;Lin Li;Zhang Ai-Li.Photocatalytic Activity and Hydrophilic Property of TiO2/SiO2 Composite Nanometer Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(03): 261-264
169. Zhao Zhen-Bo, Sun Wen-Dong, Yang Xiang-Guang, Ye Xing-Kai, Wu Yue.Active Components and Mechanism of Isobutane Alkylation with Butenes in the Catalytic System of HPAs+AcOH[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(07): 613-620
170. Luo He-Kuan, Li Da-Gang, Kou Yuan.Ligand and Anion Effects of Palladium Catalyst for CO/Ethylene Copolymerization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000,16(03): 273-277
171. Cai Li-Rong, Sun Shi-Gang, Xia Sheng-Qing, Chen Fang, Zheng Ming-Sen, Chen Sheng-Pei, Lu Guo-Qiang.Particular Properties and Structure of Electrochemically Prepared Pd Film Nano-materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(11): 1023-1029
172. Wen Bin, He Ming-Yuan, Song Jia-Qing, Zong Bao-Ning, Shu Xing-Tian, Lu Yong.Study on the Reduction of NO by CO in the Presence of Oxygen[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(10): 868-871
173. Luo He-Kuan, Li Da-Gang.Alternative Copolymerization of CO and Ethylene Catalyzed by Palladium(II)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999,15(03): 284-288
174. Kang Bei-Sheng, Zheng Kang-Cheng, Zhang Hua-Xin, Tong Ye-Xiang, Wen Ting-Bin, Cao Rong.Synthesis and Structure of Pd(Hmp)2(PBn3)2 and the Mechanism of its Dimerization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(08): 725-730
175. Fu Xiang-Kai,Ma Xue-Bing,Wen Shu-Ying,Liu Chang-Hua.Study on the Crystallinity of ZGDMP and the Catalytic Activities of ZGDMP-Pd Catalysts for Hydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(12): 1079-1083
176. Zhong Qi-Ling,Xiong Li-Hua,Zhong Zhi-Jing,Li Wu-Hu.Synergistic Effect of the Oxidation of Formic Acid at Polyaniline Electrodes Modified by Palladium Microparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996,12(04): 346-352
177. Ren Yan-Zhi, Yu Jian-Feng, Wu Tong-Hao, Wang De-Jun, Cui Yi.The Effect of Modulated Surface Band Bending on Photovoltage Spectra[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(03): 274-278
178. Zhou Ren-Xian, Zhou Lie-Hua, Zhu Bo, Zheng Xiao-Ming, Lv Guang-Lie.Effect of ZrO2 on Support Structure and Surface Oxygen Property of Pd/Al2O3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1995,11(01): 20-25
179. Zheng Guo-Dong, Yan Yan, Gao Sai, Tong Shan-Ling, Gao De.Ellectrocarboxylation of Organic Compounds with Carbon Dioxide Catalyzed by Metalloporphyrins III.Effects of Axial Ligands on Catalytic Activity of CoTPP[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(11): 1035-1039
180. Zhong Qi-Ling, Wu Wen, Li Wu-Hu, Tian Zhong-Qun.Interaction between Palladium Microparticles and Polyaniline in Electrocatalytic Process for Oxidation of Formic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994,10(09): 813-817
181. Kan Jin-Qing; Mu Shao-Lin.The Study of Properties for the Polyaniline Uricase Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(03): 345-350
182. Wang Qiu-Ying; Jian Pan-Ming; Zhu Chao; Zhai Ying-Li.Studies on Silicon-Rich PrHY Zeolites of Ultrastability by IR AND 29Si MAS NMR[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(01): 50-55
183. Wang Han-Zhang; Zhang De-Cheng; Guo Song-Shan; Bao Han-Bing; Yang Li; Lu Zhen-Rong.The Kinetics on Thermal Decomposition Reaction of Palladium Complexes with Thioether p-CH3C6H4SR[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993,9(01): 103-106
184. Zhang Ping-Ping; Zhang Wu-Chang; Zhang Ting-Fang; Zhou Wen-Juan; Wang Zhi-Qin.The Electrode Kinetics of Cathodic Reduction of Pd(II)-Complex and Zinc Chloride in DMF[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(05): 668-672
185. Wu Hui-Huang; Wu Bao-Zhang; Zhou Shao-Min.Electrochemistry and XPS of Palladium Oxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(04): 519-522
186. LI Guang-Yong, WU Xiao-Han, HE Wei-Na, FANG Jian-Hui, ZHANG Xue-Tong.Controlled Assembly of the Graphene-based Aerogel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
187. WANG Cheng-Xian, YU Fei, MA Jie.Applications of Graphene-based Hybrid Material as Electrodes in Microbial Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
188. ZHU Jie-Jun, SUN Hai-Bin, WU Yao-Zheng, WAN Jian-Guo, WANG Guang-Hou.Graphene: Synthesis, Characterization and Application in Transparent Conductive Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
189. WANG Yun-Jing, LIU Ying-Qiu, GAO Xiu-Xiu, ZHAN Yan-Shan, PAN Li-Yang, ZHANG Wen-Kai, FANG Xiao-Min.Surface Defects Passivation of Graphene Quantum Dots by Amino Functionalization and its Photoluminescence Emission Enhancement[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
190. LIANG Jia-Xu, XIAO Zhi-Chang, ZHI Lin-Jie.Graphenal Polymers: 3D Carbon-rich Polymers as Energy Materials with both Electronic and Ionic Transport Path[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
191. XIA Kai-Lun, JIAN Mu-Qiang, ZHANG Ying-Ying.Advances in Flexible Conductors Based on Nanocarbon Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top